Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dordtse Leerregels

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dordtse Leerregels

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gaat het gesprek over de Dordtse Leeregels, dan komen de tongen los. Dat is in het verleden ook het geval geweest. Maar nu is het sterker. Er zijn gemeentes, dominees en kerkenraadsleden die de Leerregels wel niet schrappen, maar in de praktijk gaan zij er wel aan voorbij. Het zijn Leerregels die twist en verwijdering oproepen. Denk aan het schrijven over de uitverkiezing en het aanbod van genade. Het staat vast dat een belijdenis nodig is. Dit betreft alle gemeenten. De woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis worden elke zondag uitgesproken. Wij Christelijk Gereformeerden handhaven en belijden de Drie Formulieren van Enigheid. We weten wat er gebeurd is op de Nationale Synode van Dordrecht, 1618-1619. De Arminianen hadden een stuk opgesteld dat op vijf belangrijke punten afweek van de Gereformeerde belijdenis. Er werd geleerd: 1.De verkiezing geschiedt op grond van een vooruitgezien geloof. 2.De verzoening door Christus is algemeen. 3.De mens gehoorzaamt uit vrije keuze aan Gods roeping. 4.De genade is wederstandelijk. 5.Gods genade is verliesbaar. Daartegenover werd de triomf van Gods genade in Dordt bemerkt en beleden. In de Leerregels van Dordrecht komt aan de orde: 1.De Goddelijke verkiezing en verwerping. 2.De dood van Christus en de verlossing der mensen door Hem. 3 en 4. ’s Mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier daarvan. 5.De volharding der heilgen. Door de Dordtse Synode werden aan de Leerregels pastorale woorden toegevoegd. Met overtuiging, met zekerheid werd beleden dat al haar leeruitspraken aan Gods Woord ontleend zijn en met de belijdenis van de Gereformeerde Kerken overeenstemmen. Er werd stelling genomen tegen allerlei lasterlijke beschouwingen. De leer der predestinatie maakt God niet tot een auteur van de zonde! Alle dienaren van het Evangelie worden vermaand om deze leer Godvruchtig voor te dragen en te richten tot Gods eer, heiligheid des levens en vertroosting voor de verslagen gemoederen en om Schriftuurlijk en naar de regel des geloofs te preken en zich te onthouden van elke manier van spreken die de kerken van de rechte zin der Schrift kan afbrengen en oorzaak kan geven om de leer der Gereformeerde Kerken te beschimpen of te lasteren. De Kerken hadden zich ervan te vergewissen of haar predikanten bereid waren om zich aan de gezonde leer te houden. Daarom moesten de Leerregels ook ondertekend worden. Degenen die dit weigerden verloren hun ambt. Er werd gewaakt voor de leer der waarheid die naar de Godzaligheid is. Instemming met de Dordtse Leerregels behoren de Kerken onvoorwaardelijk van de ambtsdragers te eisen. De Leerregels hebben hetzelfde kerkelijk gezag als de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus. Als het goed is wordt de belijdenis van harte ondertekend. De band aan de belijdenis spreekt in belijden en beleven. Werd dit vandaag maar meer gehoord en beleefd. Het is erg wanneer de Heere moet zeggen: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. Matth. 15:8. Het mag niet vergeten worden dat wij het derde Gereformeerde belijdenisgeschrift te danken hebben aan de Synode van Dordrecht, 1618-1619. Ik las bij prof. van Genderen: We kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor de kloeke belijdenis van de vrije genade Gods. Ook in de strijd van onze dagen blijkt dat zij nog zeer actueel is. Opvallend is dat in de Leerregels niet de taal van de theologische wetenschap gesproken wordt, maar de geloofstaal van de Kerk. Men heeft in Dordrecht geluisterd naar het woord van de preses ds. Bogerman. Met nadruk zei hij: de zaken moeten eenvoudig worden voorgesteld. Discussies en besluiten behoren te geschieden tot stichting van de Nederlandse Kerken. De Leerregels zijn niet schools, maar praktisch. Gods genade heeft in de Leerregels het eerste en het laatste woord. In de Leerregels is de zalving van de Heilige Geest en de warmte van de liefde, aldus prof. Van der Schuit. In de Dordtse Leerregels wordt pastoraal gesproken als het gaat over verkiezing en verwerping. Gods besluiten zijn naar recht en getrouw. We lezen algemene woorden en heel persoonlijke woorden. Een algemeen woord is: Wendt u naar Mij toe en wordt behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Jes. 45:22. Zie ook Jes. 55:6.

Een direct en persoonlijk woord is: Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Matth. 9:12. Lees de gerichte, heilvolle woorden van de Bergrede, Matth. 5. Lerende sprak Jezus tot Zijn discipelen. Welk een hartelijke leiding geven de Dordtse Leerregels. Denk aan hoofdstuk 1 artikel 16. Er is trap en mate in de verzekering. Er is kennis van de overblijfselen van de inwonende zonde. Er is aanvechting en verzoeking van de doodsvijanden: satan, wereld en eigen vlees. Die vijanden blijven strijden. Het leven der genade kan vergeleken worden met zeewater dat altijd in beweging is. Mede door de wind zijn er woeste, krachtige baren en de gevolgen daarvan. Denk aan de uitroep van de discipelen: Meester, Meester, wij vergaan. Maar op de levenszee is vergaan uitgesloten. Jezus zegt: Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven. Zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Herkennen wij hierin ons levensbeeld? Of bent u nog zonder geestelijk leven?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Dordtse Leerregels

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's