Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad van St. a.�tHaringvliet schaarde zich achter het rapport

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad van St. a.�tHaringvliet schaarde zich achter het rapport

De P.v.d.A. wilde één gemeente van geheel Flalcicee

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Maandagavond vergaderde de gemeenteraad van Stad aan 't Haringvliet. Burgemeester Van Hofwegen presideerde, de heer Huizer was afwezig. Men had belajigrijke zaken af te doen. In de eerste plaats moest men zich uitspreken over het wetsontwerp inzake de samenvoeging, temeer omdat men in April niet tot een uitspraak kwam, doordat Gedep. Staten ter elfder ure uitstel verleenden. Vervolgens nam men kennis van een uiteenzetting van de dijkgraaf van de Dijkring Flakkee over de plannen tot dijkverzwaring en verhoging nabij haven en Kaai en verder kon men met ernstige gezichten de mededeling aanhoren, dat de gemeenterekening 1953 een tekort heeft van 5000 gld., dit niettegenstaande men al eenzelfde bedrag van de reserve had afgesnoept (zodat het tekort eigenlijk 10.000 gld. is.)

Voor het eerst hadden de raadsleden, de notulen gestencild ter inzage gekregen en dus behoefde de heer van den Boogert ze niet meer voor te lezen.

De Vereniging Streekmuseum verzocht 15 et subsidie per inwoner, maar daar zullen B. en W. met de andere colleges van het eiland wel eens over praten. De heer Kreeft wilde weten waarom, waarop de voorzitter zei dat men de contributie van de vereniging, (f 2.50) te laag vindt, dat er misschien wat te doen is aan de huur van het toekomstige museumgebouw en ook aan de rente van geleend geld.

Vervolgens deed de voorzitter mededeling van bovenvermelde rekening 1953 Het tekort is vooral te verklaren uit mindere Inkomsten van haven- en kadegelden in 1953, De rekening zal nu worden bestudeerd door afgevaardigden uit de raad, van elke fractie één. B, en W. stelden voor om de raadsle

B, en W. stelden voor om de raadsledencommissie, die het wetsontwerp samenvoeging bestudeert, in plaats van 10 et nu 15 et voor het sociologisch onderzoek toe te kennen en dat werd met alg, stemmen aangenomen. Verder trok men 5 et per inwoner uit voor hulp aan door natuurrampen getroffen Oostenrijkse gemeenten, terwijl 2 et per inwoner werd gevoteerd voor de bouw van een rusten vacantie-oord voor de Ned. BUndenbond, die het 60-jarig bestaan herdenkt en die in totaal 3 ton voor dat gebouw nodig heeft.

In de commissie woonruimtewet benoemde men de heer C. L. van Dijk. De heer Arensman had het niet aangenomen en de heer Kreeft attendeerde er op, dat nog geen huurder zitting in de commissie had. De stemming onderging een hapering, doordat een stembriefje van de heer Soldaat — volgens diens beweren '— zoek geraakte. Maar volgens de voor zitter had de wethouder geen briefje ingeleverd. Er volgde een weddenschapen in de volgende vergadering volgt een tractatie i(als de lezer het volgen kan.)

Discussla

De meeste discussie ontstond naar aanleiding van het wetsontwerp samenvoeging. De heer Kreeft was de eerste spreker

De heer Kreeft was de eerste spreker en deze zei, dat zijn fractie niet van standpunt veranderd was met het rapport Groenman, al gaf hij gaarne toe, dat daar veel leerzaams in staat. Maar hij meende, dat de representanten van de bevolking beter tot oordelen in staat zijn over wat wenselijk is dan iemand, die niet van hier is. 'Overigens liet spr. het aan zijn fractiegenoot van Rossum over om het woord te voeren.

De heer van Rossum zei dat hij en de heer Kreeft na rijp beraad tot diverse conclusies zyn gekomen. Hij verklaarde de plannen getoetst te hebben aan de feiten en daarbij besprak hij allereerst de bestuurskracht en hij vond dat men hiermede in Stad wel zeer is tekort geschoten. Stad sloot niet aan bij de rijksregeling werklozenzorg en steimverlening, met armenzorg bleef men eveneens in het duister, vervolgonderwijs en zwemgelegenheid hadden geen instemming, de daadkracht van het gemeentebestuur was miniem. Alhoewel men uit het gemeentefonds gelden er voor had gekregen stemde men bouw van een nieuw gemeentehuis 4 tegen 3 af. Voor de haven durfde men niet eens 14,000 gld. voor damwand te voteren enz. enz. Gedacht werd dat met de komst van een nieuwe burgemeester er een andere koers zou komen. Hem werd op de jeugd zorg gewezen; men kreeg geld voor een verenigingsgebouw, maar dat gebouw bestond uit het gymlokaal van de school, waaraan men alleen een deur veranderde. Op het gebied van de w^oningbouw is geen initiatief ontplooid. Men kocht ook geen grond op het gors voor pakhuisbouw, maar liet die aan de ambachtsheer. Voor een rapport over de toestanden en wenseUjkheden der gemeente had men geen tijd, alhoewel de burgemeester van Den Ham daar m zijn nieuwjaarsrede nog op heeft gewezen, Spr. vergeleek dit met de zaken, die men in groter verband heeft, de nutsbedrijven, de Dijkring enz. Hij verklaarde dat het punt samenvoeging voor de vakbeweging dan ook heeft afgedaan. Men ziet in samenvoeging een goede kans om 7e rangs burgemeesters en 17e rangs raadsleden te ontgaan! Van de Flakk, Gemeenschap verlangde hij dat deze zich al beperken tot propagandacentrum en niet met bestuurlijke verrassingen zal aankomen. Hij pleitte voor krachtige gemeenten en voorspelde, dat de afdamming van het Haringvliet vanzelf zal leiden tot een streekbestuur, waarna hij verder nog aanroerde de mogelijkheden van de juiste havens, binnenvisserij, recreatie enz, alles met betrekking tot de afdamming, „Flakkee behoort één gemeente te worden!" aldus de heer Van Rossum en vertrouwde er op, dat er een tijd zal aanbreken, waarin de tegenstanders van nu niet meer naar het oude zullen terug willen. Het rapport van prof. Groenman raakt volgens spr. de kern niet en in zijn toelichting was de prof. vol tegenstrijdigheden. Spr. zag op politiek terrein en merkte tenslotte op, dat tot heden vele grote belangen zijn opgeofferd aan politieke kwesties.

De -heer Hoedemans verklaarde zich kortweg voor het rapport van prof. Groenman.

Weth. Saarloos verklaarde zich als goed Stadtenaar en Flakkeeënaar geheel met het rapport Groenman eens. Hij besprak het wetsontwerp en de memorie van Ged. St., die zo vriendelijk waren (Vervolg pag. 2 Ie kolom)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Raad van St. a.�tHaringvliet schaarde zich achter het rapport

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's