+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Jaarboek 1968 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Boekhandel en Uitgeverij D. J. van Brummen, Dordrecht.

Dit jaarboek is verzorgd onder redaktie van Ds.L. S. den Boer, Ds. M. Drayer en Ds. J. H. Velema. Het bevat de verwerkte gegevens van kerkeraden en andere instanties. Nieuw is een lijst van emeriti predikanten en predikantsweduwen. Zie blz. 113/114. Het jaarboek is een onmisbare gids voor allen, die een bepaalde positie in het kerkelijk leven innemen of daarvoor belangstelling hebben.

Het valt op, dat bij de verjaardagen vanhet Koninklijke Huis de verjaardag van Mr. Van Vollenhoven niet is vermeld. Onder de Periodieken wordt op blz. 164 Bewaar het Pand genoemd. Het redaktie-adres wordt aangegeven als Pr. Marijkestraat 17, Meerkerk. Dit moet zijn Prinses Marijkeweg 13, Meerkerk. We vinden het enigszins storend, dat tussen de officiële gegevens bladzijden met advertenties voorkomen.

Na de noodzakelijke kerkelijke gegevens volgen enkele artikelen.

Het eerste en langste is van Ds. Velema en handelt over: 1967 in kerkelijke vogelvlucht. Met veel belangstelling hebben we dit artikel gelezen. Het is dit wel waard. We hebben wel opmerkingen en daarvan willen we iets vermelden.

Op blz. 177 wijst de schrijver er op, dat onze kerken niet overal op dezelfde wijze zich openbaren en op elke plaats dezelfde „image” tonen. Hij acht dit op zichzelf genomen niet verkeerd. wat betekent dit „op zichzelf genomen”? Dat begrijpen we niet. De gemeenten van Klein-Azië vertoonden ook niet dezelfde „image”, maar als we de brieven van Christus aan deze gemeenten lezen, kunner we zien, dat Hij alles afkeurt, wat niet in overeenstemming is met Zijn beeld. De praktijk leert wel, dat dit verschil ir „image” allerlei bedenkelijke verschijnselen meebrengt, landelijk en plaatselijk.

Op blz. 185 merkt de schrijver op, dat het kerkelijke leven in deze 60 jaren - het gaat hier over Ds. H. Visser, die 60 jaar in het ambt stond - zoveel verschuivingen onderging. Dat woord verschuivingen is voor bovengenoemde zaak ook van belang. Door verschuivingen raakt iets van zijn plaats. Daardoor ontstaan allerlei scheuren, misstanden en gevaren. Denk slechts aan grondverschuivingen. Hoe meer verschuivingen, des te ernstiger de toestand wordt. Hier ligt naar onze mening ook één var de oorzaken waarom onze kerken in plaatsen, waar anders zou mogen verwacht, „geen voet aan de grond” kunnen krijgen. Zie blz. 178. In 1892 stonden onze kerken met de rug naar de Gereformeerde Kerken. Gelukkig is dat in verschillende plaatsen nog het geval, maar te vrezen is, dat dit in vele gemeenten grotendeels ofhelemaal anders is geworden.

Laat dit genoeg zijn. leder die het jaarboek aanschaft late dit artikel niet ongelezen. Het handelt over allerlei zaken, die in het kertelijke leven van betekenis zijn. Het is de zienswijze van de schrijver, waar we het niet in alles mee eens behoeven te zijn. Ds. Velema denkt ook aan de predikanten, die in 1967 jubileerden.

Er volgt een In Memoriam. Daar lezen we van overleden predikanten, die de kerk jarenlang gediend hebben. Hierop krijgen we nog artikelen over: Het Convent van Wezel 1568 van Ds. M. Drayer, Kerk en evangelisatie van Ds. P. op den Velde, en Diakonaat in deze tijd van Dr. G. van Westrienen Jr., waarop we niet nader behoeven in te gaan.

Het jaarboek kost f 3,40.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.