+ Meer informatie

Ons Gratis - Lezers - Fonds

3 minuten leestijd

Gaarne vragen we voor deze, op 15 Febr. 1949 tot stand gekomen mogelijkheid, om diegenen onder onze lezers en lezeressen, die gaarne „Daniël" lezen, — doch finantiëel daartoe niet bij machte zijn — een gratis abonnement te geven, weer eens Uw aandacht.

Neen lezer(es)! stel U gerust. Wij gaan geen bedeleampagne beginnen, maar alleen even Uw volle aandacht vragen voor een zaak, die Uw aandacht ten volle * waard is.

Al meer dan een jaar lezen meer dan 80 personen „Daniël" gratis, wat alleen kon dank zij de steun van onze J.V.'s en particulieren.

Om daarmede regelmatig door te gaan is en blijft echter nodig dat het Gr. L. F. ook steeds weer de nodige gelden ontvangt.

Op welke wijze kunt U nu daaraan Uw steun geven ?

Heel eenvoudig! Het behoeven geen giften te zijn van groot formaat. Natuurlijk wordt het als zeer welkom aanvaard, als iemand voor dit prachtige doel een mooi bedrag afstaat, maar ook kleine bedragen zijn hartelijk welkom.

Wil een lezer of lezeres hieraan bv. 50 ct geven of een gulden, het zal ten zeerste gewaardeerd worden.

Ook kunt U Uw abonnementsgeld (ƒ 4.— per jaar of ƒ 2.— per half jaar) uit eigen beweging verhogen tot ƒ ? ? , waarvan het bedrag boven 4 of 2 gulden voor het Gr. L. F. bestemd is. Gaarne neemt de administratie van „Daniël" daarvan goede nota.

Desgewenst kunt U ook, zo eens voor één keer, voor een jaar of halfjaar het abonnementsgeld betalen voor iemand, die „Daniël" leest op kosten van het Gr. L. F.

U ziet, mogelijkheden genoeg.

Ongetwijfeld zijn velen Uwer met vacantie geweest of gaan nog met vacantie.

Wat kan het dan toch aangenaam zijn, om na een jaar van hard werken er eens echt uit te zijn. Doch meestal is dat voor een week of 14 dagen. En dat kost tegenwoordig nogal wat.

Maar als velen Uwer 2 of 4 gulden afstaan voor het Gratis Lezers Fonds van „Daniël", leest hier en daar in ons vaderland een minder bedeelde vriend of vriendin

een half jaar of een heel jaar lang gratis „Daniël". Het zal U zeker voldoening geven als U, na eens goed te hebben nagedacht over de zekerheid, dat een gift daarvoor goed besteed is, de daad gelijk bij het woord voegt en iets voor het omschreven doel afzondert en opzendt.

De kas van het Gratis Lezersfonds wordt beheerd door dhr E. Blom, Paktuinen 49, Enkhuizen. Zijn gironummer is 511152.

Wil men het Gr. L. F. steunen door een verhoogd abonnementsbedrag, don wordt het geldsbedrag waarop U op deze wijze dit doel steunt door de Administratie verrekend met dhr Blom.

verrekend met dhr Blom. Hoewel het niet verplichtend was, lag het toch in de aard van het voorstel van de J.V... Leiden, naar aanleiding waarvan het Gr. L. F. werd gesticht, dat iedere J.V. daaraan per jaar een klein bedrag (de meesten gaven in 1949 ƒ 5.— of ƒ 10.—) zou schenken.

Hoe komt het, dat nog zo weinig van onze verenigingen aan deze morele verplichting voldeden? Ge behoeft mij daarop niet te antwoorden vrienden!

Antwoord onze penningmeester, dhr Blom maar perpostwissel of girostorting, waarvoor hartelijk dank. Ge eerbiedigt daardoor het mede door U genomen besluit.

Van harte hopen wij in een der volgende nummers van ons blad een flinke verantwoording van giften te kunnen geven.

H. HOOGENDOORN, secr. L.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.