Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bekeer je!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bekeer je!

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bekeer je! Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan (Luk. 13:3). Deze tekst lijkt op het eerste gezicht hard. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt: “Is dat Evangelie? Is dit het goede nieuws waarvan de predikanten spreken? Deze rede is hard, wie kan dezelve horen?” (Joh. 6:60). Wie zegt deze woorden? Jezus Christus Zelf die als een liefdevolle Vriend waarschuwt voor het komende gevaar.

De vader die zijn zoon op de rand van een steile rots ziet wankelen en hard roept: “Stop, stop!”, heeft hij zijn zoon niet lief? De lieve moeder die haar kind met giftige bessen ziet, zal op strenge toon roepen: “Stop! Stop! Gooi weg!”, zou deze moeder dat kind niet liefhebben?

Het belang van de bekering

Het belang van bekering kan niet overschat worden. In het Nieuwe Testament komt het woord wel zestig keer voor.

Wat was de eerste preek van de Heere Jezus? Bekeert u en gelooft het Evangelie (Mark. 1:15).

Wat verkondigden de apostelen, toen de Heere hen voor het eerst uitzond? Zij predikten de mensen dat zij zich zouden bekeren (Mark. 6:12).

Wat was de opdracht die Jezus Zijn discipelen gaf toen Hij de wereld verliet? Dat in Zijn Naam onder alle volken gepredikt zou worden bekering en vergeving der zonden (Luk. 24:47).

Wat is het slot van de eerste preken van Petrus? Bekeert u en wordt gedoopt (Hand. 2:38, 3:19).

Wat was de beschrijving die Paulus gaf voor Festus en Agrippa? Hij vertelde dat hij alle mensen had verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig (Hand. 26:20).

Tenslotte: Wat is een vereiste om aan het Heilig Avondmaal te mogen deelnemen? Bekering.

Wat is bekering?

Bekering is een grondige verandering van het natuurlijke hart van een mens met betrekking tot de zonde. We zijn allen in zonde geboren, hebben de zonde lief en we doen de zonden zodra wij dit kunnen, zoals een vogel vliegt en een vis zwemt. Er is nooit een kind geweest dat opvoeding nodig had om te leren wat bedrog, begeerte, eigen wil, gulzigheid, trots en dwaasheid is. Elk mens doet zonden en dat laat iets zien van hoe slecht de mens is.

Wanneer ons hart nu door de Heilige Geest veranderd wordt, wanneer de natuurlijke liefde tot de zonde wordt uitgebannen, dan vindt de verandering plaats die het Woord van God ‘bekering’ noemt.

Bevinding van de bekering

De echte bekering begint met kennis van zonde. Je ogen worden dan geopend. Je ziet wat de lengte en de breedte van Gods heilige wet is en de enorme uitgestrektheid van je overtredingen. Je ziet dat je niet meer en niet minder dan een grote zondaar bent. Dat is de eerste stap van de ware bekering.

De ware bekering gaat verder door verdriet over de zonde. Het hart van een berouwvol mens wordt verbroken door een diep berouw vanwege zijn overtredingen. Deze last is bijna ondragelijk. Wanneer je zo berouw hebt, dan is dat de tweede stap van de bekering.

Vervolgens werkt de bekering belijdenis van zonde. Je voelt dat je tot God moet spreken tegen Wie je gezondigd hebt. Je moet tot de troon van de genade gaan en daar je hart uitstorten en je ongerechtigheid bekennen. O, God, wees mij zondaar genadig. Wanneer je zo tot God gaat, in deze belijdenis, dan is dat de derde stap van de bekering. De ware bekering vertoont zich vervolgens aan de wereld door het breken met de zonde. Je leven wordt veranderd. De koers van je dagelijks gedrag is heel anders geworden. Een nieuwe Koning regeert je hart. Wanneer dit zo is, is er sprake van de vierde stap in de bekering.

In de laatste plaats laat de echte bekering zichzelf zien doordat er in je hart een diepe haat tegen de zonde is gewerkt. Het is je wens geworden om heilig te leven. Je bent je bewust van je eigen tekortkomingen en hebt daar verdriet over. Je kan met David zeggen Daarom heb ik al Uw bevelen, van alles, voor recht gehouden; maar alle valse pad heb ik gehaat (Ps. 119:128). Wanneer je dit kunt zeggen, is er sprake van de vijfde en hoogste stap van de echte bekering.

Bekering komt nooit alleen

Is het beeld van de bekering nu compleet? Nee. De echte bekering is nooit alleen in je hart. De bekering gaat altijd samen met levend geloof in onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Waar geloof is, daar is bekering en waar bekering is, daar is altijd geloof. Deze twee dingen gaan altijd hand in hand.

Toepassing

Let erop dat je over de echte bekering geen misvattingen hebt. Let erop dat de bekering een zaak is van je hart. Let erop dat je je in een echte bekering tot God keert. Let erop dat je bekering altijd samen gaat met een grondig verlaten van de zonde. Let er vooral op dat jouw bekering je nauw verbindt met het geloof in de Heere Jezus Christus.

De noodzaak van de bekering. Waarvoor is bekering nodig?

De tekst laat duidelijk zien hoe nodig bekering is: Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan (Luk. 13:3). Alle mensen, zonder uitzondering, hebben bekering nodig. Jij en ik dus ook! Maar waarom is bekering nodig?

In de eerste plaats kan er zonder bekering geen vergeving van zonden zijn.

In de tweede plaats is er zonder bekering geen geluk in dit leven. Er blijft dan een last op je liggen. De grote schuld, die je bij God hebt, moet betaald zijn.

In de derde plaats kan er zonder bekering geen geschiktheid voor de hemel zijn. Graag zou ik je in de hemel zien komen. Als je echter niet weet wat het is om berouw te hebben over je zonden, zal de hemel geen hemel voor je ziel zijn. Het gezelschap van de aartsvaders, apostelen en profeten zou voor jou, die je Bijbel niet wil lezen, geen vreugde betekenen.

Oproep tot bekering

Er is hoop. Er is een geopende deur. Het is mogelijk, door de genade van God, om bekeerd te worden! Het is mogelijk omdat de Heere Jezus Christus een genadige Zaligmaker is. Ik zeg tegen elke twijfelende ziel: “Zie op Christus, denk aan Christus.” Hij kan volkomen zalig maken degenen die door Hem tot God gaan (Hebr. 7:25). Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was (Luk. 19:10). Hij roept: Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matth. 11:28). Vervolgens wil ik aangeven welke heerlijke beloften het Woord van God bevat. Er is geschreven: Die zijn zonden bekent en laat, zal barmhartigheid geschieden (Spr. 28:13). Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven? (Ez. 33:11).

Een woord van waarschuwing

Welke woorden zijn ernstiger en meer hartdoorzoekender dan de woorden van mijn Heere en Meester: Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan (Luk. 13:3)? Wie kan de diepte hiervan meten? Vergaan naar lichaam, vergaan naar ziel en tenslotte ellendig vergaan in de hel! Allen die niet bekeerd willen worden, reizen zeker naar de hel. Tenzij gij u bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan (Luk. 13:5).

Nodiging

Ik zeg je in de Naam van mijn Meester: Bekeer je, bekeer je nu. Bekeer je zonder uitstel. Ik voel me niet bezwaard om dit te zeggen. Ik lees van Petrus dat hij zegt: Bekeert u van uw goddeloosheid (Hand. 8:22). De tijd zal spoedig komen dat je zou willen dat je het ooit gedaan zou hebben. Waarom zou je er vandaag niet mee beginnen? O, bekeer je, zonder uitstel!

Tenslotte

Een man vroeg eens aan een jongen uit Wales, die bijna niet meer kon spreken en in een herberg op sterven lag: “Wat is je hoop voor je ziel?” Wat was het antwoord van de jongen? “Jesus Christ is plenty for everybody.” In Jezus Christus is genoeg voor iedereen.

Dit is een verkorte en bewerkte weergave door Gerben van der Wulp van de preek Bekeert u! uit Het hart van het christelijk geloof, deel 2 van J.C. Ryle.


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

Zoek jij voorbeelden van de echte bekering in de Bijbel? Lees dan: 2 Samuël 12, 2 Kronieken 33 vers 1 tot 19, Lukas 18 vers 10 tot 14 en Lukas 23 vers 39 tot 43. Welke stappen van Ryle onder het kopje ‘bevinding van de bekering’ herken je in deze gedeelten?

Ryle beschrijft in deze preek een gebeurtenis waarbij een predikant kinderen van God aansprak tijdens de preek en hen vroeg of ze er ooit spijt van hebben gekregen om Christus te dienen. Ze antwoorden allen dat ze er nog nooit spijt van hebben gekregen. Heb jij dat weleens aan een kind van God gevraagd? Wat denk je dat zijn of haar antwoord zal zijn?

Lees Handelingen 17 vers 30 eens. Wat zegt deze tekst over jouw verantwoordelijkheid?

Wat zeggen de Dordtse Leerregels in Hoofdstuk 2, paragraaf 5 over wat ‘zonder onderscheid verkondigd en voorgesteld moet worden’?


Wie was J.C. Ryle? acclesfield. Hij was predikant

John Charles Ryle is in 1816 geboren te Macclesfield. Hij was in de Anglicaanse Kerk. Op vierenzestigjarige leeftijd werd hij bisschop in Liverpool. In de verkondiging van het Woord stond Ryle in de reformatorische traditie. Hij stierf in 1900 te Liverpool. Nederlandse vertalingen van zijn werken zijn door hun praktische benadering nog altijd zeer geliefd en veelgelezen. Daar valt ook Het hart van het christelijk geloof onder.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 2022

Daniel | 36 Pagina's

Bekeer je!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 2022

Daniel | 36 Pagina's