Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

2. Mormonen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

2. Mormonen

21 minuten leestijd Arcering uitzetten

De officiële naam van de kerk van de Mormonen luidt: 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. De naam Mormonen is afgeleid van het belangrijkste boek van deze sekte: het Boek van Mormon. Er zijn wereldwijd ruim twaalf miljoen Mormonen. Vooral de laatste dertig jaar is het aantal Mormonen sterk gestegen, van drieëneenhalf miljoen naar twaalf miljoen. In Nederland wonen ongeveer 7000 Mormonen. Het hoofdkantoor van de Mormonen staat in Salt Lake City (Utah, VS).

Ongeveer negentig procent van de 200.000 inwoners is Mormoon. Deze stad is onder andere bekend door de tempel met 6.500 zitplaatsen en een orgel met 12.000 pijpen.

Joseph smith

In 1820 kreeg de 14-jarige Joseph Smith tijdens een boswandeling in de buurt van het dorpje Manchester (New York, VS) een visioen waarin God de Vader en de Zoon aan hem verschenen. Zij verboden hem zich bij de Presbyteriaanse Kerk, waar zijn ouders lid van waren, aan te sluiten.

In een volgend nachtelijk visioen wees de engel Moroni hem op een boek met gouden platen en twee kristallen: Urim en Thummim. Deze stenen hadden in het Oude Testament het doel om de hogepriester Gods antwoord doorte geven op allerlei vragen. Gij zult ook in den borstlap des gerichts de Urim en de Thummim zetten dat zij op het hart van Aaron zijn, als hij voor het aangezicht des HEEREN ingaan zal; alzo zat Aaron dat gericht der kinderen Israëls geduriglijk op zijn hart dragen, voor het aangezicht des HEEREN (Exodus 28: 30).

Joseph moest elk jaar terugkomen om verder onderwijs van de engel Moroni te ontvangen over de kerk die hij moest gaan regeren. Na vier jaar kreeg hij op 22 september 1827 de opdracht om het boek met de gouden platen te vertalen uit het Egyptisch, Aramees, Assyrisch en Arabisch. Om deze teksten te vertalen, moest hij de kristallen Urim en Thummim gebruiken. Toen hij het vertaalwerk af had, moest hij de gouden platen aan Moroni teruggeven. Hij noemde het boek het Boek van Mormon.

Het Boek van Mormon is het belangrijkste boek van de Mormonen. In dit boek staat beschreven hoe de Joden, tijdens de Babylonische ballingschap, ten tijde van koning Jojachin (2 Koningen 25), naar Amerika vertrokken. Tijdens de Babytonische ballingschap zou de profeet Lehi van God de opdracht gekregen hebben om een schip te bouwen. Tijdens een orkaan belandden Lehi en zijn kinderen in het beloofde land, Amerika. Toen zij daar aankwamen, overleed Lehi en onstond er een heftige ruzie tussen zijn zoons Nephi en Laman. Lehi had namelijk niet zijn oudste zoon Laman, maar zijn jongere zoon Nephi als opvolger aangewezen. Na een eeuwenlange strijd werden de Nephieten uiteindelijk uitgeroeid. De profeet Mormon, die de geschiedenis van de strijd opschreef, overleed in het jaar 421. Zijn zoon Moroni bleef in leven en maakte het werk van zijn vader, het Boek van Mormon, af. De geschiedenis in het Boek van Mormon stopt bij het einde van het leven van Mormon. Zo'n 1400 jaar later openbaarde Moroni zich aan joseph Smith om hem de opdracht te geven het boek te vertalen.

In het Boek van Mormon staat dat Christus na Zijn opstanding, in het jaar 34, in Amerika verscheen. Tijdens een samenkomst van de afstammelingen van Lehi ontmoette Hij hen en toonde Hij hun Zijn wonden, zoals Hij ook bij Thomas deed: zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig Qohannes 20: 27).

Vervolgens wees Christus twaalf apostelen aan. Voor Zijn vertrek naar de hemel sprak Hij over een groot profeet door wie God een groot en wonderbaar werk zou doen. Joseph Smith presenteert zich richting de Mormonen als die grote profeet waarover in het Boek van Mormon wordt gesproken. Toen Smith klaar was met het vertalen van het Boek van Mormon schreef hij nog twee andere boeken: De Parel van Grote Waarde en Leer en Verbonden.

Kerk

In mei 1829 werden Smith en zijn helper Oliver Cowdery in een nieuw visioen door een engel (volgens Smith: Johannes de Doper) door middel van handoplegging in naam van de Messias aangesteld tot het priesterschap van Aaron. In een volgend visioen werden zij door een handoplegging door Petrus, jakobus en johannes aangesteld tot priester in de orde van Melchizedek. In Psalm 110: 4 wordt dit priesterschap genoemd: De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gijzijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Volgens de kantekeningen betekent dit een priesterschap zonder begin of einde.

Op 6 april 1830 stichtte Smith De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij zei over deze kerk dat die was "georganiseerd in overeenstemming met de geboden en openbaringen, die wij in de laatste dagen van Christus hadden ontvangen en eveneens in overeenstemming met de orde van de kerk, zoals deze in het Nieuwe Testament wordt vermeld." Smith werd de eerste ouderling van de nieuwe kerk en Cowdery d e twe e d e.

Het aantal leden van De Kerk van jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen nam in de eerste jaren sterk toe. De combinatie van vreemde visioenen en het feit dat Smith met meerdere vrouwen getrouwd was, was voor veel tegenstanders echter aanleiding tot kritiek die uiteindelijk uitmondde in steeds grotere onlusten. Nadat Smith verklaarde dat God hem had opgedragen om tientallen vrouwen te hebben, ontstond er grote weerstand. Toen zijn eerste vrouw, Emma zich tegen hem verzette omdat hij naast haar nog vijftien tot dertig andere vrouwen had, vervloekte hij haar namelijk op grond van Gods openbaring: "Laat Mijn dienstmaagd Emma Smith allen ontvangen, die aan Mijn knecht Joseph gegeven zijn en die in Mijn ogen deugdzaam en rein zijn, en indien zij zich niet aan dit gebod wil onderwerpen, zal zij verdelgd worden."

De vervloeking leidde uiteindelijk tot een volksopstand waarbij joseph en zijn broer in 1844 werden vermoord. Joseph Smith werd 38 jaar. Dat Smith zichzelf als verlosser van de mensheid zag, blijkt wel uit zijn laatste woorden: "O Heere, mijn God. Joseph Smith, de Profeet en Ziener des Heeren, heeft, Jezus alleen uitgezonderd, meer voor de zaligheid des mensen in deze wereld gedaan dan enig ander persoon die ooit op aarde heeft geleefd."

Tempel

Na het overlijden van Smith kreeg de kerk een nieuwe voorganger: Brigham Young. Hij leidde de volgelingen uit Illinois, waar Smith de stad Nauvoo had gebouwd, naar Utah. Toen hij na een gevaarlijke tocht in de Zoutvallei, vlakbij het Zoutmeer, aankwam, zette hij zijn staf neer en zei: "Dit is de plaats." Na veertig jaar hard werken werd op die plaats - Salt Lake City - de eerste tempel van de Mormonen voltooid. De tempel is het grootste heiligdom van de Mormonen. Sinds 2002 staat in Zoetermeer de enige Nederlandse tempel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De tempel is alleen toegankelijk voor Mormonen. In plaatsen waar geen tempel is, hebben de Mormonen een kerkgebouw; in Nederland zijn ongeveer 35 kerken. Dit is te vergelijken met de tempel en de synagoge in Israël. Omdat de Joden niet elke sabbat naar de tempel in Jeruzalem konden, bouwden ze synagogen in de andere plaatsen, zodat ze toch naar een samenkomst konden gaan. Het is niet mogelijk de tempel binnen te komen zonder geldige tempelaanbeveling. Om een tempelaanbeveling te krijgen, moeten Mormonen aan een groot aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten eerst een bepaalde periode als toegewijd Mormoon hebben geleefd. Daarnaast moeten ze de wet van tiende naleven, het Woord van Wijsheid naleven en moeten ze de leiders van de kerk steunen. Het gesprek om een tempelaanbeveling te krijgen, wordt gehouden met de bisschop - die ze 'rechter in Israël' noemen - en een ringpresident. Zij bezitten de sleutels van het gezag van het priesterschap en zijn verantwoordelijk om aan te geven wanneer de Mormonen voldoende zijn voorbereid om de tempel binnen te gaan. Tijdens dit gesprek wordt onder andere gevraagd of men eerlijk is, zedelijk, rein en of ze de scheppende macht als een heilige verantwoordelijkheid van de Schepper eerbiedigen. Pas wanneer aan Mormonen aan deze eisen voldoen, krijgen ze een tempelaanbeveling.

Totdat de tempel van de Mormonen wordt ingewijd, is die toegankelijk voor niet-Mormonen. Na de inwijding is de tempel alleen te bezoeken door mensen met een tempelaanbeveling. De reden hiervoor is dat de tempel wordt gebruikt voor gewijde doeleinden zoals huwelijksbevestiging, doopbediening en andere plechtigheden. Wie niet gewijd is, ontheiligt de tempel met zijn bezoek.

Kerkorganisatie

Volgens de Mormonen stopte de openbaringsgeschiedenis niet bij de Openbaring van Johannes op Patmos, maar ging die door en kreeg in het laatste der dagen gestalte door de opkomst van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kent een erg strak geregelde structuur. De leiding van de wereldwijde kerk ligt in handen van de president. De huidige president Gordon B. Hinckley is de vijftiende president. Hij is geroepen tot ziener, openbaarder, vertaler en profeet. Hij bezit alle gaven die God aan de kerk verleent, eventueel zelfs door middel van goddelijke openbaringen. Hij wordt in zijn werk bijgestaan door vier hogepriesters en de Raad der Twaalf Apostelen. Alleen deze mensen en het kantoorpersoneel ontvangen geld voor hun werk. In de Bijbel staat namelijk: Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet (Mattheüs 10: 8). Naast de leiders van de wereldwijde kerk heeft elke gemeente een eigen hogepriester, priesters, diakenen, leraren, ouderlingen en groepsleiders. In grotere plaatsen is een plaatselijke kerk onderverdeeld in wijken van ongeveer tweehonderd personen. Deze wijken worden geleid door een bisschop van de ring (classis) en twee raadgevers. Omdat Mormonen elke maand huisbezoek moeten krijgen en het voor deze drie mensen onmogelijk is dat te realiseren, worden zij bijgestaan door huisonderwijzers.

Wereldwijd zijn er ongeveer 60.000 jonge Mormonen actief als zendeling, jongens en meisjes trekken op ongeveer 20-jarige leeftijd voor een periode van twee jaar de wereld in om van hun God te getuigen. De kosten van deze reis betalen ze zelf. Mormonen moeten namelijk een tiende deel van hun zakgeld en salaris apart leggen. Van het geld dat ze gespaard hebben of van anderen krijgen, betalen ze de evangelisatiereis. Na deze periode blijven Mormonen actief door huis-aan-huis gesprekken aan te gaan met niet-gelovigen om hen tot het Mormonisme te bekeren. Alle Mormonen worden op actieve wijze bij de kerk betrokken door verenigingen en zondagschool, maar ook bij het onderhouden van de kerk. Door de nauwe onderlinge band wordt elke Mormoon gedwongen een steentje bij te dragen. Om straks voor eeuwig van hun eigen paradijs te kunnen genieten, moeten ze onder andere actief bij de kerk betrokken zijn.

Leer

Alle christelijke kerken belijden hun geloof met dezelfde geloofsbelijdenis, de Apostolische Geloofsbelijdenis of Twaalf Artikelen. Omdat Smith in zijn visioenen van God te horen kreeg dat de bestaande kerken en de geloofsbelijdenis vals waren en hij zich niet bij een kerk mocht aansluiten waar ze de algemene christelijke leer beleden, stelde hij een nieuwe geloofsbelijdenis op. De geloofsbelijdenis van de Mormonen staat in hun boek De Parel van Grote Waarde.

God

In Leer en Verbonden 130: 22 beschrijft Smith de visie van de Mormonen over God: "De Vader heeft een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van de mens; de Zoon eveneens; maar de Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees en beenderen, doch is een Persoon van geest." Hij baseert zich hierbij niet alleen op de visioenen waarin de Vader tot hem sprak, maar ook op Genesis 1: 26: En God zeide: Laat ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. Mormonen zien God niet als Schepper van de hemel en de aarde, maar als een organisator. In hun boeken staat namelijk regelmatig dat God de dingen heeft georganiseerd. God organiseert de wereld door orde op zaken te stellen in de stof en de elementen (water, vuur, aarde en lucht) die uit zichzelf al eeuwig zijn. Daarnaast weten Mormonen niet zeker hoeveel goden er zijn. In het boek Leer en Verbonden staat dat het in de toekomst duidelijk zal worden of er één God is of dat er meerdere goden zijn.

Mens

Een belangrijke leerstelling van de Mormonen is dat de mens al voor de geboorte als geestesbaby in een voorbestaan bij God leeft. Voor de mens vlees en beenderen ontvangt, leeft hij als een geest die alles kan waar de natuurlijke mens toe in staat is. Bij de geboorte verandert de geestesbaby in een natuurlijke mens. Wanneer hij goed leeft, ontvangt hij de belofte van eeuwige meerdere heerlijkheid. Op deze manier krijgt de mens de mogelijkheid zich voor te bereiden op een volmaakt leven met God. De proefperiode op aarde is dus bedoeld als voorbereidingstijd voor een eeuwige levenswandel in een eigen paradijs. Van de geestesbaby's die mensen worden, zijn er ook geestesbaby's die de duivel volgen. Zij zullen wel in mensen veranderen, maarzullen in de eeuwigheid nooit bij God komen. Zij missen dus het uiteindelijke doel van het leven.

Zondeval

De zondeval wordt in De Parel van Grote Waarde 5:10 - 11 beschreven. Adam zegt hier tegen Eva: "Geprezen zij de Naam van God, want wegens mijn overtreding zijn mijn zonden geopend en in dit leven zal ik vreugde hebben." Waarna zij zegt: "Ware het niet, dat wij overtreden hadden, dan zouden wij nimmer nakomelingen hebben gehad en nimmer het goed en het kwaad en de vreugde van onze verlossing gekend hebben." Volgens de Mormonen is de zondeval noodzakelijk om de proefperiode op aarde te laten gebeuren. De zondeval is een onderdeel van de plannen die God met de mens heeft om de mensen een proefperiode te kunnen geven. De mens moet namelijk weten wat goed en kwaad is.

Daarnaast is het voor een eeuwig leven nodig dat de mens sterft en dat kan alleen maar door eerst te zondigen.

Huwelijk

Huwelijk en gezin zijn één van de belangrijkste pijlers van het Mormoonse geloof. Elke week komt het gezin samen om een gezinsavond te houden en met elkaar bezig te zijn. Het huwelijk is een hemelse instelling en, net als het hele aardse leven, een voorproefje op het eeuwige leven. Het krijgen van kinderen, wat door de zondeval van Adam en Eva mogelijk is geworden, is bedoeld om zoveel mogelijk geesten de menselijke natuur te geven. Het huwelijk dat in de tempel wordt ingezegend, is een eeuwig huwelijk en blijft dus ook na de dood gelden. Na dat de mens overlijdt, blijven de man en vrouw aan elkaar verbonden. Om te voorkomen dat vrijgezellen na dit leven zonder man of vrouw verder moeten leven, is het zelfs mogelijk te trouwen met overleden mensen.

Overledenen

Mormonen doen er alles aan om zoveel mogelijk mensen te bekeren. Zelfs ongelovige voorouders kunnen nog bij God komen. Om dat te bereiken kunnen Mormonen zich in naam van hun overleden voorouders laten dopen.

Tijdens deze 'dodendoop' laat een Mormoon zich dopen om de voorouders de mogelijkheid te geven zich te bekeren. Mormonen baseren de dodendoop op een tekst die overeenkomsten vertoond met een tekst uit een brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe: Anders, wat zullen zij doen, die voorde doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? (1 Korinthe 15: 29). Mormonen kunnen voor vier generaties terug laten dopen. Als een Mormoon nog meer mensen het eeuwig leven wil geven, kan hij zich voor onbekenden laten dopen. Overleden mensen die de dodendoop niet accepteren, hebben het recht om de doop te weigeren. Het blijft, volgens de Mormoon, dus ieders eigen verantwoordelijkheid om in het hiernamaals de dodendoop te accepteren. Jaarlijks wordt de dodendoop voor miljoenen overledenen uitgevoerd. Ook voor overledenen voor wie niet gedoopt is, is er zo bij het Laatste Oordeel nog hoop.

Naast de dodendoop kunnen Mormonen ook het huwelijk van hun voorouders in de tempel laten inzegenen. Zo kunnen hun voorouders voor eeuwig aan elkaar verbonden zijn en voor eeuwig in het paradijs leven.

Om deze handelingen voor hun voorouders mogelijk te maken, moeten Mormonen weten wie hun voorouders zijn. Mormonen maken daarom veel gebruik van genealogie (stamboomonderzoek). Ze hebben .hier een indrukwekkend systeem voor opgezet. Ze hebben in de bergen bij Salt Lake City een bibliotheek in onderaardse bunkers gemaakt. In deze grotten hebben ze alle gegevens over families en voorgeslachten op microfilm opgeslagen. Deze bekende geslachtsregisters zijn zo groot dat wanneer ze allemaal zouden worden uitgeprint er 1,2 miljard pagina's nodig zouden zijn.

Naast de dodendoop en het dodenhuwelijk kennen Mormonen ook nog de Evangelieprediking aan de doden. Op grond van 1 Petrus 4: 6, waar Petrus aan de christenen schrijft: Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees maar leven zouden naar God in den Geest, leren de Mormonen dat het Evangelie aan de doden moet worden gepreekt. Volgens de Mormonen is Jezus na Zijn kruisiging in het dodenrijk geweest om het Evangelie te prediken aan de mensen die anders nooit van Hem hebben kunnen horen. Mensen die hun straf hebben uitgezeten en de mogelijkheid tot bekering aangrijpen, kunnen alsnog zalig worden. De eeuwige straf waarover in de Bijbel wordt gesproken, is geen eeuwige straf, maar een straf die door de Eeuwige wordt opgelegd.

Leefwijze

Niet alleen in de kerkelijke structuur en de geloofsbelijdenis wordt veel voor de Mormonen geregeld, maar ook voor de praktijk van alledag gelden allerlei regels. Zo wordt in de Woorden van Wijsheid - leefregels voor Mormonen - het gebruik van alcohol en nicotine verboden en het gebruik van koffie en thee afgeraden. Volgens de Woorden van Wijsheid zijn vloeken en krachttermen een belediging voor de Almachtige. Voor Mormonen is het zevende gebod van de Tien Geboden het belangrijkste. Mormonen moeten er alles aan doen om onkuisheid buiten het huwelijk te voorkomen. Ook de zondagsheiliging is voor Mormonen van belang: ze gaan dan naar de kerk en voeren geen niet-noodzakelijke arbeid uit.

Een ander onderdeel van de leefwijze van Mormonen is het afstaan van tienden. Alle leden moeten tien procent van hun inkomen of zakgeld afdragen aan de kerk. Daarnaast kennen Mormonen een maandelijkse vastenzondag. Op deze dag slaan ze twee maaltijden over. Het geld dat ze hiermee besparen, dragen ze af aan de kerk. Tijdens de maandelijkse huisbezoeken komen de ambtsdragers de tienden ophalen.

Polygamie

Mormonen worden vaak in verband gebracht met polygamie (het hebben van meerdere vrouwen). Al vanaf de oprichting van de geloofsgemeenschap hebben veel Mormoonse mannen meerdere vrouwen gehad. De oprichter Joseph Smith had bijvoorbeeld ongeveer dertig vrouwen en zijn opvolger Young had er achtentwintig. De reden dat Mormonen meerdere vrouwen hebben, is dat ze zoveel mogelijk kinderen moeten krijgen.

Toen de Amerikaanse overheid in 1890 polygamie verbood, stelde de toenmalige president ]ohn Taylor een verklaring op, waarin polygamie officieel werd verboden. Het afschaffen van polygamie is meer een pragmatische dan een principiële keuze geweest. Er zijn echter nog steeds Mormonen die meerdere vrouwen hebben.


Gordon B. Hinckley (president vanaf 1995) zegt over de tempelaanbeveling: "Ik moedig onze ^ mensen overal aan, met alle overtuigingskracht waartoe ik in staat ben, om zo te leven dat ze een tempelaanbeveling waardig zijn, er één te verkrijgen en deze als een kostbaar bezit te beschouwen, en zich er meer voor in te spannen om naar het huis des Heren te gaan en deel te hebben aan de geest die daar te voelen is en de zegeningen die men op die plaats kan ontvangen."

'Overzendingen, tempels en rentmeesterschap' in: De Ster (januari 1996).


Indeling rustdag

Tijdens de zondagschool ontvangen de Mormonen onderwijs over de kerk. Tijdens de zondagschool behandelen ze onderwerpen als: bijbelkennis, kerkhistorie en uitleg over het verrichten van 'verordeningen', zoals ziekenzalving en de doop. Tijdens de kerken avondmaalsdienst is iedereen bij elkaar. Nadat de aanwezigen brood en water hebben ontvangen, wordt er een toespraak gehouden over het Evangelie. De dienst wordt afgesloten met gezang en gebed.

Daarnaast wordt de zondagdag gebruikt om gezamenlijke activiteiten, zoals sportactiviteiten en barbecues te houden.


Geloofsbelijdenis van de mormonen:

1. Wij geloven in God, de Eeuwige Vader, en in Zijn Zoon Jezus Christus, en in de Heilige Geest.

2. Wij geloven dat de mens zal worden gestraft voor zijn eigen zonden en niet wegens Adams overtreding.

3. Wij geloven dat dankzij de verzoening van Christus alle mensen door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het Evangelie zalig kunnen worden.

4. Wij geloven dat de fundamentele beginselen en verordeningen van het Evangelie zijn: ten eerste, geloof in de Here Jezus Christus; ten tweede, bekering; ten derde, doop door onderdompeling tot vergeving van zonden; ten vierde, oplegging der handen voor de gave des Heiligen Geestes.

5. Wij geloven dat men om het Evangelie te prediken en de verordening ervan te dienen, van Godswege moet worden opgeroepen, door profetie en door oplegging der handen van hen die daartoe het gezag bezitten.

6. Wij geloven in dezelfde organisatie zoals die in de vroegchristelijke Kerk voorkwam, namelijk: apostelen, profeten, herders, leraars, evangelisten, enz.

7. Wij geloven in de gave van talen, in profetie, openbaring, visioenen, gezondmaking, uitlegging van talen, enz.

8. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is, voorzover de vertaling juist is; wij geloven ook dat het Boek van Mormon het woord van God is.

9. Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij in onze tijd openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele heerlijke en belangrijke dingen van het Koninkrijk Gods zal openbaren.

10. Wij geloven in de letterlijke vergadering van Israël en in de herstelling van de tien stammen; dat Sion zal worden gebouwd op dit (het Amerikaanse) vasteland; dat Christus in eigen persoon op aarde zal regeren; en dat de aarde zal worden vernieuwd en haar paradijsheerlijkheid zal ontvangen.

11. Wij eisen het goed recht de almachtige God te vereren volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe; laat ze hoe, waar of wat ook vereren.

12. Wij geloven onderworpen te zijn aan koningen, presidenten en overheidsdienaren, en de wet te moeten gehoorzamen, eerbiedigen en hoog houden.

13. Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam, en goed te moeten doen aan alle mensen; met recht mogen we zeggen dat we de aansporing van Paulus volgen: wij geloven alle dingen, wij hopen alle dingen, wij hebben veel dingen verdragen en hopen alle dingen te kunnen verdragen. Als er iets deugdelijks, liefdevol, eervol of prijzenswaardig is, dan streven we dat na.


De Mormoonse dichteres Eliza Snow heeft in een voor Mormonen heilige lofzang de oorsprong van de mens bezongen:

O mijn Vader, die daar boven

woont in heerlijkheid en licht;

wanneer ach, herwin 'k Uw bijzijn

en zie 'k weer Uw aangezicht?

Woonde in Uw heil'ge woning

eenmaal niet mijn geest?

Met een wijs en heerlijk oogmerk

zond Gij mij naar d' aarde heen;

en onthield mij de herinnering

aan mijn toestand in 't verleen.


Op de website van de Mormonen staat over het huwelijk en de tempel: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen onderwijst dat het huwelijk na de dood kan voortbestaan. Zo'n huwelijk dient in de tempel te worden voltrokken door iemand die het priesterschap draagt. Een priester is iemand die het gezag heeft ontvangen om in de naam van God op te treden. In Nederland vindt het tempelhuwelijk plaats nadat het burgerlijk huwelijk is gesloten. Om een tempelhuwelijk te doen slagen, dienen de partners elkaar lief te hebben en trouw te zijn en zich tevens in te zetten om mormoonse waarden en normen in hun levens toe te passen. De kerk onderwijst tevens dat deze huwelijksceremonie en ook andere godsdienstige verordeningen, zoals de doop, plaatsvervangend voltrokken kunnen worden voor overleden voorouders.


Woorden van wijsheid (leeren verbonden 89)

6. En ziet, dan moet het wijn zijn, ja, reine wijn van de druif des wijnstoks, door uzelf bereid.

7. En verder, sterke dranken zijn niet voor de buik, maar voor het wassen van uw lichaam.

8. En verder, tabak is niet voor het lichaam noch voor de buik, en is niet goed voor de mens, maar is een kruid voor kneuzingen en al het zieke vee, om met oordeel en bedrevenheid te worden gebruikt.

9. En verder, hete dranken zijn niet voor het lichaam of de buik.

17. Niettemin, tarwe is voor de mens, maïs voor de os, haver voor het paard, rogge voor de vogelen en de varkens en alle beesten des velds, en gerst voor alle nuttige dieren, en voor het bereiden van alcoholvrije dranken, evenals het andere graan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 2006

AanZet | 72 Pagina's

2. Mormonen

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 2006

AanZet | 72 Pagina's