+ Meer informatie

Jouw vragen

10 minuten leestijd

Heel veel huwelijken eindigen in een scheiding. Wat vroeger als een schande werd ervaren, wordt nu heel normaal gevonden. Op grond van de Bijbel is er echter maar één reden tot scheiding: overspel. Er kwamen drie vragen binnen over het onderwerp scheiden en hertrouwen. De tweede vraag gaat over genezing op het gebed.

Er zijn drie vragen binnengekomen die over hetzelfde onderwerp gaan. Ze hebben ook zoveel met elkaar gemeen, dat de redactie mij terecht vroeg er een geheel van te maken en de brieven samen te vatten. Een huwelijk is helemaal stuk gelopen. Hetginggewoon niet. Veel verwijten; jaren van ellende. Van alles geprobeerd, maar jezelf veranderen gaat niet. Vaak de wanhoop nabij. Alle levenslust en levensmoed verging. Uiteindelijk was scheiden een opluchting. Achteraf moet een heelproces doorgemaakt worden van verwerking en proberen er Tjveer bovenop te komen. Nu komt een jonge vrouw in contact met een op zo 'n manier gescheiden man. En daarover gaan de vragen. „In de Bijbel staat: Wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij, doet overspel; en wie de verlatene trouwt, die doet ook overspel Geldt dit altijd, ook wanneer iemand buiten zijn schuld en buiten zijn wil tot een echtscheiding komt? Is het beter deze omgang te beëindigen?

Helaas een actuele vraag. Dat het soms in een huwelijk niet zo best gaat, is alle tijden door voorgekomen. Maar in deze tijd wordt dan zo vaak tot scheiden overgegaan. Vroeger bleef men vaker maar bij elkaar. Natuurlijk was dat dan niet opeens een goed huwelijk. Maar toch werd om verschillende redenen niet tot scheiding overgeHeel veel huwelijken eindigen in een scheiding. Wat vroeger als een schande werd ervaren, wordt nu heel normaal gevonden. Op grond van de Bijbel is er echter maar één reden tot scheiding: overspel. Er kwamen drie vragen binnen over het onderwerp scheiden en hertrouwen. De tweede vraag gaat over genezing op het gebed. gaan. De algemene invloed van de bijbelse norm was groter dan vandaag. Scheiden werd meer dan tegenwoordig als zonde voor God en een "schande" onder de mensen gezien.

Hulp inschakelen
Wanneer het in een (jong) huwelijk niet goed gaat, is het nodig dat hulp ingeroepen wordt. Een verstandig familielid, een bekwame ambtsdrager of een vertrouwde instantie. Met het inroepen van hulp wacht men meestal te lang. Dat is heel erg jammer, want dan is er vaak al zoveel kapot gemaakt, dat herstel bijna niet meer mogelijk is. Toch kan er door hulpverlening -onder Gods zegen- ook op dit terrein veel goeds gedaan worden. Helaas schrijf jij in jouw brief er niet over dat inschakeling van hulpverlening serieus geprobeerd is. (Er zijn trouwens meer punten die in jouw brief onduidelijk blijven. Bij voorbeeld: wie vroeg de scheiding aan?) Toch is inschakeling van hulp de aangewezen weg. Want echtscheiding als er niet van overspel sprake is, kan niet. De Bijbel is hierin duidelijk.

Geweld
Het kan voorkomen dat er grof geweld gebruikt werd of dat er sprake is van een eenzijdige, kwaadwillige verlating. Ook kunnen er soms ernstige psychische of psychiatrische problemen aan de hand zijn. In zulke gevallen werd en wordt ook wel tot scheiding overgegaan. Maar eigenlijk zou het dan niet verder moeten gaan dan een scheiding van tafel en bed. Dus een zodanige scheiding dat bij verbetering van de verhoudingen, of van het ziektebeeld toch weer hereniging mogelijk zou zijn. Helaas bestaat scheiding van tafel en bed tegenwoordig eigenlijk alleen maar in theorie. Want vanwege de huidige wetgeving wordt zo'n scheiding na verloop van tijd een gewone scheiding.

Gods zegen
Het is ongetwijfeld waar dat wanneer een huwelijk niet geheel verbroken wordt en er toch niet meer samen geleefd kan worden, er ook een heel moeilijke tijd kan aanbreken. Maar de moeilijkheden waren voorheen waarschijnlijk wel anders, maar niet minder. En ook in zo'n weg kan steun ondervonden worden van mensen en van de Heere. Daar zijn voorbeelden van. Wanneer jij nu kennis krijgt aan iemand die gescheiden is zonder dat er bijbelse gronden voor waren, dan moet ik zeggen dat zulk een omgang eigenlijk niets kan worden. Je zult toch, als je gaat trouwen, Gods zegen over je huwelijk willen vragen? Maar als je niet in een rechte, bijbelse weg bent, hoe moet dat dan? Denk daar eens ernstig over na. Alleen in een geoorloofde weg kan Gods zegen in Gods gemeente over een huwelijk gevraagd worden. Natuurlijk, wij zijn geen van allen zonder zonde. En ook op dit terrein is er veel aan de hand. Soms is dan ook schuldbelijdenis nodig voordat tot kerkelijke huwelijksbevestiging kan worden overgegaan. Maar ook daarin moeten we dan rechte wegen gaan, volgens de inzettingen van de Heere.

Voorzichtig
Misschien denk jij: „Maar het komt toch wel voor dat iemand "ongeoorloofd" trouwt en toch een goed huwelijk heeft?" Dat kan naar de maatstaf van ons mensen inderdaad wel voorkomen. Maar we moeten niet vergeten dat goed en goed twee is. Want alleen die heeft het goed, die naar de instellingen des Heeren wandelt. Wees daarom toch voorzichtig, want alleen de gunst en de zegen des Heeren maakt werkelijk rijk. Ook al is dat een weg die voor ons gevoel en ons verstand minder aantrekkelijk is. 't Is zelfs wel eens tegen vlees en bloed. Ja, het gaat soms dwars door onmogelijkheden heen.

Voorbeelden
Maar in de Bijbel zien we toch voorbeelden van mensen die in de wegen des Heeren gingen, ook al stonden ze dan soms alleen. Denk eens aan Jozef; en aan Daniël. Laten dat onze voorbeelden zijn. Nu kan er een moment komen dat iemand die op verkeerde gronden gescheiden is, niet meer terug kan. Bij voorbeeld wanneer de ander gaat hertrouwen of overleden is. Dan is hertrouwen door de ander uiteraard weer mogelijk. (Het kan zijn, afhankelijk van de omstandigheden, dat er dan nog wel een schuldbelijdenis nodig is vanwege het verkeerde van de scheiding). Maar daarop wachten is nogal wat. En... voordien kan er dus geen enkele sprake zijn van verkering. Want ook de "benadeelde" moet de schijn van overspel vermijden.

Meeleven
Misschien vind je dit antwoord teleurstellend. Dat kan ik enerzijds wel begrijpen. Toch mag ik niet anders dan eerlijk zijn op bijbelse gronden, 'k Hoop dat je dit alles aan de Heere mag voorleggen. Hij kan in alle moeite en vragen de weg wijzen. Overigens zal dat natuurlijk nooit tegen Zijn Woord in zijn. Er is ontzaglijk veel verdriet en leed op dit terrein. Ook bij degenen die in een scheiding betrokken raken. Met hen meeleven is vaak moeilijk, maar op gepaste wijze toch wel erg nodig. Want juist betrokkenen kunnen het heel moeilijk hebben en eenzaam zijn. Overigens moet ook gezegd worden dat bij "meeleven met" soms de nodige voorzichtigheid in acht genomen moet worden. Er moeten ook geen verkeerde gedachten gaan groeien, enz. De Heere geve dat je in deze moeilijke dingen je weg op Hem mag wentelen. Zoek dat. Hij kan moed en krachten geven. Weest Hem bevolen.

Ik heb een lp van het duo Eïly en Rikken. Daar staat een liedje op en dat heet "Het Onze Vader". Het is precies het gebed wat de Heere Jezus ons heeft leren bidden. Nu is mijn vraag: mag je dit doen ? Als je b. v. de afwas aan het doen bent of aan het strijken en dit nummer komt, dan is dit toch heel oneerbiedig. Volgens mij mag dit helemaal niet op muziek.

Bij deze vraag zou ik graag drie opmerkingen willen maken: 1. Het "Onze Vader" staat ook achter in ons psalmboek bij de "enige gezangen". Het is dus zeker geoorloofd dit op muziek te zetten en ook om dit lied te zingen in de kerk, op school of in de huiselijke kring. 2. Natuurlijk moeten we wel bij het op muziek zetten en zingen van het "Onze Vader" grote eerbied in acht nemen. Het is immers het allervolmaakste gebed. Eerbied is zeker ook vereist als we andere geestelijke liederen of psalmen zingen, maar toch wel in het bijzonder bij dit bijzondere gebed. Nu ken ik de door jou genoemde lp niet, maar de eerbeidseis moeten we toch zeker stellen en dat zou mij erg voorzichtig maken. Doet de sfeer die vanuit de lp tot je komt, geen afbreuk aan de eerbied die ten aanzien van de dingen van het Koninkrijk Gods vereist is? Veel gospel(achtige) muziek sluit meer aan bij het menselijke gevoel en stelt daarmee de mens meer centraal dan dat het gaat om een (r)echte vertolking van de boodschap van het Woord Gods.

Onder het werk
3. Je schrijft over het luisteren naar muziek onder de strijk of afwas. Het kan wel eens goed zijn onder ons werk te zingen. Enerzijds zou ik zeggen: deden we het maar meer en wat kunnen we beter doen. (Uiteraard afhankelijk van het werk dat we doen. Want bij veel werkzaamheden moet je je gedachten hebben, zodat er geen plaats is voor zingen.) Anderzijds moeten we ook oppassen. Het luisteren naar zang, of soms ook wel naar preken, kan op deze manier enorm uitgehold worden. Dan luisteren we nauwelijks of in elk geval niet met die concentratie en eerbied die nodig zijn. Eigenlijk is het lied of de preek verworden tot achtergrondmuziek. Daar is een psalm, het "onze Vader" of een preek te "heilig" voor. Aan zulk een uitholling moeten we niet mee doen. Dan kunnen we beter andere achtergrondmuziek kiezen. Er is genoeg (goede) instrumentale muziek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.