+ Meer informatie

Vrijgemaakte synode sprak over relatie met buitenlandse kerken

GEREFORMEERDE INTERNATIONALE

4 minuten leestijd

ARNHEM — De generale synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt,bijeen in de Koepelkerk te Arnhem, heeft dinsdagavond besloten aan een tweetal kerken de voorlopige relatie van kerkelijk contact aan te bieden. Dat geldt de Reformed Presbyterian Church (second presbytery) in Taiwan en de Reformed Church of Japan.

De Reformed Church of Japan vormt een kleine kerkgemeenschap met 125 gemeenten, 100 predikanten, 6.000 zielen en een eigen opleiding tot predikant in de plaats Kobe. De deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken dr. K. Deddens, de huidige synodepraeses, en ds. P. van Gurp hebben eind 1979 Japan bezocht en de Reformed Church als gereformeerde kerk leren kennen.

De genoemde kerk in Taiwan heeft het financieel niet gemakkelijk. Voor predikantstractementen wil de kerk geen steun ontvangen. Wel besloot de synode gisteravond de nieuw te benoemen deputaten buitenlandse kerken te machtigen desgewenst op bescheiden wijze geldelijk te steunen ten behoeve van kerkbouw.

Voorlopig
De voorlopige relatie van kerkelijk contact is niet het officieel als corresponderende kerken met elkaar in kerkelijke gemeenschap leven. Het voorlopig kerkelijk contact betekent dat men wel bepaalde zaken bij elkaar herkent zonder daarmee alle verschillen te veronachtzamen.

Zo is de Reformed Church of Japan lid van de Gereformeerde Oecumenische Synode en heeft die kerk nauwe banden met de Christian Reformed Church in Amerika. Het voorlopig kerkelijk contact geeft de mogelijkheid om over die zaken door te spreken. En die opdracht kregen de deputaten voor bijvoorbeeld de Japanse kerk wel mee. De genoemde kerk van Taiwan is geen lid van de GOS en heeft „oog voor het gevaar van interkerkelijke samenwerking".

Dinsdagavond kwamen ook de wijze van gemeenschapsoefening met de Igreja Presbiteriane Coreana do Sao Paulo, een kerk in Brazilië, aan de orde en het aanbieden van voorlopig kerkelijk contact aan de Igreja Presbiteriana Cönservadora do Brasil.

Diakonie
In eerdere zittingen de afgelopen weken besloot de synode tot instelling van een studiedeputaatschap voor diakonale zaken. Naar de generale synode van de Geref. Kerken Vrijgemaakt zijn geen diakenen afgevaardigd. Wel zijn er diakonale conferenties. Maar die hebben kerkrechtelijk geen enkele status.

Het studiedeputaatschap moet gaan onderzoeken of een vorm van samenwerking en overleg nodig en kerkrechtelijk mogelijk is tussen de kerken. In zo'n samenwerkingsorgaan zou de relatie met de professionele hulpverlening ter sprake moeten komen. Er dient zich immers een veelheid van instanties aan waarbij de vraag een rol speelt wie men wel en niet moet steunen en naar een gemeenschappelijke gedragslijn. Anderzijds zou de status van de hulpverlenende instellingen binnen de Geref. Kerken Vrijgemaakt duidelijk moeten worden.

Het diakonale werk, aldus een van de overwegingen om tot een studiedeputaatschap te komen, dreigt in de kerken een zaak te worden van veel onzekerheden, van incidentele en geïmproviseerde samenwerking en van onvoldoende slagvaardigheid in concrete noden en moeiten.

Internationale
De synode heeft ook besloten tot het zo mogelijk samenroepen van een Gereformeerde internationale conferentie. De Vrijgemaakte kerken zijn principieel geen lid van de Gereformeerde Oecumenische Synode, omdat daar veel te veel ontrouw aan de Schrift wordt geduld, bijvoorbeeld in het laten voortduren van het lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken (synodaal).

Voor die conferentie zal men de kerken uitnodigen die met de Vrijgemaakte kerken in voorlopig kerkelijk contact staan of die als corresponderende kerken gemeenschap oefenen met de Vrijgemaakte kerken. Het samenroepen van die conferentie zal stellig nog een aantal maanden vergen.

Adoptie
Geadopteerde kinderen mogen, zo sprak de synode vorige week nog eens uit, pas gedoopt worden wanneer de adoptieprocedure is afgerond. Enkele leden uit de kerken hadden bezwaar aangetekend tegen aldus luidende vroegere synodale uitspraken. De Heere wettigt door de hand van de overheid aan wie immers gehoorzaamheid verschuldigd is, de positie van het geadopteerde kind, aldus de synode. Pas daarna mag men aan kinderen die aldus „de Verbondskring worden binnengedragen" de doop biedienen.

De generale synode besloot ook uitvoering van de bepaling dat theologische studenten geen stichtelijk woord mogen spreken in de gemeente, opnieuw op te schorten. De mogelijkheid van het stichtelijk woord was in het verleden slechts gecreëerd in verband met predikanten nood en daardoor onvermijdelijke leesdiensten.

De meerderheid van de synode zag wel dat er sprake is van een afnemend aantal vacatures en een toenemend aantal predikanten, maar betwistte de stelling dat de nood voldoende gelenigd zou zijn. De zending vraagt predikanten. Verder zullen de komende jaren enkele tientallen predikanten met emeritaat gaan. Die „piek" wordt mede veroorzaakt door het feit dat vlak na de Vrijmaking een groot aantal studenten predikant werd.

Leesdiensten
De synode besloot tot een instellen van een studiedeputaatschap leesdiensten. Leesdiensten komen in de Geref. Kerken Vrijgemaakt regelmatig voor. Het benoemde deputaatschap moet gaan onderzoeken in hoeverre de ouderling of diaken als preeklezer onderscheiden is van de dienaar des Woords met betrekking tot het karakter van de eredienst.

In sommige gemeenten bijvoorbeeld spreekt de ouderling de zegengroet en zegen aan begin en eind van de eredienst uit op dezelfde wijze als een predikant. Sommigen zeggen „genade zij u", anderen „genade zij ons", waarin dan het ambtelijk onderscheid zou uitkomen. Ook daarmee gaat het studiedeputaatschap zich bezig houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.