Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie

11 minuten leestijd

… Ulieder hart zal leven. Ps. 69:33c

Geliefde lezer,

Onze tekst bevat een dierbare belofte voor degenen die God zoeken: Gij die God zoekt, ulieder hart zal leven. In De Wachter Sions van 21 november 2019 stonden we stil bij de eerste woorden: Gij die God zoekt. De ware zoeker van God zoekt Gods verheerlijking, zoekt Gods gunst boven Zijn zegeningen, begeert Gods wil te doen, acht Gods liefde hoger dan de liefde van mensen. De ware zoeker begeert niet alleen door God verlost te worden maar ook voor Hem te leven, draagt de verdrukkingen met lijdzaamheid, zoekt Hem in de weg die God openbaart, en kan zich niet op de been houden met zijn zoeken, maar begeert te vinden. Zulke door God zoekend gemaakte zielen ontvangen de belofte van Godswege: Ulieder hart zal leven. Dat bepaalt ons er ook onmiddellijk weer bij dat deze zoekers naar God in eigen waarneming niet leven, maar sterven. O, het zijn alleen stervende zielen voor wie deze belofte een zalige belofte is. U die moet ondervinden dat de wet u doodt, ulieder hart zal leven.

Maar ook u, die al eens iets van de verborgenheid der godzaligheid mocht zien. U aan wie Christus Zich openbaarde, maar die nu ondervindt: Wij die leven worden altijd in den dood overgegeven om Jezus’ wil. O – dat stervende leven! U wordt meer en meer afgebroken in uzelf. U leert meer van uw vijandschap, meer van uw zonde, meer van uw eigen bestaan. Meer van de dood in uzelf. En het blijft maar zo stil in uw ziel. U begeert Zijn stem te horen, maar u hoort die stem nu niet. Maar hoor toch, stervende zielen, ulieder hart zal leven. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Hoor Gods getrouwe belofte, de belofte van de God Die niet kan liegen: Ulieder hart zal leven.

Wat is het leven? En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt (Joh. 17:3). U zult in deze Jezus Christus, gezonden door de enige waarachtige God, het leven vinden! Daar ligt het leven voor een zoekende ziel, voor hem die naar God zoekt. Want Hij is de Weg, de Waarheid, en het Leven. O, Hij verdiende het leven voor u, omdat Hij de dood inging voor Zijn Kerk.

Maar als hier staat: Ulieder hart zal leven, dan wordt hier ook bedoeld dat uw hart verlevendigd, verblijd, vervrolijkt zal worden. U zult vreugde in uw ziel ontvangen. Hemelse blijdschap zal uw deel zijn. U die nu rouwt, u zult verblijd worden. U die nu tranen schreit om uw zonde, u zult u met vrolijkheid en blijdschap verlustigen in de vergeving van zonden. U die nu gebukt gaat onder uw aardse zorgen, u zult daarvan eens ontslagen worden. U die nu steeds de strijdmet de zonde en uw eigen vlees moet verliezen, in Christus zult u meer dan overwinnaar zijn. U die uw zonden niet afgewassen krijgt, u zult gewassen worden. U die nu voortgaat onder een bewolkte hemel, door onweder voortgedreven, weet dat de wolken zullen breken en de Zon der gerechtigheid Zijn lieflijke stralen zal laten schijnen.

Uw hart zal zich verblijden. Die blijdschap zal gegronde blijdschap zijn. We denken in dit verband aan de woorden die Paulus schreef in Rom. 14:17: Want het Koninkrijk Gods is niet spijze en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door den Heiligen Geest. Wat is nu het leven voor de burgers van het Koninkrijk Gods? Rechtvaardigheid en vrede en blijdschap. Dat zijn drie kostelijke gaven Gods in Christus, die eenieder die God in waarheid zoekt zeker zal ontvangen, door de werking van de Heilige Geest:

- Rechtvaardigheid: de toegerekende gerechtigheid van Christus.

- Vrede: de vrede met God op grond van de gerechtigheid van Christus.

- Blijdschap: de vreugde die er is in de ziel wanneer kennis van de rechtvaardigheid en vrede in de ziel ontvangen worden. Daaruit volgt de blijdschap.

Octavius Winslow schrijft ergens dat de rechtvaardigheid, de vrede, en de blijdschap drie onderscheiden vruchten zijn. De rechtvaardig-heid is de eerste vrucht, de eerste gave van Christus die benodigd wordt. Christus is immers de Gerechtigheid door Wie ik alleen voor God kan bestaan. In Hem is de gerechtigheid Gods bevredigd. De vrucht vrede van de appelboom Christus is een vrucht die aan een hogere tak hangt, die later genoten wordt. De vrede in de ziel vloeit voort uit de kennis, het bezit van de rechtvaardigheid. En uit de vrede vloeit de blijdschap, de vrolijkheid van de ziel voort. U zult leven, wanneer u de rechtvaardigheid, de enige Borggerechtigheid van Christus door het ware geloof mag aangrijpen. Dan kunt u voor God bestaan. Maar uw ziel zal temeer leven wanneer u de vrucht vrede mag ontvangen. O – vrede met God door Hem Die onze Vrede is. Hij is het Zelf, die dierbare Vredevorst Die voor mij de vrede verdiende! Maar uw ziel zal nog temeer leven, wanneer u de kostelijke vrucht blijdschap mag smaken: Zo zal mijn ziel zich verheugen in den HEERE; zij zal vrolijk zijn in Zijn heil (Ps. 35:9).

Gij die God zoekt, ulieder hart zal leven. Dat leven is eeuwig leven. Uw hart zal het eeuwige leven vinden op aarde. Maar de tijd komt voor u die God zoekt, dat eeuwige blijdschap uw deel zal zijn. En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden (Jes. 35:10).

Daar zult u eeuwig leven. Uw hart zal leven in de aanschouwing van Christus. O, wat zal Hij het Voorwerp van eeuwige verwondering zijn. U zult Hem zien, en u zult niet kunnen ophouden op Hem te zien. Zijn liefde zal eeuwig nieuw zijn, Zijn aangezicht zal eeuwig nieuw zijn, Zijn Persoon zal eeuwig gans begeerlijk zijn. O beminnelijke Imma nuël, o dierbaar Lam Gods.

Daar zult u zich eeuwig verblijden in de wonderlijke gemeenschap met een Drie-enig God: Vader, Zoon en Heilige Geest. O Vader, eeuwige Bron van leven en liefde. O Zoon, eeuwig God en te prijzen tot in eeuwigheid, verenigd met onze natuur. Maar ook o Geest, Die in mij woont en in Christus woont. U bent tot in eeuwigheid de Goddelijke Liefdesband tussen Mijn hemelse Bruidegom en mij, en als Goddelijk Persoon eeuwig alle eer waard.

Wat is eeuwig leven? Drie-enig God, U zij alle eer! Dat is eeuwig leven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 2020

De Wachter Sions | 12 Pagina's

PDF Bekijken