Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bidden met kinderen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bidden met kinderen

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ouders leren hun kinderen heel veel dingen: lopen, praten, fietsen, netjes eten en nog veel meer. Ouders leren hun kinderen ook bidden. Dat wil zeggen: Ze proberen hun kinderen duidelijk te maken wat bidden is en leren hun een gebed opzeggen of zingen. We lezen in 1 Samuël van een biddende moeder, Hanna en haar man Elkana. Een godvrezend gezin in een tijd van groot verval. In een tijd van groot verval houdt Elkana eraan vast om met heel zijn gezin de Heere te dienen. Zo ook onze gezinnen; onze kinderen groeien ook op in een tijd van groot verval. Hoe dienen wij met ons gezin de Heere? Hoe leren wij onze kinderen bidden? Dat kunnen vragen zijn, waar we als ouders mee kunnen worstelen.

Biddende ouders

Hoe zullen we onze kinderen leren bidden, als we zelf moeten zeggen: ‘Wie zal het kunnen?’ En toch, bij de doop hebben we voor Gods aangezicht beloofd onze kinderen op te voeden in de vreze des Heeren.

Ds. Lede boer zegt in zijn vragenboekje: ‘’Hebben we grond om de Heere te vragen om wedergeboorte? Ja, in onze doop. We móéten bidden, dat is Gods opdracht; we mógen bidden, dat is een voorrecht. De Heere roept er toe op. Als we het over bidden hebben, is dat in de eerste plaats te bidden vóór onze kinderen en dan ook mét onze kinderen. Wat is het nodig om van de Heere Zelf bidden geleerd te hebben om zo onze kinderen hierin voor te kunnen gaan. En zij ons navolgen mogen. Lees eens wat er staat in Lukas 18. Het bidden van de farizeeër en de tollenaar. De één ging bidden vanuit de hoogmoed, de ander vanuit de ware ootmoed. Bidden kan ten diepste alleen als we het leven der genade kennen.

Maar als we dat leven der genade níet kennen? Zouden we dan níet de opdracht hebben om te bidden? Jawel! De verantwoordelijkheid ligt ten volle bij de gevallen mens. Wat een verantwoordelijkheid om onze kinderen hierin voor te gaan. Zoals een dominee eens zei in zijn preek: ‘U, jij en ik hebben geen rechten om onbekeerd te zijn.’ Dat dát ons bidden zou mogen stempelen. En er een roepen tot God geboren mocht worden. Onze onbekeerlijkheid in te leven, onze vijandschap tegen God. ‘Heere, zou U de vijandschap weg willen nemen en wilt U ons bidden leren? Wilt U ons leren roepen uit de diepten, zoals staat in psalm 130.’

Biddende kinderen

Wanneer begin je met kinderen te bidden? Bidden voor onze kinderen begint al vóór de geboorte. En als het pasgeboren kindje in de wieg ligt, voor het kindje te bidden. Bidden met kinderen begint dus met bidden voor kinderen. Daarna ook te bidden mét het pasgeboren kindje. Het is belangrijk daar al direct na de geboorte mee te beginnen. Kinderen begrijpen niet bewust wat er gebeurt, maar onbewust wordt toch veel meegegeven. Later begrijpt het kind stapje voor stapje steeds meer en kan er ook steeds meer uitgelegd worden. Maar bij het opgroeien is het nodig dat een kind leert met eigen woorden te bidden. Nog meer is belangrijk dat we hen voorleven en de kinderen zien wat bidden is. Denk bijvoorbeeld aan eerbied. Dit is iets wat moeilijk uit te leggen is aan het jonge kind. We moeten onze kinderen leren eerbiedig te bidden. We kunnen met kinderen erover praten wat bidden is. Spreken tot God. Waarom we tot God spreken. Bidden is verborgen omgang met God hebben. Het is de meest intieme vorm van het dienen van God. Spreek met hen over de moeilijke woorden uit het formuliergebed. Vraag bijvoorbeeld waarom er met de woorden ‘om Jezus wil’ afgesloten wordt. Zo zijn er vast nog meer gespreksonderwerpen om kinderen steeds meer bewust te maken van wat bidden is. Kinderen leren bidden is een tere zaak.

Wanneer je met kinderen bidt, stem dan de woorden van je gebed af op hun leeftijdsniveau. Daar is veel van te leren. Het is een moeilijke opdracht om te vereenvoudigen zonder de kern aan te tasten. Houd geen beschrijvende gebeden, maar vragende gebeden. Niet spreken over de Heere, maar met de Heere in het gebed. Leer onze kinderen Gods Woord te onderzoeken. Ook als het om bidden gaat. Wat zegt Gods Woord hier over? Ónze woorden zijn altijd met zonden bevlekt, maar Zijn Woord is rein en zuiver. Leer kinderen te luisteren naar Zijn Woord. Ook als het gaat om waar we moeten bidden, wijst de Heere ons zelf vanuit Zijn Woord die plaats aan. In Mattheüs 6:6 staat: ‘Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, bidt uw Vader Die in het verborgenen is, en uw Vader Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden’. Een plaats om je af te zonderen. Een ruimte waar je alleen kan zijn. Niet om van de mensen gezien of gehoord te worden. Daarvan heeft de Heere gezegd: Zo moet het niet. Doe de deur dicht. Wees alleen met God. Dat alleenzijn met God maakt bidden tot een tere zaak. Een zaak onder vier ogen. Een zaak tussen God en mens. Van een adamskind met God. Bidden is verborgen omgang zoeken met God. Het is de teerste zaak die we kunnen doen. Dat alleen is toch het bidden: het uitgaan van de ziel tot God. Met een ootmoedige houding. Een ootmoedig smeken. Weten onze kinderen wat het woord ´ootmoedig´ betekent?

Er is zoveel wat we bidden kunnen noemen, maar wat het feitelijk niet is. We kunnen, ook met bidden, zo in de sleur raken. Het zijn bekende woorden, maar het raakte ons hart niet. Wordt er écht gebeden? Was het een zaak vanuit ons hart? Als een mens tot bidden gebracht wordt, bidt hij vanuit een brandend gemoed. Is het een zaak tussen God en onze ziel. Zo kunnen we ook met onze kinderen deze verschillen bespreken. En toch geldt voor ons en onze kinderen de oproep: ‘Bid zonder ophouden’. Leer onze kinderen om het maar eerlijk voor de Heere neer te leggen dat we vanuit onszelf niet juist kúnnen bidden. Maar we altijd vragen moeten of Hij ons dat wil leren.

Hoe moeten we dan bidden? Zo gemakkelijk als het is om onze gedachten te richten op het hier en nu, op de dingen van de tijd en de wereld, zo moeilijk is het om onze gedachten te richten op de dingen van de eeuwigheid, op God! Daarom is voorbereiding op het gebed zo nodig. Leer onze kinderen dat. In deze voorbereiding is het goed om eerst op te schrijven wat ons bezighoudt. Als er dingen zijn die voortdurend in de gedachten komen, schrijf ze dan op om op een later moment het voor Gods aangezicht te brengen in het gebed. Daarbij zijn de alledaagse dingen voor ons zo gewoon/vanzelf. Leer onze kinderen om ook voor deze ‘gewone’ dingen Zijn zegen en hulp te vragen. Daarnaast kunnen we ons afvragen of er bijzondere dingen zijn gebeurd. In ons eigen leven, in ons gezin, in de familie, op school, in de buurt, in de wereld. Om dit ook alles voor God neer te leggen en onze kinderen het besef bij te brengen dat God alles regeert en alles in Zijn handen is. Afhankelijk te zijn van Hem in alles wat er gebeurt. Om zo níets te kunnen doen zonder Zijn hulp en zegen. Hiernaast kunnen we onze kinderen ook leren/aanmoedigen om eerst uit Gods Woord of een stichtelijk boek te lezen voordat we gaan bidden. Dit alles onder de inwachting van Gods Geest. We dienen eerst God te laten spreken, voordat wij tot Hem spreken.

Het kan ook zijn dat we niet weten wat we bidden moeten. Van binnen zo gesloten, zo dor en doods, zo zondig, dat bidden iets onmogelijks wordt. Neem of lees dan een psalm, bid of zing die psalm. Als de Heere dan ons hart opent, kunnen we met eigen woorden verder bidden. Wat zijn er dan treffende psalmen als we zelf geen woorden hebben. Laat onze kinderen die maar opzoeken. En ook zeker de psalmen in ons gezin een plaats geven om ze onze kinderen in te scherpen. Ze samen te zingen. Wat een noodzaak heeft het dan om ook zo in ons gezin de psalmen te zingen met onze kinderen. Ook dat is hen bidden leren!

Lees ook met de kinderen boekjes om hun meer te leren en uit te leggen rond het thema bidden. Bijvoorbeeld:

- H. van Dam: Opent uwen mond – Het onze Vader aan kinderen uitgelegd.

- Andrea van Hartingsveldt - Moree: Bidt tot Mij.

Dit alles in het besef dat alleen de Heere door Zijn Heilige Geest onze kinderen echt kan leren bidden.

Tot slot

Jacobus Koelman schrijft in Plichten der ouders: ‘Bid of de Heere deze uw kinderen naar lichaam en ziel onder Zijn zorg en bescherming neemt en hun blijken van Zijn gunst en liefde geeft.

Bid of Hij hen vergeeft en hen in Christus Jezus door Zijn Geest met Hem verenigt en of Hij Zijn eigen instelling (namelijk van de doop) waarmaakt en bekrachtigt. Bid of Hij hen wederbaart, of Hij de oude Adam, de verdorven natuur die zij van u ontvangen hebben, doodt, kruisigt en ten onder brengt. Bid of Hij hen sterkt door Zijn genade, opdat zij in het opgroeien de wereld en het vlees en de duivel mogen weerstaan en overwinnen en de Heere mogen dienen in nieuwheid des levens en in de troost van de Heilige Geest, al de dagen van hun leven’.

Is dit het gebed wat wij dagelijks voor onze kinderen bidden?

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 april 2020

Criterium | 32 Pagina's

Bidden met kinderen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 april 2020

Criterium | 32 Pagina's