+ Meer informatie

Hef oude Rome

4 minuten leestijd

Reeds jaren voor Christus was Rome al een bekende stad. Immers Rome was de zetel van de wrede keizers, die ongeveer 1000 jaar de onderdrukkers waren van vele landen. Steeds heeft cleze stad een minder mooie rol gespeeld in cle wereldgeschiedenis en wel op godsdienstig gebied.

Hoeveel Christenen zijn er niet omgekomen in het amphitheater, waar zij, of voor cle wilde dieren geworpen, of gekruisigd werden. Maar het bloed der Martelaren is het zaad der Kerk. Dit was in Rome duidelijk te zien. De Kerk bloeide als nooit te voren en eindelijk na een lange smartelijke weg overwon het Christendom.

Wat is er overgebleven van de pracht en cle praal van cle keizers, waar zijn de tienduizenden clie het amphitheater bevolkten. Allen zonder een uitzondering zijn verdwenen. Zij zijn gegaan de weg der ganse aarde. Enkel een gedeelte van het stenen amphitheater staat er nog.

Moderne flatgebouwen zijn verrezen in de nabijheid van het amphitheater en vormen een schril contrast.

Een ander bolwerk is in de loop der tijden op cle voorgrond getreden. De kern van het roomskatholicisme is in Rome gevestigd. Het Vatieaan, van waaruit de paus zijn bevelen geeft aan alle katholieken, waar ook ter wereld. Denk echter niet, clat in Rome alles zo goed katholiek was en is. Luther heeft destijds Rome bezocht en toen hij cle stad voor het eerst zag, viel hij op de knieën en riep uit: „Wees gegroet heilig Rome." Bitter viel het hem tegen, zo zelfs, dat hij later zei: „zo ergens een hel is, dan moet Rome daarop gebouwd zijn." De grootste huichelarij vond hij daar. Hij vertelde ervan: „Daar hoorde ik onder meer aan tafel courtisanen lachent en roemen, hoe sommigen de mis bedienden en van het brood en de wijn zeiden, gij zijt brood en zult brood blijven. Wat moest ik denken? " Toen kroop ook Luther cle Pilatustrap op, om cle grote aflaat te ontvangen. Later schreef hij „Ik was te Rome ook zulk een dwaze heilige, liep door alle kerken en catacomben, geloofde alles, wat verzonnen en gelogen is!"

Anderen, zoals Zwingli, Calvijn, kantten zich ook fel tegen de Roomse leer. Vanuit Rome beheersten cle pausen de volken. De stemmen van de aanhangers van de vrije leer moesten het zwijgen opgelegd worden, wat nooit gelukt is.

In onze tegenwoordige tijd komen nog herhaaldelijk nieuwe dogma's af, die de paus heeft verzonnen. Allerlei dwalingen worden ingevoerd, zodat niets meer over is van de zuivere waarheid. Rome heeft alles verdraaid en spiegelt alles mooi voor aan haar aanhangers, die alles klakkeloos aannemen wat het Vatieaan leert. En zelfs onze Nederlandse regering stuurt jaarlijks een gezantschap naar de paus te Rome. Dit wil dus zeggen dat onze regering het beleid van de paus goedkeurt. Het is zelfs zo, dat Christelijke regeringspartijen een coalitie gesloten hebben met Rome, Rome, die het bloed der martelaren heeft laten vloeien. Toen vorig jaar Hongarije in opstand gekomen is tegen het Sowjet-regiem, heeft men in een plaats een bidstond gehouden, waarbij eerst de plaatselijke predikanten, daarna de pastoor het woord voerden. Is Rome dan veranderd in haar leer, dat zij samen kunnen werken met ketters? Is Rome dan geen vervloekte afgoderij meer in onze dagen? Inplaats zich zo ver mogelijk van deze dwaalleer te verwijderen, gaat men samen kerkdiensten beleggen. Wanneer cle martelaren eens konden zien, wat er met ons land gebeurde, clan zouden zij uitroepen, Nederland, Nederland, wat zijt gij diep gezonken, is clat cle vrucht van ons bloed!

Zo gaat het maar door, stap voor stap dringt Rome zich overal in, en clat alles op het bevel van cle paus te Rome.

Ziedaar een beeld van Rome, cle stad, waar eens de Romeinse keizers woonden en troonden, die nu het allergrootste gevaar herbergt voor de aloude zuivere waarheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.