Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vervolg Raad Ouddorp

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vervolg Raad Ouddorp

Borgstellingen voor huurderving besproken Met Stellendam is het nog niet in het reine

9 minuten leestijd

(Wij geven hier het eerste deel van de raadsvergadering te Ouddorp weer. Zaterdag j.1. plaatsten we dat gedeelte van het verslag wat o.i. het meest belangrijke was, n.1. de aansluiting bij de Waterleiding. Red.)

De voorz. burg, Kleijnenberg opende met gebed. Voor men aan de agenda begon werd dhr T. van Dam Cz. als nieuw raadslid (in de plaats van de heer Nieuwland) beëdigd. De notulen werden daarna vastgesteld.

De ingekomen stukken werden voor het merendeel voor kennisgeving aangenomen.

De kwestie met Stellendam

Schrijven van het college van B. en W. der gemeente Goedereede d.d. 30 Augustus 1954, houdende mededeling, dat de Raad dier gemeente in zijn vergadering van 24 Augustus j.1. heeft besloten geen goedkeuring te hechten aan het raadsbesluit van 8 Augustus 1953 strekkende tot uitbreiding uit de gemeenschappelijke regeling van het bouwen woningtoezicht en de dienst van gemeentewerken in de gemeenten Goedereede, Ouddorp en Stellendam.

De heer Hanieeteman had zich geërgerd aan een lütspraak van dhr v. Gelder in de raad van Goedereede. Na een bespreking met dit raadslid bleek hem, dat hij niet ter zake kundig was. Dhr v. Gelder werd trouwens in de raad niet eau serieux genomen! Het vei-wonderde hem daarom niet, dat er een dergelijk schrijven van Goedoreede gekomen is.

De heer Nederlof onderschreef dit. Wat Stellendam betrof, was het hem opgevallen dat men een uitbreiding van de commissie wilde. Omtrent de betaling stelde hij voor die af te wikkelen. We kimnen niet blijven zitten met een schuld op Stellendam. Overigens was er nog een zaak over het ontvangersschap, dat ook afgewikkeld diende te worden. Stellendam doet het vooi'komen, alsof wij de zaak dwars zitten door niet te betalen!

De voorz. deelde mede dat B. en W. van Ouddorp het voorstel zal doen om de commissie uit te breiden met de B. en W.'s der 3 gemeenten. In onderling overleg zullen de voorstellen dan klaargemaakt worden voor de i'aden. Spr. wilde dus de voorstellen opschorten tot een volgende zitting.

„Die B. en W.'s hebben dan ambtshalve zitting!" zei de heer Hameetemaii Dat leek hem niet juist. Wèl zitting, maar niet ambtshalve.

De heer Nederlof, wilde een evenredigheid van leden m die commissie.

De voorz. had geen bezwaar dat de raad de leden zou benoemen.

Op het adres van de Nederl. Militaire Bond Pro Rege om subsidie n.1. 2 et per inwoner, werd afwijzend beschikt.

Bijdrage Oosteiiryks rampgebiedi

Er was een oproep binnengekomen van de Vereen. Nederl. Gemeenten, om bij de natuurramp in het stroomgebied van de Donau getroffen Oostenrijkse gemeenten, een bijdrage te verlenen van 5 et per inwoner.

De heer Hameeteman vond het wel erg laag, hij had gemeend dat Ouddorp wel ƒ 1000.— kon geven. Daar kon tenminste iets mee worden gedaan. Als we zien hoe er hier gesteund is, is 5 et niet veel.

De heer Koek vond het aan de lage kant, hij wilde het op 10 et per inwoner stellen.

stellen. Weth. Grinwis vond dat er rekening naee moest worden gehouden, dat méér zou moeten worden gesteimd. Als alle gemeenten 5 et geven wordt het toch een groot bedrag.

„Vijfhonderd duizend gulden" zei de heer Nederlof.

Het bedrag als voorgesteld door B. en W. weid aangenomen.

Streekmuseum

Schrijven van het bestuur der Vereniging Streekmuseum Goeree en Overflakkee, gevestigd te Sommelsdijis d.d. 9 September 1954 houdende verzoek om het streekmuseum te steunen met een jaarlijkse subsidie van ƒ 0.10 per inwoner.

De heer ï. Koek vond dat iedere gemeente zijn oudheden maar moest bewaren.

De heer Nederlof: Het is een Streekmuseum! Er zit grote culturele waarde in. Te Sommelsdijk is echter dit museum gevestigd, die heeft er de revenuen van, laat die ook maar in de zak tasten! De heer Hameeteman was het hiermee niet eens. Het museum was een Plakkees' belang, de gehele streek had er wat aan. Voor vreemdelingen, die te Ouddorp komen, is het mooi, dat zoiets op het eiland kan worden aangeboden.

Weth. Grinwis vond dat het moest gevonden worden in de entree-gelden. De voorz.: B en W. stelt voor het af

De voorz.: B en W. stelt voor het af te wijzen, hoewel hij er persoonlijk sympathiek tegenover stond. Wel wist hij, dat de B. en W.'s op het eiland de zaak niet zo helder vonden en eerst een exploitatie-rekening wensten. Het verzoek werd afgewezen.

Subsidie voor de blinden

Voorgesteld werd om. op het verzoek van de Nederlandse Blmdenbond te Den Haag ƒ 50.— subsidie te verlenen.

De heer T. lioek wilde f 100.— geven.

De heer Hameeteman: En ik ƒ 250.—! Weth. Grinwis maande voorzichtig te

Weth. Grinwis maande voorzichtig te zijn. Br zijn telkens verzoeken om subsidies.

,,Je moet wat voor je medemens over hebben" opperde de heer Hameeteman. Diens voorstel — als het verst strekkend — kwanr het eerst in stemming. Voor dhr Hameeteman, Nederlof, T. v. Dam. G. Tanis, rest tegen. Verworpen met 7—4 stemmen. Het voorstel om ƒ 100.— te geven werd z.h.s. aangenomen,

Borgstelling voor huurderving

Brief van het hoofd sectie huisvesting bij hot Ministerie van Marine, waarin wordt verzocht:

Ie de woning Oosterweg no. 105 i.p.v het pand Oosterweg no. 97 te verhuren aan de Adjudant-Telegi'afist H. Verhage;

2e de eis van mede-ondertekening van de te sluiten huurovereenkomsten door 2 solide borgen ten aanzien van de aan marme-personeel verhuurde woningen te laten vallen.

B. en W. stelde voor punt 1 voor kennisgeving aan te nemen en het 2e in te willigen. Borgen zijn bij de marine niet nodig, omdat bij e.ov. betaling van huur door een militair, de Marine er voor in staat. Het was mondeling toegezegd.

De heren Hameeteman en Koek wilden wel, dat het schriftelijk werd vastgelegd.

De heer Nederlof vond die borgstelling een onding, zowel voor de burgerij als de marine Nu wordt er onderscheid gemaakt. Borg zijn geeft —• vooral t.o. ambtenaren — zekere verplichting. Spr. wilde liever een boi'gsom van ƒ 25.— of ƒ 50.— v.an iedere bewoner. Die borgsom zou bij de huur kunnen worden gespaard. Voor de marine kan dat z.i. ook. Verder vroeg spr. of iedere nieuwe huurder twee borgen had?

De voorz. antwoordde bevestigend. „Contant betalen" — opperde de heer Job Padmos, „dan heb je geen moeilijkheden!"

De heer Hameeteman voelde de bezwaren. Wat de ambtenaren betrof, zou dit alleen voor dhr Nederlof gelden. De heer Nederlof deelde mede, dat

De heer Nederlof deelde mede, dat men in Goedereede ook een garantie van een bepaald bedrag stelde, waarover de mensen nog rente krijgen bij afbetaling! Hij zei dat dhr Klepper een woning was geweigerd omdat hij geen borgen had! De heer Hameeteman: Als iemand vier

De heer Hameeteman: Als iemand vier of vijf weken niet betaald, kan U hem niet de weg op zetten. Houdt daar rekening mee. Vijftig gulden zijn zo op!

Weth. Grinwis zag in dat door de borgstellingen de spaarzaamheid zou worden betracht. Het was nodig dit aan te wakkeren.

iDe heer Koek was er ook voor het zo te laten. Hij vond een borgstelhng nodig, vooral met hot uitzicht op e.k. nog hogere huren.

Het voorstel van dhr Nederlof werd niet gesteund en dat van B. en W. gehandhaafd.

Voorstel tot verbouw van het gemeentehuis

De heer Hameeteman was van me­ning dat de gemeente wel zelfstandig zou blijven. De voorgestelde verbouwing vond hij te klein, hij wilde het nu ineens maar grondig doen, waarmee er voldoende ruimte kwam, ook voor de polders. Spr. wilde bestek en tekening laten maken van een verbouwing, die afdoende was. De heer Nederlof stemde daar mee in.

De heer Nederlof stemde daar mee in. Door uitbreiding naar achter — wanneer de Kerkvoogdij de grond afstaat — kon er een flinke uitbreiding komen voor diverse werkkamers. Het front kan zo blijven. Hij wilde het dan van achter geheel optrekken.

Do heer Koek vioeg of met deze verbouwing voldoende ruimte kwam.

„Een voorlopige oplossing is het wel", zei de voorzitter. Prof. Groenman heeft duidelijk laten uitkomen hoe de situatie te Ouddorp is, óf dit de doorslag zal geven bij de Oveiheid dat er geen samenvoeging komt, kon hij niet zeggen. Eerst wilde B. en W. wel definitief weten hoe het met Ouddorp gaan zou, zodat hij een grotere verbouwing niet durfde voorstellen.

De hoer Koek wilde dit ook eerst afwachten.

De voorz. achtte in het kader van een e v. grote verbouwing deze kleine verbetering verantwoord.

,.Laten we met alles een half jaar wachten", stelde de heer Hameeteman voor, maar de voorz. drong aan het voorstel aan te nemen. Spr. zette er 2 jaar voor eer de samenvoegingskwestie uit de voeten was.

De heer Nederlof stelde een grotere verbouwing voor op, wilde de raad dit niet, dan moest toch dit doorgaan omdat het noodzakelijk was. Wel achtte hij het nodig dat B. en W. alvast stappen deed om de grond van de kerkvoogdij te pakken te krijgen.

Het voorstel van B. en W. werd aangenomen. De heer Hameeteman stemde tegen. Krotopraimiiiig

Krotopraimiiiig

Voorstel tot krotopruinmstoeslag aan E. Breen Izn. J. C. Nuy Pzn. en C. Moerkerke Azn. Werd goedgevonden.

Benoeming leden advies commissie Woonruimtewet 1947. Benoemd werden de heren C. v. d. Bok J.C.z., D. de Koning, T. van Dam Johsz., C. Tams Dzn, Joh. Koek Wz.

Vaststelling geschiedde van de gemeenterekening 1953. De rekening geeft aan inkomst ƒ 444.532.15 uitgaaf ƒ 415.237.17

uitgaaf ƒ 415.237.17

Batig saldo ƒ 29.294.98

De rapporteur dhr Hameeteman wees er op dat Stellendam ƒ 1806.62 schuldig bleek te zijn, wegens verleende hulp van gem. ontvanger enz. Dit frappeerde de commissie te meer, daar er voor het volgende dienstjT,ar ook een bedrag bijkomt, samen ƒ 2900.—. Is dat soms adoptiekolder van Stellendam vroeg spreker? Hoe denkt B. en W. dit geld binnen te krijgen?

De voorz. zeide dit ter sprake te zullen brengen, om hierover een oplossing te komen.

De rekening werd goedgekeurd.

De rekening werd goedgekeurd. De voorz. uitte zijn dank aan het corps van ambtenaren, voor de wijze waarop de administratie was gevoerd.

Gemeenschappelijke regeling Ziektenkostenvoorziening ten behoeve van ambtenaren in dienst der gemeenten Zuid- Holland.

De heer Hameeteman sprak van bezwaren bij de ambtenaren die hij toelichtte. Spreker wilde hieraan zijn stem niet geven.

De heer Nederlof gaf er ook een beschouwing over. Hij wees op het verschil tussen hogere en lagere ambtenaren. Hij prefereerde vrijwillige verzekering en vond geen vrijheid met het voorstel mee te gaan omdat het voor de lagere ambtenaren niet voordelig was.

De heer Koek vroeg, als deze regeling werd aangevoerd, of de ambtenaren die tr tegen waren verplicht waren aan te sluiten, wat de voorz. bevestigde.

Zijn er nog voorstemmers vroeg de voorz.? Geen antwoord. Aldus verworpen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Vervolg Raad Ouddorp

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's