Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ook daar Marshall - hulp

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ook daar Marshall - hulp

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan het koloniale tijdperk is voor wat het werelddeel Azië aangaat een einde gekomen. Het Westen is uit het Oosten als leiding- gevende macht uitgerangeerd. Engeland heeft op zijn bekende rekkelijke en soepele manier het overgrote deel van zijn koloniaal rijk in Azië in de weg van onderhandeling opgeheven. Het heeft weten te bereiken, dat de erfgenamen van het grote koloniale rijk, dat voordien Brits Indië vormde, India en Pakistan zelfstandige republieken zijn geworden, die evenwel lid zijn gebleven van het grote Britse Empire, van het Britse Gemenebest. Evenwel is die band zeer los en het brengt voor Engeland tal van moeilijkheden met zich mee om die losse Empireband intact te houden. Onder meer treden als gevolg van die moeilijkheden nogal verwijderingen en spanningen op tussen Engeland en Amerika. Engeland moet de gevoeligheden van de Aziatische leden van het Gemenebest, met name India gedurig ontzien v/aardoor het vaak een halfslachtige houding verplicht is aan te nemen tegenover Amerika. Amerika dat in zijn Oosterse politiek veel kapitale fouten heeft gemaakt en dat als het ware door het aanblazen van nationale en anti-koloniale gevoelens de doodgraver is gewerden van de Westerse invloed in het verre Oosten. Amerika, voor wie het woord „koloniahsme" was als de rode lap voor de stier, zonder dat dit land er zich rekenschap van gaf op de volken wel rijp waren voor een zelfstandig en onafhankelijk bestaan.

Niet het minst is Amerika verantwoordelijk voor de abrupte afbraak van de Nederlandse souvereiniteit over Indonesië. Waardoor dit bloeiende eilandenrijk te vroeg op eigen benen moest gaan staan en in zijn staat van onrijpheid voor een goed functionnerend bestuur een zeer onzekere partij vormt in de sl.rijd tegen het communisme. Een staat is daardoor georeerd die onberekenbaar is in de internationale verhoudingen en waar van gevreesd moet worden, dat hel vanwege zijn onruste, niet op de volkswil steunende politiek een geschikte bodem gaat vormen voor het communisme. Vooral de slechte economische toe

Vooral de slechte economische toestanden dreigen het in de armen te voeren van het communisme. Door zijn starre houding en ver doorgedreven afkeer van wat smadelijk als ,,kolonialisme", wordt aangeduid heeft Amerika de baan vrij gemaakt voor het communisme. In zijn jonge wereldpolitiek heeft dit grote wereldrijk zich laten leiden door zijn afkeer voor een woord, zonder dat het zich rekenschap gaf dat het woord de gangbare begrippen van vroeger niet meer dekte. Dat in plaats van koloniale overheersing een streven was gekomen om de achterlijke volken tot ontwikkeling en zelfstandigheid te brengen.

Ook Frankrijks positie in Azië is geschokt, nu het na een achtjarige oorlog een deel van Indo-China prijs heeft moeten geven. Dat is een belangrijk winstpunt voor het communisme. Inzonderheid voor China. Ondertussen zitten de Westelijke mo

Ondertussen zitten de Westelijke mogendheden niet stil. Onder leiding van Amerika tracht men ook te komen tot een pact voor Zuidoost-Azië om een afweerfront te vormen tegen het opdringende communisme. Twee namen komen de laatste tijd in

Twee namen komen de laatste tijd in dit verband geregeld in het wereldnieuws. Formosa en Nieuw-Guinea. Formosa is een steen des aanstoots voor communistisch China en Indonesië houdt niet op zijn aanspraken op Nieuw-Goinea te doen gelden. Beide gebieden maken deel uit van de af weergordel die Amerika zich heeft voorgesteld. Beide maken deel uit van het verdedigingsstelsel tegen het Communisme. De Chinezen eisen Formosa op omdat het vroeger deel uitmaakte van het Chinese Rijk. Amerika heeft een gedeelte van zijn vloot tussen China en Formosa samengetrokken om te beletten dat het eiland door communistisch China wordt veroverd. Ook met Nieuw Guinea heeft Amerika te maken, Wanneer dit gebied onder de macht zou komen van Indonesië dan zou er weer een schakel verloren gaan uit het door Amerika ontworpen verdedigingsfront. Dan zou het Zuid-Oost Azië-pact weer

De economische toestand in vele lan< aan kracht van afweer gaan inboeten. Dit is wel zeker, in Azië hebben de verhoudingen na de Tweede Wereldoorlog zich grondig gewijzigd en dit moet wel geconstateerd worden: het Westen is er van stap tot stap teruggedrongen. De koloniale gebieden van weleer staan min of meer afwijzend tegenover het Westen In de machtsstrijd tussen Oost en West, tussen communisten en de vrije volken nemen ze of een neutrale houding aan zoals India of lonken ze naar het communisme zoals Indonesië dat doet.

De economische toestand in vele lan< den van Azië is ver van rooskleurig Daarom moet de vrees bestaan, dat deze landen een geschikte voedingsbodem vormen voor het communisme. Dit heeft de Engelse minister-president Churchill er toe geleid om samen met Engeland een „Marshall-plan" voor Zuid-Oost-Azië te ontwerpen. Indien dit plan kon uitwerken dat de economische en sociale achterstand in die Aziatische gebieden snel werd verminderd dan zou dit voor het Westen van groot belang kunnen zijn: En als men dan in de vorm van een Zuid-Oost-Azië-pact een militair apparaat kon opbouwen om de verkregen welvaart te verdedigen, dan zou men zeker van een grote winst voor het Westen kunnen spreken. Immers dan zou er grote kans bestaan, dat die volken zich met beslistheid van het communisme zouden afwenden.^ Grote voorzichtigheid en beleid zal van de Westerse mogendheden gevraagd worden om daartoe te komen. Dat er mogelijkheden aanwezig zijn heeft de gang van zaken in Perzië bewezen.

Dat land scheen door zijn achterlijke sociale en economische gesteldheid een rijpe vrucht voor het communisme. Maar door een behoedzaam en tactvol beleid van Engeland en Amerika heeft Perzië zich met beslistheid van het communisme afgekeerd.

Marshallhulp voor de achterlijke landen van Azië zou zeker een middel kunnen zijn om het communisme een verder doordringen te beletten.

En wanneer dan naEir het voorbeeld van Europa een Zuidoost-Azië-pact kan worden opgebouwd is er misschien kans dat ook tn die hoek van de wereld de vrede blijft bewaard.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Ook daar Marshall - hulp

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's