Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ingezonden Stukken

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mijnheer de Redacteur, Gaarne had ik enige plaatsiuimte in

Gaarne had ik enige plaatsiuimte in uw veelgelezen blad.

In het Eilanden-nleuws van Woensdag 29 Sept. j.1. las ik van de opening van het Wijkgebouw Groene Kruis afd. Oude Tonge. Dat het een soiled gebouw, naar de eisen des tijds is ingericht weet ik, daar ik er wel eens ben in geweest Maar één zin viel mij wel wat op, n.1, dat er een kraamzaaltje is, waar in bijzondere gevallen b.v. bevallingen van schippersvrouwen enz. die daar dan kunnen worden ondergebracht. Nu zijn mij dit jaar twee gevallen bekend van vrouwen die in verwachting waren, waar onder ook een schippersvrouw die graag in dat wijkgebouw hadden willen komen omdat er thuis geen plaats was de blijde gebeurtenis af te wachten. Ze hebben dit dan ook aangevraagd, maar kregen te horen dat daar zoveel bezwaren aan waren verbonden dat er niets van kon komen. Ze moesten dus noodgedwongen naar het Dirkslands' ziekenhuis toen de tijd eenmaal daai was. En zoiets vind ik niet in de haak. Want die kamer zal er toch niet zijn voor pronk en het ging met om financieel voordeel, want wat het in Dirksland kost en dat is niet zo weinig, zouden ze in Oude Tonge ook gaarne betaald hebben.

ben. U mijnheer de redacteur beleefd dankend voor de verleende plaatsruimte.

Hoogachtend, Een abonné.

Een abonné.

Naschrift van de redactie. Waarom toen opname geweigerd is, daarover kunnen wij niet oordelen. Het gebouw is nu pas geheel gereed gekomen en wij vermoeden, dat dit bij de aanvrage nog niet het geval was. Aan de welwillendheid van het Groene Kruis-bestuur te Oude Tonge, twijfelen we overigens niet. man de toekomstige ontwikkeling van beide gemeenten onjuist gezien." B. en W. verklaarden in het prae-ad

B. en W. verklaarden in het prae-advies, dat ZIJ nadere deskundige voorichting omtrent de mogelijkheden der ontwikkeling noodzakelijk achtten en... dat niet alleen in verband met de samenvoeging! Het is nodig dat men zich ernstig beraadt op die toekomstige ontwikkeling van de gemeente in verband met de grote werken, welke binnenkort hier in het kader van het deltaplan zulen worden uitgevoerd, teneinde alle mogelijkheden, welke daaiT-üt voor de gemeente zullen ontstaan, te kunnen benutten en alle daaruit voortvloeiende problemen tijdig te kennen en plannen ot oplossing te kunnen ontwerpen. B. en W. stelden de raad derhalve voor om het landbouw-economisch instituut opdracht te verstrekken voor een studie omtrent de gevolgen van afdamming voor de visserij, de landbouw en het economisch leven van Stellendam en Goedereede. Tenslotte stelden B. en W. de raad

Tenslotte stelden B. en W. de raad nogmaals voor om te besluiten tot afwijzing- van de samenvoeging van Goedereede, Ouddorp en Stellendam. Burgemeester van Knobelsdorff kon na de opening en na lezing van de — uitvoerige en lange —• notulen aantonds het vorenvermelde terzake de samenvoeging in discussie brengen. Hij gaf hierop nog enige nadere toelichting. n de mogelijkheid dat de haven verloen zal gaan zag de voorzitter geen motief tot samenvoeging. Melissant bv. heeft nimmer een haven gehad. De diecteur van de visserij heeft er niet het minste bezwaar tegen als de raad zich met het Landb. econ. instituut in vei'- bindmg zal stellen voor nadere prognose omtrent de ontwikkeling van Stellendam. De heer Keizer memoreerde de eer

De heer Keizer memoreerde de eerte, informatieve, vergadering met prof. Groenman en betoogde voorts, dat de haven van Goedereede ook zal verzanden als er afdamming plaats heeft. Dan s er geen sprake van dat men daar een goede haven houdt. Voorts merkte spr. op, dat beide gemeenten noodlijdend zijn, dus dat men het niet in een verschil ten deze behoeft te zoeken. En als er vissers verhuizen naar Goedereede of Ouddorp dan kon spr. daarin evenmin eden tot samenvoeging zijn. We mogen toch wel verhuizen? stelde hij een aconieke vraag. Juist omdat beide havens teloor zullen gaan zag de heer Keijer geen reden tot samenvoeging. De heer Brinltman zei zijn standpunt eeds eerder kenbaar te hebben gemaakt. Het rapport Groenman is een eleurstelling voor hem en ook deze spr. vond het zeer te bezien of de haven van Goedereede wel blijft bestaan. Voor beide gemeenten kan er een noodtoestand ontstaan, maar die kunnen zij ook ieder part ontvangen. Er zullen vissers zijn, die hun bedrijf en werk er aan geven, maar als zich industrie vestigt kan men overschakelen. Stellendam heeft in ieder geval meer inwoners dan Herkingen, Stad of Goedereede en al vertrekken er nwoners dan blijven er nog genoeg over voor een flinke gemeente. Prof. Groenman is door verschillende raden afgevaardigd om zijn rapport eventueel te verdedigen, maar de heer Brinkman vond dat deze raad dat maar niet moest doen.

De heer W. van Seters wees op het grote verschil in mentaliteit tussen de bevolkingen van Stellendam en Goedeeede. Stellendam Is nog jong, Goedeeede heel oud en spr. vond dat zo'n oude vrouw niet met zo'n jonge man moet trouwen, temeer omdat er g-een iefde aanwezig is! De heer van Seters voorspelde dat men niet naar Goedereede zal gaan, maar veelmeer zal overchakelen op wat anders. Spr. had geen bezwaar om prof. Groenman zijn rapport e laten verdedigen, maar wel waar dit zou betreffen zijn suggesties omtrent deze samenvoeging. Weth. Visser stemde In met prof.

Groenman waar deze een lans breekt voor het behoud van alle kleine gemeenen. Als de haven verdwijnt zal men daar wel vergoeding voor krijgen. Van Katwijk ging ook de haven verloren, maar het is geen stuk van Scheveningen geworden! Men behoeft geen haven e hebben om een gemeente te kunnen ijn; Nieuwe Tonge en Melissant beziten er geen, maar staan toch op hoog peil. De heer Visser wees verder op het vele dat thans door de gemeente ondernomen wordt nu men de mogelijkheden r voor gekregen heeft, woningbouw, riolering met name. Verschillende andere aken liggen op snelle uitvoering te wachten. Spr. wilde blijven vechten voor de zelfstandigheid en hoopte dat Stelendam die ook zal mogen behouden.

De voorz. stelde dan het voorstel aan de orde tot verhoging van het bedrag voor de raadsledencommissie ter betrijding kosten soc. onderzoek.

„Voor het touwtje waaraan we moeen hangen!" becritiseerde weth. Visser. Waarna men het bedrag toch voteerde. „Het is best dat Stellendam een eigen

fgevaardigde zendt naar de vergadeing met Gedep. Staten", opperde de voorz. en hij deed de suggestie van „weer de heer Keizer."

,,Mag een gemeente meer dan één afgevaardigde sturen?" vroeg de heer Brinkman. „'t Zou wel goed zijn als er een was

„'t Zou wel goed zijn als er een was voor de landbouw en een ander voor de visserij!" vond de heer Ke\jm«l. „Als er een is, die beter ter tale Is...

„Als er een is, die beter ter tale Is... en we kunnen samen een stukje klaar maken" was de heer Keijzer inschikkelijk.

„Een kort en krachtig verweer!" wenste de voorz.

De heer Brinkman stelde voor om weth. Visser te benoemen, maar de raad koos de heer Brinkman zelf. Men behaalde dan nog een geval van grondonteigening en een kasgeldlening van 22.000 gld. De voorz. deelde het een en ander mede omtrent een onteigenings procedure met de heer J. v. d. Broek, B. en W. hebben geprobeerd de eigenaar tot overeenstemming- te bewegen, maar het moet maar naar de rechtbank.

De raad voteerde 5 et per Inwoner voor het Oostenrijkse rampgebied.

De leden van de woonruimtecommissie werden herkozen (leder jaar moet opnieuw benoemd worden) t.w. de heren Brinkman, St. Keijzer, Keijmel, A. Klink en M. Noordhoek. Aan het eind der vergadering vroeg

Aan het eind der vergadering vroeg de heer Keijmel of er nog ooit een eind zal komen aan het bouwen aan de nieuwe woningen. De voorz. kon dat eind niet met ze

De voorz. kon dat eind niet met zekerheid voorspellen. Misschien over een maand. „Ik zal met U blij zijn als het eind er is!" verzekerde hij. „De mensen willen er graag in" drong weth. Visser, waarna de voorzitter verklaarde dat er telkens moeilijkheden zijn; met woningwetwoningen schiet het op het ogenblik overal slecht op. Maar B. en W. dringen voortdurend aan op opschieten.

,,Als ze aan de 32 beginnen duurt dat wel tot 1960!" was de heer Keijmel zwartgallig en deze vroeg verder of het slop bij Van Seters niet eens in orde gemaakt kan worden.

„Ja, we gaan de donkere periode in" onderstreepte de heer Brinkman, „al is het maar met een paar tegels aan de kanten!"

De voorz. weet de situatie in dat slop aan rioleringswerken, maar beloofde spoedig verbetering.

Waarna sluiting van de openbare vergadering.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Ingezonden Stukken

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 oktober 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's