Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bespreking over afdamming van de voorhaven te Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bespreking over afdamming van de voorhaven te Goedereede

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op Maandag 21 Juni kwam de gemeenteraad bijeen. Het was een zeer belangrijke vergadering, daar er ingrijpende besluiten moesten worden genomen. Het voornaamste was de afdamming van de haven óf de verhoging van de havendijken. Hierover kon men niet beslissen, omdat de gegevens van het Prov. Bestuur te vaag waren. Algemeen meende men, dat die afdamming toch zou doorgaan. Daarmee in verband kwam de noodzaak van riolering van iiet Noordelijk deel der gemeente naar voren, waartoe met algemene stemmen werd besloten. Ook werd een stuk grond gekocht voor de bouw van een brandweergarage en aanleg speeltuin en een stuk bouwgrond geschonken aan het Groene Kruis voor de bouw van een Wijkgebouw. Dan viel er nog een besluit voor de bouw van vier nieuwe woningen aan het Havenhoofd zodat het al met al een belangrijke vergadering was. Afwezig waren de heren Goekoop en van Gelder.

De voorz. burgemeester van Knobelsdorff opende de vergadering waarna de notulen werden gelezen en vastgesteld.

Ingekomen stukken: Enige goedekeurde raadsbesluiten, o.m. verhuur grond aan Jan Klein, havenhoofd en de geldlening ad ƒ 90.000 voor woningbouw. Mededeling dat de bijdragen voor woningwetwoningen bedraagt ƒ 3028.90 per woning. Controle kas en boeken gemeente-ontvanger en diverse andere kassen was accoord bevonden. Jaarverslag 1952 en 1953 van de Emgo. Jaarverslag van de commissie Voor- en Nazorg voor Zielszieken.

Schrijven van de Prov. Werkcommissie voor het rioleringsplan, waaruit bleek dat het opgeborgen was in de zgn. voorraadskas. ,,We komen hierop terug" zei de voorzitter. De Chr. Vereen, voor Zedenopbouw vroeg een gemeente-bijdrage waarop afwijzend werd beschikt.

Overeenkomstig het verzoek van het Koningin Wilhclminafonds werd de bijdrage hiervoor gesteld op 1 cent per inwoner.

De Oudercommissie vroeg verhoging van subsidie, wijl zij voor een klein tekort zat. Z.h.s. werd dit verhoogd tot ƒ 40.— per jaar.

Van de Vleeskeuringsdienst was de rekening binnengekomen, houdende een klein overschot voor de gemeente Goedereede.

Schrijven van het Prov. Bestuur om de wedde van wethouders te brengen op ƒ 425.—• per jaar. E. en W. namen dit voorstel over. Werd. z.h.s. goedgevonden.

De balans van de Stichtings Verenigingsgebouw Goedereede, werd z.h.s. vastgesteld.

De heer den Eerzamen vroeg wanneer de afscheiding tot stand kwam, wat de voorzitter zou bespoedigen. Dhr den Eerzamen sprak over een goot die verbeterd diende te worden, wat de burgemeester aan de voorz. van de Stichting zou doorgeven.

Van het Prov. Bestuur was een schrijven, inzake verbetering gymnastieklokaal. De voorz. zei dat hieraan niet direct uitvoering kon worden gegeven, waarom B. en W. voorstelde dit besluit voorlopig in te trekken.

De heer den Eerzamen vroeg of het waar was, dat de Openbare School was afgekeurd. .De voorz. antwoordde dat dit niet zo was, hierover zou hij straks mededelingen doen.

De heer den Eerzamen vroeg nog naar een stuk betreffende de afdamming van de haven, wat de voorz. zeide aangehouden te hebben, tot bij het betreffende punt.

Vastgesteld werden de bedragen bedoeld in art. 55 ter eerste lid, der L.O. Wet 1920. over het jaar 1952, alsmede van de bedragen bedoeld in het tweede lid van dat artikel, over de jaren 1948 tot en met 1952.

Vastgesteld werd ook het aantal lesuren voor vakonderwijs op de O.L. School wat gesteld werd op twee. Eveneens het voorschot 1954 bedoeld in art. 190, de lid der L.O. wet 1920, van de vergoedingen 1953 ingevolge art. 101 en 101 bis, alsmede de afrekening der vergoedingen, over de jaren 1948 tot en met 1952.

Terrein voor een speeltuin en garagie Brandweer aangekocht

Enige tijd geleden is reeds tot de bouw van een brandweergarage besloten. Een goede plaats ontbrak. Stad en Land „We zullen ons best doen!" beloofde de voorz.

De heer Keizer vroeg waarom van der Baan nog niet aangesloten werd op de waterleiding. In de buurt is men wel al begonnen.

De voorz. kon dit niet beantwoorden, maar wist wel een uiteenzetting over deze soort aansluitingen in het algemeen te geven.

,,Van der Baan wil het graag hebben!" deelde de heer Keizer mee.

De voorz. beloofde het in de waterl. vergadering te brengen.

De heer Van der Vliet vroeg of de plaatselijke middenstand niet ingeschakeld kan worden bij de aankoop van de vuilnisemmers voor de reinigingsdienst. Eleganter a.u.b.

Eleganter a.u.b. De heer Vogelaar vroeg of Melissant ook gemoeid is in de kosten van herstel enz. van de ambtswoning van de burgemeester te Dirksland.

De voorzitter antwoordde bevestigend, waarop de heer Vogelaar de hoop uitsprak dat deze raad, als het herstel er in besproken zou worden dit „eleganter" zou doen dan in de Dirkslandse gemeenteraad is gebeurd, waar men gebruik maakte van de afwezigheid van de burgemeester. De heer Vogelaar vroeg of de andere heren dit met hem eens waren.

De heer v. di. Spaan zei de krant nog niet gelezen te hebben en dus niet te weten wat er aan de hand was. Maar de andere raadsleden zeiden in te stemmen.

Waarna sluiting van de openbare vergadering, gevolgd door geheime zitting.

De heer den Eerzamen vroeg of het terrein groot genoeg was voor een speeltuin.

De voorz. zei dat het nog vergroot kon worden door de omliggende sloten te dempen, Dan wordt het bijellcaar ongeveer 400 m2.

„Van wie is de weg daar" vroeg de heer den Eerzamen.

De voorz. meende dat die weg niet op het kadaster voorkwam.

„Als er ruimte genoeg is, is het een prachtplaats" merkte de heer den Eerzamen op.

„Wordt het terrein niet te laag" vroeg de heer J. Tanis Sz. door het dempen der sloten?

De voorz.: Het moet voldoende worden opgehoogd.

De heer Tanis Sr.: Vi-oeger boden de boeren zand aan de gemeente uit de duinen gratis aan! Of ze dat nog zullen doen, is een vraag zei spr.

De heer Sandifort: Heeft er nog een ruiling plaats?

De voorz.: De ruiling geschiedt met stukken tuin, die nog liggen achter de Oostenrijkse woningen, die geen enkel doel hebben voor de gemeente. Wordt het geen volledige speeltuin, dan maar gedeeltelijk, vulde de voorzitter aan. Z.h.s. werd het voorstel aanvaai'd.

Bouwgrond aan het Groene Kruis geschonken

Voorstel tot schenking van een perceel bouwterrein aan de Vei'eniging ,,Het Groene Kruis" voor de bouw van een wijkgebouw. B. en W. stelde voor hier een stuk grond aan de Charbónstraat beschikbaar te stellen. Deze schenking werd z.h.s. goedgevonden.

De voorz. drukte de wens uit dat het gebouw er spoedig zou komen.

Goedgevonden werden enige wijzigingen op de begroting 1953, waarvan er één ongeveer een boekdeel behelsde, omdat dit het slotstuk was van de gehele dienst. In de 27ste wijzigingen waren alle ramp-uitgaven vervat. Zonder bezwaar werden ze accoord bevonden.

Dokterswoning

Voorstel voorlopig crediet herstel dokterswoning. De raming was ƒ 500.—, het moest met ƒ 283 worden verhoogd voor verschillende noodzakelijke voorzieningen.

Brandweer

Voorstel om voor de brandweer ƒ 2400 beschikbaar te stellen voor brandweeruitrusting. Overleg is gepleegd met de Inspectie die adviseerde overalls en jekkers aan te schaffen. Tegelijk wilde B. en V/. helmen en laarzen aankopen. In de instructie zal worden vermeld, dat de klederen niet buiten de diensturen gedragen mogen worden.

De heer den Eerzamen vroeg of de brandweer voltallig was, wat de voorz. bevestigend beantwoordde.

Het voorstel werd goedgevonden.

Tweede waterkraan aan de haven

Van de Visserij-Vereniging ,,Ons Belang" was een verzoek om een tweede waterkraan te plaatsen aan de haven. B. en W. stelde voor dit te doen. De plaatsingskosten komen voor rekening van de gemeente ten bedrage van ƒ 571. De kosten van het water worden over de vissers omgeslagen.

De heer J. Tanis Sr. merkte op, dat het ,,Vissersvereniging" was en niet ,,Visserij-Vereniging". Hij wist dit, omdat hij er ere-voorzitter van was.

Voor de O.L. School moesten leermiddelen en enige schoolbanken worden aangeschaft, waartoe de begroting werd gewijzigd.

Vier nieuwe woningen aan het Havenhoofd

Voorstel beschikbaarstelling crediet voor 4 woningen aan het Havenhoofd (herbouwplicht). De gemeente heeft hiervoor grootboekinschrrjvingen; de gemeente bouwt dus en financiert. De gegadigden zijn W. C. Krijger, A. Krijger, W. 't Mannetje en J. Groenendijk.

B. en W. moet eerst met deze mensen accorderen, eer de gemeente tot de bouw overgaat. De aannemingssom is nog niet precies bekend.

De raad besloot tot goedkeuring van deze bouw.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Bespreking over afdamming van de voorhaven te Goedereede

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's