Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Stellendam voteerde na de ramp f 1.800.000 voor wederopbouw

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Stellendam voteerde na de ramp f 1.800.000 voor wederopbouw

Een raadszitting in het teken van zeer hoge uitgaven

6 minuten leestijd

De gemeenteraad van Stellendam kwam Maandagavond in openbare zitting bijeen. Het was een hoogst belangrijke vergadering zoals we er zelden een meemaakten, waarin absurd hoge bedragen moesten worden gevoteerd voor herstel en verbetering van verschillende gemeente-objecten, die door de ramp in een zeer desolate toestand zijn geraakt. O.m. viel een besluit tot algehele riolering van de kom der gemeente, waarvoor meer dan 3 ton nodig was. Dan werd aangenomen het raadhuis te verbouwen en te meubileren, wat ƒ 56000.— vroeg. De beplanting en aanleg plantsoenstroken vergde ruim ƒ 12000.—. Ook werd besloten tot ophoging en uitbreiding begraafplaats. Vervolgens werd een credict verleend gToot ƒ 22000.— voor verbouw Openbare Lagere School, met nog tal van kleinere credieten voor andere doeleinden. Met deze besluiten is na de ramp door de raad een bedrag van ƒ 1.800.000.— gevoteerd! En dat voor een gemeente van 1800 zielen! Het hangt er nu maar van af hoe de finantiële bijdrage Rijk en gemeente wordt om al deze zeer noodzakelijke voorzieningen tot uitvoering te kunnen brengen. We geven in dit nummer wegens beperkte ruimte slechts een gedeelte van het verslag;de rest volgt in ons e.k. nummer.

Oud-raadslid Riemens herdacht

De voorz. burgemeester J. baron van' Knobelsdorff opende de vergadering met gebed. Wegens afwezigheid van de gemeente-secretaris werd vooraf de heer Kampers als waarnemend 'beëedigd. Alvorens de agenda af te werken stond

Alvorens de agenda af te werken stond de voorz. stil bg' het overlijden van dhr Pieter Marinus Riemens, die langen tijd gemeenteraadslid is geweest. Wegens achteruitgang van zijn lichamelijke toestand heeft hij als zodanig moeten bedanken. Spreker schetste hem als een minzaam, zeer meelevend mens aan. wie de gehele raad aangename herinneringen zal behouden. Hij wenste de weduwe toe dat God haar sterken mocht in het zware verlies. De raadsleden namen daarna een minuut stilte in acht, om de overledene te herdenken. De notulen werden gelezen en vastge

De notulen werden gelezen en vastgesteld. Onder de ingekomen stukken was o.m. procesverbaal van kasopname van de diverse gemeente-kassen; enige goedgekeurde raadsbesluiten; o.m. de bouw van 32 woningen; bericht dat de jaarwedde van de wethouders is vastgesteld op ƒ 550.— per jaar; bericht van verdaging van een onteigeningsprocedure; begroting Schoolartsendienst voor het jaar 1955; idem van de Vleeskeuringsdienst 1955; schrijven van de Nederl. Amateurs Tooneel-Unie met verzoek om ƒ 25.— subsidie. Hierop werd afwijzend beschikt Idem, aanvrage om subsidie van Ge zondheids-instantie en van de Landb. Winterschool Haarlemmermeer welke eveneens beide werden afgewezen. Schrijven van de Bond van Ouden van

Schrijven van de Bond van Ouden van Dagen om een gemeentelijke bijdi-age, daar deze binnenkort een autotocht zullen maken. B .en W. willen in de kosten (die ƒ 800.— zijn geraamd') een bijdrage verlenen van 10%, n.1. van de werkelijke kosten.

De heer Brinkman infornijeerde of het van een Stichting uitging of van particuliere personen. De voori. las enkele namen voor, o.m. mevr. Knobelsdorff, dhr Visser e.a. „Prominente figuren!" aldus de heer Brinkman. Werd m.a.s. goedgevonden.

Werd m.a.s. goedgevonden. Dan was binnengekomen een nieuwe opgave voor de afrastering plein Openb. School ad ƒ 3862.—. vDe begroting was ƒ 3100.—. B. en W. stelden het voor het onderhands te gunnen. Er zit een verbetering in van het werk. Werd goedgevonden.

Schrflven van de Bond van Ouden van Dagen afd. Goeree-Overflakkee inzake verlaging van het waterleidingtarief. (Reeds m een van onze vorige nummers opgenomen). Tevens was er een schrijven van het Bestuur van de Drinkwaterleiding, waarin de aangevoerde punten werden bestreden. De heer Brinkman nam aan, dat het

De heer Brinkman nam aan, dat het onmogelijk was, hierin tegemoet te komen. Al valt het voor die menaen wel niet mee om dit tarief te betalen, merkte hij nog op.

Do voorz. gaf er een toelichting op. De verplichte afname is voor hen ook een bezwaar.

,,Kan het bestuur die mensen niet vrijstellen van een verplicht aantal kub. meter water" vroeg de heer Brinkmaa. De voorz. meende van niet. Werd voor kennisgeving aan te nemen.

Volgde bespreking verhoging van verhoging i>resentie-gelden voor de leden van de raad. B. en W. stelden voor het presentiegeld vast te stellen op ƒ 7.— per veig:adering. Dit werd z.h.s. goedgevonden. Wijziging verordening rioolbelasting. Dit betrof alleen een redactionele wijziging, die werd goedgevonden. Voorstel wijziging begroting Burgerl. Armbestuur, houdende een verhoging van subsidie ad ruim ƒ 2000.—. Ook dit werd goedgekeurd. Aanvaarding van een strook grond ter

Aanvaarding van een strook grond ter verbreding van de Voorstraat.

De afscheidingen springen naar voren zei de voorz., deze moeten op dezelfde breedte worden gebracht, als het overige deel van de Voorstraat. De erfafscheiding voor de heer Polie wordt dan recht getrokken, ook voor het gemeentehuis. De heer W. van Seters vond, dat deze strook grond, die gratis wordt verstrekt, in dank kan worden aanvaard. Voorstel tot aankoop van een strook

Voorstel tot aankoop van een strook grond van de Ger. Kerk, langs de begraafplaats, totaal 360 ca voor ƒ 0.65 p. ca, zulks voor aansluiting op de nieuwe weg aldaar. „Hoe is men tot deze prijsvaststelling

„Hoe is men tot deze prijsvaststelling gekomen?" vroeg de heer Brinkman. De voorz.: Maximaal is de bouwgrond prijs ƒ 1.—, dit is echter geen bouwgrond. Het ligt dus billijk van weerszijden. De heer Reijzer vroeg of deze weg kon

De heer Reijzer vroeg of deze weg kon worden ingereden met auto's. De voorz. lichtte toe hoe het recht van uitpad was.

De heer Brinkman vroeg of het geen moeilijkheden kon opleveren voor de bewoners onderling. Er was daar ook nog particulier eigendom van de bewoners van de Voorstraat. De voorz.: Er is een overeenkomst dat nu uitpad wordt gegeven bij de ontsluiting Voorstraat-Brandweer garage. Dit punt werd nader besproken waarna men met het voorstel acocord ging.

Betere verlichting van de gemeente

Een begrotingswijziging werd voorgelegd, betreffende verbetering van het electriciteitsnet in de gemeente. Op een tekening werd de raadsleden duidelijk gemaakt hoe de verlichting in de gemeente kwam, ook wat de naehtbranders betrof.

„Het brengt wel een verzwaring van lasten mee" merkte de vooirz. op, „maar de gemeente is altijd erg somber geweest bij avond en bij nacht. Op de haven is reeds natrium-verhchting aangebracht. In de gehele kom komen totaal 114 lantaarns tegen 57 bij de oude verlichting. De afstanden tussen de lantaarns liggen pbn. 40 m uit elkaar, op straathoeken vanzelfsprekend minder. De totale jaarkosten belopen ƒ 5064.—. In dezelfde wijziging komt ook voor een raming van ƒ 1080.— voor onrendabele aansluitingen op het electriciteitsnet (woningen die nog steeds niet zijn aangesloten) Die ƒ 1080.— is een bijdrage van de gemeente, n.I. 1/3 tot een maximum van ƒ 750.—.

De heer van Seters: Hoe zit het met de mensen, die zelf hebben betaald In de aansluiting, als daar aanvragen voor binnen komen?" „Dat is verleden tijd" zei de voorz. Weth. Visser: De Emgo houdt zich zeker niet op met een wet van terugwerkende kracht?

„Dat denk ik ook niet" antwoordde de voorz. Voorts was er ook nog een post voor

Voorts was er ook nog een post voor brandputten waarna deze begrotingswijzigingen alle werden aangenomen. Aankoop nieuwe vuilniswagen

Aankoop nieuwe vuilniswagen

De voorz. deelde verder mede dat deze zitting in het kader stond van hoge uitgaven. Hij bracht het punt naar voren van verhoging van een crediet voor de aankoop van een nieuwe vuilniswagen.

De voorz. lichtte de noodzaak toe. Kunnen we niet een gemeenschappelijke regeling maken met de gemeente Ouddorp" opperde de heer W. v. Seters! „Ja!" riep de heer Brinkman spontaan, wat algemeen hilariteit verwekte. Men dacht bepaald aan een andere gemeenschappelijke regeling met Ouddorp! De voorz. deelde mede dat een crediet

nodig was, groot ƒ 16000.— waarvoor een DAP-wagen zou kunnen worden aangeschaft. „Zouden we niet goedkoper uitvallen

„Zouden we niet goedkoper uitvallen als de riolering klaar is en het emmerstelsel uitvalt, opperde de heer Keizer. Dit is alleen een vuilophaalwagen en tevens een transportwagen voor zand e.d. voor de gemeente, antwoordde de voorz. „Er moet ook stalling voor zijn"

„Er moet ook stalling voor zijn" merkte de heer Keizer op. Dit beaamde de voorz. Daar moest nog iets op gevonden worden. De afmetingen wist spr. niet precies. De heer Brinkman vroeg of men niet

De heer Brinkman vroeg of men niet met een kleiner formaat toe kan, wanneer straks het emmerstelsel wegvalt. De voorz. dacht van niet. „De straten worden nu beter, anders

„De straten worden nu beter, anders moesten we er wel een hebben met vooraandrijving" zei dhr Keijmel laconiek. Zijbesturing zal ook nog een maimetje uitsparen.

Dit voorstel werd z.h.s. goedgevonden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 augustus 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Stellendam voteerde na de ramp f 1.800.000 voor wederopbouw

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 augustus 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's