Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zeldzame Parel Van Christelijke Tevredenheid

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zeldzame Parel Van Christelijke Tevredenheid

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wat is de echte, christelijke tevredenheid?

Ik heb geleerd. Tevreden-zijn in elke omstandigheid is een grote kunst, een geestelijke verborgenheid. Die moet geleerd worden, en wel als een verborgenheid. Vandaar dat Paulus in vers twaalf plechtig verklaart: En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Het woord dat met ‘onderwezen’ wordt vertaald, is afgeleid van een woord dat ‘verborgenheid’ betekent. Het is hetzelfde als wanneer hij had gezegd: Ik heb de verborgenheid van deze zaak geleerd.

Ik heb het geleerd. Die kunst hoeft niet per se nu geleerd te worden. Ik had haar eerst ook niet. Ik ben zover gekomen, al ging het niet zomaar. En nu ben ik door de genade van God deze kunst meester.

In welke omstandigheid ik ben. Het woord ‘omstandigheid’ staat niet in het Grieks. Er staat: ‘in hetgeen ik ben’, dat wil zeggen in alles wat mij aangaat of overkomt, of ik weinig heb of helemaal niets.

Daarmee tevreden te zijn. Het woord dat hier met ‘tevreden’ is weergegeven, is in het Grieks ‘heel sierlijk’ en heeft een rijke betekenis. In de strikte zin wordt deze tevredenheid alleen toegeschreven aan God. God noemt Zichzelf de Algenoegzame. Dat betekent dat Hij volledig tevreden is in en met Zichzelf. Maar het behaagt Hem om Zijn volheid aan het schepsel mee te delen, zodat de gelovigen in Christus genade voor genade (Joh 1:16) ontvangen. De uitwerking daarvan is dat in hen dezelfde genade is die in Christus is, naar hun eigen mate.

Wat is een definitie van tevredenheid?

De liefelijke, innerlijke, rustige en genadige gesteldheid van de geest, zoals deze zich in alle omstandigheden vrijwillig en met vreugde onderwerpt aan Gods wijze en Vaderlijke beschikking.

Tevredenheid is een hartenwerk in de ziel. Het geeft het hart rust. Het is een gesteldheid van de geest. Het is ook een genadige gesteldheid. Het heeft de onderwerping aan God in zich; zij brengt de ziel onder God. Het voegt zich daarbij naar alles wat God beschikt, ook al is die omstandigheid nog zo moeilijk en duurt die nog zo lang.

Tevredenheid is een geheim

Een christen is de meest tevreden en de meest voldane mens op aarde. Iemand die de kunst van de tevredenheid geleerd heeft, is volkomen tevreden. Met een klein beetje in de wereld zal de christen tevreden zijn voor zijn doortocht. Niets ter wereld kan een hart dat genade bezit vervullen. Niets dan God kan een ziel vervullen. Een christen wordt tevreden, niet zozeer door op te tellen als wel door af te trekken. Een christen wordt ook niet tevreden doordat hij de last kwijtraakt die op hem ligt, maar als hij er voor zich een andere last aan toevoegt. Dat is de verootmoediging van de ziel voor God. Het gaat niet om het wegnemen van de nood, maar om de verandering van de nood. Een christen moet van zijn (gebrekkige) omstandigheden gebruik maken. Wij moeten de raad Gods dienen (Hand. 13:26). Een hart is tevreden als de wil en verlangens opgaan in de wil en het verlangen van God. Er moet niet iets van buitenaf aangebracht worden, maar iets uitgezuiverd worden wat in mij is.

Waar tevredenheid vandaan komt

Alles wat iemand die God vreest heeft, is door de Heere Jezus verdiend voor hem. Het weinige dat een gelovige heeft, is slechts een onderpand van de hele heerlijkheid die voor hem wordt bewaard. God geeft het als een voorteken van de eeuwige weldaden die de Heere voor hen bestemt. De christen ziet in de goede dingen en de weldaden maar ook in de noden en het kwade de liefde van God. De kerkvader Hiëronymus heeft gezegd: “Hij is een gelukkig mens die geslagen wordt, als de slag een slag van liefde is”. Al Gods slagen zijn slagen van liefde en barmhartigheid. Alle noden komen voort uit dezelfde liefde als die welke Jezus Christus liet zien. Een hart dat genade bezit, is tevreden omdat het kracht put uit Jezus Christus (Joh. 1:16).

Een hart dat genade bezit, verkrijgt alles uit het verbond en zo wordt hij tevreden. De gelovige verkrijgt de tevredenheid uit het verbond in het algemeen, dat wil zeggen: uit het grote verbond dat God met hem in Christus heeft gemaakt. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles welgeordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten (2 Sam. 23:5).

Tevredenheid uit de beloften van God

Verder ontvangt de gelovige de tevredenheid ook uit afzonderlijke beloften die God in het verbond aan hem heeft gedaan. Iemand die God vreest, moet telkens als hij de Schrift leest en daarin een belofte tegenkomt, zijn hand erop leggen en zeggen: “Dit is het deel van mijn erfenis, die belofte is voor mij en ik moet daaruit leven”. Dat zal ervoor zorgen dat je tevreden bent. Drie voorbeelden van zulke beloften zijn:

1.Vreest den HEERE, gij Zijn heiligen; want die Hem vrezen, hebben geen gebrek (Ps. 34:10).

2.Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken (Ps. 37:5)

3.En de HEERE zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten en uw beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken (Jes. 58:11).

Waarschuwing voor ontevredenheid

Gemor en ontevredenheid wijzen erop dat er in de ziel veel verdorvenheid is. Als God over de goddelozen spreekt wijst Hij vooral op het feit dat ze mopperaars zijn (Judas:14). De Schrift spreekt over morren als opstand tegen God (Num. 16:41, 17:10). Morren is een christen onwaardig. Ben je een zoon of dochter van de Koning en ben je ontevreden? Wat ongepast! Je doet je Vader oneer aan. Ontevredenheid is beneden de waardigheid van een christen.


Jeremiah Burroughs

Burroughs werd geboren in 1599 in Londen. Hij studeerde aan het Emmanuel College in Cambridge. In 1631 werd hij rector van Tivetshall, Norfolk. Hij werd geschorst in 1636 omdat hij zich niet hield aan de leer en de praktijken van de gevestigde Church of England. Snel daarna ging hij naar Rotterdam (1637) en werd daar leraar van de Engelse kerk. Hij keerde in 1641 terug naar Engeland. Burroughs schreef het boek The Rare Jewel of Christian Contentment. Elf preken uit dit boek gaan over Filippenzen 4 vers 11. Het hoofdthema van dit boek is ware tevredenheid. Burroughs zegt ervan: “Zij die in deze kunst grondig worden geoefend, hebben zich een diepe verborgenheid eigen gemaakt”. Burroughs kon door genade zeggen: “Ik ben door de genade van God deze kunst meester”. In november 1646 stierf Burroughs.

Uitgangspunt van het boek:

Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. (Fil. 4:11).

Want ik heb geleerd om in welke omstandigheid ik ben, daarmee tevreden te zijn. (Fil. 4:11 volgens de Engelse vertaling).


Negen lessen van Christus, de Leraar van de tevredenheid

1 De eerste belangrijke les is die van zelfverloochening. De martelaar John Bradford (1510-1555) heeft gezegd dat wie de les van het kruis niet heeft geleerd, de eerste beginselen van het christelijk geloof niet heeft geleerd. Je komt aan de weet dat je niets bent, niets verdient en niets kunt. Christus zegt: Zonder Mij kunt gij niets doen (Joh. 15:5).

2 De tweede les gaat over de leegheid van al het geschapene. Dat is de les die Salomo geleerd heeft (Pred. 1:2).

3 De derde les is dat Christus aan een christen leert wat het ene nodige is en wat hij eerst nooit begreep. En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; Maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden (Luk. 10:41-42).

4 De vierde les is dat de ziel wordt onderwezen in welke betrekking zij hier tot de wereld staat. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel (1 Petr. 2:11). U bent pelgrims en vreemdelingen (Ps. 119:19). We zijn ook soldaten (2 Tim. 2:3).

5 De vijfde les is dat al het geschapene genoten mag worden in de betrekking die het heeft op God als de Oorsprong.

6 De zesde les die Christus leert is onderwijs in de kennis van het eigen hart. Een christen moet niet alleen de Bijbel lezen maar ook het boek van zijn hart. Als u uw hart onderzoekt zult u meteen de wortel van alle ontevredenheid ontdekken.

7 De zevende les gaat over de last van voorspoed. Er is de last van de zorg (1 Tim. 6:9) de last van het gevaar (Joz. 21:10) en de last van de plicht. O, kun je de last van de plicht van de tevredenheid over zoveel aangenaamheid en gemak wel dragen? Tenslotte is er ook nog de last van de rekenschap die men voor voerspoed moet afleggen (Hebr. 13:17). Koning Filips van Spanje heeft in het licht hiervan uitgeroepen: “O, was ik maar nooit koning geweest!”

8 De achtste les is deze dat Christus leert wat een groot vreselijk kwaad het is als iemand aan de begeerten van zijn hart wordt overgegeven. Maar Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord, en Israël heeft Mijner niet gewild. Dies heb Ik het overgegeven in het goeddunken huns harten, dat zij wandelden in hun raadslagen. (Ps. 81:12-13).

9 De negende en laatste les is het allesomvattende van de voorzienigheid.


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

ʾ Na het lezen van dit artikel blijven er twee belangrijke vragen over. Ten eerste: Ben jij een echt christen? Ten tweede: Ken jij het geheim van echte tevredenheid?

ʾ Burroughs noemt murmureren opstand tegen God. Zie je het kwaad in van mopperen? Wat zegt 1 Korinthe 10 vers 10 daarover?

ʾ Welke van de negen lessen onderaan het artikel spreekt jou het meest aan en waarom?


Dit artikel is een verkorte en bewerkte weergave van Kostbare kleinood, over de ware tevredenheid.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 2021

Daniel | 36 Pagina's

Zeldzame Parel Van Christelijke Tevredenheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 2021

Daniel | 36 Pagina's