Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Scherpenisse

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Scherpenisse

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

•^ Vele verzoeken om bijdragen uit de gemeentekas^ Nog geen nieuw Hoofd voor de Openbare Schooi

Openbare vergadering van de raad der gemeente Scherpenisse op Dinsdag 22 Juni 1954 des nam. 3.30 uur ten gemeentehuize.

De voorzitter Burgemeester D. C. Bouwense opende de vergadering op de gebruikelijke wijze en riep de aanwezigen een hartelijk welkom toe. Met kennisgeving was afwezig dhr Kievit. De voorzitter releveerde de prettige wijze waar de brandweer had samengewerkt met andere gemeenten bij de brand die heeft plaats j.1. Zondagnacht.

De notulen werden onveranderd goedgekeurd.

Ingekonaen stukken: Verzoek van dhr A. L. Groenewege om het café te verbouwen en zodoende voor woningsplitsing een bijdrage te verlenen van ƒ 400.— (75% voor het Rijk en 25% voor de gemeente). Het kost de gemeente dus ƒ 100.—.

Weth. V. d. Jagt vroeg naar de wettelijke bepaling, of geldt het alleen voor müavermogénden ? De raad besloot met 5 stemmen voor

De raad besloot met 5 stemmen voor toekenning. Een bleef buiten stemming, nl. de heer Hartog. Herhaald verzoek van de Stichting

Herhaald verzoek van de Stichting voor Beroepskeuze, volgens afwijzing vorige raadsvergadering. De raad bleef bij het besluit tot afwijzing.

Schrijven van Ged. Staten om het wethouderssalaris te verhogen op ƒ 350.—. De voorz. zei als men ziet wat er voor gedaan moet worden, is het billijk.

gedaan moet worden, is het billijk. De heer Bijnagte was er tegen, het moet een herenbaantje zijn! De voorz. gaf het in stemming- 4

De voorz. gaf het in stemming- 4 voor, tegen de heren Hartog en Bijnagte. Verzoek van de heer D. Hage Langeweg 154 om bouwvolume, stelde B. en W. voor aan te houden tot er weer bouwvolume is.

Evenzo het verzoek van dhr Anth. Slager om in de Zoutepolder een woning te bouwen.

Dit werd door de raad goedgevonden.

De voorz. bracht ter sprake benoeming van een nieuw hoofd der O. L», School, daar er weer een oproep was gedaan. Er waren maar 2 sollicitanten. En er is nog geen onderzoek van ingewonnen, waarom B. en W. voorstelden nogmaals een oproep te doen.

Hiermede ging de raad aocoord.

Verzoek van de Chr. Kleuterschool, om de nieuwe school te plaatsen, naast de woning van dhr Deurloo.

Werd door de raad goedgevonden. Verzoek van de Bijz. School, tot meerdere uitbreiding van meubilair, o.m. kasten, tot een bedrag van ƒ 200.—. Werd door de raad goedgevonden, behoudens goedkeuring van de Inspecteur.

Verslag mededeling Ned. Gemeenten, vverd, voor kennisgeving aangenomen. Schrijven van Centraal Woningbureau met mededeling dat er 1/3 van de bouwvolume van de 3-jaar toewijzing per jaar mag gebruikt worden, werd idem voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van dhr M. van Gorsel, om een premie te mogen ontvangen voor opruiming tonnenstelsel, en aanschaffing van een septitank.

De voorz. vroeg of de raad dit B. en W. in handen wilde geven, als er meerdere aanvragen zouden komen. De premie bedraagt ƒ 150.—, 1/3 voor reke-- ning van de gemeente, 2/3 voor het Rijk De heer BQnagte was er tegen, en zei» er kunnen wel 100 aanvragen op een jaar komen!

De voorz. stelde voor dan niet hoger te gaan als 6 per jaar en gaf het daarna in stemming.

Vijf waren voor dit voorstel, tegen dhr Bijnagte .

Verzoek van de Conimissie „Hygiëne" voor onderzoek kinderen, om een bijdrage van 20 cent per kind te mogen ontvangen.

Men stelde dit B. en W. voor aan te houden voor nader onderzoek.

Verzoek Stichting 40-'45 om een bijdrage van gemeente te mogen ontvangen B. en W. stelden voor het op 1 et. per inwoner te stellen.

De heer B\)nagte had er niets op tegen, maar vond dat het Rijk er voor moest zorgen. Als regel gaan ze er maar reizen van doen, zoals de Vrouwenbond op reis ging van het Rampenfonds. Het lijkt nergens op zei spr. De voorz. antwoordde: ,,dat doet deze Stichting niet."

Met 5 voor en tegen de heer de Goffau, werd het goedgevonden.

Vaststelling interiumregeling ziektekosten ambtenaren 1954.

Hiermede ging de raad accoord. Aanvulling rechtspositie regelingen i.v.m. vacantie-uitkering.

Werd goedgevonden. Aanstelling havenmeester en schoon

Aanstelling havenmeester en schoonhoudster gemeentehuis.

De voorz. zei dat deze mensen voor een jaar waren benoemd. B. en W. zou ze nu een vaste aanstelling willen geven.

De heer Bijnagte had bezwaren om de havenmeester vast aan te stellen, daar hier de haven weg zal gaan. En dan zitten wij er aan vast zei spr.

De heer Hartog wilde de haven maar gauw dempen. Het was een moeilijke haven voor de schippers. De heer C. de Graaf werd niettemin tot vaste havenmeester benoemd, met 4 stemmen voor, 1 tegen, 1 blanco.

Mej. Deurloo werd benoemd tot vaste schoonhoudster der scholen op arbeiders contract. *

Aan dit punt werd nog gevoegd de vaste aanstelling van de gemeentebode, die ook een jaar op proef was geweest. Met alle stemmen werd hiertoe besloten, met verhoging van salaris tot ƒ 504.— per jaar of ƒ 42.— per maand.

Bezoldiging schoonhoudster O. L. School en regeling m.b.t. het schoonhouden der bijz. lagere school.

De voorz. wees op het meerdere werk van de schoonhoudster, waarom B. en W. voorstelden de wedde te verhogen van ƒ 41.50 per maand op ƒ 48.— per maand. 2/3 moet de O.L. School betalen en 1/3 de Bijz. School. Hiermee ging de raad accoord.

Hiermee ging de raad accoord.

Beschikbaarstelling gemeentegrond i.v.m. garage bouw etc.

De voorz. deelde mede een verzoek aan dhr D. Quaak te hebben gedaan, voor verbouwing garage op gemeentegrond.

B. en W. stelden voor dit toe te staan tot wederopzegging.

tot wederopzegging. Hiermede ging de raad accoord. Verder deelde de voorz. het verzoek mee van dhr Robbe, die, omdat Hage nu geen garage bouwt het stuk grond in zijn geheel wil kopen, aan de Oliedam.

De voorz. zei, dat dhr Muller de aanvrager, reeds was geweest om het te kopen.

De heer Bijnagte meende dat Muller er uit was gevallen als aanvrager, omdat Hage de garage daar moest plaatsen.

Weth. V. d. Jagt moest Bijnagte gelijk geven, maar hoopte dat van middag de beslissing zou vallen.

De voorz. gaf het verzoek Robbe in stemming.

De uitslag was 3—3, zodat er geen beslissing kon vallen, omdat de stemmen staakten.

Verder vroeg de voorz. of de raad accoord kon gaan, dat de gemeentebode a.s. Vrgdag met de gemeentevlag naar Middelburg gaat, daar B. en W. een vlag hebben gekocht. Dit werd goedgevonden. Rondvraag

Rondvraag

De heer Goffau vroeg hoe het stond met de nieuw te bouwen school? De voorz. zei hierop, dat het architectenbureau nog met klaar is. Maar dat er hard aan gewerkt wordt op het bureau.

De heer IJzerman sprak zijn trots uit over de brandweer, die zo actief was bij de laatste brand. Verder vroeg de heer IJzerman aangaande Zondagswet, of Hemelvaartsdag ook daar onder viel, wat de voorz. bevestigde.

De heer IJzerman wilde dat het dan ook in toepassing werd gebracht en er niet een gehele dag werd gewerkt. De voorz. zegde toe dat de politie er toezicht op zal gaan houden.

De heer Bijnagte zei aangaande het sportterrein, dat vele mensen klagen, omdat dit vlak bij de begraafplaats komt Hij vroeg of het uitbreidingsplan kon gewijzigd worden.

De voorz. antwoordde, dat dit reeds was goedgekeurd maar wilde het onderzoeken.

De heer Bijnagte merkte hier nog bij op, dat alles door gaat met sport, straks Zondags ook, en dan bij de kerk, waar Ds. aan het preken is.

De voorz. antwoorde dat een gedeelte mensen blijde zijn, dat daar de mensen wat van de straat zijn.

Weth. v. d. Jagt bemerkte nog aan het gezegde van dhr IJzerman, betreffende niet werken op Hemelvaartsdag, dat men dan ook niet moet reizen trekken en de ijdelheid volgen. of

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Raad Scherpenisse

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's