Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

4. Betekenis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

4. Betekenis

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Niemand verlangt naar vervolging en verdrukking. Rust en vrede zijn veel aantrekkelijker. Toch zijn er steeds weer plaatsen op de wereld waar christenen om hun geloof vervolgd worden. Er kunnen verschillende redenen zijn voor de verdrukking en vervolging van christenen. Hoewel het soms lijkt alsof de duivel wint en de ware gelovigen bijna uitgeroeid worden, laat God toch steeds weer zien dat Hij over de wereld regeert en Zijn kerk bewaart (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 27).

 

Gods trouwe zorg

Het kan soms lijken alsof zij die in God geloven helemaal alleen staan en geen mensen hebben die voor hen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan Elia, die dacht dat hij de enige overgeblevene was. Toen liet de Heere hem zien dat er nog zevenduizend Israëlieten waren die niet voor Baäl gebogen hadden (1 Koningen 19). Ook tijdens de vervolgingen in het Romeinse Rijk leek het soms alsof de christenen helemaal alleen stonden en er niemand was die hen helpen wilde. Dat kan ook nu het geval zijn. In een groot aantal landen worden christenen (minder) actief vervolgd, en wie zorgt er voor hen? Er zijn wereldwijd tal van organisaties die vervolgde christenen helpen te overleven en het Evangelie verder te verspreiden.

Eén van de grootste wapenen in de strijd tegen de verdrukking is echter het gebed. Overal ter wereld wordt voor vervolgde christenen gebeden. Ook de Heere Jezus bidt voor hen: Bewaar hen in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij (Johannes 17: 11).

 


Hulporganisaties

In Nederland zijn verschillende organisaties die zich inzetten voor vervolgde christenen, zoals Open Doors, Stichting De Ondergrondse Kerk en Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Ook Friedensstimme zet zich in voor vervolgde christenen.


 

Eindtijd

Zijn de huidige vervolgingen een teken dat de eindtijd nabij is? De Heere Jezus zegt immers in Mattheüs 24, als Hij over de eindtijd spreekt: alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om Mijns Naams wil.

De Heere Jezus zet daarna echter nog geen punt. Hij vervolgt Zijn toespraak dan met: maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Hij zegt niet, dat direct na deze vervolging de eindtijd komt. Van die ure weet namelijk niemand, dan alleen God de Vader. De Heere roept de vervolgde Kerk dus op om, ondanks alles, te blijven volharden in het geloof. Ze mogen het geloof in Hem niet opgeven, maar moeten volharden. Dan zullen ze daarna voor eeuwig bij Hem zijn, om Hem groot te maken en Hem te roemen, dat Hij hen door de verdrukking en vervolging heen geholpen en bewaard heeft.

Niet alleen de vervolgde christenen op aarde zien uit naar de wederkomst van Christus. Ook de vervolgde christenen die gestorven zijn, zien uit naar de overwinning van hun Heiland. Wanneer Johannes op Patmos in de hemel mag kijken, hoort hij op een gegeven moment dat de vervolgde christenen onder het altaar roepen: Hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Daarna ziet hij dat ze lange witte klederen aan krijgen. Ze krijgen als antwoord op hun vraag, dat ze nog een kleine tijd moeten wachten, totdat alle mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij (Openbaring 6: 9-11).

Hoewel vervolgingen een teken van de eindtijd zijn, kan niet op basis van de vervolgingen voorspeld worden wanneer de wederkomst zal zijn. Al sinds de dood van Abel wordt door de vervolgden om het geloof geroepen om wraak. Wel komt de wederkomst steeds dichterbij en zullen de vervolgingen zowel in aantal als in hevigheid toenemen.

 

Beproeving

Onder andere de Heere Jezus en Paulus waarschuwen in hun preken regelmatig voor valse leraars. Zij doen zich voor als christen, maar proberen zo de kerk van binnenuit uit te roeien en te vervolgen. In bijvoorbeeld China en het Midden-Oosten proberen mensen een geloofsgemeenschap binnen te komen, onder het mom van een christen die zich bij de kerk wil aansluiten. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zich wel christen of gelovige noemen, maar geen ware gelovigen zijn. Vervolgingen kunnen ervoor zorgen dat alleen de ware gelovigen overblijven. Zij hebben immers een vooruitzicht waarin zij voor eeuwig van hun lijden en pijn verlost zijn. Iemand die echter zegt wel te geloven maar die zekerheid niet heeft, zal in tijden van (ernstige) vervolging niet kunnen volharden in het geloof.

 

Geloofsversterking

In Romeinen 5 ondersteunt Paulus de vervolgde christenen door hen te schrijven waarom zij de vervolgingen van Nero moeten ondergaan. Paulus schrijft dat ze door het geloof vrede hebben bij God en dat ze daarom kunnen roemen in de eeuwige toekomst die voor hen ligt. Maar dat is niet alles. Ze kunnen in alle vervolgingen, die ze moeten ondergaan en die hen te wachten liggen, ook roemen omdat ze weten dat de verdrukking volharding werkt. Die volharding leert hen vertrouwen en hopen op God en Zijn Woord, Zijn belofte voor hen te zorgen en hen te helpen. De hoop die zij hebben is geen 'misschientje', maar een zekerheid omdat zij zeker weten dat Jezus voor hen aan het kruis gestorven is. Daar heeft Hij voor hen geleden en heeft Hij hun toekomst verzekerd.

 

Bemoediging

De Heere Jezus en de apostelen spreken regelmatig over vervolgingen. Zij doen dit om vervolgde christenen te bemoedigen. Aan het eind van Zijn leven spreekt de Heere Jezus Zijn discipelen toe en zegt dan tot hen: In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16: 33).

Uit deze woorden wordt duidelijk waarom er over verdrukking en vervolging gesproken wordt: niet om christenen bang te maken, maar om hen te ondersteunen. Ze hoeven ondanks de aardse vervolgingen niet bang te zijn, hen is een beter lot bereid (Psalm 68: 6 berijmd). Zij mogen, door alle vervolgingen heen, uitzien naar hun eeuwige toekomst waar geen vervolging en pijn meer zullen zijn. Een uitzien naar de eeuwigheid is de troost die Gods kinderen hebben, door de woorden die hun Meester eenmaal tot Zijn discipelen sprak. Ook Psalm 46 is een psalm die (bijvoorbeeld de hugenoten) bemoedigt in de vervolging.

De Heere Jezus heeft tijdens Zijn leven op aarde moeten lijden. Hij is gedood omdat Hij redding en verlossing predikte. Wanneer christenen in hun vervolging hierop mogen zien, kunnen zij getroost worden door Zijn woorden dat ze Zijn voetstappen mogen drukken en nalopen.

Ook de apostelen Paulus en Petrus schrijven in hun brieven over vervolgingen. Zij doen dit om de lezers van de brieven te ondersteunen in hun verdrukking, en om hen te wijzen op hun zekere toekomst. Zo schrijft Paulus bijvoorbeeld aan de Korinthiërs: Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid (2 Korinthe 4: 17). Hiermee bedoelt hij niet te zeggen dat de verdrukking echt maar kort duurt, bijvoorbeeld een paar dagen, maar hij plaatst de vervolging in eeuwigheidsperspectief. Hij wil als het ware zeggen: als jullie de tijd van de verdrukking vergelijken met de eeuwigheid, dan is de vervolging iets dat zeer haast voorbij gaat. Petrus schrijft in zijn eerste brief ook over de vervolging die de christenen moeten ondergaan (1 Petrus 4).

 

Uitzien

In tijden van vervolging, maar ook in rust en vrede, hebben christenen het uitzien op de eeuwigheid. Straks na hun dood zullen ze voor eeuwig God groot maken. Met het oog op hun toekomst en Zaligmaker kunnen ze het lijden in het leven doorstaan. Paulus geeft hier in Hebreeën 11 een voorbeeld van, als hij de geschiedenis van Mozes noemt. Paulus schrijft hier: achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons (Hebreeën 11: 26). Mozes mocht dus, door alles heen, zien naar de toekomst die voor hem bereid was. Hierdoor kon hij met Gods hulp de smaad en last van Egypte en het volk dragen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2010

AanZet | 82 Pagina's

4. Betekenis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2010

AanZet | 82 Pagina's