+ Meer informatie

REGISTERS AMBTELIJK CONTACT 1962 - 1986 (jaargang 1 - 25)

3 minuten leestijd

In het januarinummer van ons blad werd een samenvattend register aangekondigd op al de artikelen die in de vijfentwintig jaar dat „Ambtelijk Contact” verschijnt, zijn gepubliceerd. Het is de bedoeling dat deze aankondiging met het november-nummer gerealiseerd zal worden, zodat het bedoelde register tegelijk met dit nummer gedistribueerd kan worden (op de ambtsdragersconferentie).

Een register op een boek of een jaargang van een tijdschrift bedoelt het zoeken te vergemakkelijken. leder zal zo wel eens een tekst- of een persoons/plaats/zaakregister zijn tegengekomen en indien nodig gebruikt hebben. Zo heeft ons blad „ten dienste van ouderlingen en diakenen” (natuurlijk ook voor alle andere lezers) per vijf jaar steeds een register gegeven, waarin in de volgorde van de schrijvers de artikelen werden vermeld die in de bedoelde vijf jaargangen werden gepubliceerd, waaraan de boekbesprekingen werden toegevoegd die ons blad had gegeven, plus een lijst van de gehouden conferenties en de overdrukken van de besluitenboekjes van de generale synoden die in die periode waren gehouden. Een soort zakenregister ontbrak evenwel over de vijfentwintig jaargangen van ons blad. De redactie was van mening dat aan de ambtsdragers en voorts aan alle lezers van ons blad een „dienst” zou worden bewezen, wanneer zo’n register beschikbaar gesteld zou worden.

Nu „ten dienste van” àlle gebruikers van ons blad dit register verschijnt, dienen een paar zaken onder hun aandacht gebracht te worden.

In de eerste plaats moest rekening gehouden worden met het feit dat de paginering niet steeds uniform is geweest. De eerste tien jaren laten een doorlopende paginering zien (1202 bladzijden!). De jaargangen 11 tot en met 15 nummeren elk jaar weer opnieuw. Dan komen weer vijf jaargangen met doorlopende paginering (712 blz.). Dat laatste is ook bij de jaargangen 21 tot en met 25 het geval, maar dan is op elke bladzijde tevens het jaarcijfer vermeld (1982 tot 1986). Bij de overweging welk systeem nu gevolgd moest worden voor de aanduiding van de betrokken bladzijde, heeft het laatste systeem de weg gewezen om tot een zo goed mogelijke verwijzing te komen. Het jaarcijfer is vet gedrukt (nl. het jaartal, niet de jaargang, omdat blijkens de ervaring AC in geval van citering meestal met jaar en maand wordt aangeduid). Dit jaarcijfer is echter niet herhaald wanneer de direct volgende vermeldingen uit hetzelfde jaar dateren.

In de tweede plaats worde in rekening gebracht dat een zakenregister slechts in dier voege te geven is dat niet elke zaak op elke bladzijde vermeld kan worden. Daarom wordt dit register in de vorm van een „Titel- resp. onderwerpenregister” gegeven met een beperkt aantal rubrieken (achttien). Verdere rubricering eventueel via onderdelen zou de overzichtelijkheid naar alle waarschijnlijk niet dienen en het aantal dubbele vermeldingen sterk doen toenemen. Hopelijk zal dit aantal rubrieken de toegankelijkheid bij het zoeken van een speciale zaak niet in de weg staan. Redactionele mededelingen en kleinere boekbesprekingen zijn niet opgenomen, waarmee natuurlijk niet gesteld wordt dat deze niet belangrijk zouden zijn. Alles te vermelden zou te veel ruimte vergen.

In de derde plaats: letterlijk samenvattend is het auteursregister dat in alfabetische orde samenvat de vijf verschenen registers betreffende de artikelen in de vijfentwintig jaargangen. Tevens is in de lijst van de conferenties die in deze periode zijn gehouden, samengevat wat in deze registers is vermeld. Hetzelfde geldt van de besluitenboekjes van de generale synoden van 1965 tot 1983.

Tenslotte: de redactie realiseert zich ten volle dat niet elke lezer alle vijfentwintig jaargangen in z’n bezit heeft. Maar in de bibliotheek c.q. het archief van elke kerkeraad zal een compleet stel, al of niet ingebonden, beschikbaar zijn om desgewenst te raadplegen. En in elk geval kan elke huidige lezer nagaan met welke zaken, onderwerpen enz. Ambtelijk Contact deze vijfentwintig jaar de lezers van dienst heeft willen zijn! Dat begeert de redactie nog! Dienst aan de lezers, de ambtsdragers inzonderheid en daarmee aan Christus’ gemeente!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.