Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Engelen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Engelen

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de pastorie van Wijk en Aalburg waren we in gesprek met ds. C. Hogchem over het thema ‘engelen’. “De belangrijkste taak van de engelen is het verheerlijken van God. Alles wat zij doen is tot Zijn eer. Daar hoort ook bij dat zij hier op aarde uitgezonden worden ten goede van de strijdende kerk.”

Vanwaar komt uw interesse voor het onderwerp ‘engelen’?

“Vele jaren geleden vroeg een vriend mij om hulp. Occulte krachten belaagden hem en hij wist niet wat hij moest doen. Ik zat toen net op de Theologische School. Natuurlijk wilde ik hem helpen, maar ik was wel voorzichtig. Omdat ik niet wist wat goed was, vroeg ik de Heere om wijsheid. Psalm 34 (berijmd) kwam in mijn hart: Des HEEREN engel schaart, een onverwinb’re hemelwacht, enz. De Heere liet mij zien dat er behalve die occulte krachten ook nog een andere kant was. Christus wil een bescherming zijn door middel van engelen. Dat gaf rust en daarna ben ik naar die man gegaan. Vanaf die tijd heeft het onderwerp mijn bijzondere belangstelling.”

Wat zijn engelen precies? Wat weten we van hen vanuit de Bijbel?

“God is een oneindige en volmaakte Geest. Een mens bestaat uit ziel en lichaam, de ziel kan apart bestaan. De dieren hebben een lichaam en een soort dierenziel, die niet blijft bestaan.

Engelen zijn geesten, ze hebben geen lichaam. Daarom kunnen wij ze niet zien. Net zoals wij onze kleren uit- en aandoen, kunnen engelen wel een lichaam aannemen voor een korte tijd. Als dat gebeurt, kunnen ze gezien worden.

In de Bijbel staat heel veel over engelen. Je kunt ze eigenlijk pas goed begrijpen als je nauwkeurig let op het verband waarin ze voorkomen.

Toen er twee engelen naar Lot kwamen, zag hij twee mannen. Hij wist niet dat het engelen waren, daar is hij later achter gekomen. Paulus zegt in Hebreeën 2:13 dat sommigen onwetend engelen hebben geherbergd. Of dat nu nog gebeuren kan? Waarom niet?

In Jesaja 6 staat dat de engelen vleugels hebben. Niet dat ze werkelijk vleugels hebben, engelen zijn geesten. Het is symboliek en bedoelt dat ze zich (zegt Calvijn) zo snel verplaatsen als de bliksem.

Ze zijn geschapen op de eerste dag. God schiep de hemel met alle engelen in één keer. Ze vermenigvuldigen zich niet, ze zijn allemaal in één keer geschapen.

Waarschijnlijk hebben alle engelen een naam. De Heere telt het getal van de sterren; Hij noemt ze alle bij namen. Zouden de engelen dan ook niet elk een naam hebben? Wij weten er twee: Gabriël en Michaël.

Verder is er een bepaalde rangorde onder de engelen. Net als bij een koninklijk hof met de lakei onderaan en de hofmaarschalk bovenaan, zijn ook onder de engelen rangen en standen. In de Bijbel gaat het over tronen, heerschappijen, krachten, machten en overheden. Wat het precies inhoudt is niet bekend, maar deze woorden geven wel bepaalde groepen en rangen aan.

Als een mens zalig wordt zal hij ook de engelen zien. Dan is de sluier weg van de dingen die we nu niet weten.”

Welke taak hebben de engelen?

“De belangrijkste taak van de engelen is het verheerlijken van God. Alles wat zij doen is tot Zijn eer. Daar hoort ook bij dat zij hier op aarde uitgezonden worden ten goede van de strijdende kerk. In Hebreeën 1:14 staat: Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen? Ze worden dus in het bijzonder uitgezonden voor Gods kinderen. Om ze te beschermen (Jakob bij Mahanáïm), te waarschuwen voor gevaren (in de droom bij Jozef), opdrachten te geven (Filippus in Handelingen 8), om ze te verlossen uit de gevangenis (de apostelen in Handelingen 5) en om hun zielen naar de hemel te dragen (Lazarus). Ook voeren de engelen Gods oordelen uit. Bijvoorbeeld bij Lot in Sodom, de engel des verderfs die door Egypteland trok en verder in het boek Openbaring.

We moeten oppassen dat we niet meedoen met Roomse gedachten. Bijvoorbeeld dat engelen noden en zorgen bij God brengen of dat engelen de wacht houden bij het graf van een kind van God.”

Hoeveel engelen zijn er?

“Daniël ziet in het visioen van de vier dieren in Daniël 7 de Rechter op Zijn troon en de engelen rondom Hem. Dan staat er in de Bijbel dat duizendmaal duizenden Hem dienden en tien duizendmaal tien duizenden voor Hem stonden. Dat is een Hebreeuwse manier van spreken voor een onbegrijpelijk groot aantal.

God schiep de dieren naar hun aard. Van elk schepsel zijn er uiteindelijk miljarden, dus van de engelen ook. Een ontelbaar aantal. Indrukwekkend dat God de miljarden engelen in één keer schiep. Bij Hem is een onuitsprekelijke majesteit.”

In de tijd van de Bijbel verschenen engelen echt aan mensen. Waarom is dat nu niet meer zo?

“In Hebreeën 1:14 staat dat ze tot dienst uitgezonden worden. Niet wérden maar wórden, dus nog steeds. De engelen behoren tot de voor ons onzienlijke wereld. Laten we vooral afstand nemen van allerlei verhaaltjes over engelen die gezellig met mensen omgaan als vriendjes. Daarvan lees je in de Bijbel niets.

Soms wordt er iets van gemerkt dat ze uitgezonden worden tot dienst van de uitverkorenen. Hiervan geef ik twee voorbeelden.

Het eerste voorbeeld gaat over Samuël Rutherford die als jongetje van ongeveer vijf jaar in de waterput van het dorp viel. Zijn vriendjes renden naar het dichtstbijzijnde huis om hulp te vragen. Toen zijn redders een poosje later aankwamen troffen zij tot hun grote verbazing een klein bemodderd figuurtje aan op de graswal, niet ver van de put. Hij zei toen: ‘Een aardige witte man is gekomen en heeft mij uit de put getrokken.’ Omdat Rutherford het zelf vaak heeft verteld, is het betrouwbaar en mogen we geloven dat het echt gebeurd is. Een ander voorbeeld gaat over Ivan. Hij was rond 1970 in dienst in het leger, ergens in Moldavië. Als christen werd hij daar vernederd en kreeg hij veel tegenstand. Vaak zocht hij een stille plek op om te bidden. Een keer bad hij lang door en kwam te laat op appèl. Als straf moest hij een hele nacht doorwerken. Dan zegt hij: ‘Ik deed mijn werk met blijdschap.’

Later wordt hij overgeplaatst naar een andere kazerne. Vijftien keer per dag moet hij zich melden. Hem wordt bevolen zijn geloof af te zweren. Dat doet hij niet. Dan gebeuren er twee dingen. Hij krijgt geen eten meer. Hij zegt dat hem dat niet hinderde, omdat hij al die tijd bad. Vervolgens lieten zijn officieren hem vijftien uur lang met zijn zomerkleren in de vrieskou te staan. Het vroor toen 20 graden. Hij zei daarover dat de nachtelijke kou hem niet deerde en dat hij bemoedigd werd door een engel.”

Op welke manier kunnen wij iets van de engelen merken?

“Elísa werd bij Dothan omringd door de engelen. Zijn knechtje is er ook bij, maar die ziet de engelen niet. Zijn ogen moesten ervoor geopend worden. Het is nodig dat onze ogen geopend worden, dat we er geloofsogen voor krijgen. Velen zouden graag een klapwiekende engel zien, heel romantisch. Maar het is beter te benadrukken dat het om een geloofszaak gaat.”

Krijgen kinderen van God een beschermengel? Uit verhalen van vroeger hoor je dat weleens.

“Het is niet zo dat elk kind van God een eigen beschermengel heeft. Dat kunnen we niet opmaken uit wat we in de Bijbel lezen. Het is een Roomse gedachte. Vaak wordt gewezen naar Handelingen 12. Petrus werd door een engel verlost uit de gevangenis en klopt even later op de buitenpoort van het huis waar Gods kinderen bij elkaar zijn. Die zeggen: ‘Het is zijn engel.’ Zouden ze werkelijk gedacht hebben dat er een éngel stond te klóppen aan de poort? Ooit zoiets gelezen? Bovendien: ‘engel’ kan hier vertaald worden met ‘bode’. De apostelen zonden vaak boden met een bepaalde mededeling naar gemeenteleden. Men dacht dat er een bode van Petrus gekomen was om met hen te bidden. En vooral: wat zegt Petrus zelf? Nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere Zijn engel gezonden heeft en mij verlost heeft. Hier staat niet ‘mijn engel’, maar gaat het over ‘Zijn engel’.”

Ze zeggen wel eens: die had een engeltje op z’n schouder. Wat vindt u van zo’n uitspraak?

“Het is echt een seculiere uitdrukking die we niet moeten gebruiken. Dat moeten we niet willen, het is buitengewoon ongepast. Het een overblijfsel van de christelijke wereld in de moderne heidenwereld. Je kunt beter zeggen: De Heere heeft ons wonderlijk bewaard.”

Engelen spelen aan het einde van de wereld ook een rol. Welke precies?

“De Zoon des mensen zal komen in heerlijkheid op de wolken des hemels en al de heilige engelen met Hem, zo lezen we in Matthéüs 25:31. Al de engelen, een ontelbare schare. Dan zal er scheiding gemaakt worden tussen schapen en bokken. We mogen denken dat er minstens evenveel engelen zijn als mensen die geoordeeld zullen worden. Als de scheiding tussen rechts en links, tussen de schapen en de bokken gemaakt wordt door de engelen, zal dat in een ogenblik gebeurd zijn.”

Wat wilt u als laatste nog aan de jongeren meegeven?

“Het gaat er niet om of we een engel zien of iets heel spectaculairs op dat gebied meemaken, maar het gaat erom dat we Christus leren kennen. De herders hebben de engelen horen zingen, ze hebben ze gezien, het stond op hun netvlies. Maar het ging hen om het Kind in de kribbe. Ze hebben niet de engelen gedankt, maar God. Onthoud altijd dat er tegenover de duivelsdienst een engelendienst is! Dat mag tot troost zijn.”


Verder praten

Op JV, thuis of met je vrienden:

Hoe vaak spreekt de Bijbel over een verschijning van de engelen. Zoek de teksten op en schrijf ze op.

Waarom is het belangrijk om rekening te houden met het bestaan van engelen?

De dominee benoemt in het interview dat de engelendienst boven de duivelse dienst staat. Wat bedoelt hij daarmee?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 februari 2023

Daniel | 36 Pagina's

Engelen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 februari 2023

Daniel | 36 Pagina's