Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe Tonge behandelde de gem.-begroting 1954

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuwe Tonge behandelde de gem.-begroting 1954

Plannen voor^de bouw van een nieuwe Openb. schooS

15 minuten leestijd

De raad van Nieuwe Tonge kwam bij_èen ter behandeling van de gemeentebegroting 1954. Er waren bovendien meer belangrijke punten die de aandacht vroegen, o.m. de huurverhoging, waarbij van de zijde van de P.v.d.A. critiek geleverd werd op de huurcontracten. Bij het verzoek van de commissie tot onderzoek Wetsvoorstel herziening gemeente-grenzen ontspon zich een brede discussie, waaruit wel bleek dat Nieuwe Tonge zijn zelfstandigheid tot het uiterste zal zien te handhaven. Een belangrijk principe-besluit werd genomen inzake de bouw van een nieuwe openbare school. Er was op deze vergadering belangstelling van de Jeugd-vorm.ingsleider en zijn kader, die met de afhandeling van deze zaken een interessante zitting meemaakten

Ook hier vroeg men uitstel behandeling wetsontwerp samenvoeiging aan

De voorz. burg. Chr. van Hofwegen opende de vergadering met gebed. De notulen werden vastgesteld behoudens enige opmerkingen van de heer Huijssen.

De ingekomen stukken bevatten o.m. twee goedgekeurde raadsbesluiten, een schrijven van „de Nederl. Soldaat'', betreffende conflict centraal archief en een schrijven van het hoofdbestuur P.T.T., inzake een klacht over de telefoonbediening.

Zwanen. Van de gemeente Dirksland was een geschenk van twee zwanen voor de Kerkgn:'acht, welke onder dank werden aanvaard.

Een voorstel tot beweg-wijzering, in samenwerking met de A.N.W.B. tot stand gskom-en werd goedgevonden en aangenomen. De kosten bedroegen ƒ 1092.62.

Voor het bedrag van ƒ 8300.—, waarin 50% bijdrage wordt ontvangen, werden 13 krotwoningen aangekocht, 4 van mevr. Wed. G. Verweij, 1 van mevr. Wed. Goudswaard, 6 van A. Groeneveld en 2 van C. v. d. Vliet te Battenoord. Op het besluit over de jaarwedde van

Op het besluit over de jaarwedde van de Gemeente-werklieden vastgesteld op ƒ 2000.— tot ƒ 2400.— had de Minister van Binnenlandse Zaken doen weten dat naar zijn oordeel geen hoger loon gewettigd is dan ƒ 2331 in maximum per jaar. Voorgesteld werd het besluit in die zin

Voorgesteld werd het besluit in die zin te wijzigen. De heer Tfll had bezwaren dat er bij

De heer Tfll had bezwaren dat er bij de salariëring sprake was van Ie en 2e klas werklieden.

„Dan moet U het niet aannemen!" zei de voorz. Om aan een juiste salariëring te komen moest dat.

De heer Tijl vond dat beiden hetzelfde werk deden. De voorz.: Ze kunnen ook als zodanig

De voorz.: Ze kunnen ook als zodanig gehonoreerd worden; maar de mogelijkheid van twee klassen moet blijven bestaan. B. en W. beoordelen of de een belangrijker werk doet dan de ander, waar op bij de begroting altijd aanmerkingen kunnen, worden gemaakt.

Het voorstel werd aangenomen.

Het Ministerie van Maatschappelijk Werk informeerde naar de mogelijkheid van toepassing art. 31 der Woonruimtewet 1947, wat op voorstel van B. en W. werd afgewezen.

Critiek op de huurcontracten

Bij ministriële beschikking moest de huur van de Prinses Julianastraat, volgens de nieuwe huurwet worden gewijzigd van ƒ 5.55 per week in ƒ 6.45 per week (exclusief waterleiding) en van ƒ 5.35 per week in ƒ 6.20 per week (exclusief waterleiding).

De huur van de woningen gemerkt Prinses Julianastraat 26-28-30 en 32 blijft onveranderd gehandhaafd op ƒ 6.25 per week (exclusief waterleiding)'.

B. en W. stelden voor het besluit d.d. 4 Maart 1949 in te trekken en daarvoor in de plaatst vast te stellen het in concept bij gaande besluit. In het bijzonder werd de aandacht gevestigd op het bepaalde in artikel 1 onder 2 waardoor van de huurder een waarborgsom wordt gevraagd van vier weken huur.

Door de huurverhoging van 1 Januari 1954 dient voorts de woninghuur van de volgende Gemeente-woningen te worden gewflzigd:

Zuiddijk 28 van f 3.45 in ƒ 4.45 p. w. Voorstraat 4 van ƒ 2,95 in ƒ 3.85 p. w. Kerkring 9 a) van ƒ 3.50 in ƒ 4.45 p. w. Kerking 9 (b) van ƒ 3.50 in ƒ 4.45 p. w. Korteweegje 16 van ƒ 208.— in ƒ 268.— p. j.

De heer Tql vond de huur aan de hoge kant.

De voorz.: De minister schrijft het voor. In verband met de subsidiëring zijn we daaraan gebonden zei spr.

De heer Tijl wilde het tekort voor rekening van de gemeente nemen, wat de voorz. afraadde, omdat dit eerst berekend moest worden. Dhr Tijl nam het voorstel terug. De heer Tijl deed een voorstel om de

De heer Tijl deed een voorstel om de waarborgsom te schrappen. Dit werd gesteund door de heren Reus en Huijssen en aangenomen met 5—2 stemmen. Tegen de beide wethouders.

De heer Tijl was er ook tegen dat alleen kostgangers mochten worden gehouden met toestemming van B. en W. Het lijkt wel een wet voor Meden en Perzen zei spr. en hij maakte er een voorstel van om ook dit te schrappen, daarbij gesteund door de heren Reus en Huijssen.

Weth. Opstelten waarschuwde voorzichtig te zijn. Bij iedere huurvereniging is dit usance. Er kunnen er wel zijn, die 10 kostgangers houden! Als het niet is bepaald in de verordening! is er geen controle op.

„Nu moet je met je pet in de hand naar de burgemeester", zei de heer Tijl! Weth. Opstelten. Als je een pachtcontract na leest, kun je eigenlijk niet pachten, zoveel voorwaarden staan daarin!

De heer Tijl: Dan zit de pachtwet er achter en hier B. en W. En je weet niet welk college we in het vervolg krijgen! De heer Beus trok zijn steun in, zodat het voorstel verviel.

De heer Tijl was er ook tegen, dat men in die huizen geen nering mocht doen zonder toestemming. Dan mag men ook geen zaad verkopen of peterolie Het voorstel van dhr Tijl werd niet gesteund en werd dus niet erkend.

De heer Hujgssen vond de voorwaarden te scherp gesteld. De huur was al hoog en dan waren er zoveel zaken in die tegen de borst stuitten. Dronkenschap was verboden, goed, maar als je dan eens een lolletje maakt, heb je kans er te worden uitgeschopt! Spr. verklaarde zich tegen dit wijds opgezette contract.

De voorz. zei laatst van een Nieuwe Tongenaar een man, die heel oud is, een huurcontract te hebben gezien, waarin stond, dat men geen schilderijtje mocht ophangen, dan van een bepaalde maat, niet in de tuin mocht lopen enz., op straffe van 1000 gulden boete!! Dat was nog heel wat anders! Dit contractwas afkomstig van de Nationale Woningraad en stond onder super visie van Ged. Staten.

De heer Huijssen vond dat 95% van de huurders niet met een contract als door de burgemeester genoemd, te maken hadden.

De voorz.: En daar«n moeten die huurders zelf een vloer leggen, een closet maken e.d., omdat er geen bepalingen zijn,

Weth. Opstelten raadde aan dat het ook bezien moest worden uit een oogpunt van bescherming. Sommige huurders zullen b.v. overlast hebben van buren, waarbij ingegrepen kan worden. De heer Tijl: Al zoeken de buren ruzie, krijg je ze er nog niet uit! De heer Huyssen stelde voor dit huurcontract te verwerpen. De voorz. merkte op, dat hij kan tegen stemmen. Wat dhr Huijssen dan ook deed. Met zijn stem tegen werd het voorstel aanvaard.

Voorstel inzake huurcompensatie voor woningwet- en bejaarden-woningen. Werd goedgevonden.

Herziening gemeentelijke indeling

De voorz. lichtte toe dat er van de voorlopige commissie van onderzoek een voorstel was, waarop B. en W. geen prae-advies hadden gegeven, omdat ze het verloop willen afwachten. Spreker deelde mee dat Ged. Staten aan Herkingen en Melissant schriftelijk bericht hadden gedaan dat een verzoek om uitstel van behandeling niet werd ingewilligd. De gemeente Nieuwe Tonge had hierover van G.S'. geen advies op ontvangen. De commissie-Vogelaar en consorten aldus spr. — adviseert desondanks toch om uitstel te vragen.

Het college van B. en W. heeft geen bezwaar dat een socioloog een wetenschappelijk rapport samenstelt en dus ook niet 10 cent per inwoner te voteren. Wel stelde spr. de eis, dat het rapport door een socioloog zou worden opgesteld en objectief! De consequentie is dat hoe dit rapport er ook uit ziet, men er adhaesie aan zal moeten betuigen.

Spreker betreurde dat het wetsvoorstel op aanvaardige wijze bestreden werd Wanneer de adviseur van de commissie spreekt van „dit is stijl é. la Hitler" is dat niet waardig en doet dit afbreuk aan een zakelijke behandeling.

Spreker had ook een vermaning voor de pers en wees op verschillende punten waarin onwaardige bestrijding naar voren kwam o.m. dat een raadslid, die met de beste bedoelingen voor de gemeente handelt wordt aangevallen of althans onwaardige vragen worden gesteld.

De heer Huijssen wilde eerst iets zeggen over de rede van de burgemeester zelf.

De voorz.: We bepalen ons bij het voorstel. De heer Huijssen: U neemt het recht

De heer Huijssen: U neemt het recht om het een en ander te zeggen, dat heeft de raad volgens het reglement van orde ook! De voorz.: Straks krijgt U daar gele

De voorz.: Straks krijgt U daar gelegenheid toe. De heer Huijssen was voor het gehele

De heer Huijssen was voor het gehele voorstel van de commissie. De heer Tijl was voor 10 et per in

De heer Tijl was voor 10 et per inwoner, mits het werkelijk een socioloog was, die het rapport zou samen stellen.

De voorz. zeide te weten dat Prof. Groeman werkelijk socioloog was. De heer Opstelten was voor deze

De heer Opstelten was voor deze voorstellen. Hij wilde zulks echter niet bij voorbaat vastleggen aan de mening van een socioloog. Spr. zag het alleen zo, dat deze man een studie uitbrengt, voor de commissie, de bepaling of men voor of tegen is, diende men apart te bezien. De heer Hu\)ssen: Waarom mag de

De heer Hu\)ssen: Waarom mag de heer Opstelten nu wel betogen ? De voorz.: Dit is ter motivering van deze 10 cent!

M.a.s. werd goedgevonden twee maanden uitstel te vragen, alsook de 10 cent per inwoner te voteren.

De voorz. kwam het onjuist voor, dat de raad een lid aanwees om in deze commissie zitting te nemen. Wel een lid die verslag uitbrengt, maar niet iemand die namens de raad optreedt.

De heer Tijl: Die is rapporteur maar hij kan doen wat hij wil bedoelt U? De voorz.: Wat hij doet, doet hij niet namens de raad maar voor rekening hem zelf.

Weth. Opstelten wilde dhr Tijl aanwijzen (op genoemde voorwaarden). De heer Tijl zei dat hij in de voorlopige commissie zat voor dhr v. d. Doel, hij was er in gelopen als een eend in een wak. Hij wilde dhr Huijssen in zijn plaats benoemen.

Weth. Opstelten: De heer Huijssen zal tot elke prijs de zelfstandigheid van de gemeente wel verdedigen! Hij werd benoemd en nam het gaarne aan.

De heer Huijssen kwam nu op de betoog van de burgemeester terug. Mr den Hollander aldus spr. heeft niet over Hitlerarisme gesproken in de zin als door U bedoeld. „Hitler nam 09k de buurstaten een voor een", in die' zin heeft Mr den Hollander gesproken. Het is heus niet te fel gezegd, het kan nog feller. De voorz. vond het onjuist tegenover Gedeputeerden de naam van Hitler te gebruiken.

De heer Huijssen kwalificeerde de houding van de subcommissie van de Plancommissie en noemde die allerbelabberst. De activiteit van de kleineren is geminacht zei spr. We zijn te hoog gelopen omdat we ernstige bezwaren hebben tegen de samenvoeging en we staan zonder op politiek beginsel te letten, eensgezind achter elkaar. Spreker zeide alles te zullen doen, dat de zelfstandigheid van Nieuwe Tonge zou blijven gehandhaafd.

Begrotingsbehandeling 1934

De enigste die algemene beschouwingen hield was de heer Tijl. Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen

Hij vond dat de begroting te laat gereed was. Er is wel eens gezegd, dat werken zonder een goedgekeurde begroing zo moeilijk was, wat hiermee was gelogenstraft. Hij bracht dank voor de samenstelling en de duidelijke toeliching.

In 't kort releveerde hij de ramp, besprak het herstel en prees de doortasendheid van de burgemeester in dezen, die 2 dagen na de ramp al een oproep deed tot herstel, hoewel sommige raadsedoii lang wegbleven.

De uitslag van de verkiezing beziene, zei spr. dat de rechtse heren niet naar recht maar naar macht streefden, want dan hadden ze aan een kleine parij van 187 stemmen geen wethouders etel gegeven, waar de P.v.d.A. z.i. recht p had. Hij bezag verder de wederopouw waarvoor de P.v.d.A. fractie alle of had, behalve dat hij enige opmerkinen had over de riolering. Ten opzichte an opruiming krotwoningen was hij tevree en merkte op, dat de burgemeester ich door niemand uit het veld liet laan.

Verder wenste hij ten spoedigste een ermanent badhuis, en de bouw van een ieuwe openbare school. De samenvoeging had ook nog z'n

De samenvoeging had ook nog z'n andacht. Hij noemde het „onzin", er ou z.i. schade en ongerief door onttaan bij de bevolking. Te Middelharnis al de stem van hoogstens 2 raadsleden uit Nieuwe Tonge in hel niet vallen. De ambtenaren zullen er z.i. ook niet wel bij varen.

t r De opvoeding van de jeugd was veel vooruit gegaan, door de binding van de Jeugdleider was er veel verbeterd, daar de jongelui uit de cafe's en van de straat werden gehouden. Hij stelde voor vermakelijkheidsbelasting voor film en toneel af te schaffen of veel te verminderen.

Namens zijn raadsfractie besloot hij met de wens, dat Nieuwe Tonge gespaard zou blijven voor rampen en de volgende jaren voorspoedig zouden zijn. Antwoord van de voorzitter

Antwoord van de voorzitter

De voorz. sloot zich eerst aan bij de laatste wens. Hij herdacht in 't kort en met weemoed het verlies .aaii mensenlevens. De weg ligt echter voort. Dat de begroting zo laat was lichtte spr. toe. We hebben oog gehad voor het meest noodzakelijke, als college en personeel van de gemeente hebben wij het formele niet voorop gesteld, maar wèl het lijden van de mens. Zonder de uitstekende hulp van buiten konden we niet slagen, spr. was daar dankbaar voor, maar hij bracht ook hulde voor het werk van elke vrouw en elke man uit de gemeente en zegde ook het secretarie personeel hartelijk dank, voor het werk dat zij met hem hadden verricht. Hij hoopte dat geleerd was dat een ambtenaar rechten, maar vooral ook plichten heeft. Aan de hulp uit de adoptie-gemeenten, aan al de werkers bracht hij zijn dank over. Bimienkort hoopte hij aan de burgemeesters van de adopterende gemeenten het boek „Gebroken Dijken" aan te bieden als erkentelijkheid voor de verleende hulp.

De secretarie van Leiden had op keurige wijze de memorie van toelichting vervaardigd, waarvoor spr. eveneens dank bracht.

Wat de woningbouw betrof had spr. geconstateerd dat de woningen op het Finlandplein thans werden bewoond en zijn hart ging open van vreugde, dat in de lentetijd keurige woningen konden worden aangeboden al waren de huren dan wat hoog. Op het punt van finantien n.1, het tekort op de begroting, wees spreker in hoofdzaak op de z.i. niet juiste fin. verhouding tussen Rijk en Gemeenten. Sinds jaren stond daarom de begroting altijd op het nippertje. De raad heeft ook te kampen met een tijdelijke daling van inwoners door de ramp, wat bij de fin. verhouding ook een cijfer minder bracht. Hiertegen was bezwaar ingediend, wat z.i. zou worden opgelost.

Spr. had de zeer positieve mening, dat het inwonertal spoedig gelijk zou zijn met het aantal van vóór de ramp.

Op verstoppingen in de riolering werd controle uitgeoefend, soms zaten er stoffers en bezems in!

„Ook zakken" interrumpeerde de heer T«l! De riolering zal gespiegeld worden

De riolering zal gespiegeld worden van put tot put zei spr. Wat het badhuis betrof hoopt spr. dat dit op een permanente wijze zou worden gebruikt. Op de exploitatie zou spr. later terug komen. T.a.v. van een nieuwe school kwamen straks nadere voorstellen.

Spreker nam de heer Tijl kwalijk, dat hij de samenvoeging „onzin" noemde, als zijnde onparlementair. Van de Stichting Dorpsgemeenschap was een schrijven gekomen inzake verhoging vermakelijkheidsbelasting.

Aan het slot betoogde spr. dat er voor de raadsleden nog een grootse taak is weggelegd ook t.o.v. de jeugd. Dat de Jeugdvormingsleider met zijn kader thans in de zaal aanwezig was, bewees dat er belangstelling was ontstaan voor de gemeentezaken, wat spr. verheugde. Rapport commissi©. Door de commis

Rapport commissi©. Door de commissie tot nazien van de begroting waren verschillende vragen in een rapport op gesteld, en door B. en W. beantwoord, die nu ter wille van de plaatsruimte niet kunnen opnemen. De heer Tijl bleek er zeer over tevreden.

De begroting werd daarna z.h.s. aangenomen met een nadelig slot op de gewone dienst van ƒ 17517.01 en een batig slot op de kapitaaldienst groot ƒ 262. 151.64. Woningverbetering. Goedgevonden

Woningverbetering. Goedgevonden werd aan J. van Heemst, Zuiddijk 8 een premie toe te staan voor verbetering van zijn woning. De kosten bedragen ƒ 951.- waarvan ƒ 158.50 voor rekening der gemeente komt.

Benoeming hoofd kleuterschool. Op de voordracht stond mej. P. Noteboom te Hulst en mej. G. Woudstra te Veendam.

De heer Kieviet vroeg wanneer mej. Bontje ontslag had gevraagd, waarop de voorz. zei van 1 Mei a.s. Mondeling had ze gezegd per 1 April al weg te willen. De heer Huijssen vond het jammer dat

De heer Huijssen vond het jammer dat mej. Gaanderse geen kans op de voordracht had gekregen.

De voorz. merkte op, dat deze juffrouw gehuwd is en dat dit niet kon. Mej. Noteboom die daarna m.a.s. benoemd werd, zal per 1 Mei a.s. in functie treden.

Een nieuwe openbare school Bij voorkomende zaken bracht de

Bij voorkomende zaken bracht de voorz. een principe-voorstel naar voren, om op advies van de School-inspectie en het Ingenieurbureau in deze gemeente over te gaan tot het bouwen van een nieuwe lagere school. Door het Ir.-bureau was berekend dat voor herstel na de ramp ƒ61000,— zou nodig zijn. De bouwkundig inspecteur begrootte een nieuwe school op 112.000.—. Bovendien kan de oude school worden verkocht. Het verschil tussen herbouw en herstel zou dus niet zo groot en overkomelijk zijn.

De voorz. vroeg hierover het oordeel van de raad, waarop dhr. Tijl zei er voor te zijn, dat er een nieuwe moderne school zou komen.

De heer Bechthiun zeide er niet tegen te zijn dat het Openbaar Onderwijs op een goede leest zou worden geschoeid, maar vond het wel ingrijpend om nu ineens te beslissen. De voorz.: Het loopt alleen over

De voorz.: Het loopt alleen over machtiging om de plannen te ontwikkelen en met voorstellen te komen. M. a. s. werd dit goedgevonden. Na de rondvraag sluiting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 13 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Nieuwe Tonge behandelde de gem.-begroting 1954

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 13 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's