Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Toespraak van ds. F. van der Zwaag op onze generale synode op 30 januari 2020.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Toespraak van ds. F. van der Zwaag op onze generale synode op 30 januari 2020.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Geachte afgevaardigden,

Wij zijn verblijd dat wij opnieuw een uitnodiging hebben ontvangen om uw synodevergadering bij te wonen. Namens de Heritage Reformed Congregations groeten wij u met een hartelijke en broederlijke groet. Daarmee belijden wij niet alleen dat wij samen deel mogen uitmaken van de ene, heilige, en algemene kerk van Jezus Christus, maar ook dat wij samen staan in de rijke traditie en erfenis van de Reformatorische kerken in Nederland. Ook voor ons kerkverband is het rijke erfgoed van de Nadere Reformatie en de Afscheiding van 1834 bepalend voor onze geestelijke identiteit. (…)

Wij hebben eerder al iets gezegd over het belang van de handhaving van ons rijk, schriftuurlijk, Christocentrisch, belijdenisgetrouw, en bevindelijk erfgoed. Als wij dat wederzijds los zouden laten, zullen ook wij vervallen tot kerken die op de mens gericht zijn, en waar de Schrift óf aan de kant gezet wordt, óf waar men de Schrift naar menselijke maatstaven uitlegt. Helaas is zulk verval een herkenbaar feit in de kerkgeschiedenis—ook hier in Nederland.

Het feit dat u de erfenis van onze vaderen wilt behouden en veiligstellen blijkt uit uw verzoek om ons hier uit te spreken over de uiterst gevoelige kwestie van de mogelijke toelating van vrouwen tot de ambten van de kerk. Wij willen hieraan voldoen door een korte samenvatting te geven van de onzes inziens duidelijke taal van de Schrift aaangaande deze kwestie, alsmede de daaruit voortvloeiende stellingnames.

Allereerst willen wij hierbij aandacht vragen voor het indirecte getuigenis van de Schrift dat God uitsluitend mannen roept om leiding te geven aan Zijn kerk. In de tweede plaats, willen wij twee passages uit het Nieuwe Testament aanhalen waarin duidelijk wordt aangegeven dat vrouwen geen leiding hebben te geven in de kerk.

Het indirecte getuigenis van het Oude Testament

· God roept alleen mannen tot leidinggevende posities (b.v. Noach, Abraham, Mozes, de Koningen);

· Alleen mannen mochten als priesters dienen;

· Alleen mannen dienden als oudsten (of ouderlingen) in de gemeenschap van Israël.

Het indirecte getuigenis van het Nieuwe Testament

· Jezus riep twaalf mannen tot Zijn apostelen;

· De apostelen verkozen een man om de lege plaats van Judas in te nemen;

· De apostelen hebben zeven mannen verkozen tot het ambt van diaken;

· De kerkenraad van de gemeente te Jeruzalem bestond uitsluitend uit mannen;

· Deze kerkenraad heeft twee mannen aangewezen om de kerken van de genomen besluiten op de hoogte te brengen;

· In 1 Timotheus 3 en Titus 1 vinden wij de geïnspireerde kwalificaties van ambtsdragers, en éen daarvan is dat zij “ener vrouwe man” moeten zijn (en niet omgekeerd!)

Het directe getuigenis van het Nieuwe Testament

· “God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen. Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken” (1 Kor. 14:33-35).

· “Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva” (1 Timotheus 2:13).

Het is onze overtuiging dat een objectieve lezing en interpretatie van deze ondubbelzinnige passages het indirecte bewijs van de beide testamenten bevestigt, en dus concluderen wij dat alleen mannen worden geroepen tot leiderschapsposities in Gods kerk.

Met alle liefde willen wij er daarom op aandringen om, in uw besprekingen over deze materie, u onvoorwaardelijk en in alle oprechtheid door Gods Woord te laten gezeggen. Wij zijn er diep van overtuigd dat het openstellen van de ambten in de kerk voor vrouwen niet in overeenstemming is met de Bijbel en daarom zeer schadelijke gevolgen voor de kerk zal hebben en tot grote interne verdeeldheid zal leiden. In Noord-Amerika hebben vele honderdduizenden zich aan hun kerken onttrokken toen deze onbijbelse praktijk door deze kerken werd aanvaard. Alleen al in de Christian Reformed Churches (zusterkerk van de voormalige Gereformeerde Kerken) is het ledental teruggelopen van ongeveer 350.000 leden tot 200.000 leden nadat de synode besloot om vrouwen toe te laten tot de kerkelijke ambten.

Naast de hieruit voortvloeiende interne verdeeldheid, heeft de aanvaarding van deze onbijbelse praktijk in Noord-Amerikaanse gemeenten bewezen dat andere gevolgen ook niet uit zullen blijven:

(1) Het zal de geestelijke gezondheid en saamhorigheid van de gemeente ernstig aantasten, mede door het genereren van eindeloze discussies, artikelen, boeken, enz. De onherstelbare schade die daardoor wordt aangericht is zodanig dat bedoelde kerkverbanden hier niet onbeschadigd bovenuit kwamen.

(2) Als een kerkverband eenmaal de weg inslaat van een inlegkundige verklaring van de Schrift, waarin duidelijk geleerd wordt dat vrouwen geen ambtelijke posities mogen hebben in de kerk, zal het onvermijdelijke gevolg zijn dat ook andere kernwaarheden van de Gereformeerde leer gevaar lopen.

Als het gezag van de Schrift eenmaal is ondergesneeuwd en weggeredeneerd, zal een kerkverband door een vloedgolf van vrijzinnigheid overspoeld worden, met als resultaat dat het “dus zegt de Heere” vervangen zal worden door “dus begeert en zegt de mens.” Wij zijn van mening dat de toelating van vrouwen tot de kerkelijke ambten de snelste weg is om het schriftuurlijke, gereformeerde, belijdenisgetrouwe, en bevindelijke karakter van een kerkverband te verliezen. Het zal verwoestende gevolgen hebben en, tenzij God Zelf tussentreedt, zal een kerkverband dat zich daaraan schuldig maakt haar “Sola Scriptura” ijkpunt voorgoed verliezen.

Uit liefde tot Christus, tot Zijn Woord, tot Zijn Kerk, en tot uw kerkverband willen wij u daarom met klem oproepen om het voorstel om de kerkelijke ambten open te stellen voor vrouwen resoluut af te wijzen als een onjuiste herinterpretatie van de Schrift.

Tot slot zeggen wij u dank voor het feit dat u ons de gelegenheid hebt gegeven om ons naar u uit te spreken over deze uiterst gevoelige materie. Het is onze hartelijke wens dat u zich, ook in uw verdere besprekingen, zult laten leiden door Gods onfeilbaar Woord en dat uw beslissingen naar de zin en mening van de Geest van dat Woord mogen zijn. Wij beschouwen het als een bijzonder voorrecht dat wij in uw midden mogen zijn. Het is onze oprechte wens dat de broederlijke band die ons wederzijds verbindt verder zal blijven groeien en dat er ook andere mogelijkheden zullen zijn om vruchtbaar samen te kunnen werken in het dienen van de Koning van de kerk, onze Heere Jezus Christus.

Bovenal is het ons gebed dat Gods Geest de bediening van Woord en Sacrament rijk zal zegenen in uw gemeenten. De Heere geve dat door de bediening van Zijn Geest Gods kinderen “op mogen wassen in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus” en dat verloren zondaren tot een zaligmakende kennis van deze alles overtreffende Zaligmaker geleid mogen worden. (…)

In hartelijke en broederlijke verbondenheid,

Ds. F. van der Zwaag,

namens de Heritage Reformed Churches.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Toespraak van ds. F. van der Zwaag op onze generale synode op 30 januari 2020.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's