+ Meer informatie

TER OVERWEGING

6 minuten leestijd

Jaarboek 2003 van de Chr. Geref. Kerken. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2003. € 8,70.

Het jaarboek 2003 is uit, met daarin alle gebruikelijke kerkelijke informatie. Naast het jaaroverzicht is er een ‘in memoriam’ van ds. M.W. Nieuwenhuijze, dr. Th. Peppink en prof. dr. J. de Vuyst. In een boeiend overzicht wordt door ds. G.M. Bijkerk beschreven hoe de gemeenten van Beverwijk en Westzaan van twee preekplaatsen tot een regiokerk zijn geworden.

Prof. dr. W. van ‘t Spijker e.a., De Synode van Westminster 1643-1649. Uitg. Den Hertog Houten 2002, 214 blz.€ 23,50.

Uitgeverij Den Hertog heeft de loffelijke gewoonte om ter gelegenheid van bijzondere jubilea bijzondere boeken uit te geven. In 1987 (bij het 75-jarig bestaan) deed zij een boek over de Dordt-se Synode 1618-?9 het licht zien, nu - bij het 90-jarig bestaan - is de andere belangrijke synode uit de 17e eeuw aan de beurt: die van Westminster. Deze duurde aanmerkelijk langer dan de Dordtse: zes jaar. 1163 zittingen telde zij, van ‘s morgens negen uur tot ‘s middags twee uur. Niet iedereen kon dat volhouden: uit een overzicht op blz. 64v blijkt dat een aantal afgevaardigden zo nu en dan aanwezig was, en sommigen zelfs helemaal nooit. Maar op 150 synodeleden kun je er wel een paar tientallen missen…

De bedoeling van de Westminster Synode was om geestelijk orde op zaken te stellen in de kerk van de Reformatie. Bijzonder is dat zij bijeengeroepen is door het parlement, dat tevens een voorzitter aanwees. In het boek lezen we van het spoor dat de Reformatie in Engeland, Ierland en Schotland trok tot 1643 (dr. W.J. op ‘t Hof, dr. H. Florijn), vervolgens van de voorbereidingen (prof. dr. T.M. Hofman) en inhoud (prof. dr. H.J. Selderhuis, Hofman, Florijn) van de synode, van de theologie van de uit haar voortgekomen Geloofsbelijdenis van Westminster (prof. dr. W. van ‘t Spijker) en tenslotte van haar uitwerking. Met name de Geloofsbelijdenis van Westminster is heden ten dage nog altijd actueel, vanwege de twee- en drieverbondenleer. Stoelt de leer die in de Geref. Gem. wordt uitgedragen terecht op deze belijdenis, of ligt dat toch ingewikkelder? Men kan daartoe op blz. 129-134 terecht.

dr. W. Verboom, Om het verbond. Een persoonlijk getuigenis in het zicht van de Protestantse Kerk in Nederland. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2003, 40 blz. € 4,50.

Bovenstaande brochure, ook wel aangekondigd als een vlugschrift, is van de hand van de hoog-leraar ‘geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’. Al lezende kwam bij mij de typering op: hartstochtelijk én ingetogen. Zo zou ik deze brochure willen betitelen - en daarna las ik de eerste aanduiding ook op blz. 39. Prof. Verboom doet een dringend beroep op hen die straks bij de vorming van de PKN dreigen ‘af te haken’ hun mening biddend te herzien. Hij zal daarmee natuurlijk niet bedoelen dat dezen hun overwegingen nu niet biddend formuleren. Wel geeft dit meteen de uitermate precaire situatie aan waarin de hervormd-gereformeerden in dit cruciale jaar 2003 terecht zijn gekomen. Verhelderend vond ik de wijze waarop dr. Verboom de stellingen tegen een aantal zaken (bijv. de Leuenberger Concordie) zet tegenover de wijze waarop daar in het verleden binnen de NHK mee is omgegaan. Of het allemaal zal helpen…? In onze kerken volgen we de discussies en boeken over het SoW-proces met betrokkenheid. Dit vanwege onze geestelijke verbondenheid met (delen van) de NHK, maar tevens (ik zal niet de enige zijn) omdat men daarbij ook denkt aan de vraag: hoe zal het in onze kerken gaan wanneer een dergelijk proces echt actueel wordt? Hoe zullen we elkaar in eigen en andere kerken zoeken of… van elkaar vervreemden?

dr. ir. J. van der Graaf, Delen of helen? Kroniek van Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1951-1981. uitg. Kok Kampen 2002, 544 blz. € 39,90.

Sinds de secretaris van de Geref. Bond is teruggetreden (dit boek kwam ongeveer een jaar na dat moment uit) wijdt hij zich nog meer dan eerder aan studie en reflectie. Het voorliggende boek is een vervolg op een eerder verschenen deel, dat handelde over de periode 1906-1951 (in 1978 verschenen). Nu wordt, met de komst van de nieuwe kerkorde in de NHK in 1951, de draad opgepakt, en zij wordt doorgetrokken tot 1982. Vanaf dat moment komt het Samen-op-Weg-proces meer en meer in het centrum van de ontwikkelingen en daarmee, zo meent de auteur, heeft hij zelf zoveel te maken gehad dat er geen sprake kan zijn van gegarandeerde objectiviteit. Dat is te respecteren; toch wordt het voor mijn gevoel vanaf dat moment ook spannend! Wie neemt het voortouw daarin dán? Blijft een zeer boeiend, lijvig boek waarin allerlei kleine en grote zaken uit het hervormde kerkelijk leven de revue passeren. Ds. Taverne in de jaren ’50, de geconstateerde verschuivingen in de geref. bondsprediking in de jaren ’60, de doorwerking van het getuigenis in de jaren ’70, teveel om op te noemen. Zaken die groot leken en jaren later klein bleken, of groot waren en dat ook ble-ven… Naast de NHK komen ook andere kerken van gereformeerde snit (o.a. de onze) geregeld voor het voetlicht.

Gordon D. Fee, Exegese van het Nieuwe Testament. Een praktische handleiding. Boekencentrum Zoetermeer 2001, 208 blz. € 18,50.

Dit boek is een vertaling van een twintig jaar geleden in het Engels verschenen inleiding in de uitleg van het Nieuwe Testament, en uitgegeven in de serie ‘Evangelicale theologie’, waarvan het al het vijfde deel is. Het heeft zijn waarde al bewezen, en daarom is het goed dat het nu voor het Nederlandse taalgebied is bewerkt en up to date gemaakt. Het biedt een praktische handleiding bij de uitleg van het Nieuwe Testament, die uitloopt op een aantal richtlijnen bij het maken van een preek. Het kan geen kwaad zo’n boek nog weer eens door te lopen en je bewust te worden hoe het in zijn werk gaat: van tekst naar preek. Overigens ontbreekt in dit boek de hermeneutische vraag naar het verstaan van de Schrift goeddeels. Het zou de omvang van het boek hebben doen toenemen, en ook de opzet ervan zou niet zó hebben kunnen blijven. Ik heb er alle begrip voor dat de auteur ervoor gekozen heeft deze vragen te laten liggen, maar het zou wel goed geweest zijn als hij had aangegeven dat ze er zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.