+ Meer informatie

ENKELE OVERWEGINGEN BETREFFENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN PREDIKANTEN

3 minuten leestijd

De afgelopen jaren is het meerdere malen voorgekomen dat predikanten tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt werden.

Sommigen van hen zijn lichamelijk ernstig ziek geworden, anderen raakten overwerkt.

Een oorzaak daarvan zou kunnen zijn dat problemen die zich in de maatschappij voordoen ook de kerkelijke gemeente niet voorbij gaan. Een predikant en een kerkenraad worden hier volop mee geconfronteerd.

Te denken valt aan het toenemende aantal huwelijksproblemen of problemen tussen ouders en kinderen, familierelaties die kapotgaan, en om dan nog een moeite te noemen: het afhaken van soms zeer trouwe gemeenteleden. Ook komt het helaas voor dat verschillen van mening op een niet of minder christelijke wijze worden behandeld. Zo zullen er nog veel andere zaken zijn die voortdurend de aandacht van de kerkenraad en vooral van de predikant vragen.

Deze problemen waren er natuurlijk vroeger ook, maar dat deze situaties hand over hand zijn toegenomen is duidelijk. Allemaal redenen van grote zorg en druk, noodzaak om voordurend met de Here bezig te zijn met de vraag: “Here wijs mij de weg hoe in dezen moet worden gehandeld; geef mij de zo nodige wijsheid”.

De hiervoor geschetste situatie doet onwillekeurig de vraag opkomen naar de financiële consequenties voor de gemeente en ook voor onze kerken in z’n geheel wanneer een predikant langdurig ziek wordt.

Vooral als het predikanten betreft die nog in de kracht van hun leven staan en dan geheel of grotendeels arbeidsongeschikt worden, zijn de financiële consequenties groot.

Immers de gemeente moet wèl worden bearbeid, maar de predikant is daartoe niet of niet voor 100 % in staat. Dit betekent voor de gemeente of voor de kerken (emeritikas) een aanzienlijke lastenverzwaring, terwijl voor een gezin geldt, dat ziekte ook met meerdere kosten gepaard gaat.

Bekend mag wellicht worden verondersteld dat een aan een gemeente verbonden predikant niet in loondienst is, maar een zogenaamd vrij beroep uitoefent. Dit heeft als gevolg dat hij momenteel onder de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet valt.

Per 1 januari 1998 worden echter nieuwe arbeidsongeschiktheidsregelingen ingevoerd en worden WAO en AAW tot één algemene arbeidsongeschiktheidswet geïntegreerd: “de WAZ”. De sociale verzekeringswetgeving is voortdurend in beweging.

Ingeval van arbeidsongeschiktheid betekent dit, gezien vanuit de algemene overheidsvoorzieningen, een aanzienlijke vermindering van het inkomen. De WAZ-uitkering bedraagt nl. maximaal 70 % van het door de overheid vastgestelde minimumloon.

De normale gang van zaken is dat aan een arbeidsongeschikte predikant emeritaat wordt verleend. Het inkomen inclusief emeritaatsuitkering daalt echter doorgaans met ± 30 %.

Het vorenstaande doet de vraag rijzen of het niet verstandig zou zijn ten behoeve van de predikant een aanvullende arbeidsongeschiktheidsvoorziening te treffen zodat een zieke predikant er qua inkomen zo weinig mogelijk op achteruit behoeft te gaan en in tijden van juist extra kosten, geen lager inkomen heeft dan noodzakelijk is.

Dat het werk van een predikant door assuradeuren niet als licht wordt beschouwd, moge blijken uit het feit dat predikanten In een zwaardere risicoklasse worden ingedeeld.

In dezen zou wellicht ook de Stichting ter behartiging van Sociale Belangen van Chr. Geref. Predikanten e.a. een belangrijke plaats kunnen innemen. Deze Stichting is bij velen bekend vanwege het feit dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering ten behoeve van onze predikanten.

Rotterdam

De heer A. van der Veen is lid van de kerk van Rotterdam-C; hij is 1 e penningmeester van de deputaten voor buitenlandse zending.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.