+ Meer informatie

Geschrokken

5 minuten leestijd

Daags na het bezoek aan het ministerie van algemene zaken analyseert de verbondsvoorzitter het verloop van het gesprek dat daar plaatsvond. „Het kabinet is, vermoed ik, geschrokken van de bereidheid aan onze kant om werkelijk te onderhandelen. Dat hadden de heren niet verwacht en daardoor kwamen ze in de problemen. Ze waren van plan een eenvoudig spelletje op te voeren om de zwarte piet bij ons neer te leggen, om eens haarfijn duidelijk te maken dat de vakbeweging de kop in het zand steekt en niks wil. Toen wij toch een breed aanbod presenteerden, raakten ze in verwarring. We hebben drie en een half uur met elkaar gesproken, toen volgdeeen schorsing en daarna kwam de minister-president terug met zijn conclusies: De vakbeweging ziet nieuwe mogelijkheden, wil nieuwe gedachten ontwikkelen en vraagt om een alternatieve benadering, maar het kabinet vindt het onontkoombaar uit te voeren wat nu op tafel ligt. Het verzoek om het pakket te heroverwegen kunnen we niet met ja beantwoorden".

„Wij stelden voor met alle betrokkenen aan de tafel plaats te nemen en gezamenlijk een nieuwe wao te ontwerpen. We zijn daarbij ver gegaan. De aanvankelijke datum van 1 juli 1993 hebben we laten vallen; op een gegeven moment spraken we over: op korte termijn. Wij hadden echter één voorwaarde: de oude gevallen —ik vind dat eigenlijk een nare aanduiding— zouden moeten worden ontzien, de voorgenomen bevriezing van de lopende uitkeringen moest in de ijskast; niet praten over een nieuwe wao als een drastische inkomensverslechtering boven de markt blijft hangen voor de mensen die nu een uitkering ontvangen. Helaas, het kabinet weigerde de uitgestoken hand aan te nemen". „We willen praten over een totaal andere verzekeringssystematiek, waarbij de sociale partners, .dus werkgevers en werknemers, een grotere verantwoordelijkheid gaan dragen". fo"'^ medewerking van drie partijen nodig: overheid, werkgevers en werknemers. Tot voor kort wilden we allemaal dezelfde kant op, maar thans is er een klimaat waarin ieder zijn eigen weg kiest. Door de besluiten van het kabinet komt het volumebeleid onder druk te staan. Dus moeten die plannen eerst van tafel".

En hij vervolgt: „Een volume-aanpak kan heel veel opleveren. Ik heb geen behoefte om uit te halen naar de ondernemers. Laat ik het zo zeggen: Tot aan het SER-advies van juli jongstleden zijn we het —ondanks dat het soms erg moeilijk lag— steeds met elkaar, dus tripartite, eens geworden over maatregelen ter beperking van de groei van het aantal wao'ers. In 1989 en 1990 hebben we een scala van aanbevelingen opgesteld, vooral gericht op preventie, op het tot stand brengen van een betere werksituatie en een betere begeleiding van werknemers die in de Ziektewet belanden. Wat betreft de keuringsarts, die blijft belangrijk, maar wordt onderdeel van een totale benadering. Werkgevers, om nog eens een voorbeeld te noemen, betalen gedurende de eerste zes weken van ziekte de uitkering, teneinde hun financiële betrokkenheid bij de problematiek meer te benadrukken. Tal van voornemens moeten nog concreet gestalte krijgen in wetgeving. Het geheel zal dus pas de komende jaren vruchten afwerpen". herstellen van wat de politiek in onze' ogen kapot heeft gemaakt. Daartoe worden we gewoon gedwongen. We kunnen onze leden toch moeilijk in de kou laten staan. We zullen proberen via de collectieve arbeidscontracten de schade in de sfeer van wao en Ziektewet te repareren".

„Sinds het SER-advies van 12 juli scheiden de wegen. Werkgevers en werknemers huldigen in dat rapport verschillende standpunten. Het kabinet neemt vervolgens een zeer rigoureus besluit. Die voorgestelde ingreep kunnen wij als vakbeweging niet meemaken. De werkgevers zijn over enkele elementen ook boos. Zo is op den duur niemand meer tevreden. Misschien acht het kabinet die verdeeldheid het juiste klimaat om hard toe te slaan. Nou, die opvatting vinden wij een misser".

„We zaten vanaf het Stichtingsakkoord van 1982 aardig op de lijn om in de cao's sterk het accent te leggen op, om het zo te noemen, goede doelen. We hebben als sociale partners, zonder tussenkomst van de overheid, veel gedaan aan werkloosheidsbestrijding, aan groei van de werkgelegenheid. Nu waren we er langzamerhand aan toe een zelfde slag te maken met betrekking tot terugdringing van de arbeidsongeschiktheid, maar dat is ons bij de handen afgebroken. Het kabinet zegt in feite: Zo kan het niet meer, we hanteren de botte bijl. Daar ben ik zeer teleurgesteld over". trale: „Dat is voorstelbaar. Wij denken dat die situatie zich niet behoeft voor te doen, mits alle overeengekomen maatregelen worden uitgevoerd. Maar het blijft "in onze visie niettemin mogelijk dat er een te beperkte kentering optreedt en dat je op enig moment misschien toch in financiële zin iets moet doen. Kijk, ook wij zijn van oordeel dat we niet mogen afglijden naar die één miljoen wao'ers. We vinden het sociaal volstrekt onaanvaardbaar dat zovelen uit de boot vallen".

„Vorig jaar oktober, tijdens het najaarsoverleg, hebben we met werkgevers en overheid afgesproken eerst twee jaar ervaring op te doen met een volume-aanpak en daarna de balans op te maken. Het kabinet is echter gewoon door die afspraak heen gefietst. Het schrok van de cijfers over de aanwas van het wao-bestand, geraakte in steeds grotere budgettaire moeilijkheden en werd door de regeringspartijen uitgedaagd eindelijk eens daden te stellen. Dat leidde tot de werkelijk draconische besluiten van 13 juli. Na de bijstelling in augustus is het nog een slecht pakket, maar in ieder geval in iets mindere mate".

Hofstede: „Voor de actieve beroepsbevolking van dit moment valt nog iets te repareren, bij voorbeeld in de vorm van een aanvullende verzekering die je regelt in de cao. Eventueel kan die categorie ook particulier bijverzekeren. Maar voor de huidige uitkeringstrekkers sta je machteloos. Je kunt niet iemand verzekeren voor arbeidsinvaliditeit als betrokkene al uitgeschakeld is".

„Die mensen hebben in het verleden hun verzekeringspremie betaald, op basis van een uitkeringsrecht van 70 proHOFSTEDE

„gigantisch onrechtvaardig"...

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.