Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Straatbelasting zal worden ingevoerd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Straatbelasting zal worden ingevoerd

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Donderdag 22 Juli werd in Scherpenisse een openbeire raadsvergadering gehouden onder leiding van burgemeester D. C. Bouwense. Raadslid iDe Goffau was afwezig. Na lezing van de notulen door de gemeentesecretaris Van Doorn en vaststelling daarvan werden de ingekomen stukken behandeld.

Er was dan allereerst een schrijven van de Dienst voor Geestelijke Volksgezondheid, dat op tafel kwam, welke Dienst een subsidie vraagt van 3 cent per inwoner. B. en W. menen dat dit toegestaan moet worden, behoudens een gunstig advies van de gemeente-geneesheer, dat nog gevraagd moet worden. Voorlopig dan voor 1 jaar.

De heer Hartog: Het is weer maar en het begint opnieuw met subsidie. ledere vergadering opnieuw hebben we daartoe een of meer, gewoonlijk meer verzoeken. Hij wil niet beweren, dat het allemaal niet nuttig is, maar er moet toch eens een punt achter staan.

De voorz. heeft op bovenstaande nog even nadere toelichting en allen stennmen er tenslotte in toe, mits het advies van de gemeente-geneesheer hieromtrent gunstig zal luiden.

Ook de Commissie voor Hygiëne voor het Kind vraagt 25 cent subsidie per consult. B. en W. zijn van mening dat het er

B. en W. zijn van mening dat het er hierbij van afhangt wat de gemeentegeneesheer krijgt om voorstander te zijn. Waar de gemeente-geneesheer ter plaatse een goed salaris als zodanig ontvangt naar de mening van B. en W. stelt dit college voor op bovenstaand verzoek afwijzend te beschikken.

Hierover wordt gestemd. De heren Bijnagte en Hartog verklaren zich tegen het voorstel van B. en W.

UltbUgven nieuwe school

Ged. Staten hebben goedkeuring verleend tot aankoop van een stuk grond. In het rapport van de Schoolartsendienst wordt voor de zoveelste maal op de slechte schooltoestand gewezen, waarbij het uitblijven van de nieuwe school wordt betreurd. Verder 'staat er in dit rapport dat het schoolbestuur van de Chr. School nog niet besloot met deze dienst mee te gaan. Daarom heeft ook nog geen onderzoek plaats gehad. Mocht men daartoe onverhoopt niet overgaan, aldus in het rapport, dan moet het bestuur hiervan ook de volle verantwoordelijkheid dragen.

Pachtverlenging voor Poot en de Jager zal met 1 Januari 1956 plaats vinden.

Het jaa,rverslag van het Borgstellings fonds wordt voor kennisgeving aangenomen.

Door de Kerkeraad der Geref. Gemeente is een nota ingediend ter vergoeding van gebruik der consistorie als schoollokaal. De voorzitter meent dat in deze eerst het advies van de Inspecteur gevraagd moet worden. Behoudens diens goedkeuring zal het bedrag worden uitbetaald.

Voorts vraagt het bestuur van de Ger. Gemeenteschool een voorschot volgens art. 16 der O.L. wet, nl. op de lopende uitgaven. Er zijn 81 leerlingen, zodat aan de hand van het voor het openbaar onderwijs vastgestelde bedrag ad ƒ 23.83 een dienovereenkomstig voorschot kan worden verleend.

> De OUedam

Opnieuw is er een schrijven te behandelen van dhr Robbe, nl. het verzoek om de oüedam in zijn geheel te kopen, een verzoek dat in vorige vergadering werd aangehouden, toen de stemmen staakten Het voorstel van B. en W. is nog altijd, aldus de voorzitter om de oliedam te delen tussen Robbe en Muller. Laatstgenoemde was de oorspronkeUjke en eerste aanvrager. De heer Kievit acht het wel een bezwaar, dat Muller het niet voor zichzelf neemt.

De heer Bynagte zegt, dat het gaat om de allereerste behandeling. Hoe is het toe gegaan. Daartoe worden de notulen opgediept, waaruit zonneklaar blijkt, dat Muller de eerste aanvrager is, waaruit ook blijkt dat zijn verzoek destijds werd ingewilligd, op voorwaarde dat hij met gegadigden voor zijn bouwerijen op de proppen zou komen.

Daarna kwam er een aanvrage van Hage en Robbe.

De heer B^nagte vindt dit duidelijk genoeg. Hij kan zich nu met het voorstel van B. en W. verenigen.

De heer Kievit hoopt, dat er op de oliedam maar niet alles m.ag worden neergezet (varkenshokken, enz.)

De voorz. antwoordt, dat er wel enige voorwaarden aan verbonden zijn, dus dit komt wel in orde.

Het voorstel van B. en W. om deze oliedam te verdelen onder Muller en Robbe wordt dan in stemming gebracht. Voor zijn Bijnagte, Kievit en Kleppe. Tegen weth. v. d. Jagt, Hartog en IJzerman.

De heer Hartog stelt nu voor om deze oliedam geheel aan Robbe te verkopen.

De heren Bijna^gte en IJzeniaaM willen er een eind aan gemaakt zien. Eerstgenoemde steunt het voorstel van dhr Hartog. Bij stemming zijn alleen de heren Kievit en weth. Kleppe tegen. De heren v. d. Jagt, Hartog, Bijnagte en IJzennan stemmen voor.

De oliedam wordt dus verkocht aan dhr Robbe.

Op de rekening vleeskeuringsdienst 1953 is een tekort van ƒ 269.89. De oorzaak daarvan is de mindere opbrengst uit*Stavenisse als gevolg van de ramp. Scherpenisse zal hierin ƒ 44.82 moeten bijpassen.

En dan de Btraatbelasting

Punt 3 en 6 van de agenda worden gecombineerd. Het eerste behelst een voorstel tot wijziging gemeentebegrotingen 1953 en 1954 en het laatste, wat nauw verband houdt met de laatstgenoemde gemeentebegrotingswijziging is het voor stel tot vaststelling van een verordening op de heffing van een straatbelasting. De voorz. licht een en ander nader toe. Wil men op een extra uitkering uit het gemeentefonds kunnen rekenen, en dit zal in verband met de schoolbouw zeer noodzakelijk zijn, dan moet de gemeente ook alle bronnen hebben aangeboord. Straatbelasting is er dus een voorwaarde van. Alle gemeenten — de noodlijdende — in onze provincie krijgen dezelfde eis te horen. Ons voorstel is dus de gebouwde eigendommen te belasten met 6 en de ongebouwde met 3% straat belasting. De totale opbreengst hiervan wordt op circa ƒ 3200.— geschat.

Wanneer een der leden informeert naar de norm van betaling, ttntwoordt de heer Kievit dat men het beste naar zijn aanslag voor grondbelasting kan kijken, dan weet men het wel. Er wordt even over gediscussieerd,

Er wordt even over gediscussieerd, maar allen erkennen, dat men er niet van tussenuit kan. Ze zullen dus voorstemmen, hoe erg ze het ook vinden. Alzo wordt bij stemming dit voorstel tot invoering van straatbelasting dan ook met algemene stemmen aanvaard. De verordening zal in werking treden met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1953 De rekening van het Burgerlijk Armbestuur 1953 zal worden nagezien door de heren Bijnagte, IJzerman en Hartog. Goedgekeurd wordt de vrijziging kade-, haven- en liggeldverordening.

Rondvraag

ODe heer Hairtog vindt dat men het dijkje vanaf J. de Jonge tpt C. van Ast wel eens mag maaien. Het is er een rommel.

Weth. Kleppe antwoordt, dat dit inmiddels door een andere instantie is opgedragen.

De heer Bijnagrte is het nog niet eens met de plaats van het sportterrein. In een vorige vergadering heeft hij aan de voorzitter gevraagd de mogelijkheid te bezien om hierin verandering te brengen. Is dit al bekeken?

De voorz. zegt er weinig aan te kunnen doen. De gemeente moet zorgen, dat er een omheining van 2 meter hoog komt rond de begraafplaats, maar het sportterrein is daar niet weg te krijgen, aangezien het voorkomt om een goedgekeurd uitbreidingsplan.

Ook weth. V. d. Jagt zegt lang geen voorstander te zijn, dat men op de thans aangewezen plaats gaat sporten. Hij is daarvan trouwens geen voorstander, maar dit brengt de tijd nu eenmaal mee. Dat het echter persé daar moet gebeuren, daar is hij tegen.

De voorz. denkt dat er heel wat kosten gemaakt zullen moeten worden, wil men het daar weg krijgen.

De heer Bijnagte vraagt zich af of men daarover als raad' dan helemaal niets te zeggen heeft.

De voorz.: nee, omdat het in het uitbreidingsplan staat.

Weth. Kleppe vindt het ook jammer, dat hij er met alle anderen destijds — bij de vaststelling van het uitbreidingsplan — geen erg in heeft gehad. Alle leden vinden het jammer, dat het sportterrein nu precies daar is geprojecteerd. Omdat het zeer bezwaarlijk te veranderen is, zal men er zich bij neerleggen.

Weth. V. d. Jagt herinnert vervolgens aan het verzoek van het Chr. schoolbestuur om, waar definitieve bouw lang op zich laat wachten, een noodschooltje te bouwen.

De voorz. zegt, dat dit altijd nog begroot is op ƒ 15.000.^—:

Weth. V. d. Jagt kan niet aannemen, dat dit zo'n bedrag zal vergen. Hij zou hierin wel willen doorwerken.

De vooTZ. zegt dat de Raad er natuurlijk in principe mee accoord kan gaan om hierin een oplossing te vinden, al zal het dan geld kosten.

De heer Bijnagte vraagt of het nog lang duurt eer de nieuwe school er zal staan. De voorz. antwoordt dat een en ander

De voorz. antwoordt dat een en ander nog niet voldoende met het Rijk geregeld is voor zover het de financiële kant betreft. Ged. Staten durft het niet zonder meer aan hier al te beginnen, hoe zeer dit college ook Vinl meewerken.

Weth. v. d. Jagt gelooft dat men met ƒ 5000.—• al een heel eind zou komen. De voorz. belooft het te zullen opnemen met Ged. Staten en de Inspecteur.

De heer Kievit wijst op de chaos op de weg naar Tholen in de buurt van de watertoren.

Weth. Kleppe vindt dat men een goede plaats zou moeten, vinden waar alle rommel gebracht kan worden. Daarmee is de voorz. het roerend eens. Hij zal dhr Blaas vragen eens terdege uit te kijken.

De heer IJzerman heeft bezwaar dat de „juunboeren" van St. Maartensdijk de rommel zo maar in de sloten gooien, dat allemaal naar Scherpenisse toe drijft. Hij vraagt hiertoe meer opzicht.

De voorz. kan zich deze klacht indenken. Het heeft de aandacht. Tenslotte deelt de voorz. nog mede, dat de nieuwe verkeersbepalingen die genomen zijn moeten worden bekrachtigd, waarmee allen zich accoord kunnen verklaren. Daarna sluiting.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 31 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Straatbelasting zal worden ingevoerd

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 31 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's