Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Duivels dichtbij

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Duivels dichtbij

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Engelse evangelieprediker Octavius Winslow (1808-1878) heeft een indrukwekkende en pastorale uitleg geschreven over Romeinen 8. Bij de uitleg van vers 31 ‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’, noemt hij de duivel als tegenstander. De inzet van de duivel heeft volgens hem iets mysterieus, iets wat we niet helemaal begrijpen. Hij lijkt zo machtig en overal aanwezig. Hij lijkt nauwkeurig kennis te hebben van iedere geschiedkundige gebeurtenis, en van elke verborgen gedachte in het menselijk hart.

Is de duivel realiteit?

Het is een interessante vraag of we op deze manier naar onze omgeving kijken. Is de duivel voor ons een realiteit? En voor onze kinderen? Stel dat we onze leerlingen in groepjes een krant zouden geven en we lieten hen artikelen uitscheuren die volgens hen met de duivel te maken hebben? Hoe zou de collage eruitzien? Wat schrijven we toe aan de duivel? Halloween natuurlijk. Oorlog, christenvervolging, occultisme, en misschien ook popmuziek, Netflix, internet?

Zelfs al zetten we bij al deze fenomenen een vinkje, dan nog wil dat niet zeggen, dat we de concrete aanwezigheid van de duivel in de praktijk beseffen. Dat is ook best lastig. Hoe moet je dat zien? Zijn er duivelen om je heen? Als op school een Bijbelverhaal wordt verteld, is hij dan in het klaslokaal om de leerlingen te beïnvloeden? Is hij er als we ’s avonds laat verleid worden tot zonde? Zit hij in je mobiel. In je hoofd?

We kunnen de duivel niet zien, noch goed begrijpen. We leven in een andere wereld dan Luther. Het verhaal van de inktvlek op de muur is de metafoor van zijn levenslange worsteling met demonen.

Sinds de Verlichting hebben zijn we het besef van engelen en duivelen, van het bovennatuurlijke kwijtgeraakt. Maar misschien is dat voor bijbelgetrouwe christenen niet zo’n probleem: zij hebben Gods Woord. En dat Woord wijst ons aan hoe de duivel ons leven en denken beïnvloedt.

De duivel in de kerk

Hoe komt het dat de preek ons raakt, maar dat we het al heel snel weer vergeten zijn? Dat het lijkt of het zaad op harde aarde valt en wordt weggepikt? De Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan. Die toevallige omstandigheden, waardoor de indrukken die het Woord nalaat, vervliegen zijn in scène gezet door de duivel. Zo staat het in alle drie evangeliën. (bv. Lukas 8:12). Watson schrijft: De duivel ontmoet ons in de kerk. Hij mist nooit een preek, hij verleidt ons daar, soms door slaperigheid, soms door onze gedachten af te leiden, soms door ons kritisch te laten luisteren naar de waarheid’.

Wat was er aan de hand met Ananias en Saffira? Ze merkten wat Barnabas deed. Ze dachten: ‘Wat mooi, laten wij ook ons land verkopen’. Ze kregen een beetje spijt. Ze kwamen er niet eerlijk voor uit. Heel begrijpelijk. Heel menselijk. Maar Petrus zegt: Waarom heeft de satan uw hart vervuld (Hand. 5:4)?’ Zo werkt de duivel blijkbaar. Het echtpaar had gedacht aan eer, aan geld. Ze zullen zich niet gerealiseerd hebben dat hun denken beïnvloed werd. De duivel wordt niet graag geregistreerd. Hij is de vorst der duisternis, de vader van alle leugens. Hij blijft liever in het donker. Hij liegt bij voorkeur zichzelf. Hij beïnvloedt ons denken zonder dat we het merken. Zijn doel: mensen bij God vandaan houden. Zijn doel: de zonden laten vermenigvuldigen. Zijn doel: mensen bij God vandaan houden, de zonden laten vermenigvuldigen en zijn grote Tegenstander tergen en belasteren.

Volheid des tijds

Nog enkele weken en dan is het Kerst: Jezus kwam op aarde. Hij kwam om Satan te verslaan. Hij kwam om te overwinnen. God nam het initiatief. De Heilige Geest leidde de Heere Jezus in de woestijn om door de duivel verzocht te worden. En Satan verliest deze confrontatie. De Heere Jezus zei: ‘Ga weg, satan’. Toen liet de duivel van Hem af. En ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem. Zij vierden deze overwinning op hun exmedehemelingen. In de volheid des tijds is Satan verslagen. Hij had macht. Hij was de overste der wereld (o.a Joh. 12:31). Maar zijn kop is vermorzeld aan het begin van onze jaartelling. Hij is buitengeworpen. Hij is als de bliksem uit de hemel gevallen (Luk. 10:18; Openb. 12:10). Kon hij in de tijd van het Oude Testament nog als satan, als vijandig gezinde aanklager, een plaats opeisen in de hemel (zoals onder andere blijkt uit de geschiedenis van Job), nu het is over. De dood van de Heere Jezus heeft de duivel onttroond (Hebr. 2:14). In de volheid des tijds is Iemand gekomen die sterker was dan hem (Matth. 12:29). De strijd tussen het vrouwenzaad en slangenzaad is definitief beslecht.

Nieuwe Testament

Waarom lijkt de duivel dan nog zo aanwezig? Waarom zie je in het kerkelijke, maatschappelijke en in het persoonlijke leven nog steeds zijn onmiskenbare invloed? Het beste en ultieme antwoord op deze vraag is, dat dat Gods soeverein beleid is. God heeft het gewild. Hij wist het, Hij wilde het en Hij heeft ons gewaarschuwd: ‘Wee hen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft.’ Een tweede antwoord is dat God de duivel inzet, om Zijn plannen te volvoeren. Net zoals bij Golgotha. Om zijn grote doel te bereiken spande de duivel zich gedurende het hele Oude en Nieuwe Testament in, niets was te gruwelijk. Jongentjes in de Nijl, kindermoord in Bethlehem. Hij gebruikte Farizeeërs en Schriftgeleerden, uiteindelijk voer hij in Judas Iskarioth om zijn grote doel te bereiken. Maar toen hij dacht de overwinning te kunnen gaan vieren, bleek niet alleen dat hij definitief verloren had, maar ook dat Gods heilsplan door zijn toedoen tot grote heerlijkheid was uitgewerkt. De dood was overwonnen, het Leven was verworven. Door de dood van Jezus is degene, die het geweld des doods had, dat is, de duivel, vernietigd (Hebr. 2: 14). Satan stond in zijn hemd (Kol. 2:15 en kantt.). Zo gebruikt God in de eindtijd de duivel enerzijds om goddelozen te verharden tot roem van Zijn rechtvaardig oordeel en anderzijds om Zijn kinderen te beproeven. Door lijden en beproeving heen worden ze gereed gemaakt om, als een heerlijke bruid versierd, hun Bruidegom te ontvangen als Hij komt.

Tegen de Kerk

De meeste venijnige aanvallen van satan zijn gericht tegen de kerk. Satan is tegen ons, schrijft Winslow. Al zijn kracht, zijn wijsheid, zijn boosheid en listen, zet hij in om een geweldige tegenstand te ontketenen tegen de belangen van Gods kinderen. Hij wil ze vooral ontmoedigen en beroven van hun vreugde. Watson schrijft: ‘Wij zijn op reis naar de hemel. Op de weg is een dief die ons altijd omringt, waar we ook gaan’.

Waaraan herken je de beïnvloeding van satan? Dat zie je aan het effect. De duivel kan je wijzen op je zonden en de Heilige Geest kan je wijzen op je zonden. Als de Heere het doet, dan brengt het je aan Zijn voeten, dan wordt het gebed geïntensiveerd. Als de duivel het doet, dan worden de handen slap, het hart verkilt, de hoop verdwijnt. Zo brengt hij Gods kinderen soms tot de rand van de dood.

Zevenentwintig listen

In zijn boek over het gebed des Heeren bespreekt Thomas Watson maar liefst zevenentwintig listen van de Satan. Het is onderwijzend om deze te lezen en te overdenken. Ook voor docenten en onderwijzers die lesgeven aan gedoopte kinderen. De satan is immers gretig om juist deze kinderen vast te houden in zijn dienst.

Watson voegt er zestien praktische raadgevingen aan toe. Ik realiseer me dat ze met onderscheid gelezen moeten worden, omdat sommige adviezen, en misschien wel alle, zich richten op Gods kinderen. Het eerste dat wij met onze kinderen moeten leren is dat we van koning moeten veranderen. Het indrukwekkende boek van Bunyan ‘De heilige oorlog’ toont hoe de satan van nature in ons hart woont. De situatie is niet zo dat satan toegang zoekt tot ons hart door popmuziek of halloween of andere verleidingen; hij woont er al. We zijn van nature zijn gewillige dienaren, kinderen der duisternis, en moeten bekeerd worden van de duisternis tot het licht, en van de macht van Satan tot God (Hand. 26: 18).

Adviezen

Uit de lijst van adviezen van Watson, licht ik er in willekeurige volgorde een paar uit. 1. Vermijd eenzaamheid. Juist als je alleen bent, grijpt de duivel zijn kans. 2. Spreek met je godvrezende vrienden over de wijze waarop de satan je verleidt. 3. Roep de hulp van anderen in als je verstrikt raakt. Als het huis in brand staat, roep je toch ook om hulp? Vraag vrienden om advies en gebed. Wie weet of de satan uitgeworpen mag worden door de gezamenlijke gebeden van anderen. 4. Leef sober. Juist een overdadig gebruik van de aardse goederen brengt ons gemakkelijk in de strikken van de satan. 5. Maak gebruik van Gods Woord. 6. Als je de verleiding niet kunt weerstand, verlaat dan de gelegenheden van zonden. Iemand die geen infectieziekte wil oplopen, zal niet in de buurt van een besmet huis komen. 7. Maak gebruik van het schild des geloofs. 8. Wees veel in gebed. Het gebed is het beste tegengif tegen de verleidingen van satan. 9. Ga niet in discussie met de satan. Kijk naar Eva: ze begon de zaak te beargumenteren, maar de slang was te sterk voor haar. Door zijn logica, disputeerde hij haar uit het paradijs.

Tenslotte, Watson wijst erop hoe belangrijk het is dat Gods kinderen niet blijven steken in de gedachtenspinsels van satan, maar dat ze zich richten op waarheden die hen bemoedigen. Zeker, Satan verzoekt, maar Christus bidt. Satan is een slang die verwondt, maar Christus is de verhoogde slang Die geneest. Hij wijst er ook op dat de situatie voor Gods kinderen snel zal veranderen. In plaats van vechten, zingen. In plaats van een helm, een kroon. In plaats van een wapenrusting, witte klederen. In plaats van satans schermutselingen, de kussen en omhelzingen van de Zaligmaker.


Dit artikel is een bewerkt gedeelte uit het boek ‘Duivels dichtbij’. Recent verscheen een geactualiseerde versie van de eerste druk uit 2005. Het boek is geschreven voor christelijke jongeren met als doel hen bewust te maken van de invloed van de duivel op het denken en doen in het dagelijks leven. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.

Het boek beschrijft de biografie van Satan, zijn invloed op de moderne tijdgeest en de manier waarop hij ons denken infiltreert. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de strijd tegen satan.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 2019

Criterium | 36 Pagina's

Duivels dichtbij

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 2019

Criterium | 36 Pagina's