+ Meer informatie

De 5e Ontmoetingsdag

6 minuten leestijd

Onze ontmoetingsdag te Dordrecht op 28 april jl. is voorbij. Het was de 5e keer, dat we als vrienden en vriendinnen van „Bewaar het Pand” bijeenkwamen. Velen hebben naar die dag uitgezien en plannen gemaakt om naar Dordrecht te komen. Dat blijkt wel uit de overweldigend grote belangstelling. De eerste keer was alleen het middenschip van de kerk bezet. De tweede keer waren ook de galerijen in gebruik. Maar nu was de kerk propvol. Het was goed, dat de koster op eigen gelegenheid 150 stoelen gehuurd had. Anders hadden velen met een staanplaats genoegen moeten nemen. Er waren zo’n 1300 à 1400 mensen bijeen. Ze waren gekomen uit alle oorden van het land. We ontmoetten weer de trouwe bezoekers uit Groningen. Er waren weer belangstellenden uit Zeeuws-Vlaanderen. Verder van elkaar wonen kan in ons land haast niet. Er waren mensen uit Friesland, uit Noordholland en uit alle andere provincies, mogelijk met uitzondering van de provincie Limburg, waar niet veel aanhangers van de leer der waarheid wonen.

Onder de vele aanwezigen waren mensen van alle leeftijden. Er waren vele jonge mensen. Zelfs kinderen ontbraken niet. Een bewijs, dat er ouders waren, die hun kinderen hadden meegenomen. Dat is een goed voorbeeld. Er waren jongelui, die uit eigen beweging gekomen waren. Dat is bemoedigend, want uit hen moet de kerk verder gebouwd worden en aan de jeugd moet de waarheid worden overgeleverd. Er waren ook vele oudere mensen, die de leeftijd der sterken bereikt hadden of gepasseerd waren. Het deed goed ook hen onder de menigte te zien. We zagen mensen boven de leeftijd van de zeer sterken, sommigen zelfs van 86 jaar en ouder. Een hunner was gekomen van een afstand van een kleine 200 km. We hoorden van mensen, die ’s morgens om 4 uur al waren opgestaan om op tijd aanwezig te kunnen zijn. Een hunner gaf vóór de aanvang van de morgensamenkomst al een briefje van f 100,-.

Het was vrij gunstig weer. De zon liet wel verstek gaan, maar de hele morgen was het droog, ’s Middags begon het wat te regenen. Maar we kregen niet de indruk, dat dit enige teleurstelling wekte.

Het ging er om elkaar te ontmoeten. Ds. Tanis wees er in zijn slotwoord op, dat het geen demonstratie was. We kwamen niet samen om te demonstreren, maar het ging om een dag van bezinning. Dat bleek uit het hele samenzijn met elkaar, zowel in de samenkomsten in de ochtend en middag zelf, als ervoor en erna en tijdens de pauze. Velen waren al vroeg gekomen. Er werden handen gedrukt, gesprekken gevoerd, nieuwe banden gelegd. Kortom, men was opgekomen voor hetzelfde doel en met dezelfde gezindheid om onder biddend opzien tot de Heere stil te staan bij de roeping om het pand te bewaren, dat de Heere ons heeft toebetrouwd.

Een woord van dank aan de kerkeraad van Dordrecht-centrum voor de beschikbaarstelling van het kerkgebouw is wel op z’n plaats. We willen allen hartelijk danken, die op een of andere wijze hebben medegewerkt aan het goede verloop van deze dag. Met name willen we noemen de koster en kosteres en hun medewerkers. Zij zorgden al vóór de morgensamenkomst en ook tijdens de pauze voor koffie en frisdrank. We danken ook afzonderlijk aan onze jonge vrienden, die tijdens de pauze zorgden voor de uitreiking van brochures en proefexemplaren van ons blad, voor het noteren van nieuwe abonnees op dit blad en op de prekenserie Van Recht en Genade. Het was al even over half 11 toen we de kansel beklommen en lieten zingen Ps. 138:2, 3, 4. Wat klonk dat plechtig en eerbiedig onder de begeleiding van het orgel, dat gevoelvol en deskundig werd bespeeld. We luisterden samen naar het voorlezen van Mattheus 24: 29 - 44. Daarna gingen we voor in gebed.

In het openingswoord brachten we de hartelijke groeten over van Ds. M. Baan te Driebergen, die door ziekte verhinderd was om de ontmoetingsdag bij te wonen. Hoe menigmaal heeft hij in dit kerkgebouw het woord des Heeren mogen bedienen. De weg, die de Heere met hem gaat is niet naar het vlees, maar de Heere kan het ook in deze omstandigheden met hem en de zijnen in alle opzichten wel maken.

Er volgden nog enkele zakelijke mededelingen. Daarna vroegen we kort de aandacht voor het gelezen Schriftgedeelte. Het gaat om de tijd voorafgaande aan de wederkomst van Christus. Er is weer grote zorgeloosheid als ten tijde van Noach. Jezus roept op tot waakzaamheid en gebed. Maar het behoud is alleen te danken aan Hem. Hij heeft voortdurend gewaakt en gebeden en dat doet Hij nog voor Zijn kerk.

We lezen nog de woorden van Jezus, opgetekend in Lukas 21: 34 - 37. Daarna zingen we samen Ps. 105: 3. We ruimen onze plaats op de kansel in voor Ds. H. C. van der Ent, die spreekt over de kwaadsprekende profeet. U kunt daarvan lezen in zijn artikel voor de jeugd. Het was een treffend woord, zeer gepast voor onze tijd. De overeenstemming tussen de tijd van die profeet en de onze kwam duidelijk naar voren. Wat is het toch nodig de geesten te beproeven of ze uit God zijn en wat lopen we toch altijd groot gevaar door de leugengeest der dwaling.

We zingen Ps. 118: 4 - 7. Intussen wordt er gecollecteerd.

Voor deze keer genoeg. In het volgende nummer hopen we nog verder de ontmoetingsdag te verslaan. Alleen nog deze opmerking, dat in dit nummer van ons blad ook een samenvatting van de rede van Ds. Van Leeuwen voorkomt onder de titel: „De poorten der hel”.

En tenslotte. Met inbegrip van de gift van f 100,werd er ’s morgens een bedrag van f 4.758,06 ingezameld. Daaronder waren verschillende briefjec van f 100,- en vele van f 25,-, f 10,- en f 5,-. Zelfs was er een gift van f 400,- bij. En laten we niet vergeten, dat ook de kleine giften spraken van liefde voor het doel. Ieder kon geven naar vermogen. Laten we ook bedenken, dat er gezamenlijk een heel bedrag moest worden besteed aan reiskosten. In de middagvergadering werd weer gecollecteerd. Ook toen was de opbrengst verrassend. In totaal werd in beide samenkomsten een bedrag geofferd van f 7.900,60. Dat is om stil onder te worden. Dat spreekt boekdelen. Hartelijk dank.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.