Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van Haaksbergen naar Oolgensplaat

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Van Haaksbergen naar Oolgensplaat

Bevestiging en intrede Ds A. de Korte bij de Geref. Kerk

11 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ds A. de Korte (geboren te Middelharnis) en sinds enkele jaren predikant in de Geref. Kerk te Haaksbergen (Ov.), deed j.1. Zondag zijn intrede in de Geref. Kerk van Ooltgensplaat. Deze overgang is groot. Haaksbergen is een industrieplaats; Ooltgensplaat een landbouwdorp. Haaksbergen voor 80% Rooms Katholiek; Ooltgensplaat overwegend Protestant. De kleine groep Protestanten in Haaksbergen veelal nog vryzinnig; de Protestanten in Ooltgensplaat rechtzinnig. De leden van de Geref. Kerk in Haaksbergen een kleine groep, tegenover de grote gemeente van Ooltgensplaat. Al deze factoren zyn niet onbelangrijk te noemen en daarom is het verschil in de oude en nieuwe gemeente zeer opvallend. Ds de Korte heeft met het verlaten van Haaksbergen een stuk levenswerk losgelaten. De moeilijkheden op kerkelijk en op school terrein zijn daar ontzaggelijk en vroegen de gehele persoon van deze predikant. Onder zgn leiding is zeer veel tot stand gekomen en daarom was Ds de Korte zeer aan Haaksbergen gehecht, wat niet te verwonderen is.

Bevestiging door Ds de Moor

Ds. H. de Moor uit Enschede, vriend van Ds de Korte was overgekomen om de bevestigingsdienst te leiden.

-Deze spreker bepaalde zijn gehoor bij de woorden van Zacharia 3 : 6—10. Wij leven aldus Dg de Moor in een tijd

Wij leven aldus Dg de Moor in een tijd van geweldige dingen. Wonderen die ons allen in de greep krijgen en zeer zeker onze kinderen. MoeUijk is daarbij om naast dit alles iets te zien van het Koninkrijk Gods. De wereld geeft televisie, atoomkracht, medische wetenschappen en waar is de kerk? Leven wij in de tijd van de Antichrist?

Men strijd niet fel bewogen tegen Jezus maar men verliest hem geheel uit het oog.

Het gaat in fijnere vorm. De satan heeft schijnbaar de macht en de gemeente komt ook in zijn greep. Is dan een bevestigings- en intrededienst niet belangrijk zult gij zeggen? In zekere zin niet, aldus spr. Wat een Ds. voor U betekent is niet belangrijk; alleen wat Jezus Christus voor U betekent dat is belangrijk en daar gaat het om. Wij zien dat in ons tekstwoord in drie gedachten:

Ie. Dat Christus komt 2e. Dat Christus er is is 3e. Wat Hij komt brengen.

Christus staat als een teken en Zijn komst geeft verwachting en geeft nieuw leven. Dat is het wonder van de kerk. God maakt er nog geen eind aan. Hij is een wonderteken en U persoonlijk bent een v/onderteken. Dit maakt deze Zondag zo rijk. Hèt wonder dat gebeurt ziet de wereld niet. Wij mogen er zijn om Gods glorie te verkondigen en om Zijn huis te mogen richten. Hij zet daar om een sluitsteen op het werk en in die steen zeven ogen: de betekenis der volheid. Met die ogen doorzoekt hij de tempel en ook U gemeente. Hij ziet al les en aanschouwt U overal. Is dat een dreiging? Het zou het kunnen zijn en moet het ook zijn maar hierboven staat: Ik ben gekomen om in één dag de ongerechtigheid weg te nemen. Dan is Christus niet om te oordelen maar om zalig te maken. U, collega bent geroepen om dit evangelie te verkondigen. Niet om bang te maken en het te verdraaien, maar om. te roepen en te lokken. God kan in één dag alle zonden kwijt schelden, ondanks de vraag van satan: „zou het wel goed zijn?"

Wat komt Hij in die dag brengen is ontegenzeggelijk de vraag. Het antwoord is kort n.1. „rust". De wijnstok en de vijgeboom zijn daarvan heit teken. Onder hun bladeren vind men beschutting. Satan en antichrist kennen alleen het jagen en de onrust. De kerk kent de rust. Mocht gij samen, gemeente en leraar,

Mocht gij samen, gemeente en leraar, onder de vijgeboom, onder de schaduw van Christus rust vinden. Dat is een blij leven. Nodigt dan elkander, laat de één die het heeft de ander nodigen die het niet heeft. Samen kunt gij dan genieten van die grote vrede in Christus. Hierna volgde de bevestiging, waarop de gemeente na het „ja" woord, hun nieuwe predikant toezong Morgenzang vers 3 (gewijzigd).

INTREDE

In de middagdienst verbond Ds de Korte zich aan zijn nieuwe gemeente. Voor deze dienst was een grote belangstelling. Wij merkten o.a. op Dr. Becker van Den Bommel met kerkeraad, IDs Muntingh van Middelharnis met kerkeraad, Ds J. van Drenth, Herv, Pred. met kerkeraad, de beide wethouders de heren A. Waling en Adr. de Vos (burgem. Hordijk kon door ziekte niet aanwezig zijn), de gem.-secretaris dhr. J. L. Vetter, het voltallige personeel en bestuiir van de Chr. Nat. School, dhr. ter Veen als afgevaardigde van de kerkeraad van Haaksbergen, de bevestiger Ds H. de Moor van Enschede, afgevaardigden van de kerkeraad van Stad aan 't Haringvliet en Melissant; voorts vele familieleden en vrienden uit Middelharnis en Sommelsdijk.

„Niet door kracht noch door geweld"

„Toen antwoordde hij en sprak tot „tot mij zeggende: Dit is het woord „des Heeren tot Zerubbabel, zeg- ,,gende: Niet door kracht noch door „geweld, maar door mijnen Geest ,,zal het geschieden, zegt de Heere „der heirscharen." Zacharia 4 : 6.

Over bovengenoemd tekstwoord hield Ds de Korte zijn intreepredikatie. Spr. begon met te vragen of deze dienst een bijzondere dienst is en of deze meer de belangstelling van de gemeeente heeft Voor mij is het een bijzondere dag, aldus spr. Ik heb in Haaksbergen een stuk levenswerk moeten loslaten. Wij mochten daar aan vele buitenkerkelijken het evangehe brengen. En hoe zal het nu gaan in Ooltgensplaat? O ja. God is hier zowel als in het Oosten en daarom is de toekomst ten enemale niet onbekend. Het Woord is overal dominerend en daarom kunnen wij overal bouwen aan de muren van Sion. Als thema had spr. boven deze preek gesteld

„DE OPBOUW VAN GODS HUIS GEWAARBORGD"

wat hij ontvouwde In 2 gedachten: Ie. Niet alleen door kracht of geweld 2e. Alleen door Gods geest.

Salomo's tempel lag in puin; dit ontdekte het volk toen het terugkeerde uit ballingschap. Zerubbabel en Jozua (stadhouder en priester) waren hun voorgangers. Waar zou nu de Heere wonen ? Niet in een ruïne. Dit verstond het volk en daarom ging men met bouwen beginnen. Nog maar nauwelijks begonnen of de strijd komt al. Samaria en de oude Joden bieden tegenstand. Het werk komt stil te Uggen en Zerubbabel ontzinkt de moed. Zacharia de profeet ziet een visioen voorstellende de kandelaar die gelijkmatig wordt gevuld door een on-onderb)x>ken stroom van olie. Dit is een boodschap voor Zerubbabel. Niet door kracht en geweld zal de afbouw van de tempel geschieden. Wat een vertroosting voor de Kerk Gods ook voor die van Ooltgensplaat. De olie vloeit maar zonder kracht. Niets van Zerubbabel, niets van U gemeente en niets van mg. Laat Zerubbabel maar bestreden wor

Laat Zerubbabel maar bestreden worden. Ziet naar de Zendinigsvelden van de Geref. Zendingsbond op Celebes en in communistisch China. Verdeeldheid in de kerken. Dan zegt men houd op en men wordt moedeloos als Zerubbabel. Wat zouden we graag geweld gebruiken en allen naar elkaar toedrrjven. En nu waar de wereld domineert en de preentie van Christus naar omlaag worde gehaald dit woord: ,niet door kracht". En nu ontvangt U een voorganger die gelijk Zerubbabel moet zeggen: „Hoe zal het gaan?" En toch mag hij dienaar des Woords zgn ondanks zijn klein- en ongeloof. Dit gaat alleen door de kracht des Geestes. De oUe is het symbool van e H. Geest. Nu kan Zerubbabel gerust tjn. Hij slecht alle hoogten en breekt alle weerstand. Geen Samaritaan en Jood kan het tegenhouden. Maar gemeente, U zal zeggen: „als

Maar gemeente, U zal zeggen: „als die olie doorvloeit en niemand er wat aan kan doen, wat dan?" Moeten we blijven zitten als God het belieft ons ook eens te grijpen. Maar zo is het niet! De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest en zal het voltooien staat er. Hij moet werken door de Geest. Die bestuurt zijn hand en verstand. Dat is de waarborg voor de opbouw. Jezus Christus is er en die gaat voorop, Zerubbabel en Jozua hebben contact en zijn in Hem een. De opbouw gaat naar de afbouw toe en dan wordt God alles tn allen. De Bruid zal dan heerlijk pralen en schitteren in haar schoonheid. Zo behoeft de dienaar niet te bezwijken in zijn opch-acht, maar laat er gebed zijn van U en'mij: ,,Heere maak mij Uwe wegen bekend". Amen.

Veel toespraken.

Na het zingen van Ps. 25 : 2 richt Ds de Korte zich eerst tot de Kerkeraad, die hij ook namens zijn vrouw veel dank verschtildigd is. U schonk mij het vertrouwen in de week van verhuizing veel vriendschap en hartelijkheid. Dit deed ons onbeschrijfelijk goed. Alles ziet er keurig uit. Verder heb ik behoefte aan steun, aldus spr. en een ernstig beroep komt tot U: draag mij in het gebed dan kan en igaat de Geest in ons ïJlen doorwerken.

De classis werd welkom geheten eveneens de genabuurde kerken. Neem mij in Uw kring met genegenheid op. Dr Becker van Den Bommel als consulent werd dank gezegd voor het vele en belangrijke werk in de 2-jarige vacature gedaan.

Ds de Moor als vriend en bevestiger werd hartelijk toegesproken en waardering ging uit naar al hetgeen ondervonden is in de tijd dat Ds de Korte in Haaksbergen stond. U bemoedigde mq in die periode waarin heel wat is afgetobd en daar viel heel wat af te tobben, aldus spr. Dat vertegenwoordigers van het ge

Dat vertegenwoordigers van het gemeentebestuur aanwezig zijn is spr. een vreugde. Hij hoopt, waar kerk en gemeente zullen samenwerken er veel welwillendheid zal zijn. De burgemeester die niet aanwezig kon zijn wenste hij een spoedig herstel toe.

,,De broederband trekt ons", aldus ds. de Korte, zich richtende tot Ds. van Drenth, en de kerkeraad van de Herv. Gemeente. De muren verdrieten mij en daarom ben ik blij dat U hier zijt. Moge God de eenheid van alle belijders samen brengen.

Het personeel en bestuur van de Chr. Nat. School geven door hun aanwezigheid mij veel te denken aan Haaksbergen Daar zou heel wat over te vertellen zijn. Het doet mij zo goed, dat U belangstelling toont en dat Herv. en Geref. in één schoolverband kunnen samenwerken. Dat ging in Haaksbergen niet. Cateciüsanten, komt met Uw moei

Cateciüsanten, komt met Uw moeilijkheden bij mij en laten we het samen vinden.

De verenigingen, organist en koster werden ieder afzonderlijk toegesproken, terwijl het laatst de gemeente werd verzocht eensgezind op te trekken en de zwakheden van de predikant en zijn vrouw in gebed te helpen dragen. De pastorie staat voor allen open.

Goede woorden.

Als eerste was het ouderling dhr. P. van Es die Ds en Mevr. welkom heette namens Kerkeraad en gemeente. Wij zijn dankbaar dat God U als dienaar naar ons hebt gezonden. De zorg van Belijdenis, Avondmaal en Jeugdverenigingen mogen wij U wel in het bijzonder op het hart binden. Gods onmisbaren zegen zij op al de arbeid. Staande werd gezongen de zegenbede van Ps. 134 : 3.

Ouderling van Es las vervolgens nog een sympathiek schrijven voor van de oud-predikant Ds en Mevr. A. C. Scherpenisse uit Treebeek.

Als consulent was het Dr Becker die een welkomswoord sprak. Het is heden voor de gemeente een goede dag. Hij dankte hem tevens voor de vriendschap als consulent en nam afscheid van Kerkeraad, gemeente, cateciüsanten. eugdverenigingen en zijn verzorgers ijdens Zijn bezoeken aan Ooltgensplaat; n.1. de heer en mevrouw J. W. Korteweg voor de gastvrijheid ondervonden. Als voorzitter van de classis sprak

Als voorzitter van de classis sprak Ds Muntingh zijn blijdschap uit over het feit idat weer een vacature is vervuld en riep de nieuwe predikant een hartelijk welkom toe in hun college. De afgevaardigde van Haaksbergen dhr. ter Veen was bUj bij de intrede aanwezig te zijn. Het afscheid was niet zo emakkelijk. Spr. schetste de nood van Haaksbergen en de toestand hier en oncludeerde een groot verschil. Spr. wenste ds. de Korte kracht en sterkte oe en wenste de gemeente geluk met aar nieuwe predikant. Vergeet vooral Haaksbergen niet, zo besloot dhr. ter Veen.

Het is een goede toon, aldus Ds. van Drentli dat op zulke dagen een wederijdse ontmoeting plaats vind. Ieder eeft zijn eigen terrein en werk, maar och is er een onderling verstaan om de eschillen op de rechte wijze te belichen en deze niet te verzwaren. Wij hier ls Herv. en Geref. hebben het zelfde itgangspunt: „de waarheid van Gods Woord".

Weth. A. Waling tevens loco-burgem. ad een aangename taak de nieuwe eraar namens de burgerlijke gemeente elkom te heten. Gij zijt geen onbekene op Plakkee en daarom zult gij spoeig aansluiting vinden Tiij de gemeente n daarbuiten. Wij hopen, aldus spr. dat ods Koninkrijk mede door Uw arbeid ag worden opgebouwd en uitgebreid. Dankbaar was Ds. de Moor om hier te ijn.Wij zullen U wel erg missen, dat iet wegneemt dat gij van harte Gods egen wordt toegewenst in de nieuwe oonplaats en gemeente. Ds de Korte dankte tot slot de rij van

Ds de Korte dankte tot slot de rij van prekers hartelijk en sprak deze wens it: „Laten wij elkaar toch bhjven geenken in het gebed."

Na de dankzegging en het zingen van s. 147 ; 6 was deze mooie dienst en ag voor de Geref. Kerk van Ooltgenslaat ten einde.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 december 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Van Haaksbergen naar Oolgensplaat

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 december 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's