Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vijftig in de Bijbel: verlossing, vrijheid en overvloed

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vijftig in de Bijbel: verlossing, vrijheid en overvloed

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ons blad Criterium bestaat vijftig jaar. Het getal vijftig komen we op dertig plaatsen tegen in het Oude Testament en zes keer in het Nieuwe Testament; het blijkt een bijzonder getal in de Bijbel te zijn. Een getal met een boodschap. Men noemt het getal vijftig wel het getal van jubel of bevrijding. In dit artikel zullen verschillende voorbeelden genoemd worden uit de Bijbel waarbij het getal vijftig een rol speelt. Vaak komen we het getal tegen als een gewoon getal, maar bij het Jubeljaar en de uitstorting van de Heilige Geest is er wel sprake van een symbolische waarde. Daarom krijgen deze twee gebeurtenissen meer aandacht in dit artikel.

Oude Testament

De eerste keer dat we het getal vijftig in de Bijbel tegenkomen is bij Noach in Genesis 6:15. Hij kreeg van de Heere de opdracht dat de ark vijftig ellen breed moet zijn. Daarna vinden we in Exodus 26 en 27, bij de bouw van de tabernakel, ook verschillende keren het getal vijftig. De tentkleden waren voorzien van vijftig ‘striklisjes’ (lussen) die met vijftig gouden of koperen haken aan elkaar verbonden moesten worden. De breedte van het voorhof was aan de oost- en westzijde vijftig ellen.

In Leviticus 23 worden de ‘feesttijden des Heeren’ genoemd waaronder ook het ‘feest der weken’: “Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren.”, waarover later meer. Tussen het Pesachfeest en het Wekenfeest zat ook precies vijftig dagen. De Levieten waren 25 jaar afgezonderd om hun werk voor de Heere te doen. In Numeri 8:25 lezen we: “Maar van dat hij vijftig jaren oud is, zal hij van den strijd van dezen dienst afgaan, en hij zal niet meer dienen.”. Dan was hij vrij om te gaan, al mocht hij nog wel als vrijwilliger in de tabernakel blijven. De Israëlieten trokken uit Egypte naar Kanaän. Zeven weken lang reisden zij. Toen zij op de vijftigste dag aankwamen bij de berg Sinaï kregen zij daar de Tien Geboden van de Heere.

David kocht de dorsvloer van Arauna voor vijftig zilveren sikkels. Hij bouwde daar een altaar voor de Heere en bracht brandoffers. Toen liet de Heere Zich verbidden en de plaag werd van Israël weggenomen. Er kwam verlossing voor het volk van Israël. Deze verlossing kwam ook voor de profeten in de tijd van Achab en Izebel. Obadja verborg 100 profeten, vijftig bij vijftig. In 2 Koningen 1 komen we het getal vijftig vaak tegen: “En hij zond tot hem een hoofdman van vijftig met zijn vijftigen.” We lezen hier over koning Ahazia die ziek op bed lag. Hij wilde aan de god van Ekron vragen of hij beter werd, maar de boden kwamen Elia tegen die zei dat de koning niet zou genezen. Vervolgens stuurde koning Ahazia steeds een hoofdman met vijftig soldaten. Pas bij de derde keer ging Elia mee met de hoofdman, nadat deze eerbiedig voor Elia was neergeknield.

We lezen over het getal vijftig ook in de geschiedenis van Haman en Esther: “Toen zeide zijn huisvrouw Zeres tot hem, mitsgaders al zijn vrienden: Men make een galg, vijftig ellen hoog, en zeg morgen aan den koning, dat men Mordechai daaraan hange.” Maar de galg was uiteindelijk niet voor Mordechai, Haman kwam zelf aan deze galg van vijftig ellen hoog. Tot slot lezen we in het Oude Testament ook over het Jubeljaar. Daarover zullen we hieronder wat meer uitleg geven.

Jubeljaar

“En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn; en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht. Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn; gij zult niet zaaien, noch inoogsten wat van zelf daarin zal gewassen zijn, noch ook de druiven der afzonderingen in hetzelve afsnijden.” (Leviticus 25:10,11) Deze woorden sprak de Heere tegen Mozes op de berg Sinaï. Na een periode van zeven keer zeven jaar, volgde het jubeljaar. Het extra sabbatsjaar maakte zo een periode vol van vijftig jaar. Hierin is ook de vergelijking te zien met de vijftigste dag na het moment dat de eerstelingen van de oogst in de tempel werden gebracht: Het Feest der Weken. Het jubeljaar en Pinksteren hebben met de oogst te maken. Het land mocht niet bewerkt worden in het jubeljaar en tijdens Pinksteren. Op de grote verzoendag begon het jubeljaar. De bazuin werd geblazen ten teken dat schulden werden kwijtgescholden en verloren bezittingen weer moest worden teruggegeven. Het was voor veel mensen een dag van verlossing; genade. De Israëlieten moesten als ze huizen, landerijen of zelfs zichzelf vanwege schulden hadden moeten verkopen, dit in het jubeljaar weer terugkrijgen. De Heere had Zelf gezegd: “Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden; want het land is het Mijne, dewijl gij vreemdelingen en bijwoners bij Mij zijt.” (Leviticus 25:23) In dat jubeljaar zorgde de Heere Zelf voor voldoende voedsel. Het jubeljaar is een teken van hoop voor de toekomst.

Het jubeljaar is ook een jaar van verlossing. En hierin zien we ook een heenwijzing naar de Verlosser: “De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEE- REN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten.” (Jesaja 61:1,2) Dit is vervuld bij de komst van de Heere Jezus naar de aarde. Door Hem is het jaar van het welbehagen uitgeroepen. Paulus jubelde het al uit in Efeze 7:1: “In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade”. Als wij zo mogen leven, is voor ons het persoonlijk jubeljaar al aangebroken.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komt het getal vijftig minder vaak naar voren. In de oorspronkelijke taal is het woord vijf afgeleid van het Griekse ‘pente’. Denk maar aan het Pentagon wat in de Verenigde Staten staat. Dit gebouw, het ministerie van Defensie, heeft vijf hoeken. Het woord vijftig is afgeleid van ‘pentakonte’. De eerste keer komen we het tegen bij de wonderbare spijziging (Marcus 6 en Lukas 9). De Heere Jezus sprak tot een groep mensen die Hem volgden. Hij wilde hen te eten geven, maar er zijn slechts vijf broden en twee vissen. De Heere Jezus laat hen in groepen van vijftig in het gras zitten en geeft hen te eten. Er waren ongeveer vijfduizend mannen bij elkaar. Het was een groot wonder, want ze hielden nog twaalf korven brood over.

De Heere Jezus vertelde ook een gelijkenis over een schuldheer die twee schuldenaars had, de één moest vijfhonderd penningen betalen de ander vijftig. Beiden werd hun schuld kwijtgescholden (Lukas 7). Vervolgens komen we in Johannes 8:57 het volgende tegen: “De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien?” De Joden spreken met de Heere Jezus over de vraag of zij Abrahams geslacht zijn. Ze geloofden niet dat de Heere Jezus de Zoon van God is. Daarom konden zij ook niet geloven dat Abraham Hem gezien had: “Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest.” Als Hij vervolgens ook nog zegt: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.”, willen ze Hem zelfs stenigen. Tussen Pasen en Pinksteren zit precies vijftig dagen, zoals ook tussen het Pesachfeest en het Wekenfeest. De Heilige Geest werd uitgestort op de vijftigste dag, het Pinksterfeest.

Feest der weken en Pinksterfeest

Vijftig dagen na het Paasfeest wordt het Wekenfeest gevierd of wordt ook wel het Feest der Eerstelingen genoemd. Het was één van de drie grote feesten, naast het Pascha en Loofhuttenfeest, waarvoor het volk Israël elk jaar naar Jeruzalem moest. De Israëlieten moesten, naar instelling van de Heere, vijftig dagen na Pesach de eerstelingen offeren om hiermee de oogst af te sluiten. Tijdens dit Feest der eerstelingen of Pinksterfeest, vijftig dagen na de opstanding van de Heere Jezus, is de Heilige Geest uitgestort. Wij vieren nu niet meer het Pinksterfeest om de eerstelingen te offeren, maar wij herdenken nu de uitstorting van de Heilige Geest.

Het Feest der Weken vindt zijn vervulling in het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest is het feest van de volheid. De komst van de Heilige Geest is het laatste centrale heilsfeit voor Jezus’ wederkomst. Paulus wijst hierop in Romeinen 8 als hij spreekt over ‘de eerstelingen aan de Geest’. De kanttekeningen zeggen hierbij: ‘Zoals de eerste vruchten die aan God geofferd werden de hele massa heiligden, zo zullen na deze eerste gaven van de Geest de overige volgen.’

Het getal vijftig zien we vaker terug in het Oude Testament en minder vaak in het Nieuwe Testament. Veel van deze getallen hebben geen symbolische waarde. Toch blijkt uit het Wekenfeest/Pinsterfeest en het Jubeljaar dat het getal vijftig wel een symboliek heeft. Het getal vijftig spreekt van datgene waar de opstanding op uitloopt: volkomen verlossing, vrijheid en overvloed. Die volkomen verlossing is volkomen in de Zaligmaker Jezus Christus, het Jubeljaar gaf vrijheid voor veel Israëlieten, maar de ware vrijheid te vinden in die Zaligmaker. Hij is overvloedig in genade voor een ootmoedige zondaar. Treffend dat Psalm 50 eindigt met: “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.”

Literatuur:

Noort, A. v. (2016). Ontelbaar! Bijbels dagboek over de symboliek van getallen. Heerenveen: Royal Jongbloed.

Peter, S. (2010). Het getal 50. Wijk bij Duurstede: Het Morgenrood.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 maart 2021

Criterium | 52 Pagina's

Vijftig in de Bijbel: verlossing, vrijheid en overvloed

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 maart 2021

Criterium | 52 Pagina's