Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeenteraad Oude Tonge

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeenteraad Oude Tonge

-^ Reeks van nieuwe straatnamen -^ Vermakelijkheidsbelasting verlaagd

13 minuten leestijd Arcering uitzetten

l)e Baad van Oude Tonge kwain Maandagavond bijeen. Afwezig was de heer Jochems (R.K.) die wegens drukke we rkzaamdeden als raadslid* liad bedankt. Over het request herziening Waterleiding-tarief dat onde>r de ingekomen stukken was werd niet veel gepraat, al meenden enige leden dat er een onbillykheicS in zat. De agenda bevatte voorts een voorstel tot wijziging van straat namen en het geven van namen aan nieuwe straten, wat werd aangehouden om nader te bestuderen. De vermakelijkheidsbelasting die voor de bioscoop werd verlaagd, vormde ook een punt van bespreking. Overigens waren er niet veel zaken van groot aanbelang, alleen kwam aan het slot weer eens naar voren, dat Oude Tonge «en uitzonderlijke baldadiige jeugd moet hebben!

De Voorz, wnd. burg. Hordijk opende de vergadering met gebed. De notulen van de vergadering van 30 Juli werden vastgesteld. De heer Both informeerde of er betreffende de nieuw te bouwen, woningen enigo overeenkomst was inzake de mogelijkheid van aankoop, waarop de Voorz. antwoordde, dat geen bepalingen dienaangaande bekend waren. Schrijven van de stichting „De Drink

Schrijven van de stichting „De Drinkwaterleiding „Goeree en Overflakkee" d.d. 9 Augustus 1954, inzake het standpunt van voornoemd stichting'sbestuur t.a.v. de herziening van de tarieven voor het watergebruik, zulks naar aanleiding van een schrijven van het Bestuur van de Alg. Bond van Ouden van Dagen, afd. M'harnis-S'dijk.

De Voorz. merkte op, dat het meer tot de competentie van het Waterleiding bestuur behoorde, waarom B. en W. voorstelden dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen.

Motie van het Bestuur van de Algemene Bond van Ouden van Dagen afd. Middelharnis-Sommelsdijk inzake de tarieven van het waterverbruik van de Stichting „De Drinkwaterleiding- Goeree en Overflakkee.

De heer de Vin gaf toe dat tot het bestuur van de waterleiding behoorde, maar er haperde toch iets. Het was z.i. onbillijk, wanneer men maar 2 kub. m verbruikt, dat men het minimum van 9 kub va moet betalen. Dat bevredigt niet. Spr. wilde dienaangaande een schrijven naar het bestuur laten uitgaan. Niet omdat de Bond van Ouden van Dagen dit schrijft, maar in het belang van het Algemeen.

De voorz. wilde zich distancieren van de requesten van de Bond van Ouden van Dagen. Het tarief is onlangs rechtgebreid zei spr. en als men aan deze materie gaat tornen, weet het bestuur van de Waterleiding niet waar het heen gaat. Spr. stelde voor eerst af te wachten wat het Alg. Bestuur inzake deze motie uitspreekt. Hiermee ging de heer de Vin accoord. Alleen vond hij het niet juist als iemand 2 sigaren moest hebben en er 5 moest betalen! Wat de voorzitter op zijn beurt tegensprak. De rekening van de Bescherming Be

De rekening van de Bescherming Bevolking Goeree-Overflakkee over 1953. Werd accoord bevonden.

Werd accoord bevonden. Goedkeuring raadsbesluit tot verkoop

Goedkeuring raadsbesluit tot verkoop van een strookje grond aan de heer L. van Kempen, Nieuwstraat 3, alhier;

Idem, tot aankoop van krotwoningen staande aan de Zuiddijk van de heer M. Osseweijer en aan de Oostdijk vaji Mevr, de Wed. L. Boot-Vijverberg.

Begroting van inkomsten en uitgaven van de schoolartsendienst Kring Middelhamis voor het jaar 1955. Werd voor kennisgeving aangenomen.

Werd voor kennisgeving aangenomen. Van de heer T. M. Jochems was een schrijven met ontslag-aanvrage als raadslid, daar hij veel uitstedig was. Dit werd z.h.s. eervol verleend. De Voo'rz. dankte de heer Jochems voor hetgeen hij als vertegenwoordiger van de R.K.- Partij voor de gemeente gedaan had.

Voorstel van B. en W. tot vaststelling van een wederopbouwplan voor de gemeente, alsmede behandeling van de ingediende bezwaarschriften.

Er v/aren diverse bezwaarschriften, o.m. een van de bewoners van de Bmmastraat, die bezwaar maakten dat in het plan een groenstrook was geprojecteerd, waardoor zij grond kv/ijti's,aliten en hun woningen minder in waarde werden. B. en W. stelden voor het bezwaarschrift voor 3 woningen in Le willigen. Het trottoir krijgt daar dan een inham. Het ligt in de bedoeUng volgens de voorz later in de Emmastraat een nieuw postkantoor te bouwen. In de richting Kerksingel blijft het zoals het is. Hiermee ging de raad accoord. Voorstel tot aankoop van het pand

Voorstel tot aankoop van het pand Nieuwstraat 1, eigendom van de heer Jb. Hartog, alhier.

Betreffende dit punt zei de voorz., dat gebleken was dat het raadslid Groenendijk gelijk had gehad in vorige ïitting en B. en W. boden daar hun excuus voor aan. Intussen was met dhr Hartog overleg gepleegd; B. en VJ. hadden de onteigenings-commissie ingeschakeld die het pand schatte op ƒ 8800 B. en W. stelden voor ƒ 9000. te geven. De heer de Vin was het daarmee niet

De heer de Vin was het daarmee niet eens. Hij schatte het pand op ƒ 3500.—; hij wilde er ƒ 2000.— bijdoen omdat het een bedrijfspand was, zodat hij aan ƒ 5500.— é. f 6000.— kwam. Negen mille was het niet waard.

„Het schadebedrag speelt ook een rol merkte de voorz. op. ,,Dat is vast niet meer dan ƒ 1700.—"

,,Dat is vast niet meer dan ƒ 1700.—" dacht de heer de Vin. Er is een fout gemaakt, heeft dat soms ook geld gekost, vroeg spreker. De mensen willen vanzelf zoveel mogelijk geld maken. Maar de waarde is het niet.

De voorz.: De bedrijfsschade speelt een grote rol. Zouden we in beroep gaan tegen de onteigeningscommissie en het kwam voor de rechtbank, komen we toch aan dat bedrag. Men komt voor het pand aan ƒ 5000.— en het restant is voor bedrijfsschade en goodwill. Het pand staat op een prima stand.

De heer Both merkte op, dat Haarlem lager schatte.

De voorz.: Daarmee ging dhr Hartog niet accoord.

De heer de Vin: Ik zou wel eens willen weten waar het pand voor op de balans stond, al heeft dit met deze beshssing niets te maken.

Weth. V. Vugt: Wat hij méér ontvangt moet hij aan belasting wegbrengen, bedoelt U? „Juist. Ik wil de man tegen zich zelf

„Juist. Ik wil de man tegen zich zelf beschermen" zei dhr de Vin.

De voorz.: Uw schatting is ook i é. f 500O.—. iDat schat de commissie ook. Alleen het bijkomende maakt de ƒ 9000 uit. Daarin ligt het verschil. De heer VerweiJ vond het billijk dat

De heer VerweiJ vond het billijk dat dat man volledig vergoed werd.

De heer de Vin vond het te hoog. Het voorstel werd aangenomen, met zijn stem tegen. Aankoop van een perceel tuingrond

Aankoop van een perceel tuingrond aan de Jozefdreef, kadastraal bekend gemeente lOude-Tonge, Sectie C. No. 725 groot 2430 m2 a ƒ 1.25 per m2, eigendom van de heer A. Verrijp te Middelharnis.

In het vorderingsplan was vergeten dit perceeltje op te nemen. Werd goedgevonden.

Nieuwe straatnamen

B. en W. oordeelden het nodig dat door de vele nieuwbouw en grote veranderingen, bestaande straatnamen werden gewijzigd en andere nieuwe namen werden gegeven. De oude Julianastraat, waar de Zweedse woningen staan en 165 nieuwe worden gebouwd, wil B. en W. ,,De Zweedse straat" noemen. In de volksmond spreekt men al in di» geest zei de voorz.

iDe Willemstraat-Emmastraat-Stationsweg werd voorgesteld Julianastraat te noemen. De Noordkant blijft Stationsweg.

De dwarsstraat Willemstraat zou Bernardstraat worden. De Hilstraat blijft zo.

Een andere straat de Haarlemmerstraat, in verband adoptie Haarlem De Sophia-straat wil B. en W. ,,Doelenstraat" noemen (vroeger was hier de „Doelen" gevestigd) voor twee divanstraatjes: Vogelenzang en Lusthof en bocht Jozefdreef en de kruising nieuw aangelegde straat: wil men het Roode Kruis in herinnering houden en dit Henri Dunantstraat noemen. De heer VerweiJ wilde de Stationsweg

De heer VerweiJ wilde de Stationsweg vermelden als Kolf-weg. Dat staat op oude kaarten aangegeven. Het oude blijft dan leven vond spr. De voorz.: Vlak voor de zitting lag

De voorz.: Vlak voor de zitting lag dit ook in de bedoeling van B. en W. In de Oranjewijk wilde B. en W. echter de naam van de Koningin handhaven. De heer Verwefl: In de bescheiden

De heer Verwefl: In de bescheiden van de Polder komt altijd Kolf weg voor

De heer Both had liever gezien, dat de raadsleden de straatnamen thuis hadden gekregen. Om een en ander te bestuderen. Wat de naam Kolfweg ibetrof, vond hij dat het publiek deze naam weinig zou zeggen.

De heer de Vin vond het voorstel tamelijk summier. ,,Uw voorganger overlaadde ons met papier" zei spr., „nu hebben we te weinig toelichting! Spr. wilde het liever nog eens nader bekijken.

Royaal zei de voorz. het te willen aanhouden en zegde toe de stukken die van overwegend belang waren voortaan bij de agenda te voegen. Momenteel was het secretarie wegens wederopbouw overladen was het excuus. Het punt werd aangehouden.

Voorstel tot intrekking van de bestaande verordening op de tapperijen en vaststelling van een nieuwe verordening.

T.a.v. dit punt was een procedure geweest, over het punt ,,bezoekers" en „personen." Het werd gewijzigd in „bezoekers."

De interim-regeling ziektekosten gemeentepersoneel 1954 werd vastgesteld. De gemeentebegroting 1954 onderging

De gemeentebegroting 1954 onderging enige wijzigingen; het betrof credieten aanleg Jozefdreef en aankoop van een schrijfmachine voor de secretarie.

Wijziging verordening op de heffing en invordering van

vermakeiykheidsbelasting

De voorz. gaf hierop een toelichting Het gehalte van de films te Oude Tonge zal moeten stijgen, wil B. en W. niet ingrijpen. Er schuilen ernstige zedelijke gevaren in. Er zijn tegenwoordig zeer goede culturele, leerzame en instructieve films, die B. en W. pi-opageren. Het bioscooploezoek zal mogelijk achteruitlopen maar de culturele waarde zal stijgen. Voorheen was het belastingpercentage 45%, B. en W. wil het nu op 25% stellen.

De heer de Vin: IJ noeint dat nu cultureel maar het is toch vermaak. Spr. vond dat het t.o. van bals, lunaparken e.d. waarvoor 50% moest betaald, een te groot verschil was en wilde dit meteen op 35% brengen. Verder wees spr. er op, dat er te weinig conti'ole op de toepassing van vermakelijkheidsbelasting was. Er kon de hand mee worden gelicht. Hotel Meijer deed het t.o. van de bioscoop zeer serieus, maar bij anderen was dat z.i. niet zo.

De voorz. zei dit punt ter harte te zullen nemen. Na enige bespreking werd het voorstel de Vin overgenomen en aangenomen met 6—4 stemmen. Tegen waren de heren Groenendijk, Fase, van Loon, Kanters.

Mechanisatie-administratie

Voorstel B. en W. om: a. toe te treden tot de citograaf-organisatie van de N.V. Drukkerij en Uitgeverij Vermande Zonen te IJmuiden;

b. de nodige gelden daarvoor te voteren.

Met het oog op verkiezingen e.d. stelde B. en W. voor hierbij aan te sluiten. Alles komt op ponsplaatjes, kohieren voor belastingen enz., er komt een wagen voor de deur en die levert het zo af. De kosten bedroegen ineens ƒ 1300.

De heer Both vroeg wat de jaarlijkse kosten waren, waarop de voorz. antwoordde van 11 et per inwoner, zulks voor mutaties in adressen enz.

De heer de Vin bewonderde de voortvarendheid van B. en W. hierbij aan te sluiten. De mogelijkheden waren groot. Wel was het zaak de mutaties bij te houden. Hij was er sterk voor.

M.a.s. werd het goedgevonden. Verhuring van de woning Nieuwstraat 110, (voormalige woning van de postkantoorhouder) aan de heer L. van Kempen, Nieuwstraat 3.

De voorz. lichtte toe dat er geen kantoorhouder meer in wil. Het pand zou nodig gerestaureerd moeten worden, maar dit overkost. Daarom acht B. en W. het beter een nieuw kantoor te bouwen, waarmee onderhandelingen met de P.T.T. gaande zijn. Nu zit dhr v. Kempen er in wegens verbouwing. De heer de Vin bewonderde ook hier

De heer de Vin bewonderde ook hier de voortvarendheid van B. en W. Van Kempen zit er al in! Spr. begreep dat er geen raadsvergadering over kon worden belegd, maar wenste dat de raad dan een briefje kreeg. De voorz. zag in die briefjes weinig.

De voorz. zag in die briefjes weinig. Het was hier noodzaak, wat dhr de Vin begreep. Het voorstel werd aangenomen.

Voorstel B. en W. tot het aanvaarden van een schenking van de Luxemburgse gemeente Esch-zur-Alzette.

Dit betrof een bedrag van ƒ 3000.— voor aankoop meubilair voor de O.L. School.

De heer Groenendijk had gehoord van nog een schenking, waarover een brief gekomen was en waarover nooit met een woord gerept was in de raad.

De voorz. wist er niets van. De heer Groenendijk sprak van een schenking die over de familie Nieuwenhuize liep.

Weth. v. Vugt: Dat zijn de Canadese goederen, die over Ds Nieuwenhuize gegaan zijn.

De schenking- werd gaarne aanvaard. Onderwijs. Vastgesteld werd de vergoeding bedoeld in art. 101 L.O. wet 1920 alsmede het bedrag van de volgens het eerste lid van voornoemd artikel voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven, voor de bijzondere scholen.

Herbenoeming Woonruimtecommissie

De voorz. nam aan van dhr Jochems, ex-raadshd, dat deze zou bedanken. De anderen waren herkiesbaar. Inplaats van het raadslid Jochems werd benoemd dhr Mathijs Jochems; voorts de heren W. M. Fase, J. Knöps, J. v. Peperstraten, Mej. E. Bierbooms.

De heer Fase nam zijn herbenoeming aan al was het een moeilijke taak, waar bij veel ondankbaarheid werd geoogst. Hij bracht B. en W. dank dat ze steeds achter de commissie stonden.

Rondvraag

De heer de Vin informeerde naar het bouwvolume te Oude Tonge. Er zouden aan Stad en aan Middelhai'nis 3 volumes zijn weggegeven. Spr. vroeg of het tot de competentie van de Raad behoorde.

,,Dat behoort het niet" zei de voorz. maar hij wilde wel een toelichting geven. Het liep over herbouwplichten, die bij uitzondering naar andere gemeenten gaan. Spr. zei dat het bou-wvolume toch verloren was als de mensen weggingen. De heer de Vin: De bouvsrvolume had

De heer de Vin: De bouvsrvolume had toen over genomen kunnen worden ? Dan was er hier gebouwd! Hij meende dat voor 1955 maar drie bouwvolumes waren toegewezen.

,,Daarin is verandering gekomen" zei de voorz. Ramp-contingent en het gewone contingent moet gescheiden worden.

De heer Both stelde de vraag over de straatmakers, waarvan er een paar vertrokken waren, wat de voorz. in besloten zitting nader zou belichten.

De heer v. Eek sprak over de Zweedse straat die vol putten en poelen zat, en over de slechte verlichting aldaar.

Voorts sprak hij over de toestand van het schoolgebouw, waarvan het dak lekte. Ook de waterleiding was stuk, zodat de closets moeten worden afgestoten, 's Avonds laat men de waterleiding maar doorlopen had hij bemerkt. De voorz. antwoordde dat het Ebof

De voorz. antwoordde dat het Ebof zijn taak goed had vervuld. De jeugd had zes lichtpunten stuk gegooid en her haalde dit telkens. Dit geldt ook voor de school zei spr. De jeugd heeft de waterleiding vernield, deuren kapot getrokken enz. Spr. wierp dit terug op de ouders, die beter toezicht op hun kinderen dienden te houden. De Techn. dienst krijgt herhaaldelijk klachten dat er vernielingen hebben plaats gehad. Binnenkort komen plannen voor de nie-awe school, de Techn. dienst doet alles om de school vóór de -winter goed in orde te hebben. De perikelen zijn ontstaan, omdat men zich toegang verschaft door raampjes enz. Er is opdracht gegeven dat het in orde wordt gemaakt.

De heer v. Eek geloofde niet dat dit alles zo was. Hij was over het antwoord maar matig tevreden.

De heer Kanters wees ook op vernielingen aan de haven. Goede en bruikbare keien werden er in gemikt, waarschuwingen helpen niet meer. Men krijgt als men dat doet alleen grove woorden te horen. Spr. wilde de ouders een schriftelijke waarschuwing sturen.

De voorz.: B. en W. willen dit overwegen. Via de pers verneemt het publiek nu ook wat hier wordt gezegd zei spr.

De heer Kanters zag liever dezelfde maatregelen als -vroeger, toen de pi. politie er met de stok op sloeg! De voorz.: Die tijd is voorbij. Maar de

De voorz.: Die tijd is voorbij. Maar de ouders dienen ook op hun kinderen te letten. De heer Fase informeerde hoe het

De heer Fase informeerde hoe het stond met de ontsluiting van de haven, voor de a.s. bieten campagne.

De voorz.: Dit hangt af wanneer de Dijkring de keersluis open stelt en ook nog van andere factoren. Spr. meende dat het voor de bieten-campagne nog wel kon gereed zijn. De heer v. Eek had van schippers ge

De heer v. Eek had van schippers gehoord dat de geul buiten de haven onbevaarbaar was, zodat de schepen toch niet binnen konden komen.

Dit werd door de voorz. betwist, die toezegde alles in 't werk te stellen de haven zo vlug mogelijk bevaarbaar te maken.

Dan sluiting.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 18 september 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Gemeenteraad Oude Tonge

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 18 september 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's