Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heilig leven (2)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Heilig leven (2)

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

“Over deze dingen zullen we de komende tijd met elkaar nadenken”, zo besloot ik mijn vorige bijdrage. Over welke dingen? Over de dingen die ik in dat eerste artikeltje aanduidde met een aantal woorden uit onze Heidelbergse Catechismus: “… voor Hem te leven van harte gewillig en bereid” [zondag 1], “… het voortbrengen van vruchten der dankbaarheid” [zondag 24] en “… het doen van goede werken” [zondag 32 en 33]. Concreet: het gaat over het heilig leven voor de Heere. Ofwel het leven der heiligmaking.

In Gods Woord zijn er heel veel plaatsen te vinden waar het gaat over dit onderwerp. De concordantie van Trommius telt veel bladzijden, gevuld met tekstverwijzingen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De trefwoorden zijn onder meer: heilig, het heilige, (zich) heiligen, geheiligd, heiligheid, heiligmaking. Nu is er bij veel van deze Schriftplaatsen iets opmerkelijks. Een groot aantal van de Bijbelstrofen waar woorden als deze worden gebruikt, staat in de gebiedende wijs. Als het gaat over zaken die samenhangen met het heilig-zijn voor de Heere, klinkt dat als een eis. Als een goddelijk gebod. Als een vermaning, namens de Heere verwoord. Hoor maar.

In Leviticus 20 komen we tal van geboden en aansporingen tegen die Mozes tot het volk zeggen moet. Te midden daarvan lezen wel: “Daarom heiligt u en weest heilig, want Ik ben de Heere, uw God! En onderhoudt Mijn inzettingen en doet dezelve!” [Lev. 20: 7, 8]. Het zijn woorden als deze waar de apostel Petrus naar verwijst als hij schrijft aan de verstrooiden in Klein-Azië: “Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom, dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.” [1 Petrus 1: 15, 16]. Wat is de achtergrond van deze vermaningen? Dat de heiligheid en het heilige leven geen vanzelfsprekendheden zijn. Bij het volk Israël in de oude bedeling niet, en bij de christelijke gemeente later ook niet. Ja, zelfs klinkt op veel plaatsen in de heilige Schrift het verwijt van onheiligheid en onreinheid. De mensen in de laatste tijden worden getypeerd als “liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig” [2 Tim. 3: 1, 2]. Het oordeel over deze mensen is scherp: “dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, of die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God” [Efeze 5: 5].

Als we gaan nadenken over heiligheid en heilig leven zullen we dus ons startpunt moeten nemen in de situatie waarin van ‘heilig’ géén sprake is, ofwel: ons zondig bestaan voor de Heere. Zo doet de Bijbel het; lees de eerste hoofdstukken van Paulus’ Romeinenbrief. Zo doet onze gereformeerde belijdenis het ook. Lees de Dordtse Leerregels eens. Elk van de vier hoofdstukken neemt zijn startpunt in de verlorenheid en de onheiligheid van de mens. “Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en de eeuwige dood zijn schuldig geworden…” Aldus het begin van hoofdstuk 1 van de Leerregels. Door onze val in zonden en ongerechtigheid zijn wij onheilige, onreine mensen geworden. Onze zonden hebben ons niet alleen in een positie van schuld tegenover de Heere gebracht. Maar wij zijn ook mensen met een verdorven binnenste geworden. En wat in de binnenkant onrein is, brengt vruchten van onzuiverheid en onheiligheid voort. Scherper dan wie ook heeft de Heere Jezus dat verwoord. De Schriftgeleerden en Farizeeën erkenden wel dat niet alles wat de mens doet helemaal zuiver is. Maar veel van die afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden door het doen van uiterlijke plichten. De Heere Jezus hekelt deze oppervlakkige houding. Hij noemt hen blinde leidslieden. Daartegenover stelt de grote Profeet en Leraar dat niet wat je mond ingaat, je verontreinigt. Maar wat uit de mond uitgaat, dat toont je onreinheid. Het zit dieper dan alleen de buitenkant van je leven. “Uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen” [Matth. 15: 18-20].

Het is niet denkbeeldig, dat er ook onder ons al te oppervlakkige gedachten leven. Jawel, in een orthodox kleed misschien. Dat het nodig is dat de schuld van mijn zonden vergeven wordt, dat erken ik wel. Maar dat er meer nodig is, zou wel eens vergeten kunnen worden. Een woord van J.C. Ryle in dat verband. “Ik vraag mijn lezers de gedachte uit te bannen, dat mannen en vrouwen niets anders dan vergeving en vrijspraak nodig hebben om God te kunnen ontmoeten. Deze verkeerde gedachte is wijd verbreid. Toch wil ik dat u ervoor op uw hoede bent. Het is niet genoeg, zoals menig onwetend christen op zijn sterfbed denkt, dat God onze zonden wegneemt en ons in Zijn heerlijkheid opneemt. Ik zeg nog eens met nadruk: het is niet genoeg! De liefde tot de zonde moet worden weggenomen, precies zoals de schuld van de zonde van ons moet worden weggedaan; het verlangen om God te behagen moet ingeplant worden, precies zoals de vrees voor het gericht moet worden weggenomen; een liefde tot heiligheid moet worden ingebracht precies zoals de angst voor de straf moet worden weggenomen. (…) Of men het wil horen of niet, om in de hemel te komen moet iemand zowel de heiligmaking van de Geest hebben als de besprenging met het bloed van Christus.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Heilig leven (2)

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's