+ Meer informatie

Besprekingen van de Heilige Oorlog

6 minuten leestijd

13

Vanuit de Schrift is het ons duidelijk dat de mens in dienst van de zonde, met oorlogsplannen staat tegenover de Heere. Vernieling en ellende is in zijn wegen en de weg des vredes kent hij niet. Wil niet komen tot de on voorwaardelijke overgave aan God om de wapenen van zijn ongerechtigheid in te leveren.

Had de Heere het van onze welwillendheid afhankelijk gesteld, dan was het komen tot de vrede die alle verstand te boven gaat voor eeuwig uitgesloten. Nooit zou ik, zegt de oprechte van hart, het voor de Heere opgegeven hebben zo Hij mij niet te sterk geworden was. Maar Hij heeft mij overmocht, Hij heeft mij door Zijn genade gesteld in het stof der verootmoediging.

Dat is een geweldige gebeurtenis, een werk van Gods almachtige genade. In het Evangelie komt de Heere met Zijn volheerlijke openbaring van Zijn liefde in Christus tot zondaren, die de dood kiezen boven het leven. De grote overwinnaar Jezus Christus is gezeten op het witte paard van Zijn overwinning. Gordt Zijn knechten aan met de uitrusting die zij van node hebben in de strijd voor Zijn naam en zaak. Want Hij heeft door het offer van Zijn bloed en de overwinning door Zijn kracht recht op Mensziel om haar terug te geven aan de Vader.

Aan elk van Zijn kapiteins of knechten gaf de Koning een banier, opdat zij die zouden ontrollen en doen waaien. En dat zowel om het doel van Zijn komst als om Zijn recht op de stad bekend te maken.

Maar desniettemin had elke kapitein, al kwamen zij allen voor hetzelfde doel, iets eigens. Zodat kapitein Boanerges onderscheiden was van kapitein Overtuiging en kapitein Oordeel weer van kapitein Uitvoering.

Krachtig stelt kapitein Boanerges de liefde van het Evangelie tegenover de haat van de zonde. „Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.”

De haat van de zonde tegenover God en Zijn volheerlijke heilsopenbaring kan alleen door de kracht van Zijn liefde gebroken worden. „Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.”

Kort en krachtig spreekt Johannes altijd vanuit de beleving van deze liefde. Want die zijn broeder haat is in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.

Deze liefde komt niet op uit de mens. zij wordt verkregen door Gods ontfermende en verkiezende liefde in Christus. Zij vloeit altijd voort en kan alleen voortvloeien uit de liefde van het Evangelie. „Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.”

Krachtig en duidelijk stelt Johannes de persoonlijke beleving als kenmerk van de liefde Gods in het hart. „Indien iemand zegt: Ik heb God lief, en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet liefheeft die hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben die hij niet gezien heeft.”

Kapitein Overtuiging met zijn Vaandrig Mr. Droefheid in wiens schild het wetboek vertoond werd, zocht de mens wakker te maken uit de slaap van zijn zorgeloosheid. Hij zocht de mens vanuit het licht van Gods wetboek te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, opdat het hart vervuld zou mogen worden met een innige droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid.

De prediking van Gods wet in dienst van het Evangelie, wil de Heere gebruiken tot het lief krijgen van Zijn heilige wet. Zodat de zondaar uit liefde tot Gods heilige wet leert wenen over de zonde. En dat wenen krijgt op de weg der genade steeds meer diepgang, zodat Gods vergevende liefde in Christus hem als vanzelf ook steeds meer dierbaar en noodzakelijk wordt.

Overtuigend weet deze prediker ook te prediken tot ontdekking van de droggronden die niet houdbaar zijn voor de eeuwigheid. Bij de gedurigheid hebben wij het van node van onze droggronden afgebracht te worden om het huis van onze verwachting voor de eeuwigheid te leren bouwen op de Rotssteen Wiens werk volkomen is.

Kapitein Oordeel met zijn Vaandrig Mr. Vreze, die een rood vaandel droeg en een schild dat bestond uit een vurige oven. De prediking van het oordeel des doods dat is in de daad der zonde en ten volle gedragen worden als de mens sterft in de zonde, mag in de prediking van het Evangelie niet ontbreken. Want de Zoon der mensen zal in de voleinding van deze wereld Zijn engelen uitzenden en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. De predikers die de schrik des Heeren kennen door gesteld te worden in het gericht van Gods wrekende gerechtigheid, bewegen de mensen tot het geloof om Gods toekomende toorn te ontvlieden. ’t Is voor ons innerlijk leven van grote betekenis te leren buigen voor de majesteit van Gods recht, om een welgevallen te bekomen in de straffen van onze ongerechtigheid, want dan zal de Heere gedenken aan Zijn verbond.

Kapitein Uitvoering met zijn vaandrig Mr. Gerechtigheid wijst op de onvruchtbare boom aan welks wortel een bijl gelegd was. Zijn krachtige prediking riep zijn gehoor op tot een vruchtbaar geestelijk leven en wel met dit woord: „Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.”

Door de prediking van het Evangelie maakt de Heere onder de bearbeiding van Zijn Geest, van dode bomen levende bomen, van onvruchtbare bomen vruchtbare bomen. Met het blad van een rechtzinnige belijdenis kunnen wij niet bestaan in het gericht. Het moet zijn een boom met blad en vrucht. Met vrucht die de Heere kent en keurt.

Deze kapitein bindt ons met zijn vaandrig de noodzakelijkheid van de vreze Gods op het hart, want zij is het beginsel der wijsheid en leert ons met een innige tederheid wandelen in de wegen des Heeren. En het is door Zijn trouw dat wij nog mogen verkeren onder de bediening van het Evangelie en komen op de markt van vrije genade. „Gij die geen geld hebt, komt koopt en eet, ja komt koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.” Want het is betaald, maar door een Ander. En dat heeft wel deze geweldige rechtsgeldigheid alsof u het zelf betaald had. Nijkerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.