+ Meer informatie

RECENSIES

6 minuten leestijd

Rob van Houwelingen & Reinier Sonneveld (red.), Ongemakkelijke teksten van Paulus. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2012, 256 blz., € 15,90.

Eerder verscheen het boek ‘Ongemakkelijke teksten van Jezus’. Dat wordt nu vervolgd met een boek over Paulus. 75 weerbarstige teksten worden besproken, waarbij de NBV als uitgangspunt wordt genomen. Over het algemeen biedt de uitleg verhelderend inzicht. Niet op alle punten overtuigt dit boek. De schrijver van het hoofdstuk over Romeinen 1:26v. voelde blijkbaar zelf al aan dat niet ieder het met hem eens zou zijn. Nu, inderdaad laat zijn uitleg mij met een aantal vraagtekens zitten. In de uitleg over 1 Korinthe 11 laat de schrijver de hoofdbedekking van de vrouw liggen. Over de uitleg over ‘klanktaal’ zijn ook andere dingen te zeggen. Bij wat gezegd wordt over de ondergeschiktheid van de vrouw (1 Kor. 14:34) is de schrijfster m.i. erg snel klaar met wat ‘de wet zegt’ en wordt een groot accent gelegd op ‘de maatschappelijke gevoeligheden van toen’. Zo is er meer te noemen. Een boek waar veel uit te leren valt, maar dat niet het laatste woord spreekt. Dat willen de schrijvers ook zeker niet, en dat mogen we ook niet verwachten.

ds. C.P. de Boer, Heilig in Hem. Een Bijbels-theologische schets over de heiliging. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 110 blz., € 9,95.

De schrijver, een van de pastores van Urk-Maranatha, schreef dit boekje met het oog op jongeren. Het is een studie die veel biedt. De grondlijnen voor ons denken en spreken over de heiliging worden vanuit het Oude en Nieuwe Testament helder getrokken, waarna enkele afzonderlijke thema’s aan de orde komen. Sterk in deze studie is dat de heiliging voortdurend betrokken wordt op Christus. Hoewel het niet de bedoeling van de auteur is om de directe confrontatie met andere meningen aan te gaan, gebeurt dat hier en daar wel en dat lijkt mij ook onvermijdelijk (bijv. over de gedachte van de ‘second blessing’ en de exegese van Romeinen 7).

Waar ik een beetje mee zit is de vraag: is dit nu echt een boekje voor jongeren? Ze worden zelden concreet aangesproken, en hun concrete leefwereld komt in feite niet in beeld. Daarom vraagt dit boekje wat mij betreft om een vervolg. Dat neemt niet weg dat er veel goeds wordt geboden.

Ds. W. Visscher, Behouden. 20 Bijbelstudies over Noach, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2012, blz., € 9,95 (als e-book € 7,50).

Ds. Visser, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Amersfoort, schreef een mooi boekje over het (geloofs)leven van Noach. Ook in deze uitgave blijkt hij niet alleen de Schrift op een duidelijke wijze te kunnen verklaren, maar werpt hij ook – net als in andere uitgaven – profetisch licht over de vragen en uitdagingen die onze tijd aan ons stelt. De toegevoegde vragen en citaten van onder meer Calvijn en Bosten maken dit boekje zeer geschikt voor behandeling in groepsverband.

Hans W. Maris, Zondaars en bedelaars. Over de kerk, de gemeenteleden en de verkondiging van het Woord, Uitg. Woord en Wereld 2013, 88 blz., € 10,75.

Hoewel dit boekje van onze emeritushoogleraar niet heel dik is, wordt er toch veel in behandeld. Zoals de schrijver zelf in de inleiding opmerkt, gaat het eigenlijk over drie onderwerpen: de kerk, de gemeenteleden en de verkondiging van Gods Woord. Wat hij schrijft over de strijd die in de afgelopen eeuw gevoerd is over verbond en doop, heeft alles te maken met de samensprekingen die hij als voorzitter van deputaten mee gevoerd heeft met de vertegenwoordigers van de GKV. Er is volgens hem dankzij die samensprekingen sprake van een wederzijdse opheldering van begrippen en achtergronden in het spreken over het verbond. Van harte val ik hem bij als hij op blz. 43 schrijft: ‘Als één ding in dit alles duidelijk is geworden, is het wel dat tussen de HERE God en zijn gemeente de dubbele werkelijkheid van zonde en genade aan de orde moet zijn (…) De genade van het evangelie én de schuld van onze ongehoorzaamheid tegenover God zijn geen van beide een pro-memoriepost. Het gaat om meer dan een verstandelijke toestemming’. Die dubbele werkelijkheid van zonde en genade wordt aan het eind van het boekje ook uitgewerkt in het kader van de dagelijkse bekering van de gelovige. Over de strijd tussen vlees en Geest worden behar tenswaardige dingen gezegd. Een uitgave die kan helpen bij het gesprek tussen hen die willen leven vanuit de Schrift en de gereformeerde belijdenis.

Dr. L. Floor, In de leerschool van de lofzang, Uitg. Editions 1’ Oasis, Olonzac (Frankrijk) 2012, 76 blz., € 9,95.

Van tijd tot tijd laat de inmiddels hoogbejaarde (90) emeritushoogleraar uit Potchefstroom (Zuid-Afrika) van zich horen door middel van uitgaven, waarin hij ons doet delen in wat hij uit de Schriften opdiepte. Ditmaal betreft het een thematisch opgezet werk over de Psalmen. Zaken als het gebedskarakter van de Psalmen, geloof en ervaring in de Psalmen, lofprijzing, gericht, dood en opstanding in de Psalmen passeren de revue. Het laatste hoofdstuk dat de vraag stelt ‘Wat doen we met het Psalmboek?’ had wat mij betreft wat langer mogen zijn. Dat geldt ook voor hoofdstuk 10: ‘Geestelijke groei in de Psalmen’. Zo was dit kleine maar doorwrochte boekje niet alleen Schriftuurlijk, maar ook wat ‘bevindelijker’ geworden.

Niels de Jong, David beter begrijpen. Meer zicht op Bijbelverhalen uit het Oude Testament, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2012, 72 blz., € 8,90.

Onder de titel Bijbel Beter Begrijpen is de uitgever in samenwerking met de IZB enkele jaren geleden gestart met de uitgave van Bijbelstudiemateriaal dat aansluit op de Alpha Cursus. Men moet deze achtergrond verdisconteren als geprobeerd wordt de aloude geschiedenissen van de man naar Gods hart voor deze tijd verstaanbaar te maken. Ongetwijfeld zou uit Gods gang met Zijn kind en knecht méér te halen zijn geweest. Maar zoals gezegd: het is allereerst bedoeld voor wie niet of nauwelijks kennis draagt van de taal en de boodschap van Gods Woord. Daarbij worden veelgestelde vragen, bijvoorbeeld rond het vaak gewelddadige karakter van deze geschiedenissen, aan de orde gesteld. De lijnen die van David naar Christus lopen, worden eveneens getrokken. Het werk van de Heilige Geest, dat ook het geheim van het leven van dit kind van God is geweest, blijft mijns inziens onderbelicht. Zelfs de naam van de Heilige Geest valt maar een enkele keer (blz. 11), en dat heeft gevolgen voor de diepgang van dit boekje. Jammer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.