Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beloften in de Bijbel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beloften in de Bijbel

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Schrijven over de beloften in de Bijbel is best een beetje spannend. In de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten is er namelijk veel over gediscussieerd en vergaderd. In 1950 bijvoorbeeld mag dominee R. Kok hierdoor geen dominee meer zijn. En in 1953 scheurt de Gereformeerde Gemeenten vanwege dit onderwerp in tweeën en ontstaat de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Nog steeds merk je tussen gemeenteleden en predikanten verschillen in het spreken over Gods beloften. En ook als je verder teruggaat in de kerkgeschiedenis merk je verschillen tussen dominees van toen. Het laat zien hoe groot God is. God is groot en wij begrijpen het niet (Job 36:26). Het laat ook zien hoe verduisterd ons verstand geworden is door de zonde. Dat moet ons voorzichtig maken in het omgaan met de verschillen die er zijn.

Wat zijn beloften? Wie belooft ze? En aan wie? Wat betekenen de beloften in de Bijbel voor mij? Belangrijke vragen! Zoek je mee naar de antwoorden?


Waar staan beloften in de Bijbel?

De Bijbel staat vol met allerlei soorten beloften. Bijvoorbeeld:

+ beloften voor het leven

Hij zal het goede niet onthouden degenen die in oprechtheid wandelen (Ps. 84:12).

+ beloften voor het leven na dit leven

Ik zal u geven de kroon des levens (Openb. 2:10).

+ beloften van de wet

Doe dat, en gij zult leven (Luk. 10:28).

+ beloften van het Evangelie

Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen (Joh. 6:37).

+ beloften voor het gebed

Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen (Ps. 81:11).

+ beloften voor bepaalde personen of groepen

Ik zal vijftien jaar tot uw dagen toedoen (Jes. 38:5).

+ beloften van zaligheid

En hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen (Jes. 55:7).

+ voorwaardelijke beloften

Roept Mij aan in den dag der benauwdheid, Ik zal er u uithelpen (Ps. 50:15).

+ onvoorwaardelijke beloften

Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden (Gen. 8:22).

De Heere heeft gezorgd dat er voor elke situatie waarin mensen kunnen zijn een belofte in de Bijbel te vinden is. Dat is de goedheid van God voor zondaren!


Voor wie zijn deze beloften die in de Bijbel staan?

De beloften van God zijn voor de uitverkorenen, voor Gods kinderen, voor de gelovigen. De Bijbel zegt: de beloften zijn voor iedereen die in de Heere Jezus gelooft. Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen (2 Kor. 1:20). En Petrus zegt (2 Petr. 1:4): Door Welke [=de Heere Jezus] ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn.

God kan zonder de Heere Jezus aan zondaren niets beloven. En zondaren kunnen zonder de Heere Jezus niets van God ontvangen. Christus is de Deur van toegang tot de beloften (Erskine). Je mag ook zeggen: Christus is de Sleutel die het magazijn van Gods beloften opent.

Alleen door het geloof in de Heere Jezus krijgen de beloften kracht; zonder geloof is de belofte ongeldig (Calvijn). Ongelovigen zijn vreemdelingen van de verbonden der belofte (Éf. 2:12).


Ja maar… Hoe zit dit dan als ik onbekeerd ben? Staan er dan voor mij geen beloften in de Bijbel?

Precies dezelfde vraag stelde Erskine eeuwen geleden ook. Hij geeft prachtige antwoorden. Je kunt ze lezen in zijn boek De zwangere belofte. Geen makkelijk boek, maar wel een mooi boek als je meer over Gods beloften wilt lezen.

Deze vraag komt in 1948 op een kerkelijke vergadering ook aan de orde en dominee Kersten laat daarna een boekje verschijnen van onder meer dezelfde Erskine. Zij geven je -samengevat- de volgende antwoorden:

1. Ga naar de kerk, lees de Bijbel, bekeer je en geloof het Evangelie.

Als je in de kerk bent of in de Bijbel leest, hoor je de belofte van het Evangelie. Dordtse Leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 5: “Voorts is de belofte des Evangelies, dat een iegelijk, die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; welke belofte alle volken en mensen, tot welke God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld, met bevel van geloof en bekering”. Wat is dus de belofte van het Evangelie? Geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden (Hand. 16:31). Wat moet je met de belofte van het Evangelie doen? Bekeert u en gelooft het Evangelie (Mark. 1:15). En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus (1 Joh. 3:23). Misschien vraag je: Maar hoe kom ik aan geloof?

2. Ga naar God en bid om de Heilige Geest.

God roept je door het Evangelie om naar Hem te komen (Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 8). “Hij belooft ook met ernst allen die tot Hem komen, en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven.”

Hoe kan ik geloven? Het geloof is een gave van God (Éf. 2:8). Bij de wedergeboorte geeft de Heilige Geest geloof.

Erskine: “De kracht om te kunnen geloven komt van de Geest van God. Daarom moet je bidden of de bediening van het Woord met de kracht van de Geest gepaard mag gaan”.

3. Laat je aansporen en lokken door te zien wat je mist en wat er te krijgen is.

In de beloften van het Evangelie worden zondaren getrokken. De beloften laten zien wat je mist en wat er te krijgen is.

Erskine: “De grote belofte Ik zal u tot een God zijn, is bedoeld voor mensen die God nodig hebben, zoals wij allen van nature doen. De belofte van Christus heeft betrekking op mensen die Hem nog missen. De belofte van de Geest slaat op hen die de Geest nog missen. De belofte om een gewillig volk te maken, heeft het oog op mensen die onwillig zijn. De belofte van geloof is bedoeld voor mensen die dat geloof hard nodig hebben. De belofte van bekering is er met het oog op hen die nog onbekeerd zijn”.

En zo gaat Erskine nog even verder. Hij eindigt met de oproep aan zondaren om er alles aan te doen om de vervulling van deze beloften te verkrijgen.

God doet beloften om zondaren naar Hem te lokken (Wilhelmus à Brakel). Laten Gods beloften je verlangend maken naar en doen bidden om de vervulling, in de weg van geloof en bekering.

Er is ook een andere kant. Wie de beloften van God niet gelooft, stelt God tot een leugenaar (1 Joh. 5:10). Die zal in ongeloof vergaan (Dordtse Leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 6). Laat ook dat je aansporen! Laat ons dat vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun [=de Israëlieten], maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust (Hebr. 4:1-3a).


Ik vind dit best een moeilijk onderwerp. Is er een voorbeeld in de Bijbel dat laat zien hoe God door Zijn beloften werkt? Er wordt in de preek weleens gezegd: “werkzaam zijn met de belofte”. Wat betekent dat? En hoe gaat dat?

In Hebreeën 11 kun je lezen over Bijbelse personen die de vervulling hebben gekregen van wat God had beloofd. Hoe ging dat? Door het geloof: Welke door het geloof de beloftenissen verkregen (vers 33). Beloften worden vervuld in de weg van gebed, geloof en bekering.

Je kent de geschiedenis van Abraham. God beloofde hem een zoon. De vervulling was een strijd. Soms was er geloof in Abrahams hart, andere keren geloofde hij er niets meer van. Soms vertrouwde hij op God, andere keren ging hij zelf aan het werk. Geloven tegen hoop op hoop, noemt de Bijbel dat (Rom. 4:18). Het is dus niet zo dat je een belofte in de Bijbel leest en dan zegt: “Hier staat het en dus geldt het voor mij en nu heb ik het”. Noden en zorgen, leegte en behoefte, moeite en verdriet laten Gods beloften schitteren. De gelovige gaat hopen op wat God heeft beloofd, omdat hij voelt dat hij dit nodig heeft. Hij gaat bidden en smeken om uit genade te mogen ontvangen wat God beloofd heeft.

Je hoort dat ook steeds bij David. Hij gaat met Gods belofte naar God terug. Hij maakt Gods belofte tot zijn gebed. Hij bidt om de vervulling van de belofte: Doe gelijk als Gij gesproken hebt (2 Sam. 7:25).

Matthew Henry zegt in zijn Bijbelverklaring bij deze tekst: “Het is door Gods beloften in smekingen te veranderen, dat we ontvangen wat God heeft beloofd”. Bij het Woord van de belofte is de Heilige Geest nodig die geloof geeft dat God doet wat Hij belooft. Dan geeft de gelovige zich helemaal aan God over.

Soms stelt God de vervulling van de belofte uit. “Zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslachte tot geslacht?” (Ps. 77). Dan wordt de hoop beproefd en het geloof geoefend. God geeft de vervulling op Zijn tijd en op Zijn manier: onverdiend, uit genade, door het geloof. De beloften van God nemen in het leven van Gods kinderen een grote plaats in. Niet alleen voor hun hart, maar ook voor hun dagelijkse leven. Ze hopen op wat God heeft beloofd, ze bidden om wat God heeft beloofd, ze geloven in wat God heeft beloofd.


Advies van Jakobus Koelman aan ouders en daarmee ook aan jou

Omdat de beloften van God een belangrijke plaats innemen in het gebed moeten ouders hun kinderen de beloften in de Bijbel laten lezen en uit het hoofd laten leren, zegt Jakobus Koelman in zijn boekje Plichten der ouders.

“Om u en uw kinderen te helpen om een schat van beloften te bezitten, stel ik hierbij een kort overzicht samen van de voornaamste beloften over de belangrijkste zaken. Het zou goed zijn als uw kinderen die teksten opzochten en in een boek schreven, en ze op die manier leerden. Het zijn, naast vele andere, de volgende:

1. Beloften van de aanneming door en verzoening met God: 2 Kor.5:18-20, Rom.5:1-2, 2 Kor.6:16-18, Rom.8:1, Joh.1:12, Hand.10:35, Ef.1:6, Ef.2:14+16, Kol.1:20, Joh.16:27.

2. Beloften van de vergeving van alle zonden: Hand.5:31, Hand.13:38-39, Hand.26:18, 1 Joh.1:9, Hebr.8:12, Hand.10:43, Luk.24:47.

3. Beloften van bevrijding uit de macht van de hel en het bezitten van de hemel: Joh.3:16+18+36, 1 Joh.5:11,12, Hand.26:18, 1 Tim.1:15-16, Hebr.7:25, Hebr.5:9, Mark.16:16, Joh.10:9+27-28, Rom.5:9- 10, Joh.4:14, Joh.6:40+47, Joh.12:50. …

9. Beloften van alles wat ons ontbreekt en wat ons werkelijk ten goede is: Ps.84:12, Ps.34:10-11, Rom.8:28+32, Matth.6:33, 1 Tim.4:8, 2 Petr.1:3,4.

10. Beloften van zegen voor degenen die oprecht de middelen der genade gebruiken: 1 Petr.2:1-2, Jes.55:3, Hand.8:30+35, Openb.1:3, Ps.1:1-2, Matth.7:24- 25, Luk.10:42, Mark.4:23-24, Hand.11:14, 1 Tim.4:16, Ps.89:16-17, Hebr.4:12, 1 Kor.10:16, Matth.10:20, Jes.4:5, Matth.18:19-20, Mal.3:16-17, 1 Petr.4:10, Hebr.10:24-25, Hebr.3:12-13, Zef.3:17-18, Ps.133:1-3. …

15. Beloften aan degenen die oprecht gehoorzamen: Openb.22:14, 1 Joh.3:22+24, Joh.14:21+23, Joh.15:10, 1 Kor.7:19, Ps.112:1, Ps.119:5-6, Spr.1:20-23, Jes.48:18, Ps.19:8-9+12, Hebr.5:9, Openb.14:12, 1 Joh.5:3, Matth.5:8, Pred.12:13-14, Jak.2:24, Rom.2:6-7+10, Hand.10:35, Rom.6:16, 1 Joh.3:7, Jak.3:18, Gal.6:8, Rom.8:13.

16. Beloften aan hen die God liefhebben: Rom.8:28, 1 Kor.2:9, Jak.1:12, Jak.2:5, Joh.14:15+21+23, Spr.8:17, Joh.16:27. …

27. Beloften van de aanstaande bekering der Joden: Rom.11:24-26, 2 Kor.3:14-16, Matth.23:38-39, Luk.21:24, Jes.11:11-15, Jer.3:16-18, Jer.30:17-20, Jer.50:4- 5, Ezech.37:21-26, Hos.1:11, Hos.3:4-5, Amos 9:11+14-15, Deut.30:1-5, Zach.9:13, Openb.16:12. …”


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

ʾ Kijk eens of dit boekje van Jakobus Koelman bij je ouders in de boekenkast staat. Zoek de pagina’s met beloften op (hoofdstuk 6). Heb je het boekje niet? Begin met de Bijbelteksten op deze pagina. Pak een schrift en een pen. Pak je Bijbel. Zoek de beloften op die Koelman noemt, schrijf ze over en gebruik ze in je gebed.

ʾ Let de komende dagen eens op of je een Bijbeltekst met een belofte hoort of leest. Schrijf die erbij.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 februari 2022

Daniel | 36 Pagina's

Beloften in de Bijbel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 februari 2022

Daniel | 36 Pagina's