Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zorg Over Dalende Tarwemarkt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zorg Over Dalende Tarwemarkt

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

We leven speciaal wat ons land aan- 'aat in een periode van hoog conjuc- Ituur. Er mag gesproken worden van een Itijd van welvaart. Dat is natuurlijk in L]g-emene zin genomen. Dat sluit niet luit, dat er groepen zijn die met grote I moeilijkheden te kampen hebben. Maar [het algemene beeld op economisch ge- Ibied getuigt van welvaart. Over het al- Igemeen zijn zulke perioden weinig stajbiel en het getuigt van goed economisch I inzicht wanneer door het kweken van (reserves rekening gehouden wordt met (dalende tendenzen op het economisch [terrein. Is dat zo voor ondernemingen, ook in het particuliere leven is het wel [goed, ja noodzakelijk zelfs dat men re- (icemng houdt met minder 'gunstige ecojnomische tijden. Niet zonder zorg dient Imen de toestand op de graanmarkten in Ihet oog te houden. Speciaal in Amerika len Canada zit men met ontzettende gro- Ite overschotten van tarwe en mais. Een (gevolg van rijke oogstjaren en van de (Amerikaanse landbouwpolitiek tegenlover de boeren.

Van jaar tot jaar zijn deze graanover- I schotten groter geworden. Bedroegen ze [per 31 Juli niet minder dan 1080 millioen I bushei, nu voor 31 Juli 1954 worden de I Amerikaanse voorraden geraamd op het [record cijfer 1640 millioen bushel. (Ame- Inkaanse bushei is 35,24 1 of voor tarwe (ongeveer 27 kg. Red.)

iDie ongekende grote voorraden kun- [nen niet blijven voortduren en zeker [maar niet ongelimiteerd toenemen. Voor Jdie voorraden moeten afnemers worden (gevonden. Die graanlanden kunnen niet Ivoortgaan met de voorraden op te sta- Ipelen. Er moet voldoende afzetmogelijk- Iheid gevonden worden. En om die afzet- I mogelijkheden te stimuleren begint men |de prijzen te verlagen. Amerika is be- Igonnen met 0,10 dollar per bushei de [landbouwers te subsidieren. Canada is gevolgd met een prijsverla-

Canada is gevolgd met een prijsverla- Iging van 10% dollarcents. Een voor de (hand hggend gevolg hiervan is dat an- (dere graan exporterende landen zoals (Argentinië, Brazilië en Australië ook de (graanprijzen gaan verlagen.

Dan dreigt het gevaar dat men in een I vicieuze speciaal van dalingen terecht (komt met als gevolg een volkomen ont" (wrichtlng de tarwe en graanmarkten (over de gehele wereld. Ben dreiging voor jalle landen waar de landbouw graan- (producten oplevert. Een onzekere factor [is nog de toestand van de Russische [graanproductie. Indien de Russische [oogst voordelig uitvalt dan verwacht (men grote aanbiedingen van Russische Itarwe waardoor de ontwrichting VEinde Igraanmarkt nog meer bevorderd wordt. •Geen wonder, dat men het verloop van Ide toestand op de graanmarkten met Igrcte belangstelling gadeslaat. We schre- |vea het boven al.

Alle landbouwers hebben groot belang Ibij de ontwikkeling die zich op de graan- J markten voordoet. Immers de landbouw [volgt die ontwikkelingen, op de wet,.ten- [zij de Regering met teeltpremies of an- [dere soortgelijke regelingen de natuur- [lijke ontwikkeling en het gewone ver- [loop doorbreekt. Ingrijpende prijsverlagingen, die voor

Ingrijpende prijsverlagingen, die voor Ide tarwe voor de deur schijnen te staan [biengen voor onze landbouw diep in- [ grijpende gevolgen met zich mee. En [niet alleen voor onze landbouw maar we [kunnen gerust zeggen voor ons gans eco- [nomisch bestel. Dat kan niet uitblijven [daar de landbouw in onze economie een [vooraanstaande plaats inneemt.

Gaat het de boer slecht, dan doet zich Idit m alle geledingen van ons volk be- I merken. Onze landbouw past zich aan Ibij de wereldprijzen en de boeren reagejren snel op wat in het buitenland zich [voor komt te doen. Dat kan ook niet an- [ders. De daling van de gerst- en rogge- [ prijzen, op de wereldmarkt met als gejvolg een daling van de binnenlandse j markt voor die producten heeft tot ge- [volg gehad een mindere uitzaai van HOOOO ha gerst en van 5000 ha rogge. [ Voor wat de gerst aangaat moeten we jJü het bovenstaande een nadere restricjtie toQ passen. Het vorige jaar was het [areaal gerst bijzonder hoog omdat op de [zoute gronden veel gerst werd uitge- [zaaid. Een betere maatstaf voor het [volgen van de markt door de boeren is Idp mindere uitzaai van rogge, daar van- [wege de ,,zoute gronden", niet meerrogjge is uitgezaaid. Daarentegen heeft het f areaal voor tarwe zich dit jaar uitgebreid I van 65000 ha in 1953 tot IIOOOO ha in 1954, Ook van dit gewas moet enige I correctie worden aangebracht in verband met de oversti-oming. Als gevolg van de overstroming was in 1953 minder tarwe uitgezaaid. Een tarwe areaal van 110000 ha is voor ons land uitzonderlijk hoog. Blijkbaar ziet men in de huidige tarweprijzen de mogelijkheid voor een lonende verbouw van deze graansoort. In verband hiermede kan men de zorg van de boeren begrijpen waarmee ze de dalende prijzen gade slaan op de wereldmarkt. Zou de tarweprijs zover dalen dat de

Zou de tarweprijs zover dalen dat de verbouw van dit gewas niet meer lonend genoemd zou kunnen worden dan zou dit voor onze landbouw een funest gevolg kunnen hebben. En niet alleen voor on2ie landbouw maar voor onze gehele samenleving. Allerhande problemen komen hieibij om de hoek kijken waarop we nu niet nader kunnen ingaan.

Dat de verbouw van onze landbouwgewassen zeer nauw samenhangt met de marktprijs daarvan geeft de verbouw van de uien dit jaar een duidelijk bewijs. Als gevolg van de slechte uitkomsten van het vorige jaar daalde de uitzaai van rond 6800 ha in 1953 tot rond 4700 ha in dit jaar.

Hoezeer de boeren de prijzen nazaaien kan ook blijken uit de verbouw van consumptieaardappelen en suikerbieten, waarvan de cijfers voor 1954 een stijging te zien geven van 47000 ha tot öTOOO ha en van 6&000 ha tot 79500 ha in vergelijking met 1953.

Uit een en ander kan genoegzaam blijken dat men in kringen van de landbouw nauwgezet de positie van de tarwemarkt nagaat. Grote belangen staan op spel. Ben niet

Grote belangen staan op spel. Ben niet lonende tarwebouw heeft voor onze boeren ontwrichtende gevolgen voor de gehele verbouw.

Begon de crisis van de dertiger jaren ook in de landbouw, dat feit is nog niet vergeten en dat doet met te meer zorg de gang van zaken op de wereldtarwemarkten volgen.

We mogen hopen, dat ook onze Regering op haar qui- vive zal zijn en dat ze met al de haar ter beschikking staande middelen een inzinking van de lonende verbouw van tarwe zal trachten te voorkomen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Zorg Over Dalende Tarwemarkt

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's