Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vervolg Raad Stellendam

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vervolg Raad Stellendam

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De voorz.: Het gaat er om dat ze kunnen nagaan in Roeverre ze ons tegemoet komen in de bijzondere uitkeinag. De voorz. had een lange lijst voor zich van plannen, o.m. de verbetering Nieuwe weg, verbindingen sloppen met d Voorstraat, het in profiel brengen en teren van de Molenkade, welke plannen, wanneer ze werden uitgevoerd een jaarliikse last van rente en aflossing groot ƒ 11.603.— op de gemeente zouden leggen.

De plannen dienden bij het Prov. Bestuur ter kennis worden gebracht, opdat ze kunnen zien welke investeringen nodig zijn, zei de voorz. „Tevens welk een enorme bestuurskracht er in een kleine gemeente gevonden wordt!" opperde de heer Brinkman. De heer Keymel informeerde of de Nieuwe weg nu zo werd verbreed, dat de weg vlak langs de ramen kwam. Dit zou niet gewenst zijn. De voorz. had gevraagd de Nieuwe

De voorz. had gevraagd de Nieuwe weg uit te zetten; als het kan worden misgegaan de w-eg vlak langs de woningen te leggen zou dit beter zijn. Weth, Visser meende dat er dan geen trottoirs moesten komen.

De voorz. dacht dat het mogelijk met een trottoir af kon. „Als het slootje nu maar dicht is, zijn we al een eind op het goede pad meende de heer Visser.

De lozing van het water werd breed besproken; de voorz. merkte op, dat alles aan een goede riolering vast zat. Verbetering begTaafplaats

Verbetering begTaafplaats

Op de begraafplaats diende een ophoging plaats te vinden, ook in het kader van de beplanting. Dit zou nog ƒ 21426.- vergen, welk bedrag over zeer lange termijn kon worden uitgesmeerd. Verder nog een bedrag van ƒ 4000.— voor het vrijmaken van een aantal graven. Het roeren wilde spr. nu niet ter sprake brengen; hoewel de ruimte voor begraven uitgeput raakte. Er diende een besluit te vallen voor ophoging annex vergroting.

De heer Keymel vroeg naar het uitbreidingsplan van de begraafplaats, wat de voorz. op de kaart aantoonde. Met de grafdelver was spr. bezig de juist plaatsen vast te stellen, daar de kaarten in de ramp waren verloren gegaan. De heer Keymel vond het niet wenselijk dat de uitbreiding vlak langs bebouwde percelen kwam.

De voorz. was het eens dat er een redelijke afstand moest bestaan, waarvoor mogelijkheid bestond. Het zou nader worden uitgezet.

In principe besloot de i'aad tot uitvoering van al deze werken, waarna later de urgentie zou worden bepaald. Het was geen luxe, maar behoorde tot de normale verzorging van Stellendam, om de plaats uit de modder te halen.

De heer van Seters wilde de heren uit Den Haag nu komen laten kijken. Op sommige plaatsen was het meer dan droevig! „Ze zullen zeggen, 't wordt tijd dat

„Ze zullen zeggen, 't wordt tijd dat we samenvoegen!" merkte de heer Visser op!

Vaststelling verordening begrafenis-rechten

Deze werd ongev/ijzigd ingediend, hoewel er later correcties in zullen worden aangebracht. Werd goedgevonden.

Wat de Vismijn betrof werd de heffingsverordening vastgesteld op 3% voor de afslagkosten. De uitgaven waren over de jaren 1949, '50 en '51 aanmerkelijk hoger dan de inkomsten. Grote revenuen werpt het voor de gemeente niet af. De voorschotten voor de Herv. en d Gei'ef. School werden vastgesteld.

Bouw van 32 woningen

Voorstel aankoop grond en gelden voor de woningbouw. Nodig was 5000 m2 grond en een bedrag van ƒ 265.750.- voor de bouw van 32 woningen, n.1. 1 woningen voor bejaarden en 18 woningwetwoningen.

Het bouwvolume en vervangings-contingent was reeds ter beschikking gesteld. De raming was volgens de voorz. zeer zuinig, mogelijk zou hier nog iets bijkomen.

De heer Keijzer vond dat de ouden van dagen op het koudste hoekje van Stellendam werden gebracht, waarop de voorz. zei, dat ze toch uit de wind kwamen te zitten! Met beplanting zal er bovendien veel te doen zijn.

De heer Brinkman informeerde naar de extra Rijksbijdrage en vroeg of dit in de huurprijs verdisconteerd werd. De voorz. dacht dat de woningen voor

De voorz. dacht dat de woningen voor ouden van dagen op ongeveer ƒ 5.— per huur kwamen, hoewel dat het niet vast te zeggen was. De bejaarden-toeslag kan in sommige gevallen op de huur van invloed zijn. Wat de financiering betreft is er een speciale regeling voor de bejaarden-woningen.

Tot debouw van deze 32 woningen werd besloten.

Dan werd overgelegd een tekening van een steen voor de rampslachtoffers op de begraafplaats te Melissant.

Rondvraag

De heer Keijzer informeerde of er voor de redders te Stellendam, die veel hebben gepresteerd bij de ranip, niet een of ander aandenken kan v/orden gegeven. Er zijn mensen die hun leven hebben ingezet om te redden.

De voorz. antwoordde dat de bordjes hoofdzakelijk waren bedoeld om dank te betuigen voor de hulp van buiten af. Dit hgt op een ander vlak dan de redding door eigen inwoners.

Daar heb ik zei spr. de mensen in het openbaar voor bedankt zonder namen te noemen. Die van buiten gekomen zijn hebben dit belangeloos gedaan en onbezoldigd. De vreemdelingen hebben een aandenken aan Stellendam .

Weth. Visser had ook een bordje gehad misschien als raadslid misschien als brandweerman, hij had het aan iemand geschonken, die er gaarne een had. E waren ongetwijfeld mensen die het hier ook verdiend hadden, maar dat zou moeilijk juist zijn te bepalen.

(Er bleek over die bordjes een misverstand te bestaan onder de bevolking. Verslagg.) De heer Keymel vroeg hoe het za met het huisje van v. Lenten aan d Mr. Iman Caustraat. De voorgevel was beschadigd bij het slopen.

De voorz. zou het taxatie-rapport opvragen en zei toe dhr v. Lenten te vragen het te komen bespreken. De heer Brinkman vroeg hoe het stond met de voorzieningen van de nieuwe weg, een plan dat reeds was goedgekeurd. De voorz. antwoordde dat men me

De voorz. antwoordde dat men me de dekking van de kosten zat, wat stagneerde al was het een urgent geval. De heer v. Seters vroeg of er nog wat aan de haven gebeurde.

De voorz. zei dat de Prov. Waterstaat zal overgaan tot het repareren van d besohoeiïng. Mogelijk gaat men ook baggeren.

,,Buiten is het nog droger dan in de haven", merkte de heer v. Seters op! „Toch de haven open houden, anders raakt hij geheel in verval" meende Weth. Visser. Door de heer Keymel werd nog ee

Door de heer Keymel vraag gesteld over de toewijzing Finse woningen, waarop het Roode Kruis de eindbeslissing moest geven. Dit zou echter spoedig plaats hebben. Er zou volgens de voorz. wel met de adviezen van de woonruimte-commissie rekening worden gehouden. Spr. kon er verder niet op vooruitlopen, men lette ook op gezinsgrootte, waarborg van goede bewoning e.d. De samenvoeging werd nog ee

De samenvoeging

De heer Keijzer had gedacht dat B en W. met een voorstel zou komen om een lid aan te wijzen voor het comité van actie inzake de samenvoeging en ook een voorstel tot het voteren van een bedrag voor te maken kosten. De voorz. wilde daar de heer Keijzer

De voorz. wilde daar de heer Keijzer voor aanwijzen, die voorheen ook in de commissie zat. Het verzoek om een socioloog aan de commissie toe te voegen en ook uitstel te vragen legde de voorzitter in het midden van de raad. Zonder enig verder commentaar. Het onpleizierige van de samenvoe

Het onpleizierige van de samenvoeging is wel het feit, dat het telkens weer naar voren komt en nu eens spoedig tot een beslissing diende te komen hoe dan ook, meende de voorz. De heer v. Seters Sr wilde liever drie jaar vechten dan het zo maar toegeven! Laat het dan wat lang duren!!

Besloten werd uitstel te vragen aan Ged. Staten daar de tijdslimiet te kort werd geacht. Daarna volgde sluiting.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Vervolg Raad Stellendam

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's