Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kind en gezondheid

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kind en gezondheid

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wie wil niet dat ons kind gezond is? Een stelling waar iedereen het mee eens zal zijn. Ook weten we allemaal in meerdere of mindere mate hoe kwetsbaar gezondheid is. Maar wat bedoelen we nu met gezondheid? We zullen zien dat het een breed terrein omvat. Ook willen we wat gedachten weergeven over dit thema vanuit Bijbels licht.

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. 1 Gezondheid is dus niet alleen het ontbreken van ziekte. Het is een toestand van welbevinden op fysiek, geestelijk en sociaal gebied. Dat is een beschrijving die wij kunnen volgen, maar we moeten niet vergeten dat ook de ziel op dit terrein thuishoort. Dit wordt duidelijker als we het begrip gezondheid vanuit vier invalshoeken belichten.

Lichamelijke gezondheid

Als eerste betreft gezondheid ons lichaam. Gezondheid is een broos bezit. Wat zijn we steeds bezet met de gezondheid van ons en onze kind(eren) vanaf het prilste begin. Het is één van onze grootste verantwoordelijkheden om onze gezondheid te bewaken. Dan valt gelijk de grote reikwijdte op waar gezondheid onder valt. Te denken valt aan onze zorg voor ons voedsel, water, lucht, temperatuur, rust, reinheid en regelmaat. Vanuit de Bijbel zien we dan ook voortdurend Gods trouwe zorg in deze. Al in het paradijs is er ten aanzien van ons voedsel een wonderlijke samenhang te zien tussen voedsel en ons lichaam en later de spijswetten. We lezen een waarschuwing tegen overdaad en overmatige bezorgdheid, enz. Met de huidige kennis zien we steeds beter de verbanden tussen gezondheid en voedsel. Een opmerkelijke geschiedenis in de Bijbel is die van Daniël met zijn vrienden aan het hof van koning Nebukadnezar. 2

Opmerkelijk is ook juist dat de Heere Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde Zijn wonderen vooral verrichtte op het terrein van de gezondheid.

Psychische gezondheid

De tweede invalshoek betreft de psychische gezondheid. Opnieuw behelst dit een breed terrein. Te denken valt aan onze omgeving waarin we leven of deze al of niet (sociaal) veilig is. Ook financiële draagkracht, beschikbaarheid van onderwijs, werk, rechtspraak, (psychische) gezondheidszorg, bescherming, vriendschap, enz. zijn van invloed. Vanuit de praktijk zien we dan ook dat dit deelgebieden zijn die waakzaamheid vereisen, omdat de duivel hier juist verstoring in wil. De gevolgen zijn dan ook vergaand en soms ook desastreus. Het is één van de redenen dat God de Heere de Tien Geboden gegeven heeft en nog vele andere voorschriften om dit terrein van gezondheid te reguleren. Vooral valt dan de plaats van het sabbats- en jubeljaar op, waarbij onder andere de schulden kwijtgescholden werden. Ook zien we vanuit de Bijbel hoe God de overheid gebruikt om als het ware een schild der zwakken te zijn. Ook zien we in diverse Bijbelse geschiedenissen dat door Gods voorzienigheid juist de zwakken, de verachten door een wonder uitgeholpen en verlost worden. Denk bijv. aan de geschiedenis van Ruth en hoe Jacobs huisgezin in het leven is behouden door de verhoging van Jozef.

Welstand van de ziel

Het derde punt wat hierin van wezenlijk belang is, is de welstand van de ziel. In 3 Johannes : 2 wordt dat duidelijk zichtbaar als de apostel Johannes aan Gajus de vraag stelt betreffende zijn gezondheidstoestand:

Kanttekening 5 licht dat als volgt toe:

Om hier kort en samenvattend richting aan te geven, ligt het antwoord in het weten het eigendom van Christus te zijn, zoals dat verwoord wordt in vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus. Hoe in de praktijk van alledag de last van de zonde, schuldbesef en de vloek van de wet op onze gemoedstoestand kan drukken, zien we bijvoorbeeld in het leven van David in de 32 e en 38 e Psalm. Ook in de kleine kerkgeschiedenis zijn er genoeg voorbeelden te noemen hoe mensen en ook kinderen gebogen gaan in hun ontdekking. Toch mogen alle oprechte gelovigen de vrijheid beleven als deze banden losgemaakt worden en er geleefd mag worden vanuit het volbrachte Middelaarswerk van Christus. Als dit in opvoeding en onderwijs verweven mag zijn, zal de zegen niet uitblijven.

Het geweten

Nauw verwant hiermee is de vierde dimensie die genoemd moet worden. Dit betreft het geweten. Het is van cruciaal belang om dit in opvoeding en onderwijs te vormen bij onze kinderen en jeugd. Het vormen van het geweten kan niet buiten de vorige beschreven invalshoek om. Het is het leren leven tot Gods eer en nut en heil van onze naaste. Een praktisch punt wil ik hier wel extra voor het voetlicht brengen, en dat is het punt van het belijden en vergeven van onze schulden tegenover en naar elkaar, zonder tekort te doen aan het oefenen van gerechtigheid. Het voert te ver hier uitgebreider op in te gaan, maar er is wat dit betreft huiswerk genoeg voor ouders, leerkrachten of in welke verhouding we staan ten opzichte van onze kinderen en jeugd.

Tenslotte

Afrondend over dit onderwerp zien we dat gezondheid een breed begrip is, dat elk moment van de dag voor ons als ouder, leerkracht, catecheet, predikant onze aandacht opeist. Laten we beseffen dat wij met onze kinderen afgezonderd zijn door de doop en midden in deze wereld leven, waarin we ook elk ogenblik ‘geïnfecteerd’ worden door de vele verleidingen van de wereld en de vorst der duisternis. We worden vooral opgeroepen om onze schreden te richten naar Gods Woord. Hoe onmisbaar is dan ook voor dit brede terrein van gezondheid de verlichting en leiding van de Heilige Geest.

Noten

1. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gezondheid

2. Zie o.a. bijv. hfst 5, uit ‘van levensbelang, de relevantie van de oudtestamentische ethiek’, geschreven door Dr. Hetty Lallemande Winkel


“Geliefde, vóór alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart”.


“Namelijk overmits zij begiftigd is met de kennis der zaligmakende en gezonde leer, en met velerlei christelijke deugden; dat, gelijk gij een gezonde ziel hebt, gij alzo ook een gezond lichaam moogt hebben.”


Hoe kleeft mijn ziel aan ’t stof, ai, zie mijn nood,

Herstel mij, doe mij naar Uw woord herleven.

‘k Lei voor Uw oog mijn weg en handel bloot

En welk een angst mij immermeer deed beven,

Gij hebt verhoord. Maak voorts Uw weldaan groot

En laat Uw wet mij onderrichting geven.

(Psalm 119:13)

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 2021

Criterium | 36 Pagina's

Kind en gezondheid

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 2021

Criterium | 36 Pagina's