+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Drs. K. van der Zwaag, De kerk op weg naar 2000. Gesprekken met theologen, predikanten en filosofen. Uitg. Groen, Leiden 1992. 280 blz. f 34, 50.

In dit boek geeft de schrijver zijn gesprekken weer met meer dan twintig mensen die hebben nagedacht over de secularisatie, de kerkverlating en het thema godsverduistering. De gesprekspartners bevinden zich in de gehele breedte van het kerkelijk spectrum, van de Gereformeerde Gemeenten en Het Gekrookte Riet binnen de Nederlandse Hervormde Kerk tot modern-gereformeerd en kritisch rooms-katholiek. Twee scribenten geven een korte nabeschouwing over het geheel. De auteur geeft een uitgebreide inleiding waarin hij het verschijnsel van de secularisatie beschrijft, de publikaties van zijn gesprekspartners beoordeelt en verwerkt, en aangeeft in welke richting het antwoord op de kerkelijke impasse moet worden gezocht. Mijn vraag bij het lezen daarvan was: Wat hebben al die gesprekken voor zin, als je reeds zo’n afgeronde visie hebt ontwikkeld? De betekenis daarvan kan toch alleen zijn, dat je zicht op de problematiek wordt verscherpt. De nabeschouwingen zouden daarop ook gericht moeten zijn, dunkt me. Maar in plaats van een aanzet tot diepere doordenking geven zij een beknopte samenvatting (K. Runia) en een eigen commentaar op de diverse bijdragen (J. van der Graaf). Het boek heeft daardoor iets van een etalage. Zonder betekenis is het daardoor echter allerminst. De lezer kan door de inzichten van anderen in zijn nadenken worden gestimuleerd. Een ingrijpend verschilpunt is de invulling en waardering van het begrip ‘autonomie’. Is autonomie de bevrijding uit de bevoogding door de kerk en als zodanig positief te waarderen omdat daardoor de mens op zijn eigen benen wordt gezet, of leidt autonomie onvermijdelijk tot een houding waarin de mens zichzelf tot wet is en dus God verlaat? Een vraag die daarvan niet losstaat is: Moet de kerk haar kracht zoeken in de afweer van hedendaagse culturele invloeden, of in het laten binnendringen van Gods Woord in de hedendaagse cultuur (inculturatie)? Dit zijn vragen waar wij niet omheen kunnen. Daarmee is de waarde van deze bundel aangegeven.

Dr. K. Runia, Notifies over de Ambten. Uit. Kok, Kampen 1992. 79 blz. f 14, 50.

Binnen de gereformeerd-reformatorische kerken onderscheiden we drie ambten. Dat van predikant, ouderling en diaken. In kort bestek geeft de auteur in dit deeltje van de serie ‘Notifies’ aan waar het ambt vandaan komt. Zowel de Nederlandse Geloofsbelijdenis als de bevestigingsformulieren geven aan dat de ambten in overeenstemming zijn met dat wat de Schrift leert. De auteur vraagt zich af of deze ambten wel rechtstreeks uit het Nieuwe Testament komen. Daarbij grijpt hij terug op de tijd van de Reformatie en wel in het bijzonder op de tijd van de calvinistische Reformatie. De genoemde visie van de auteur op de ambten zal door velen binnen onze kerken niet gedeeld worden. In het boek geeft hij tevens aan wat het typerende is voor de ambten. Interessant is hoe hij tegen het preken aankijkt.

Dr. K. Runia, Notifies over Spiritualiteit. Uitg. Kok, Kampen 1992. 80 blz. f 14, 50.

In de sehe ‘Notifies” schrijft de auteur over spiritualiteit. Undanks teruggang in kerkbezoek is er een groeiende intéresse in spiritualiteit. De auteur gaat nader in op het woord spiritualiteit en wat de Bijbel ervan zegt. Het is ook een woord dat steeds meer in reformatorische kring te horen is. Dan wordt vooral bedoeld een grondhouding, een innerlijke vroomheid, die wortelt in de relatie tot God, maar tevens niet los is te zien van de werking van de Heilige Geest. Voor degenen die meer over dit begrip willen weten en daarbij een stukje historie van de gereformeerde kerk willen betrekken, is dit een aardig boekje.

Ds. T. Dijkema e.a., Als moeilijkheden problemen worden. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1992. 64 blz. Dit boekje is een uitgave ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van ‘De Driehoek’ in oktober jl.

Stichting ‘De Driehoek’ is een multifunctionele instelling voor Gereformeerde Maatschappelijke Dienstverlening en jeugdbescherming en Stichting voor Gereformeerd beschermd wonen. Een stichting die nauwe banden onderhoudt met de Christelijke Gereformeerde Vereniging voor Jeugdwelzijn te Utrecht; er bestaan federatieplannen. Het boekwerkje is een voorbereiding op en een ondersteuning van het toekomstig jubileumcongres. In het kort wordt aangegeven waar ‘De Driehoek’ voor wil staan. Welke mogelijkheden ze heeft binnen de verschillende afdelingen. Het is een prettig leesbaar boekje met bijdragen van verschillende auteurs, ook uit onze kring. Het is nuttig en informatief voor onze diakenen.

Ds. Ruud Bartlema, Het binnenste buiten. Fragmenten uit de Openbaring van Johannes, verzetsliteratuur van de eerste Christengemeente. Uitg. Kok, Kampen 1992. 62 blz. f 14, 90.

Het binnenste buiten bevat twaalf meditaties over de Openbaring van Johannes. Daarin benadert de auteur het laatste bijbelboek als verzetsliteratuur: illegale lectuur voor een gemeente in de verdrukking, geschreven door Johannes, zelf verbannen naar een Strafkolonie. De taal van Johannes’ pamflet, zijn troostbrief, was uit veiligheidsoverwegingen ook ‘gecamoufleerd’, alleen te begrijpen voor de lezers die er de sleutel van kenden. Het is een manier van kijken naar het boek Openbaring die mij niet aanspreekt. Daarnaast zijn de meditaties vaak te kort en de conclusie te algemeen van inhoud. Aan de essentie van een gedeelte van een hoofdstuk wordt te veel afbreuk gedaan.

Prof.drs. H.M. Ohmann, Behouden door Jezus Christus of door volbrenging van de Tora? Een bijdrage in de actuele discussie met betrekking tot de verhouding van de Kerk en Israël. Uitg. Willem de Zwijgerstichting, Apeldoorn. 46 blz.

Het waardevolle van deze bijdrage schuilt misschien nog het meest in het feit dat hieruit blijkt dat Israël, dat tot nu toe praktisch buiten de vrijgemaakte horizon viel, nu in het vizier komt. De vraag die prof. Ohmann zich gesteld ziet, komt hierop neer: ‘Is de Here Jezus Christus wèl de Verlosser voor de gelovigen uit de heidenen (de Christenen), doch gaat God met Israël een andere heilsweg, namelijk die van het volbrengen van de Tora, de wet? (blz. 4). Of zoals de schrijver het formuleert: ‘Is de Tora de canon voor de rest van de Bijbel, of moet de Tora gezien worden in het licht van de vervulling in Christus? (6). In het betrekkelijk korte bestek van deze brochure reikt de schrijver veel materiaal aan dat inderdaad een bijdrage vormt voor de discussie. De vraag die hij ergens aan het eind van z’n betoog (38) stelt: Hebben wij hun (d.i. de joden) recht gedaan? - een vraag die vaker te stellen is -, blijft klemmen bij al het waardevolle dat gegeven wordt.

Ds. E.A. de Boer, Neem uw kruis op en volg Mij! Luisteren naar de kruiswoorden van onze Heer. Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes. 151 blz. f 25, 50.

In elf hoofdstukken worden per hoofdstuk telkens vier meditaties gegeven over en random de kruiswoorden. De schrijver, predikant van de Vrije Gereformeerde Kerk te Pretoria, opent op soms verrassende wijze de Schrift, ook al zijn er meditaties bij die -althans mij - weinig aanspreken. Het taalgebruik is hier en daar ook ietwat afwijkend (Transvaalse invloed?). Hoe dan ook, een goede hulp om te leren luisteren. Werkelijk luisteren is een Schaars betrachte activiteit!

Dr. A.N. Hendriks, Die alles in alien volmaakt. Een bundel praktisch-theologische op-stellen. Uitg. AcaMedia, Haarlem. 138 blz. f 24,50.

Een interessante uitgave, niet het minst voor ambtsdragers, waaraan het predikaat gedegen niet kan worden ontzegd! Zeven opstellen zijn hier samengebracht, die met name met gemeente en ambt te maken hebben: De gemeente en haar diakonaat; De doop met de Heilige Geest, een tweede zegen? Levensheiliging, gave en opdracht; De plaats en de betekenis van de ambten in de gemeente; Representeert de ambtsdrager Christus?; Is de preek achterhaald?; Gemeenteopbouw, een introduktie. De oudgekoesterde idealistische visie op de gemeente met het daaraan inherente elitebesef is hier en daar nog te bespeuren, maar de nuchtere, naar onze mening bijbelse kijk op de werkelijkheid van gemeente èn ambt in deze bedeling ontbreekt zeker niet. Om iets te noemen: ‘Ambtsdragers hebben geen gezag in zichzelf. De autoriteit, waarmee zij in de gemeente kunnen optreden, is niets anders dan de autoriteit van het Woord’ (84).

Er is natuurlijk meer te noemen. Bestudering van deze opstellen graag aanbevolen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.