Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Generale Synode Week 3

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Generale Synode Week 3

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Opnieuw moest de vergadering van Generale Synode van onze kerken worden uitgesteld vanwege een uitbraak van het coronavirus. Opmerkelijk is dat wel. Elke keer als de synode wil gaan vergaderen over de impasse in onze kerken, wordt ons dat onmogelijk gemaakt. Door de regering of… door de Heere? Zou het een laatste roepstem kunnen zijn om te blijven bij de eenvoudige Schriftuurlijke waarheid en ons te bekeren van de inzichten van de nieuwere hermeneutiek?

Eén dag konden we maar vergaderen, dinsdag 29 sep-tember. En tijdens die vergadering werd duidelijk dat het voorstel van het moderamen om een besluit over vrouw en ambt uit te stellen tot de volgende synode, door de vergadering niet werd gedragen. Het moderamenvoorstel was gedaan onder de voorwaarde dat plaatselijke kerken geen besluiten zouden nemen die tegen de geldende kerkelijke afspraken zouden ingaan. Maar die voorwaarde werd nog voor de vergaderdag al geschonden door Hilversum en Arnhem die toch vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd. Nu zal het deze synode dan toch worden afgehandeld. Hopelijk kunnen we in de laatste week van novem-ber bijeenkomen. En hoe zal het dan gaan? De Heere weet het. Wij hebben niet anders te doen dan onverkort vast te houden aan Schrift en Belijdenis en maatregelen te nemen tegen de gemeenten die een eigen weg zijn gegaan. Of de gedachte van prof. Selderhuis uit het RD van 6 oktober jl. zal zoveel bijval krijgen dat alles uitgesteld zal gaan worden en dat we ons eerst gaan bezighouden met de vraag of we als CGK allemaal nog wel op dezelfde confessionele basis staan. Wat mij betreft is de vraag stellen hem ook beantwoorden. De belijdenis functioneert naar mijn gedachte nauwelijks of niet in bepaalde kerken van ons kerkverband. Het wordt inderdaad tijd dat we het daar over hebben. Ik ben het van harte met de hoogleraar eens dat dit uiteindelijk nog veel dieper gaat.

Verder werd besloten dat kleine gemeenten financieel gesteund gaan worden, zodat ze een eigen predikant kunnen beroepen. De hoogte van de steun is afhankelijk van de omvang van de gemeente.

Volgens de preses komt er zo meer ruimte voor de voortgang van het Evangelie, ook in kleine gemeenten. De synode besloot verder dat het hoogleraarschap geen ambt meer is. Er komt daarnaast ruimte om aan de TUA hoogleraren van buiten de CGK te benoemen. Die moeten wel uit de gereformeerde gezindte komen en instemmen met de gereformeerde belijdenis.


September 2020

Aan het moderamen en de leden van de Generale Synode 2019-2020 van de Christelijke Gereformeerde Kerken, ter vergadering bijeen op 29 september 2020

Geachte broeders,

Met dit broederlijke schrijven wil het bestuur van de stichting Bewaar het Pand zich tot u richten.

Wij staan als kerken naar onze beleving voor een cruciale synodeweek. Er is in de vorige vergaderingen al veel werk door u verzet, waarvoor onze dank en waardering.

Er is ook al het nodige gezegd over de gemeenten die tegen alle kerkelijke besluiten in overgegaan zijn tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers. Het lijkt er op dat de synode wat deze zaak betreft in een beslissende fase terecht is gekomen. Wij willen u meegeven dat wij voor uw vergadering hebben gebeden en dat ook blijven doen. Ook is er vanuit ons bestuur een oproep gedaan aan onze achterban om de synode op te dragen aan Gods genadetroon.

Dit gezegd hebbend, willen wij u meegeven dat er in onze kerken dringend behoefte is aan duidelijkheid. Wij hopen dat u de behandeling en besluitvorming van deze kwestie niet tot de synode van 2022 zal willen uitstellen, bijvoorbeeld met een beroep op de coronacrisis. Er wordt wel gezegd dat de kerk zich in tijden van een wereldwijde crisis niet met binnenkerkelijke problemen moet bezighouden, zoals in 1944 is gebeurd. Maar zou de Heere anderzijds met deze pandemie ook ons geen signaal kunnen willen geven om tot Hem terug te keren in de weg van waarachtige bekering?

Er is in ons kerkverband in deze zaak sprake van bewuste kerkelijke ongehoorzaamheid. Dat is zeer ernstig en het heeft onze kerken in een diepe crisis gebracht. Wij kunnen niet anders dan met droefheid vaststellen dat hier sprake is van een zondige weg. Wij zeggen dit niet uit de hoogte. Van Daniël en Paulus leren wij dat wij allen hebben gezondigd. Maar dat betekent niet dat zonden niet moeten worden aangewezen en losgelaten. Als u de behandeling en besluitvorming uitstelt, brengt dat kerkleden, kerkenraden en afgevaardigden naar meerdere vergaderingen in gewetensnood. Dat zal tot schade van onze kerken zijn.

Wij willen u herinneren aan toespraken van broeders van kerken uit het buitenland op deze synode. Hun appèl was om trouw te blijven aan de kerkelijke besluiten in deze zaak die genomen zijn op grond van Schrift en Belijdenis. Het getuigenis van de kerk van onze vaderen, de kerk der eeuwen en de gereformeerde kerken wereldwijd maakt duidelijk dat wie ruimte wil maken voor vrouwelijke ambtsdragers, het spoor van Gods Woord verlaat.

Wij bidden u Gods zegen en leiding toe in uw beraadslaging en besluitvorming.

Met broederlijke groet, namens het bestuur van de stichting Bewaar het Pand.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De Generale Synode Week 3

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's