Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De pastorale attitude van de ambtsdrager

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De pastorale attitude van de ambtsdrager

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

In dit artikel gaat het niet zozeer over de praktijk van het ambtelijke werk, maar over de persoon van de ambtsdrager. Met name over zijn geestelijke houding in de uitvoering van de opdracht die de Heere Jezus gegeven heeft aan Zijn knechten.

De belangrijkste gedachte daarbij is wel dat zij Hem dienen te vertegenwoordigen, niet alleen in de woorden die zij spreken en in de taken die zij doen, maar zeker ook in de gezindheid waarmee zij hun roeping gestalte geven.

Het beeld van de herder en de schapen is prominent aanwezig in de Bijbelse verwoording van het ambtelijke werk. Te denken is aan Petrus die hersteld werd in zijn ambtelijke taak op het strand van de zee van Tiberias en daarbij tot driemaal toe de opdracht kreeg om de schapen en lammeren van de Goede Herder te weiden, te voeden en te verzorgen (Joh. 21: 15-17). Petrus zelf neemt deze woorden over als hij op zijn beurt de ambtsdragers toerust: Weid de kudde van God (1 Petrus 5: 1-4). Het is duidelijk dat het herder-zijn een bepaalde grondhouding veronderstelt en vereist, zoals zelfverloochening en volharding, wil het werk op een zegenrijke manier en in de gezindheid van Christus kunnen plaatsvinden. Toch is dit niet het enige beeld dat van toepassing is op de vraag naar de pastorale attitude van de ambtsdrager. In dit artikel willen we ons uitgangspunt nemen in het beeld van bruidswerver, zoals Johannes de Doper dat noemt als hij zijn dienstwerk omschrijft. (Joh. 3: 29). De ambtsdrager is bruidswerver van het Lam.

De taak van de bruidswerver

Het was in de wereld van het oude Oosten een verantwoordelijke taak, die meer inhield dan wat onder ons de ceremoniemeester of weddingplanner geacht wordt te regelen. Het was een vertrouwenspositie die aan the best friend werd toevertrouwd. Hij had een soort bemiddelende rol om het contact tot stand te brengen tussen de jongeman en haar die hij tot zijn bruid wil maken. Hij arrangeert hun ontmoeting, hij heeft een rol bij de ontvangst van de bruid, bij het feestelijk diner en dient als een soort schildwacht wanneer bruid en bruidegom zich terugtrekken in de huwelijksnacht. Hij is de eerste die deelt in de vreugde van de bruidegom over zijn bruid. Nooit en te nimmer zal hij zich op welke manier dan ook tussen de bruidegom en de bruid in willen stellen of haar aandacht willen opeisen voor zichzelf ten koste van de bruidegom. Zijn drive is om alles te bevorderen wat zowel het geluk van de bruidegom als van de bruid dient. Niet anders dient de ambtsdrager gericht te zijn op dit doel.

De diepe bewogenheid van de bruidswerver

Wie is de bruid? In het licht van de belofte van het evangelie, bezegeld in het genadeverbond kan gezegd worden dat iedere zondaar de beoogde bruid is. De boodschap in de kerk is niet zonder meer: jij bent Zijn bruid, neem dat toch aan; ook niet: je bent Zijn bruid niet vanwege je zonden, maar: Hij wil je tot Zijn bruid maken ondanks je zonden. Daar zit gunnende liefde achter die de zondaar opzoekt daar waar hij of zij zich bevindt of wellicht verschuilt. Dat vraagt van de ambtsdrager diepe bewogenheid met de verloren zondaar en een zich gedrongen weten door de liefde van Christus. Het vraagt ook onderscheidingsvermogen en fijngevoeligheid. Dit raakt het punt van het geestelijke leiding geven aan de gemeente. Waar de liefde in het hart van de bruid is gewekt door de lokstem van Christus (waarbij de ambtsdrager de tolk is van de Bruidegom), maar er bij de bruid tegelijkertijd schuchterheid is, een besef van onwaardigheid of onzekerheid, daar mag en moet de vriend van de Bruidegom de eigenschappen, rijkdom, liefde en trouw van de bruidegom en al Zijn gaven breed uitstallen om de bruid verder te leiden. Waar echter sprake is van wereldgelijkvormigheid, liefde tot de zonde, oppervlakkigheid, verachteren in de genade, daar dient de vriend van de Bruidegom ter sprake te brengen hoezeer de Bruidegom daarover bedroefd is, dat Zijn liefde miskend of ondergewaardeerd wordt en dat Hij het zo waard is om gediend te worden.

Vaardigheden voor de uitoefening van het ambt in de gezindheid van Christus is niet een techniek die in een cursus aangeleerd kan worden. Het vraagt van de ambtsdrager zelf geestelijke oefening, een zich voortdurend verdiepen in het Woord van God, een innig gebedsleven, kortom veel omgang met de Bruidegom. Zijn eigen geestelijk leven is een bepalende factor in de overdracht van de boodschap. Wie de brief van de Bruidegom mag overbrengen aan de bruid, dient zelf ook een leesbare brief te zijn.

Ogen en handen van de bruidswerver

Zien wij het gemeentelid door de ogen van Christus? Er is een taal van de ogen die meer zegt dan duizend woorden. Zeker, de Heere Jezus kon ook toornig om Zich heen zien (Mark. 3: 12), maar dan was Hij heilig verontwaardigd over de hardheid van het hart van de farizeeën. Maar toen Hij de weduwe zág die haar enige zoon ten grave droeg (Luk. 7: 13) werd Hij innerlijk met ontferming over haar bewogen. Hij strekt Zijn hand uit en raakt de baar aan. Deze weduwe ontmoette bij Hem milde handen en vriendelijke ogen. Ontmoeten onze gemeenteleden dat ook bij ons als we hen pastoraal bijstaan?

Oog hebben voor mensen in hun specifieke omstandigheden, hen geestelijk bijstaan en een hand naar hen uitsteken – soms heel concreet – , dat hoort ook tot de pastorale attitude van degene die namens de Hemelse Bruidegom optreedt.

Aandachtspunten

Tot slot noemen we enkele aandachtspunten die essentieel zijn in een pastorale attitude. a aandacht voor verwerkingsproblemen De ambtsdrager dient een antenne te hebben voor verwerkingsproblemen die door allerlei oorzaak zich bij gemeenteleden aandienen. Bij het overlijden van man, vrouw of kind zal er als regel niet alleen in de rouwperiode rond de begrafenis aandacht zijn voor de betrokkenen, maar ook daarna. Beseffen we ook wat het overlijden van een goede vriend met mensen doet, evenals spanningen op de werkvloer, financiële problemen, een verkering die is uitgegaan, minderwaardigheidsgevoelens bij jongeren, een bedrijfsongeluk of een ernstig ziek kind in de klas? Goed om de betrokkenen te bezoeken, maar stel uzelf ook de vraag wat de impact van het gebeuren op hen is, zodat u kunt afwegen of en wanneer een vervolgbezoek nodig is. b zelfverloochening en volharding Tal van moeilijke situaties, complexe problemen of hardnekkig volgehouden zonden kunnen de ambtsdrager moedeloos maken en aanleiding geven om het maar op te geven. Juist dan dient hij te denken aan zijn Zender en zich af te vragen of de Bruidegom het ook zou opgeven. Zelfverloochening en volharding horen bij de pastorale attitude. Naast de persoonlijke omgang met God is overleg met een medebroeder, diens steun, raad en gebed vragen van groot belang. c trouw, betrouwbaarheid en transparantie Trouw kan in verband gebracht worden met de regelmaat in het pastorale contact en het nakomen van gemaakte afspraken. Betrouwbaarheid raakt ook aan de veiligheid die nodig is in het pastorale contact, een veiligheid die niet beschaamd mag worden. Ook betrouwbaarheid in verband met het vertrouwelijk bewaren van wat aan de ambtsdrager is toevertrouwd is belangrijk. Oprechtheid en vroomheid (psalm 25) dienen hem eigen te zijn als christen en daarom ook als ambtsdrager. Er mag dus geen discrepantie zijn tussen zijn christelijke levenswandel en zijn optreden als ambtsdrager. De transparantie dient eveneens de kwaliteit van het pastorale contact: misverstanden en onterechte verwachtingen die ontstaan door gebrek aan transparantie zijn dikwijls schadelijker dan men zich van tevoren bewust was.

Tot slot

Het beeld van de bruidswerver is er een die ons direct bij de essentiële basis brengt van alle pastorale werk: er is liefde in het geding. De liefde van Christus dringt ons, als ambtsdragers. Er is geen grotere vreugde voor de bruidswerver, dan wanneer hij mag bemerken dat bruid en Bruidegom elkaar gevonden hebben. (Joh. 3: 29-30).

J. Westerink en H. Korving

Dit artikel werd u aangeboden door: Christelijk Gereformeerde Kerken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 2023

Ambtelijk Contact | 28 Pagina's

De pastorale attitude van de ambtsdrager

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 2023

Ambtelijk Contact | 28 Pagina's