Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Opening nieuw kerkgebouw Geref. Gem. in Nederland te Melissant

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Opening nieuw kerkgebouw Geref. Gem. in Nederland te Melissant

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zaterdagavond heeft de groep, die zich onlangs van de Geref. Gemeente te Melissant heeft afgescheiden en zich in het verband der Ger. Gem. in Nederland (Dr. Steenblok c.s.) heeft laten opnemen, een nieu^^e kerkje in gebruik genomen. Het is geplaatst aan de Binnenweg naast de begraafplaats en maakt een prettige indruk. Vooral van binnen; het heeft een keurig interieur met phn. 140 zitplaatsen. Het was nog niet geheel kant en klaar, op het dak is men nog bezig met iets dat op een torentje Ujkt en wat het interieur betreft zagen we dat er ook nog een en ander moest gebeuren. Bij het binnentreden komt men eerst in een portaal; tussen de gemaklcelijke zitbanken loopt in het midden een breed gangpad naar voren, recht op de preekstoel aan. Boven de kerkeraadskamer is oen grote zolderruimte waar gemakkelijk een pijporgel zou kunnen staan. Men heeft er nu een huisorgel geplaatst, dat in een open ruimte boven de preekstoel zichtbaar is. Er is veel licht door vierkante, in lood gezette ramen; werd het in de gemeenteraad bij de aanvrage als ,,noodkerk" aangeduid, het komt ons voor al is het geheel van hout, dat er vele jaren gebruik van zal kunnen wordten gemaakt, dat het dus eigenlijk als een permanent kerkgebouw kan worden beschouwd.

Voor deze eerste dienst die er in gehouden werd was veel belangstelling; alle plaatsen waren bezet, met nog twee rijen stoelen in het gangpad. De ingebruikname werd geleid door Ds. Fr. Mallan van Bruinisse die tevens voorbereiding hield voor het op Zondagmorgen te houden H. Avondmaal.

De voorganger ouderling E. 'Struik las, nadat gezongen was uit Ps. 78, Jesaja 14, waarna Ds Mallan het votum en de zegen uitsprak en voorging in gebed.

Zijn voorafspraak nam spr. uit Ps. 78, waarin de dichter de daden des Heeren bezingt, eertijds aan Israël gedaan, maar ook de zonden voor ogen stelt, zo vaak door hen bedreven. Daarom nam de Heere de ark weg (vers 60) en Hij verUet de tabernakel te Silo, de tent, die Hij tot een woning gesteld had onder de mensen. In dit verband schetste spr. de geschiedenis uit 1 Sam. 4, hoe Israels volk Hem tot toom had verwekt, dat de Filistijnen de overhand kregen. Ze trokken op, eerst zonder de ark, waarbij 3000 man werd verslagen, daarna met de ark, waarbij 30.000 Israëlieten sneuvelden. Vier duizend man viel zonder godsdienst en 30.000 man mèt godsdienst! riep spr. uit De ark kwam wel terug, maar nooit meer te Silo. Ikabod — de ere was weggevoerd. De Heere verwierp de tent Jozefs, en de stam van Efraim verkoos Hij niet, maar Juda, de berg Sion, die Hij lief had. Spr. gevoelde geen behoefte te memo

Spr. gevoelde geen behoefte te memoreren wat er gebeurd was en wat de reden was dat dit kerkgebouw in gebruik moest genomen, het was droevig genoeg. Het is een bewijs zei spr. dat God met Zijn oordelen op aarde is en dat dit oordeel begint van het huis Gods God verplaatste onder Israël de ark des Verbonds en verkoos de berg Sion. Daarin hgt de troost voor Gods volk. Voor deze gelegenheid wilde hij zfln gehoor daarbij bepalen en wel bij de woorden uit Jes. 14 : 32: „Wat zal men dan antwoorden de boden des volks? Dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden."

Het thema van de predikatie was: „Slons grondslag." Achtereenvolgens stond hij stil bij: ten Ie dat ze door die grondslag van de vijanden worden verlost; ten 2e: dat die te vinden is in het werk Gods en ten 3 e dat deze een toevlucht biedt aan Gods bedrukte volk.

De prediker schetste in zijn eerste punt hoe de Filistijnen zich verheugden, dat de macht van Juda verminderde onder de regering van koning Ahaz, maar hoe onder Hiskia uitkwam, dat de Heere Sion gegrond had. De vijand zou niet vermogen, in een nacht werden 185000 Assyriërs gedlood. De Filistijnen dit vernomen hebbend, wilden vrede maken, ze zonden boden en wat moesten ze antwoorden? Dat de Heere Sion gegrond had! Te Sion — Jeruzalem — wilde de Heere wonen, schaduwbeeld van de Nieuw Test. dlag, waarop de Kerk des Heeren is gebouwd als op een onwankelbare grondslag. Sion was de steen des aanstoots — die boden, waaronder spr. ook begreep het oppervlakkige christendom, de vrome mens, die wel voorgeven de zuivere waarheid vast te houden maar Gods inzettingen vertrappen, konden zo benauwen. In Sion was zelf geen kracht, zij moesten echter antwoorden, dat de Heere Sion gegrond had. Als er naar geïnformeerd werd hoe die overwinning was behaald moesten de boden antwoorden — en daarmee kwam spr. tot zijn tweede punt — dat de grondslag te vinden was in het werk Gods, in Zijn onveranderlijkheid, Zijn Souvereiniteit, Zijn welbehagen. Daarvan moet het hedendaagse christendom niets hebben, zei spr. Al verwerpt men de verkiezing en de verwerping niet, is er vaak een eenzijdig drflven van het infra lapsarisme, dat de ellende van de mens God bewogen heeft de mens te verkiezen. Die souvereiniteit, dat vrije werk Gods, waarbij nooit geen grond gevonden wordt in het uitwendig-godsdienstig zijn is voor de vrome mens een harde leer, maar vertroostend voor Godfe volk. God heeft Sion gegrond in het bloed en het werk van de gezegende Immaniël. Sion wordt door recht verlost,

In de Raad des Vredes heeft Zijn arm heil beschikt, Zgn eeuwige deugden werden tot overeenstemming gebracht door het offer van Zijn eigen Zoon, zonder toedoen van enig schepsel. Als er enig werk van de mens bijkwam, was het verloren. Dit eenzijdige werk Gods moet worden uitgewerkt In het hart van de zondaar. Als de boden vragen, zal men niet kunnen volstaan met valse grondslagen, uitwendige vroomheid en schijnheilige godsdienst. De bedrukten Zijns volks vinden in Sion alleen een veilige schuilplaats. Als doemwaardigen hebben ze nergens meer op te rekenen, hun oog moet worden geopend voor het volbrachte werk van de Middelaar. Door het geloof moeten de hoornen des altaars, met afzien van aUes, worden gegrepen. Wel kent dat voUi tijden, dat het verborgen ligt, zolang God geen afgesneden zaak doet en men heil zoekt in eigen werk. Op de grondslag van Sion moet men terecht komen, om waarlijk troost te vinden. „Ik moet gsins zijn ontbloot, en in mgzelven dood, zal 'k Christus in mij vinden" zegt zeker dichter.

Geen beweegoffers in zichzelf. Die grondslag biedt troost, in de benauwdste tijden.

Nadat gezongen was Ps. 132 : 10 kwam spr. tot een toepasselijk woord. Hij hoopte dat Sions' Koning in dit gebouw zijn intrek nemen zou. Behoefte aaji kerkje spelen had hij niet; daar blaast God in, zei spreker. God had hem iets laten zien van het verval van de kerk, waarvan hij geschrokken was, om dat er zo gemakkelijk overheen wordt geleefd. Spr. ging na hoe men uit de Staatskerk getrokken was ter handhaving van de zuivere waarheid, haalde de afscheiding van 1834 aan, maar zei, dat Gods knechten niet op hun post waren gebleven. Men leeft wel naar de orde van Dordt, maar zijn we ooit teruggekeerd tot God van Dordt vroeg spr. ? Kerkje spelen wilde hij niet, liever kwam hij op dat plekje: Gods offers zijn een gans verbroken geest. Dan is er verwachting. Hij wilde echter niet voorbijzien wat God gedaan had. In Rusland, Oostenrijk enz. heerst vervolging, hier krijgen we nog medewerking van alle kanten. Dat is verheugend zei spr. en hij bracht daarvoor dank aan Burgemeester, Wethouders en raadsledten.

Tot de gemeente zei spr., dat de Heere Sion nog niet had verlaten. Wel was de gescheurdheid en verdeeldheid groot, de dluivel had het oprechte volk niet weten te scheiden. In de grondslag Sions ligt hun vereniging. Spr. hoopte dat daar bij het a.s.

Spr. hoopte dat daar bij het a.s. avondmaal iets van zou worden ondervonden.

Geen toespraken

De slotzang was Ps. 87 : 11. Mede aanwezig was burgemeester van Heijst, weth. H. V. Rossum, weth. Leijdens en enkele raadsleden. Toespraken werden niet gehouden.

Vermelden we nog dat het gebouwtje is gezet door de fa. G. Post en Zonen te Hilversum. De metselaar (voor de stenen voet) was dhr A. Troost; schilder de heer Bakker en electricien de heer Nieuwland te Dirksland.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 november 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Opening nieuw kerkgebouw Geref. Gem. in Nederland te Melissant

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 november 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's