+ Meer informatie

SGP en Reformatie: mening of openbaring?

6 minuten leestijd

Deze rubriek mag mijns inziens niet misbruikt worden om opzettelijk controversiële zaken te behandelen waarbij wij zelf op de een of andere wijze betrokken zijn. Om die reden heb ik in Beurtelings een eventueel lidmaatschap van de SGP voor de vrouw geen enkele keer direct of indirect ter sprake gebracht. Deze keer doe ik dat wel, maar om een heel andere reden. Ik doe het nu, omdat ik vermoed dat verschillende trouwe lezers datgene wat over mijn standpunt in de pers gekomen is, niet goed kunnen plaatsen. Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Zelfs in het Reformatorisch Dagblad werd ik door een redacteur een keer aangeduid als een prominent voorstander van het lidmaatschap van de vrouw. Maar dat was en dat ben ik niet. Om die reden ga ik het nu niet over de zaak hebben, maar over mijn reactie, om aan u als lezers verantwoording af te leggen.

Principieel gehalte
Wat deed mij bedanken? Wel, het ging mij om het principiële gehalte dat het besluit voor zich opeiste. Als de formulering was geweest dat de meeste leden van de SGP het gevoelhehben dat het beter is om geen vrouwen lid te laten blijven, omdat zij vrezen dat na verloop van tijd het actief kiesrecht verandert in passief kiesrecht, zou ik niet bedankt hebben. Als zodanig betreur ik het wel, wanneer alleen vanuit de vrees voor een eventuele consequentie een bepaalde vrijheid wordt ingedamd. Sommige ouders hebben met de beste bedoelingen hun kinderen soms te strak opgevoed, omdat zij zich meer door vrees lieten leiden dan door evenwichtige overweging en afbakening. Maar goed, als het SGPbesluit zo vanuit het persoonlijk gevoelen gebracht en geformuleerd was, zou ik mij neergelegd hebben bij een democratisch tot stand gekomen besluit. Maar zo was het niet. Vanuit de toelichting en ook qua woordkeuze heeft het besluit de pretentie een openbaring van Gods wil te zijn. Alzo spreekt de HEERE... Daarop heb ik gereageerd: zo kan en zo mag het niet.

Mening - openbaring
Binnenkort hebben wij weer Reformatieherdenking. Van vele kansels zal dan weer de klacht naar voren komen dat de Roomse Kerk steeds verder van huis raakte, omdat menselijke meningen door concilies verheven werden tot goddelijke wilsopenbaring boven de Bijbel uit. Deze uitspraken kwamen tot stand als bevestiging van wat men dacht en meende, zonder dat men eerst als leerling ging luisteren naar de Schrift... Om de zaak te verduidelijken ga ik naar een vergelijkbare zaak, namelijk die van het zich verzekeren. Ik zou er geen enkele moeite mee hebben, wanneer de SGP een besluit aan zou nemen: „Omdat verschillende leden van de SGP van mening zijn dat het zich verzekeren ingaat tegen het geheim van Gods vaderhjke voorzienigheid, onderneemt de partij geen enkele actie die het zich verzekeren kan bevorderen en bestrijdt de partij alles wat door middel van dwang de persoonlijke vrijheid van een christen wil inbinden." Zou dit besluitvoorstel echter vergezeld gaan van een toelichting van het hoofdbestuur waarin absoluut beweerd werd dat het zich verzekeren zonde is en dat daarom onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer alles wat met verzekeren te maken heeft, te vuur en te zwaard moeten bestrijden, dan zou ik ook bedanken. De overtuiging van sommigen zou dan tot Godsopenbaring verheven worden en dan komen wij terecht op het spoor van de betoverde Galatiërs en van de afdwalende Roomse Kerk.

Nieuw kenmerk
Omgekeerd zou ik even direct reageren wanneer door een gewijzigde samenstelling van de afgevaardigden (die er zonder meer zou komen als alle leden actief mee gingen doen!) de uitspraak in het beginselprogram werd opgenomen: „ledere^Nzxt christen weet zich verantwoordelijk om zich te verzekeren." Het is waar dat vele oprechte christenen die verantwoordelijkheid gevoelen, maar het mag geen (gewetens) bindende uitspraak worden, omdat ik er evenzeer van overtuigd ben dat verschillende oprechte kinderen van God vanwege hun achtergrond en levensgang bang zijn de HEERE te bedroeven als zij zich verzekeren. Door absolute ge- of verbodsuitspraken wordt met dit onderscheiden denken en gevoelen geen rekening gehouden en een nieuw kenmerk van echt christenzijn aan het Woord Gods toegevoegd. Dat kon Paulus niet dulden bij de Galaten en hij schreef een scherpe brief Elders leert de apostel echter hoe zwakken en sterken elkaar moeten verdragen, met elkaar rekening moeten houden en eikaars geweten niet mogen binden. Kijk, dat was het waarop ik reageerde. Het ging mij dus om een heel principiële zaak die achter alles schuil ging en bleef Die raakte mij fundamenteel en deed mij ernstig reageren.

Niet wat, maar hoe
Maar hoe denk ik dan over het lidmaatschap van de vrouw? Daarover had ik conclusies willen trekken na een uitvoerige bijbelstudie, waarbij ik graag geluisterd had naar de heer L.M.P. Scholten, die de wacht betrok bij één enkele letter, en ook naar ds. Van Gelder, die in Rotterdam de stelling lanceerde dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de positie van de vrouw binnen de theocratie en die binnen de democratie. Ik hoop dat nu in ieder geval duidelijk is dat mijn schrik principieel was, niet over wattr besloten werd, maar over de wijze waarop het besluit geformuleerd werd. Dan kunt u het als lezer oneens zijn met de consequentie die ik trok, maar u zult tegelijk erkennen dat het wel een principiële beslissing was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.