Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ook Stad krijgt een Wijkgebouw Groene Kruis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ook Stad krijgt een Wijkgebouw Groene Kruis

De gemeenteraad voegt er een badhuis bij!

8 minuten leestijd

Woensdagavond vergaderde de gemeenteraad van Stad aan 't Haringvliet. Wegens vertrek van de heer Arensman naar iDirkshorn (N.H.) vond installatie plaats van een nieuw raadslid, t.w. de heer J. Hoedemans, die dus nu zitting jieeft voor de S.G.P. Burgemeester Kruijff presideerde de bijeenkomst, die door alle raadsleden werd bijgewoond. Deze vergadering kenmerkte zich door voorstellen en besluiten, waarmede veel geld gemoeid was. Men krijgt een wijkgebouw Groene Kruis, een badhuis, riolering en 14 nieuwe woningen!

Grote bedragen uitgetrokken voor woningbouw en rioleringen

De heer Hoedemans geïnstalleerd

Opening van de vergadering geschiedde als steeds met gebed. Dan volgde onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Hoedemans door de raadsleden Kreeft, Huizer en Van Biert, die na bestudering der stukken tot toelating adviseerden. De heer Hoedemans werd welkom geheten door de voorzitter en verklaarde zelf de belangen der gemeente zo goed mogelijk te zullen dienen, naar hij hoopte in prettige samenwerking met de andere raadsleden. Het nieuwe raadslid legde de bij de wet vereiste eden af.

De heer van den Boogerd las de notulen, die onveranderd werden vastgesteld.

Bij do ingekomen stukken waren jaarverslagen van diverse instellingen. De gemeentekassen waren bij controle in orde bevonden.

B. en W. stelden voor een geldlening te garanderen van ƒ 6746.—, te verstrekken door N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten aan de bouwspaarder C. Kamerling. Geen der raadsleden had er bezwaar tegen. De bouwkosten zijn geraamd op ƒ 11.643.—.

Dempen en rïoleren

't Volgend voorstel betrof dempen van de waterweg vanaf de Achterdijk tot aan het te bouwen rioolgemaal, in verband met beschikbaar komende grond van de polder Oude Stad. Men kan, zo deelde de voorz. mede, de grond nu goedkoop krijgen nl. voor ƒ 2,25 per mo. Totaul zal het ƒ 4300.— vergen. B. en W. zagen er een gemeentebelang in. Weth, Soldaat deelde mede, dat de kosten voortvloeien uit vervoer en laden. B. en W. vinden het ter plaatse een onhoudbare toestand en men moet nu de kans grijpen. De Heide Mij voert het werk uit en wil de grond reserveren. De heer van Rossum was er voor om de sloot verder te dempen, ook waar het Dijkhof rioleert. Weth. Soldaat deelde mede, dat men

Weth. Soldaat deelde mede, dat men nu tot bij de dokter komt.

De heer Kreeft vond dat men het dempen zoveel mogelijk moest bespoedigen en dat men moet rioleren vanaf de brug bij Arensman,

Waarop de voorz. vroeg of de raad ilan bereid was ƒ 10.000.— te voteren, waarvan B. en W. een spaarzaam gebruik zullen maken. En de raad votcerde dit bedrag direct!

Waarna E. en W. van de raad meer crediet vroegen; de bouw van het grote gemaal is aanbesteed voor ƒ 150.000.— en hiervan komt voor rekening der gemeente ƒ 27.640.—. De rioleringsinstallatie zal op ƒ 2-5000.— komen en de persleiding op •ƒ 6800.—. Ook deze bedragen v/erden zonder discussie van noemens beschikbaar gesteld.

'n Klacht

Een aantal bewoners van de Molendijk had een klacht ingezonden over de slechte lioleringsmogelijkheden ter plaat se. Men meenedd at het nergens op Flakkee zo slecht is en vroeg voorzieningen. De .'oorz. verwees dit naar de nieuwe plannen.

De heer Kreeft merkte op, dat er geen soeptitanks zijn gebouwd en dat nu alles maar in de Kreek stroomt. Er dienen voorzieningen getroffen te worden, event voorlopige. De huiseigenaren dienen te worden aangeschreven.

De voor/,, zegde een onderzoek naar de mogelijkheden toe. Waar komt de speeltuin

Ingekomen was een verfeoek van de pas opgerichte speeltuinvereniging om grond beschikbaar te stellen voor het inrichten van een speeltuin. De voorz. deelde mede, dat een brief

De voorz. deelde mede, dat een brief was ontvangen, ondertekend door de heren Visser, Tammer en Peekstok. Van Maatsch. Werk was ƒ 3000.—' toegezegd. Men kan grond krijgen ter grootte van 15 X 57 meter.

B. en W. willen gaarne medewerken maar men stelt vanwege de Ned. Speeltuin OTganisatie de minimummaat op 1000 m2. Er zou dus wat bij moeten komen. B. en W. willen dat wel op mogelijkheden onderzoeken.

De heer v. d. Boogerd merkte op, dat hot oog gevallen is op grond bij Joost Kamerling. De heer van Kossuni vroeg of het niet

De heer van Kossuni vroeg of het niet wenselij'u: zou zijn, dat de raad in het speeltuinbestuur vertegenwoordigd is. De voorz. achtte dit niet nodig. De heer Kreeft, dat men een speciale

De heer Kreeft, dat men een speciale raadcommissie moet hebben voor sporten culturele aangelegenheden. Spr. vond dat men wel erg snel van stapel gelopen is. Br was niet genoeg belangstellingvoor de oprichtingsvergadering gewekt. De onderwijzers hadden er eei'st wel oens op kunnen attenderen. De heer Kreeft wilde de plaats zoeken bij de nieuwe straat, dat hij op het oog heeft als centrum voor verenigingsgebouw, badhuis enz. Spr. voelde niets voor versnippering. De voorz. wees er op dat de beoogde

De voorz. wees er op dat de beoogde plaats gelegen is bij de Kleuterschool en dus wel goed lijkt. Daar zijn ook Groene Kruisgebouw en badhuis geprojecteerd. „Daar heeft de raad zich niet over uitgesproken!'' vond de heer Kreeft.

De heer Saarloos vree.=de dat er na aftrek van grond voor Groene Kruisgebouw en badhuis niet veel zou overblijven.

De voorz. zag niet veel andere mogelijkheden, dan hetgeen door de Speeltuinvereniging gevraagd wordt. „Te klein is- nooit aan te bevelen!"

„Te klein is- nooit aan te bevelen!" vond de heer Huizox terwijl de heer van Biert iets meende te zien in dempen van een sloot, waardoor het terrein groter zou worden. Besloten werd dat B. en W. naar ver

Besloten werd dat B. en W. naar vergroting zulien streven of een andere plaats zullen zoeken. De heert Kreeft pleitte er voor „om alles onder één hoedje te vangen" en ook hij was voor nader bezien. In ieder geval machtigde de raad B.

In ieder geval machtigde de raad B. en W. tot uitgitte om niet en tot het aanbrengen van afrastering. Wykgebouvv annex badhuis

Wykgebouvv annex badhuis De voorz. deelde dan mede dat het

De voorz. deelde dan mede dat het Groene Kruis ter plaatse ƒ 20.000 krijgt voor een wijkgebouw. Als daar een badhuis bijgebouwd wordt zal men ƒ 30.000 nodig hebben. B. en W. stelden voor die ƒ 10.000.—, die men meer nodig heeft, uit te trekken.

De heer Kreeft was voor de bouw, maar niet- voor de plaats, die B. en W. op het oog hebben (aan het eind van de nieuwbouw.) Dat gebouw behoort in het centrum en spr. deed de suggestie van aankoop van de eigendommen van .Jan HoUeman in de Nieuwstraat.

De voorz. vreesde daar een belangrijke meer uitgaaf van. Spr. meende, dat het er niet zoveel toe doet waar het gebouw staat. De heer Kreeft was voor behoud van

De heer Kreeft was voor behoud van een goede levendige dorpskern. ,,De raad aanvaardde in principe het uitbreidingsplan al en daar stonden deze gebouwen op!" merkte de voorz. op. „Waar je ook woont, je bent er in vijf minuten!" vond weth. Saarloos. Weth. Soldaat en de heer van Kossnm

Weth. Soldaat en de heer van Kossnm gevoelden wel voor het plan Kreeft en ook de heer Hoedemans stemde er mede in. Maar de voorz. wees nogmaals op het aangenomen uitbreidingsplan en op de hoge kosten. „Dat komt toch!" meende de heer Kreeft. De heer van Rossum gaf toe dat het

De heer van Rossum gaf toe dat het meer zal kosten, maar was voor saneren De voorz. vreesde stagnatie in de totstandkoming van het gebouw als men gaat veranderen. ,,Het wordt in het nieu we uitbreidingsplan keurig netjes, in de Nieuwstraat blijft het lapwerk!" aldus spr. die het sterk ontraadde om te veranderen.

De heer Kreeft was er op tegen om het dorpscentrum naar de polder te verleggen. De voorz. vroeg de heren af, wat men eigenlijk wilde.

De heren Hoedemans, van Rossum en Kreeft waren voor de Nieuwstraat de anderen spraken zich uit voor bouw in het gebied van het uitbreidingsplan. Het geld voteerde men er voor.

Woningbouw

Aan een aantal inwoners stelde men grond beschikbaar voor woningbouw, tegen ƒ 4.— per m2.

Voorts stelden B. en W. voor nu over te gaan tot bouw van 10 kleinere en 2 X 2 grotere woningen in het gebied van het uitbreidingsplan, ter plaatse waar nu het Groene Kruisgebouw zal komen. Architect Kloppers maakte een ontwerp voor deze woningen. De vier grotere woningen zijn bestemd voor flinke gezinnen. De heren bespraken een en ander vrij uitvoerig o.a. een pad achter de woningen, grootte en indeling. De raad gmg volledig accoord. De voorz. deelde nog mede, dat men er bouwvolume voor beschikbaar heeft. Waarna de voorzitter een nieuw kapitaal vroeg en wel ƒ 56.000.— voor het bouwrijp maken van de grond van het uitbreidingsplan.

,,We hebben het nodig, anders lopen wc vast, ook met de grond voor de particulieren!" aldus de voorz. Waarna ook dit vooistel werd aangenomen.

Rondvraag

De heer van Rossum zei nog altijd te wachten op bijeenroepen van een verga.dering voor culturele aangelegenheden en op overleg inzake de Boomgaard dreef.

De voorz. zei inzake het laatste gesproken te hebben met de heer Braber. Van die hangt het voornamelijk af.

Inzake het cultureel werk verwees de voorz. naar de enquête van de Stichti.ig Maatschappelijk V/eik. Spr. meende, dat men hiermede ai aan de geuite verlangens tegemoet komt.

De heer van Rossum had er een andere gedachte over. Het gaat over het stimuleren van het verenigingsleven.

De voorz. kwam dan terug op de suggestie van de heer Kreeft; een raadscommissie en hij vroeg de heren Kreeft, Huizer en van Biert zitting te nemen, maar de heren van Biert en Huizer bedankten er voor, evenals de heren Hoedemans, S'aarloos en Soldaat ^waaruit de voorzitter concludeerde dat men nog niet zo'n commissie kon formeren hetgeen de heer Kueeft onderschreef. Waarna do vooiz. zei te zullen overwegen of men de verenigingsbesturen eens zal bijeenroepen.

De heer Kreeft vroeg dan of er geen brief was ingekomen van de Bond van Ouden van Dagen, over het iiieuwe waterleidingtarief.

De voorz. antwoordde bevestigend. Maar dit is in het bestuur van de Stichting Drinkwaterleiding behandeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Ook Stad krijgt een Wijkgebouw Groene Kruis

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's