Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rondon De Landbouwschool

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Rondon De Landbouwschool

Rooien van aardappelen en de controle

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dezer dagen hebben alle aangeslotenen bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst en het Keuringsbeleid Zuid-Holland do volgende circulaiie ontvangen: In verband met de abnormaal sterke bladluizen bezetting op de aardappelen zag het Bestuur van de K.Z H. zich genoodzaakt maatregelen te treffen teneinde teleurstellingen, zoals met de nateelten van de bladluisjaren 1944, 1947 en 1953 werden ondervonden, te voorkomen of althans te trachten deze te beperken.

In de op 22 Juli 1954 gehouden vergadering werd besloten voor de B. en C. klasse voor alle rassen de eis te stellen, dat deze vóór of op 3 Augustus moeten zijn gerooid, loof getrokken of ten genoege van de Keuringsdienst afdoende zijn doodgespoten.

De teler is verplicht minstens 2 x 24 uur voor de aanvraag der hierboven genoemde werkzaamheden de Hoofdcontroleur of de Controleur, welke in zijn district werkzaam is hiermede in kennis te stellen.

Percelen v/elke op de hierboven genoemde datum met zijn gerooid, loof getrokken of afdoende doodgespoten, blijven in de keuring en kunnen, voorzover de aardappelen aan de keuringseisen voldoen, ,,voorwaardelijk" worden goedgekeurd in klasse B of C.

Na het oogsten worden van deze percelen monsters genomen waarop nacontröle wordt toegepast.

De keuring suitslag van het controle monster is beslissend voor de defi.iitieye Massificatie, welke kan bestaan uit handhaving of verlaging der klassen of wel afkeuring.

De monsters worden genomen door de controleurs van de K.Z.H., met dien verstande, dat van elke ha of gedeelte daarvan een monster wordt genomen en onderzocht.

De kosten van nacontróle bedragen ƒ 10 — per monster en zijn voor rekening van de teler, te wiens name het pel ceel werd gekeurd.

Volledigheidshalve wordt hieraan toegevoegd, dat het onderzoek aan groengei'ooide knollen na een week en aan rijp geoogste knollen direct kan worden uitgevoerd.

Dit betekent dus, dat bij tijdige aanvrage voor monstername de nacontróle als regel geen stagnatie m de aflevering zal veroorzaken." Wanneer men goedgekeurd pootgoed

Wanneer men goedgekeurd pootgoed koopt, dan behoort de gezondheidstoestand van de nateelt in overeenstemming te zijn met de gegeven classificatie. Is dit met het geval, dan hebben of de keurmeesters hun werk niet goed gedaan, óf hebben de bladluizen, en dan speciaal de gevleugelde, ruimschoots gelegenheid gehad de virusziekten van de zieke planten over te brengen naar de gezonde Vooral m z.g. bladluisjaren kan dit laatste m zó sterke mate plaatshebben, dat de nateelt aan geen redelijke eisen voldoet.

Tot voor kort bleek dit pas m de nateelt op de z.g. controle velden, waarop dan een inzicht kon worden verkregen, en de resultaten van de m het vorig jaar verrichte keuringen en van de gegeven classificaties en de verschillende keurmgsgebieden. Deze contrólevelden werkten zeker preventief, doch de gemaakte fouten in de classificatie konden met meer worden hersteld en de kopers van het te hoog geclassificeerde pootgoed hadden de strop. Het is daarom te begrijpen, dat men m alle pootgoedtelende landen gezocht heeft naar een middel, om zo spoedig mogelijk na het rooien van het pootgoed de besmetting met virusziekten van dit pootgoed te kunnen vaststellen. Volgens bovengenoemde circulaire is men thans in staat bij rijp geoogste knollen direct en bij groengerooide knollen reeds na een week de nacontróle op virusziekten, en dan speciaal op bladrol uit te voeren.

Een chemisch student in Hamburg (H. Lange) met een biologe (Mej. M. Igel) hebben een nieuwe methode gevonden, waarbij het mogelijk is het bladrolvirus reeds in de spruit van een aardappelknol aan te tonen. Hiervoor hebben ze een speciale kleurstof vervaardigd, waarin gemaakte coupes van de te onderzoeken spruit enige tijd worden gedompeld, v/aarna het verschil tussen ziek en gezond microscopisch waarneembaar is. Het IS juist gezien van de zijde der NAK aan deze nieuwe uitvinding de nodige aandacht te besteden. Het gevolg hiervan is geweest, dat de N.A.K. voor Nederland het gebruiksrecht voor deze methodiek heeft kunnen verwerven na gepleegd overleg met de Directie van de Landbouw. Door het dagelijks bestuur van de N.A.K. is het gebruik van deze methode onder bepaalde voorwaarden beschikbaar gesteld aan de gewestelijke keuringsdiensten, waarbij de N.AK. de distributie van de hiervoor benodigde kleurstof verzorgt.

Een pluim op de hoed van het bestuur der K.Z.H, voor de voortvarendheid waarmee ze van de geboden gelegenheid gebruik heeft gemaakt.

Het doel van deze nacontróle is dus om grotere zekerheid te verkrijgen, dat de gezondheidstoestand van de nateelt m overeenstemming zal zijn met de gegeven classificatie.

In Amerika en ook in Duitsland wordt deze nacontróle toegepast als een aanvulling, ja zelfs als het sluitstuk op de veldkeuring, m.a.w. de laatste geeft een voorlopige classificatie, terwijl de nacontróle beslist over de definitieve classificatie. In de genoemde landen geldt derhalve een verplichte nacontróle.

Zo ver zijn we in ons land nog niet. Heeft de teler op de vastgestelde da-

tum gedaan wat van hem verlangd wordt, dan blijft de uitslag van de veldkeuring onveranderd. Zo niet, dan ka hij met zijn aardappelen in de keuring blijven, en deze kunnen definitief in de klasse blijven, vastgesteld bij de veldkeuring, mdien de nacontróle tot geen hoger ziektepercentage komt, dan bij die bepaalde klasse geoorloofd is. Blijkt dit percentage hoger te zijn, dan heeft dit verlaging der klasse of afkeuring ten gevolge. Zou hij de nacontróle het ziektepercentage lager liggen, dan schijnt verhoging der klasse toch niet mogelijk te zijn.

Voor de handel bestaat in deze nacontróle de mogelijkheid om vóór, tijdens of na de afleveringscampagne te beschikken over gegevens, die een indruk geven van de verwachtingen van de nateelt. De handelaar weet wat hij kan aanbieden aan zijn afnemers en wat hi heeft afgeleverd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 31 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Rondon De Landbouwschool

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 31 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's