Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zending dichtbij

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zending dichtbij

Het verkondigen van Gods werk tot de eer van Gods Naam

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. (Mattheüs 28 vers 18-20).

De opdracht tot zending en evangelisatie lezen we duidelijk in deze woorden van de Heere Jezus. We willen kort stilstaan bij de wijze, welke de opdracht van Christus heeft in Gods heilsplan. Uiteindelijk dient Evangelisatie tot de eer van God.

We moeten eerlijk zijn en dan bij het begin beginnen, in het Paradijs. Onze ouders Adam en Eva zijn in Gods beeld (Imago Dei) geschapen en wandelden voor het aangezicht van hun Schepper. Dat veranderde toen zij naar de duivel hadden geluisterd en daardoor moedwillig de relatie met hun Schepper verbraken. De vraag is: hoe kan deze relatie worden hersteld?

Voor dit doel riep God Abram en zei hem om naar het land te gaan dat God hem zou wijzen (Genesis 12 vers 1-3). Uit de belofte met Abram verkiest God Zijn volk Israël waaronder Hij zal wonen, eerst in de tabernakel en later in de tempel. Israël wist hoe hun God gediend moest worden, daartoe gaf Hij hen Zijn Wet. Die Wet zegt dat zij God moeten liefhebben met geheel het hart, en met geheel de ziel, en met geheel het verstand en de naaste liefhebben als zichzelf (Mattheüs 22 vers 37-39). De Wet (Tien Geboden) is de spiegel van God, om Zijn beeltenis aan Zijn schepselen te tonen en hen te herinneren aan hun zondige staat.

Duidelijk is dat in God alle actie ligt tot de verzoening van de zondige mens met Hem. God nam het initiatief in de schepping, God nam het initiatief om te zoeken naar de in zonden gevallen mens, en God nam het initiatief in het herstel van de gebroken relatie tussen Hem en de mens na de zondeval. Door de zondeval konden Zijn schepselen niet meer in Zijn tegenwoordigheid verkeren. Het heilige kan met het onheilige niet verkeren.

De Israëlieten zagen in de tabernakel en later in de tempel niet hun plicht om daarmee Gods tegenwoordigheid aan alle volkeren te verkondigen. Men heeft niet de heidenvolken om hen heen opgeroepen: Kom ga met ons en doe als wij (Psalm 122 vers 1). Nee, Israël zag Gods Tempel als een symbool voor hun verkiezing als Gods uitverkorenen. Men benadrukte dat Gods aanwezigheid alleen tot hen is beperkt als een uitverkoren natie. Zij geloofden dat de heidenen de tegenwoordigheid van God alleen door een oordeel zouden ervaren.

We kunnen ons afvragen: Hoe past de Heere Jezus als Verlosser hierin? Voordat Adam en Eva uit het Paradijs werden verdreven, ontvingen zij van God een belofte. En met deze belofte nam God het initiatief om de gebroken relatie met Zijn schepping te herstellen, door Zijn Zoon, de Messias naar de aarde te zenden (Johannes 3 vers 16). Opdat de straf van de Wet werd vervuld op Golgotha’s kruis en de dood werd veroverd door Christus. Door Zijn Geest worden zowel Joden als heidenen, in een nieuw mens geschapen en zijn zij één in Christus (Efeze 2 vers 11-22).

In het volk van het Oude Verbond zien we een parallel met de kerk vandaag. Indien de kerk alleen in een introverte houding de waarheid behoudt en daarmee haar extroverte taak vergeet, de opdracht van Christus om het Evangelie te verspreiden, dan verstaat zij Gods opdracht niet. Immers Gods kerk bestaat om over de hele aarde de boodschap van het Koninkrijk Gods te verkondigen en om elk mensenhart tot onderwerping daaraan te bewegen. De zondige mensenziel die in Christus van zonden en misdaden ontslagen wordt; dát is het Evangelie, het resultaat van het verlossende werk van Christus. In Christus ziet God de zondaar niet. Nee, Hij ziet het werk van Zijn Zoon in die zondaar en herschept de oude mens naar een nieuwe schepping. Uiteindelijk dient alles tot de heerlijkheid en tot eer van God.

Het werk van Gods Geest is om de verworvenheden van Christus’ verlossingswerk te nemen en het in het hart van de zondaar ten uitvoer te brengen tot versterking van het geloof. Door Christus’ verlossingswerk scheurde het voorhangsel van het Heilige der Heiligen van boven tot beneden. Dit houdt in dat de relatie tussen God en de mens hersteld is. Paulus schrijft dat zowel Jood als heiden tot God met vrijmoedigheid door Christus kan naderen. En omdat den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, zijn voor Christus zowel Jood als heiden gelijk (Efeze 2 vers 14).

Door Christus’ verlossingswerk wordt alles veranderd. De tempel, eens een gebouw van steen, is nu een gebouw van vlees, het hart van de gelovigen. Al deze stenen (de harten of gemeenteleden) worden samen gebouwd tot een tempel met Christus als de uiterste Hoeksteen. Met hun hart als een nieuwe woonplaats van God - dat herinnert de tempel - kan de Wet van God in hun hart worden geschreven. De Geest verenigt deze stenen samen als een huisgezin des Heeren. De leden van dit gezin worden geroepen om het Evangelie te verkondigen. Dit is geen vreemde zaak, omdat de kracht van Gods Geest hen motiveert om te prediken, te evangeliseren en zendingsvelden te onderzoeken. Dit alles tot eer van God en voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Een conclusie is niet gemakkelijk te maken, aangezien slechts enkele details van een zeer breed onderwerp zijn belicht. Ik kan alleen maar concluderen dat de christen in Christus een geweldige toekomst heeft. Deze toekomst verenigt de gelovigen om de God van deze toekomst groot te maken en te eren. Deze toekomst verenigt gelovigen op zendingsvelden en evangelisatieposten om Gods Koninkrijk uit te breiden. Ik concludeer dat het niet belangrijk is wat de kerk is, maar wat de kerk doet! Het verkondigen van Gods werk tot de eer van Gods Naam.

Overeenkomst en verschil van zending en evangelisatie

De overeenkomst van beide ligt samengevat in de woorden van de Heere Jezus vlak voor Zijn Hemelvaart tot Zijn discipelen en in hen tot al degenen die tot Zijn ambtelijk dienstwerk geroepen worden in: En gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. (Handelingen 1 vers 3). Dat houdt in het Evangelie te verkondigen aan hen die nabij en ver zijn. De Heere wil Zich verheerlijken met Zijn genade in allerlei soort van mensen, uit alle geslachten, talen, volken en natiën. Het verschil is echter dat Evangelisatie nauw te maken heeft met de openbaring van Gods Verbond. In het Oude Testament lezen we dat de Heere Zijn knechten, de profeten, eerst zendt naar Zijn afkerig volk om hun zonde bekend te maken. Daarom, zegt de Heere, heb Ik ze behouwen door de profeten; Ik heb ze gedood door de redenen Mijns monds (Hosea 5 vers 6).

In het Nieuwe Testament lezen we dat de Heere Zijn discipelen voor de eerste keer uitzendt, zeggende: Gij zult niet heengaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veelmeer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls (Mattheüs 10 vers 5 en 6). Aan dezen moest het Evangelie eerst gepredikt worden. En als de opgestane Heiland Zijn discipelen uitzendt als getuigen van Hem, zegt Hij: En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem (Lukas 24 vers 47).

De apostel Paulus gaat in alle plaatsen waar hij op zijn zendingsreis komt, eerst tot zijn broederen naar het vlees. Eerst de Jood en dan de Griek. Evangelisatie heeft te maken met het Verbond, ook vandaag nog. In de eerste plaats moet de boodschap des heils gebracht worden aan de kinderen en kleinkinderen van de verloren schapen. Evangeliseren is tot die allen de boodschap brengen: ‘Keer weder tot God en Hij zal tot u wederkeren.’

De kerk des Heeren wordt eveneens geroepen het Woord Gods te verkondigen in die landen en streken waar het nog nooit gehoord werd. Dat is de ‘blinde heiden, nu van God gescheiden’ (zie psalm 67 vers 1 ber.). Tot nu toe zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de Verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Evangelisatie en Zending is de opdracht des Heeren. De kerk dient zich daartoe in te zetten. Alles tot Gods eer.

Kinderevangelisatie

Als we weten dat een derde van de wereldbevolking de leeftijd van een kind heeft, dan is het voor ons duidelijk dat dit noodzakelijk is. Een groot terrein om het zaad van Gods Woord te strooien in die kinderharten. Op jonge leeftijd kunnen de kinderen hun vertrouwen op de Heere stellen. Is het Evangelie niet te moeilijk voor die jonge kinderen? Dat schijnt zo te zijn, maar als Gods Geest er niet in blaast dan is het Evangelie ook moeilijk te begrijpen voor volwassenen. Herinner de woorden van de Heere: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan (Mattheüs 18 vers 3).

Volwassenen kunnen zich verharden als zij met het Evangelie in aanraking komen. Jonge kinderharten zijn onbevangen en staan gemakkelijker open voor het Evangelie. Wij hebben alleen maar het Woord aan het hart te leggen, de Heere moet de wasdom geven. Het zaad van Gods Woord mag onder kinderen gestrooid worden. Opdat het moge ontkiemen tot de eer van God.


Willem J. Korving heeft na zijn werkzaamheden bij de Koninklijke Marine theologie gestudeerd. Eerst aan de Puritan Reformed Theological Seminary te Grand Rapids en later aan de Vrije Universiteit bij het Hersteld Hervormd Seminarie. Sinds 2012 is dhr. Korving werkzaam als evangelist van de Hersteld Hervormde Kerk te Den Helder. Deze werkzaamheden heeft hij wegens het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd neergelegd in december 2019.

Dhr. Korving verricht als kandidaatt pastorale werkzaamheden in de Hersteld Hervormde Gemeente van Den Helder.


Praktische voorbeelden

Onze Surinaamse hulp destijds op Curaçao heeft in haar kindertijd de Zondagsschool bezocht. Van haar Hindoestaanse ouders mocht zij iedere zondag naar de zondagschool waar zij Nederlandse psalmen en liederen leerde. Zij heeft een moeilijke jeugd en huwelijk moeten doorstaan. Wat is het een wonder als in een vreemde taal en vreemde cultuur zij met mijn vrouw psalmen en geestelijke liederen zingt. Evangelisatie heeft alleen de eer van God op het oog!

In de wintermaanden stond voor aanvang van de Bijbelstudie een oude vrouw voor de ingang van Het Bijbelhuis. Zij was nieuwsgierig wat dit inhield. Lange tijd heeft deze hoogbejaarde rooms-katholieke dame de Bijbelstudie bijgewoond. Zij ondervond gedurende deze avonden vrede en rust in haar hart.

De kinderen van de KinderClub zijn heel gemotiveerd en komen iedere woensdagmiddag naar de KinderClub. Dan luisteren zij naar een Bijbelverhaal, zingen zij de Psalmen en knutselen zij werkjes naar aanleiding van het verhaal. Op de vraag wat het fijnste is van deze middag wordt geantwoord: het Bijbelverhaal. De kinderen leren wij de Psalmen aan. Het is nu zo dat in gezinnen waar dit onbekend is, dat door de kinderen die de Psalmen ook thuis zingen, het gehele gezin de Psalmen meezingt. Ouders vinden het geweldig om met de kinderen mee te zingen. Evangelisatie dient tot eer van God.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 2020

Criterium | 36 Pagina's

Zending dichtbij

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 2020

Criterium | 36 Pagina's