Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Is duurzaamheid al een belangrijk speerpunt bij de SGP?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Is duurzaamheid al een belangrijk speerpunt bij de SGP?

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ongeacht iemands standpunt in het huidige klimaat- en energiedebat: de SGP Rijssen-Holten is ervan overtuigd dat het waardevol is om te streven naar een duurzame samenleving. Daarbij is duurzaamheid geen doel op zich. Het is een middel om een hoger doel te bereiken, namelijk een toekomstbestendige samenleving.

In zo’n samenleving wordt rekening gehouden met ‘de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’ (definitie VN-commissie Brundtland). Deze definitie betreft in het bijzonder ecologische duurzaamheid, waarbij het gaat om een verantwoord gebruik van de schaarse natuurlijke hulpbronnen bij het creëren van welvaart.

Een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen heeft alles te maken met goed rentmeesterschap. De SGP Rijssen-Holten beschouwt dit als een expliciet Bijbelse opdracht: God als Schepper van hemel en aarde heeft ons het milieu, als het totaal aan levensom standigheden waarin mens en dier leven, in bruikleen gegeven. Goed rentmeesterschap is in de eerste plaats een persoonlijke verantwoordelijkheid. De overheid is echter mederentmeester: als wet- en regelgever dient zij de belangen van het milieu te behartigen.

Kortom: wij zijn geen bezitter, maar beheerder van het milieu. Dat vraagt om verantwoord en voorzichtig handelen. Het is vanuit dit besef, en met de wens om actief en concreet bij te dragen aan het verduurzamen van onze samenleving, dat de SGP Rijssen-Holten naast het verkiezingsprogramma een aparte klimaat- en energienota heeft opgesteld. De nota is opgesteld onder voorzitterschap van raadslid Sander Haase samen met een aantal leden met specifieke kennis op dit terrein.

NOTA KLIMAAT EN ENERGIE

De nota beschrijft de positie van de SGP Rijssen-Holten in het huidige klimaat- en energiedebat wat betreft de omschakeling naar een duurzame(re) energieproductie en -consumptie. In deze nota wordt een aantal uitgangspunten geschetst die de overheid zou kunnen hanteren om effectief beleid te vormen. En er wordt ook een aantal concrete maatregelen benoemd die bijdragen aan een duurzamer Rijssen-Holten. De nota kan bij de komende collegeonderhandelingen, na de verkiezingen in maart, als input gebruikt worden.

DUURZAAMHEID IN BREDE ZIN

Vaak wordt het begrip duurzaamheid in enge zin gebruikt: het betreft dan klimaat, energie en milieu. Duurzaamheid is echter meer dan alleen verstandig omgaan met het klimaat, de verschillende energiebronnen en het milieu. Veelal worden de volgende drie pijlers onderscheiden:

• de sociale pijler;

• de ecologische pijler;

• de economische pijler.

De SGP Rijssen-Holten wil bij de invulling van het begrip duurzaamheid naast de ecologische elementen ook kijken naar de sociale en economische aspecten ervan. Deze drie facetten, met een op de Bijbel gefundeerd wereldbeeld als basis, vormen het kader waarbinnen we als SGP het gemeentelijk beleid wil vormgeven.

DUURZAAM EN EFFECTIEF BELEID

Een (ecologisch) duurzame samenleving vereist goed rentmeesterschap. Daarin bepleiten wij geen blind idealisme, maar wel gezond realisme. Zo’n nuchtere en gezonde houding kan worden bereikt door alle drie de pijlers te betrekken bij het vormgeven van beleid of het nemen van maatregelen op het gebied van klimaat en energie. Juist de balans tussen de verschillende sociale, economische en ecologische aspecten maakt beleid zowel duurzaam als effectief.

In 2016 heeft de raad van Rijssen-Holten de Duurzaamheidsvisie 2016-2019 vastgesteld. Daarmee hebben we ons ten doel gesteld om in 2020 de uitstoot van koolstofdioxide met 20% oftewel 48 kiloton ten opzichte van 2008 verminderd te hebben. Vanzelfsprekend gaat het daarbij niet zozeer om de CO2-uitstoot (CO2 is slechts een van de vele broeikasgassen), maar om het terugdringen van het fossiele energiegebruik. Tevens moet in 2020 het aandeel hernieuwbare energie van de totale energiebehoefte minstens 10% bedragen.

Deze doelstelling is ambitieus. Té ambitieus wellicht. De huidige Duurzaamheidsvisie is namelijk niet voldoende concreet om het gewenste eindpunt te bereiken. En ik denk dat dit bij veel andere gemeenten, provincies en het Rijk niet veel anders is.

Om de duurzaamheidsdoelstelling te behalen zijn daarom ambitieuze en effectieve projecten nodig. Stil blijven zitten is geen optie. Er moeten heldere keuzes gemaakt worden – óók ten aanzien van bijvoorbeeld de inzet van windmolens en zonnevelden, projecten waarover de meningen in Rijssen-Holten nogal uiteenlopen. De realisering van juist dit soort projecten betekent dat het doel aanzienlijk dichterbij komt.

Daarnaast draagt het formuleren van heldere en concrete antwoorden op het duurzaamheidsvraagstuk bij aan het voorkomen van vervelende situaties, zoals buurgemeenten die windmolens nabij de gemeentegrens willen plaatsen of burgers en bedrijven die met duurzaamheidsinitiatieven komen waarop raad en college (nog) geen antwoord hebben.

DOEL: EEN REALISTISCHE UITVOERINGSAGENDA

Gezond realisme kan twee dingen betekenen: óf de doelstelling wordt naar beneden bijgesteld, óf raad en college zetten alle zeilen bij om toch die ambitieuze stip op de horizon te bereiken. De SGP Rijssen-Holten kiest met overtuiging voor het laatste.

De kernboodschap van de Nota Klimaat en Energie is dat raad en college van Rijssen-Holten zo snel mogelijk een heldere en realistische uitvoeringsagenda moeten formuleren voor de transitie naar een duurzame(re) energieproductie en -consumptie in onze gemeente. Deze uitvoeringsagenda dient in nauw overleg met de verschillende belanghebbenden opgesteld te worden, zoals bedrijven, woningcorporaties én burgers. Alleen dan kan effectief invulling worden gegeven aan een realistisch klimaat- en energiebeleid.

Maken we als SGP, zowel landelijk, provinciaal en lokaal, het verschil bij het klimaat- en energiebeleid of laten we de regie over aan seculiere partijen met blinde ambities zoals GroenLinks? 

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2018

De Banier | 32 Pagina's

Is duurzaamheid al een belangrijk speerpunt bij de SGP?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2018

De Banier | 32 Pagina's