Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ooltgensplaat voerde rioolbelasting in

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ooltgensplaat voerde rioolbelasting in

Vijftien gulden per woning

6 minuten leestijd

De raad te Ooltg'ensplaat vergaderde Vrijdagavond. Afwezig was dhr. K. v. Oostende, wegens een sterfgeval in zijn familie. Het belangrijkste punt van de agenda was de invoering van een rioolbelasting, waarover tamelijk breed werd gediscussieerd. De bijdrage hiervoor is jaarlijks ƒ 15.—• voor iedere woning. Het werd aangenomen met 6—4 stemmen.

De voorz. burgem. Hordijk opende met gebed. De notulen, die schriftelijk aan de raadsleden waren gezonden, werden goedgekeurd. De ingekomen stukken leverden weinig vermeldingswaardig op; het waren stukken die zo onder de hamer doorgingen. Volgde een voorstel tot wijziging ge

Volgde een voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling Stichting Drinkwaterleiding i.v.m. toekenning van de gemeente Ouddorp. De heer v. Vught nam dit punt waar

De heer v. Vught nam dit punt waar om iets te vragen over aansluiting onrendabele gebieden. Eerst had spr. getekend, dat het per meter zou geschieden en nu moesten allen ƒ 600.— betalen voor de aansluiting. De voorz. antwoordde dat dit billijk

De voorz. antwoordde dat dit billijk was t.o. anderen. Sommige boerderijen lagen zo ver van de hoofdhuis vandaan, dat het wel ƒ 8 ö, ƒ 9000 zou kosten als het per meter ging.

Voorstel tot onderhandse verhuring van een perceel tuingrond achter de OL School no. 1 aan J. Westdijk te Ooitgensplaat.

„Had Leydens daar geen interesse voor?" vroeg de heer Tiggelman.

„Daar is geen verzoek van" antwoordde de voorz.

De heer Leqdens meende dat er een verzoek was van Wed. Hokke.

De voorz.: Het eerste verzoek was van Westdyk, aan wie B. en W. meenden het te moeten geven. Met dat stukje grond heeft B. en W. al veel perikelen gehad, gezien de ellende die er over geweest was, op de duur leek het spr. beter dat de gemeente het zelf maar hield! Niettemin werd het aan Westdijk

Niettemin werd het aan Westdijk z.h.s. gegund.

Ontslag Hoofd O.L.S.

Eervol ontslag werd verleend aan het hoofd van de Openbare School dhr H. Hofstee, wegens zijn vertrek naar de gemeente Deil Enspijk. Dit ontslag gaat in per 1 Maart, zodat er een tamelijk tijdslimiet is tot benoeming van een nieuw hoofd. De mutaties bij het onderwijs volgen zich zo snel op, zei de voorz. dat dit funest is voor het onderwijs. Tot het verlenen van. een bijdrage

Tot het verlenen van. een bijdrage t.b.v. de Nationale hulpactie ten bate de vluchteUngen werd goedgevonden dat bij het uurloon dat het gemeentepersoneel geeft de gemeente hetzelfde bedrag zal bijleggen. Op voorstel van de heer Langeweg werd besloten dat de raadsleden de ƒ 5.—• presentiegeld van deze zitting zouden voteren.

Aangeboden werd de gemeentebegroting 1955. Binnen 3 weken hoopte de voorz. deze te kunnen afhandelen.

De rioolbelasting

Dan kwam de hoofdmoot voor deze vergadering, het voorstel tot vaststelling van een verordening op de heffing en invordering van een rioolbelasting. Deze verordening was de raadsleden tevoren toegezonden.

De heer Leqdens verheugde zich in een gestadige ontwikkeling van de volkshuisvesting. Hij hoopte dat dit voorstel dat zijn instemming had, zou leiden tot totale opheffing van het emmerstelsel. Wel zag hij gaarne dat 6.rt. 17, waarop een mogelijke ontheffing van armlastigen mogelijk was, zo werd geredigeerd, dat allen die van de armen­ zorg trokken, kerkelijk zowel als die van Drees, van de betaling werden vrijgesteld. ƒ 15.— voor iedere woning vond hij voor deze mensen te zwaar.

De heer Hokke vond de riolering een verlengstuk van watervoorziening, gas enz. Betreffende het tarief van ƒ 15.— vond hrj beter een minnimum van ƒ 5.— en een max. van ƒ 25.— te betalen naar gelang de inwoners in het betreffende pand.

De heer Tiggelman vond ƒ 15.— zeer aan de hoge kant. In art. 5 stond dat gemeentegebouwen, scholen enz. gevrijwaard waren, hij informeerde waarom.

De heer Langeweg (P.v.d.A.) had deze verordening verwacht, maar ze viel hem toch nuchter op z'n dak. De bepaling, die uiteindelijk van Ged. Staten kwam, zag spr. uitdraaien op hen, die het finantieel het minst konden dragen. Er was al een zware belasting op de reinigingsdienst, die mogelijk zou verminderen, omdat door de riolering geen beerputten meer zouden moeten geledigd. De toepassing van de heffing zag spr. liever in de geest als de grondbelasting, de eigenaars van de panden konden het dan betalen. Zé zouden het e.v. op de huur kunhen verhalen. Spr. had nagegaan, dat voor ontheffing reinigingsrechten zich slechts 16 personen hadden gemeld, hij zag op dit punt binnenkort een grotere dosis aanvragen om vrijstelling. De heer Bnscop: Om in aanmerking

De heer Bnscop: Om in aanmerking te komen van de gelden uit het gemeentefonds komen we er niet onder uit. Spr wilde echter evenals Leijdens vrijstelling voor armlastigen.

De heer v. d. Vliet sloot zich aan bij dhr Langeweg en de heer Moerenhout wilde de grote gezinnen verlichten.

De voorz. merkte op dat de vertegenwoordigers van de bevolking in de raad hier wel het juiste aanrakingsvlak hadden om over te discussieren, de publieke zaak trekt de meeste belangstelling, wanneer het over de portemonnaie gaat! Er blijkt uit zei spr., wanneer de gemeenten zoals vroeger over een eigen belastingstelsel beschikten, dat er voor de gemeentelijke zaken meer interesse zou zijn. Wat het punt zelf betrof moet de rioolbelasting worden ingevoerd omdat men anders de uitkering niet kreeg. Het kosten vraagstuk speelt nu een rol,

al sluit de begroting 1955 dat er nog een behoorlijke post onvoorziene is, daarom kan toch niet lager worden geraamd, omdat het normale onderhoud ook veel vergt. Het tarief van ƒ 15.— per woning als een ,,zware belasting" opgemerkt blijft nodig. Artikel 17 opent perspectieven voor ontheffing; spr, wilde het niet anders formuleren. Tegen een tarief gebaseerd op gezinssa

menstelling had spr. ernstige bedenkingen; dan liep men vast op grotere en kleinere woningen. Dat de gemeentegebouwen vrij waren was logisch, de gemeente betaald toch alles, dus dat is broekzak-vestzak! zei spr. Om een heffing te doen in verband met grondbelasting zoals dhr. Langeweg wilde, dat was wel aanlokkelijk voor de invordering, maar zou veel weerstand opwekken bij de huiseigenaren. De cata^gorie „armlastigen" zou dan ook door' hun moeten worden betaald. De voorgestelde verordening achtte spr. nog maar het beste, waarin de gelegenheid tot ontheffing is opengelaten.

De heer Hokke stelde nog enige vragen naar aanleiding van art. 8 en art. 13 waarop de voorz. antwoord gaf. Dhr. Langeweg borduurde nog even voort om de belasting op de huur te leggen. Men kon het dan via de eigenaars ontvan-gen. ledere week 30 cent werd het niet zo gevoeld. Dit moest de voorz. uit sociale overwegingen sterk ontraden. De heer Leijdens handhaafde zijn

De heer Leijdens handhaafde zijn voorstel om zonder onderscheid aan armlastigen ontheffing te verlenen, ook aan „Drees-mensen."

De voorz. raadde dit af. Dan wordt uitbreiding gegeven aan een catagorie, waarvoor het niet past. „Dan zijn er zeker die van Drees

„Dan zijn er zeker die van Drees trekken, die het niet nodig hebben!" merkte de heer Leijdens op, Welk gezegde de voorz. overigens voor rekening van dhr Leijdens liet.

De heer Langewg vroeg nog waarom hij de aanvrage om vrijstelling reinigingsrechten, 3 personen alle met hetzelfde inkomen, onderscheiden waren behandeld.

„Deze vraag past niet in de openbare raad" merkte de voorz. op. Er zullen wel termen voor geweest zijn.

Uiteindelijk kwam men tot stemming. Tegen de heren Langeweg, v. d. Vliet, Leijdens en Tiggelman. Rest voor. Aldus met 6—4 stemmen aangenomen. In de rondvraag wees dhr Leijdens op

In de rondvraag wees dhr Leijdens op de modderpoel in de Prins Hendrikstraat, wat volgens de voorz. zodra mo' gelijk zal worden herzien. Dan sluiting.

Dan sluiting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 november 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Ooltgensplaat voerde rioolbelasting in

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 november 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's