+ Meer informatie

V e r e n i g i n g s n i e u w s

ENKHUIZEJN

5 minuten leestijd

VERSLAG van de 21ste Jaarvergadering der Jongelingsvereen. „Onderzoekt de 'Schriften", gehoudenl op Maandag 28 April 1952 in het kerkgebouw eter Ger. Gemeente (Breedstr.) te Enkhuizen.

Deze vergadering stond onder leiding van Ouderling A. Landman, die opende door te laten zingen Ps. 119 vers 17, Schriftlezing en gebed. Hij las nl. voor de eerste 40 verzen van Ps. 119. Naai' aanleiding hiervan sprak hij een ernstig openingswoord. Spr. gaf een korte en duidelijke verklaring van deze Psalm van David.

Deze Psalm is een A.B.C. der Godzaligheid. David zag ook duidelijk de gevaren en de zonden der jonkheid en jongelingschap, waarvan hijzelf kennis omdroeg. Dat ook wij als jongelingen de Heere leerden vragen: Leer mij o Heere de weg door II bepaald, en geef mij verstand met Goddelijk Licht bestraald.

Na dit ernstig openingswoord verkreeg vr. KI. Winter gelegenheid voor zijn Bijbels onderwerp over „Stefanus". Inleider schetste eerst de verhoudingen in de eerste Christengemeente. Ook de gemeente te Jeruzalem groeide en bloeide onder de beademing des Geestes. En toch, er kwamen klachten van de Grieks-sprekende Joden, wat betreft het onderhouden hunner weduwen. Zeven mannen werden door de Apostelen en de Hoofden der Gemeenten voor dit werk aangewezen, waaronder ook Stefanus. Inl. schetste dan het leven en sterven van deze man vol des Geloofs en des H. Geestes, en hoe Saulus mede een behagen had in zijn dood; maar het eens zal ervaren dat God machtiger is dan Satan.

Na een korte pauze werd heropend met het zingen van Ps. 25 vers 6. Hierna leverde de secretaris het gecombineerd jaarverslag, waarna vr. Chr. v. d. Blonk een referaat hield over „De Oud-Vaders." We leven in een tijd dat de Oud-Vaders feitelijk in onwaarde zijn. Men leest moderne boeken. Maar wat hebben deze geleerde en Godzalige mannen niet als heldere sterren geschenen aan de kerkhemel. Referent behandelde vervolgens het leven en de werken van vele Oud-Vaders, en wijst tenslotte nog op Ds Kersten, die wel geen Oud-vader genoemd kan worden, maar zeer geliefd was, en nog is bij Gods volk. Referent wijst op zijn Dogmatiek, waarin men kan vernemen hoe hij de Verbondsontzenuwende leer ook van onze dagen bestrijdt. Na dit leerzame onderwerp kregen de afgevaardigden van de verschillende Verenigingen, de kerkeraad en de penningmeester van het Landelijk Verband, gelegenheid hun felicitatie over te brengen. De secretaris las eerst nog een schriftelijke felicitaties voor van de J.V. „Timotheus" van Amsterdam (C.) Vr. Kooiman bracht verslag uit namens de kascommissie.

Na de 2e pauze werd gezongen Ps. 84 vers 3, waarna vr. Jb. van Dijk een opstel leverde betreffende Vaderl. Gesch. over „Frederik-Hendrik voor 's Hertogenbosch". De bijdrage, verzorgd door vr. Jb. Boeder was getiteld „De Anti-Papist".

Tenslotte sprak de voorz. onzer J.V. dhr Jn. Gorter nog een enkel woord, waarin hij o.a. ook ouderling Landman hartelijk dankte voor de leiding deze avond. Ouderling Landman sprak nog een kort slotwoord, waarin hij er op wees toch vooral de middelen waar te nemen, en te vragen om bekering. Tot slotzang werd gezongen Ps. 43 vers 3, waarna op verzoek ouderling Ottei'lo deze geanimeerde en! leerzame vergadering sloot met dankgebed.

De secr. Corn. L. v. d. Blonk.

CAPELLE a.d. IJSSEL

VERSLAG van de 8e jaarvergadering der J.V. „Onderzoekt de Schriften", gehouden 22 April in het kerkgebouw aan de Ruyterstraat.

Ter opening verzocht ouderling van Steenis te zingen Ps. 119 vers 3, las Joh. 5 en ging voor in gebed.

In zijn openingswoord bepaalde hij ons bij Joh. 5 : 39: Onderzoekt de schriften want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben."

Na dit ernstige openingswoord werden de jaarverslagen van secretaris en penningmeester voorgelezen.

Vr. C. Rietveld behandelde nu op eenvoudige wijze zijn onderwerp: „De Emmaüsgangers".

Vr. W. Verhoef las het gedicht: Eenl zalig sterfbed van een Christen", waarop Ps. 119 : 88 gezongen werd.

Na de pauze spraken enige vrienden namens hun verenigingen felicitaties uit; ook waren twee schriftelijke binnengekomen.

Vr. L. de Vos vertolkte het gedicht „Van 't Riet en de Eikenboom".

De voorzitter vr. A. W. Verhoef behandelde als laatste zijn referaat, getiteld: Veel meer dan duizend maal." Hij schetste enige gevallen uit het volle leven van mensen arm naar de wereld, maar rijk in God, die nu mogen zingen, meer dan duizend maal, ja altoos. Hij besloot met de woorden van Ps. 66 : 10, hetgeen hij ook liet zingen.

Ouderling van Buuren sprak een slotwoord n.a.v. Ps. 119 : 5 (onber.) en wenste dat wij evenals David, de Heere vroeg en veel mochten nodig hebben. Hij sloot deze gezellige vergadering met dankgebed, nadat gezongen was Ps. 119 : 5.

ZEIST

D.V. Woensdag 11 Juni, nam. 7.30 uur, hoopt voor onze J.V. op te treden de Weleerw. Heer Ds W. de Wit van Moercapelle.

De vergadering wordt gehouden in het kerkgebouw der Ger. Gem. Torenlaan 38 te Zeist.

W r OLPH AARTSDIJK

D.V. Donderdag 5 Juni a.s. hoopt voor de J.V. „Onderzoekt de Schriften" op te treden de Eerw. Heer B. Roest van Seherpenzeel met als onderwerp „De grootste Overwinnaar en waardoor", in het kerkgebouw der Ger. Gem. Aanvang kwart voor acht.

Ouderen, jongeren komt allen!!!

HET BESTUUR.

Werfactie nieuwe abonnees!

Na de laatste verantwoording in het „Daniël" nr van 2 Mei werden 16 nieuwe abonnees aangebracht en wel

8 door dhr J. W. Averesch, agent te Rijssen; 2 door dhr Chr. Verhage, agent te Middelburg ; 1 door dhr Jac. v. d. Hardenberg, agent te Elspeet; 1 door dhr Adr. Rijsdam, agent te Leiden; 1 door de administratie; 1 door abonné J. Jans te Neerlangbroek; 1 door abonné K. Haasjes te Enschedé en 1 door abonné C. M. v. Leeuwen te Buren.

Ditmaal dus 16. Allen hartelijk dank!

Mogen wij deze werfactie nog eens extra aanbevelen? Er is al veel bereikt en er kan nog veel meer gedaan worden om onze lezerskring groter te maken.

Werkt allen mee aan dit doel. Abonneert Uw vrienden en kennissen op „Daniël".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.